Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Amennyiben bűncselekmény sértettjévé vált, azt szóban vagy írásban bejelentheti a rendőrségen (vagy az ügyésznek). Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett bejelentse a bűncselekményt, de ez esetben e személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az írásbeli, aláírással ellátott meghatalmazást csatolni kell az ügy irataihoz.

A házastársa, gyermeke vagy ügyvédje is bejelentheti a bűncselekményt Ön helyett. Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, a család bármely tagja bejelentheti a bűncselekményt a rendőrségen.

Emellett akkor is bejelentheti a bűncselekményt, ha Ön olyan sértett házastársa vagy gyermeke, aki a bűncselekmény következtében elhunyt.

Amennyiben szóban kívánja bejelenteni a bűncselekményt, be kell fáradnia a rendőrségre. A bejelentését rögzítő rendőr köteles a bejelentést jegyzőkönyvbe venni és azt Önnel aláíratni. Az írásbeli bejelentéseket szintén alá kell írni.

Bejelentésének tartalmaznia kell a nevét, foglalkozását, lakcímét és az események részletes leírását. Amennyiben ismeri az elkövetőt, meg kell adnia minden, rá vonatkozó információt, valamint az eseménnyel kapcsolatos minden bizonyítékot. A bűncselekmény nyomozása során további információval szolgálhat az ügyben.

Amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, a bejelentést olyan nyelven is megteheti, amelyet ért és a román igazságügyi hatóság lefordíttatja azt. Ebben az esetben kérheti, hogy minden Önnek megküldött idézést olyan nyelven állítsanak ki, amelyet ért.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Bejelentését követően a rendőrség továbbítja az ügyet az ügyészségnek, ahol az ügyet egyedi azonosítószámmal látják el.

A bűncselekmény bejelentését követően az erre irányuló írásbeli kérelem segítségével ellenőrizheti ügyének előrehaladását, amely kérelemben meg kell jelölnie egy román lakcímet, egy e-mail címet vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahová a hatóságok megküldhetik az információt.

Amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy eljárást indít, a bírósági eljárás során Ön jogosult az ügy irataiba a bíróságon betekinteni. Emellett felszólítják Önt, hogy a bíróságon jelenjen meg.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben Ön sértett fél, jogosult jogi segítségnyújtásra és képviselővel való eljárásra.

a) A büntetőeljárás során jogosult az Ön által választott és fizetett jogi tanácsadó segítségével való eljárásra. Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön jogosulttá válik az elkövetővel megfizettetni a jogi tanácsadás költségeit.

b) Amennyiben erre igényt tart, a büntetőeljárás során képviselővel járhat el, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

c) Egyes esetekben a büntetőeljárásban ingyenes jogi segítségnyújtást lehet igénybe venni:

  • amennyiben az ügyész vagy a bíró úgy véli, hogy Ön nem képes saját védelme ellátására és nem rendelkezik fizetett jogi tanácsadóval;
  • amennyiben Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel (házasságkötés vagy bírósági határozat alapján);
  • amennyiben Ön a következő bűncselekmények áldozata: szándékos emberölés és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés, testi sértés, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmény (a testi sértés fogalmát a büntető törvénykönyv határozza meg), erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat és kiskorúak szexuális megrontása;
  • amennyiben Ön szándékos emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés vagy más szándékos bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, gyermeke vagy más eltartottja;
  • kérelemre, amennyiben Ön a fent említettektől eltérő bűncselekmény áldozata és az Ön egy családtagra vetített havi jövedelme nem haladja meg a bruttó nemzeti minimálbért. Az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Ilyen esetben csak akkor van lehetőség az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére, ha a bűncselekmény bekövetkeztétől számított 60 napon belül bejelenti a bűncselekményt a rendőrségen vagy az ügyészségen, vagy – amennyiben nem jelenti be a bűncselekményt – az Önt a bűncselekmény bejelentésében megakadályozó körülmények megszűnésétől számított 60 napon belül sor kerül erre.

Amennyiben ingyenes jogi segítségnyújtást kíván igénybe venni, kérelmet kell benyújtania az ügytől függően az ügyészségen vagy a bíróságon, ahol megteszik a szükséges további intézkedéseket. Az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére Ön a büntetőeljárás lezárásáig jogosult.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Jogosult a jogi költségeinek visszaigénylésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyész úgy határoz, hogy eljárás megindítása nélkül lezárja az ügyet, Ön e határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül fellebbezhet azzal szemben. A fellebbezést a felettes ügyésznek kell címeznie.

Amennyiben a felettes ügyész elutasítja a fellebbezését, a felettes ügyész határozatával szemben az illetékes járásbíróság előzetes döntéshozatalért felelős bírájához fellebbezhet.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A következő módokon vehet részt a büntetőeljárásban:

mint áldozat (sértett fél)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban sértettként vehet részt és a lentiekben kifejtett eljárási jogok illetik meg.

mint tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is behívhatja Önt, hogy tanúként meghallgathassák. Amennyiben Önt tanúként beidézik, meg kell jelennie és mindent elő kell adnia, amit az eseményről tud.

mint magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet kell benyújtania, aminek következtében a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

A bírósági tárgyalások általában nyilvánosak és az eljárásban betöltött szerepétől függetlenül részt vehet azokon. A bíróság azonban dönthet úgy, hogy zárt üléseket tart, amennyiben erre vonatkozó megfelelő indokok állnak fenn. Ebben az esetben kizárólag sértett félként és magánfélként vehet részt a tárgyaláson.

A tárgyalóteremben való jelenléte csak akkor kötelező, amikor Önt (pl. tanúként) meghallgatják.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozatává vált, az igazságszolgáltatási rendszerben a következő szerepeket töltheti be:

Áldozat (sértett)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban sértettként vehet részt és a lentiekben kifejtett eljárási jogok illetik meg.

Magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet nyújthat be, aminek következtében a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

Tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is behívhatja Önt, hogy tanúként meghallgathassák. Ebben az esetben Önt beidézik meghallgatásra és felkérik, hogy részletesen adja elő az eseménnyel kapcsolatos ismereteit. A meghallgatáson való részvétele akkor kötelező, ha Önt e célból beidézik.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Amennyiben sértett félként/magánfélként vesz részt az eljárásban, számos eljárási jog illeti meg:

A nyomozás során:

- jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania. A nyomozás során bármikor úgy dönthet, hogy az ügyben magánfélként vesz részt.

Annak érdekében, hogy az eljárásban magánfélként vehessen részt, ezt a rendőrnek vagy az ügyésznek címzett szóbeli kérelemmel vagy az ügyben eljáró rendőrnek vagy ügyésznek címzett írásbeli kérelemmel kérheti. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.

Az első tárgyalás során az ügyész vagy a rendőr értesíti Önt, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet.

- jogosult jogi költségeinek megtérítésére. A bíróság dönti el, hogy költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

- jogosult az eljárás során tájékoztatást kapni a nyomozás állásáról és, amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi e döntés másolatát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyben eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez, és meg kell adnia egy román levelezési címet, e-mail vagy elektronikus levelezési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást. Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt arra beidézik.

- amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, jogosult tolmács- vagy fordítási szolgáltatás igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.

- a büntetőeljárás során jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd az előző kérdésre adott választ) jogosult ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.

- a büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

- Ön vagy tanácsadója betekinthet az ügyiratokba. Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban különös szabályok vonatkoznak, amelyeket az ügyészségi hivatal nyilvántartása közöl.

- jogosult arra, hogy Önt az ügyben eljáró rendőr vagy ügyész beidézze meghallgatásra. A meghallgatás során kérheti, hogy – amennyiben rendelkezik ilyennel – a képviselője és egy olyan személy kísérhesse, akinek a meghallgatáson való jelenlétét Ön hasznosnak találja. Az igazságügyi hatóság kizárólag indokolt esetben utasíthatja el a kérelmét.

Amennyiben olyan bűncselekményt jelent be, amelyet Önnel szemben követtek el, az igazságügyi hatóság köteles Önt azonnal meghallgatni. Amennyiben ez nem lehetséges, Önt a bűncselekmény bejelentését követő leghamarabb meg kell hallgatni.

Amennyiben családon belüli erőszak, erőszakos közösülés, szexuális támadás egyéb fajtái, kiskorúak bántalmazása, zaklatás, szexuális zaklatás áldozata, illetve minden más olyan esetben, amelyben meg kell védeni a magánéletét, kérheti, hogy Önnel azonos nemű személy hallgassa meg Önt. Az igazságügyi hatóság kizárólag indokolt esetben utasíthatja el a kérelmét.

- jogosult bizonyítékok benyújtására és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb igényérvényesítésre. Ezt a meghallgatása során vagy az ügyben eljáró igazságügyi hatósághoz benyújtott külön kérelemben teheti meg.

- amennyiben az elkövetőt előzetes letartóztatásba vették és szabadon engedték, jogosult a szabadon engedésre vonatkozó tájékoztatásra. Az első meghallgatása során tájékoztatják e jogról és megkérdezik, hogy kívánja-e, hogy az elkövető szabadon engedéséről tájékoztassák.

- jogosult az ügyében hozott intézkedésekkel szemben fellebbezni. Ha az intézkedést rendőr hozta, a fellebbezést az ügyben eljáró ügyésznek kell benyújtani, amennyiben az intézkedést az ügyben eljáró ügyész hozta, a felettes ügyésznek.

Amennyiben Ön fellebbez az ügyész büntetőeljárás megszüntetésére vonatkozó döntésével szemben és a fellebbezését elutasítják, e döntéssel szemben az előzetes döntéshozatalért felelős bíróhoz fellebbezhet.

A tárgyalás során:

- jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania.

Amennyiben a nyomozásban magánfélként vett részt, e jogállását a tárgyalás során is fenntarthatja.

Amennyiben a nyomozásban nem vett részt magánfélként, erre a tárgyalás során, a bizonyítás felvételének megkezdése előtt is lehetősége van. Önt erről az első meghallgatásra való beidézéskor értesítik.

A magánfélként való részvételt kérheti a bíróság előtt szóban a tárgyaláson, illetve e célból írásbeli kérelmet is benyújthat. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.

- jogosult a jogi költségei visszatérítésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

- amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.

- a büntetőeljárás során jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd a korábbi kérdésre adott választ), jogosult ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.

- a büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

- Ön vagy tanácsadója betekinthet az ügyiratokba. Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban különös szabályok vonatkoznak, amelyeket a bíróság hivatala közöl.

- jogosult a bírósági eljárás során előadni álláspontját. A bíróság felszólítja, hogy jelenjen meg a tárgyaláson és ott Önnek a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Emellett felkérik Önt, hogy adjon elő mindent, amiről az eset kapcsán tudomása van.

- jogosult e személyek meghallgatása során kérdéseket intézni a terhelthez, a tanúkhoz és a szakértőkhöz.

- jogosult az ügyre vonatkozó büntetőjogi kérdésekre vonatkozó kifogással élni és megállapításokat tenni.

- jogosult bizonyítékok és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb követelések benyújtására.

- amennyiben az elkövetőt előzetes letartóztatásba vették vagy büntetés letöltésére ítélték és szabadon engedték, jogosult a szabadon engedésre vonatkozó tájékoztatásra. Amennyiben a nyomozás során az első meghallgatáson, a jogai ismertetésekor nem kérelmezte, hogy értesítsék az elkövető szabadon engedéséről, ezt a tárgyaláson is megteheti a bíróság előtt szóban vagy írásban.

- amennyiben ítélethozatalra kerül sor, azt megküldik Önnek és azzal szemben fellebbezhet.

A büntetőeljárásban a sértett felet, a magánfelet és a tanút emellett számos, az igazságügyi hatóságok az ügyben az igazság kiderítésére és az elkövető felelősségre vonására irányuló igényéből eredő kötelezettség is terheli:

- a nyilatkozattételre való felszólítás esetén köteles megjelenni a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt.

- köteles mindent megosztani, amire vonatkozóan az esettel kapcsolatban tudomása van; felhívjuk figyelmét arra, hogy, amennyiben megtéveszti az igazságügyi hatóságokat, Önt hamis tanúzással vádolhatják és elítélhetik. A terhelt házastársaként vagy közeli hozzátartozójaként megtagadhatja a nyilatkozattételt. Emellett nem köteles válaszolni, ha a kérdés olyan szakmai titokra irányul, amelyet Önnek meg kell őriznie.

- köteles értesíteni az igazságügyi hatóságokat a lakcímében bekövetkező változásokról annak érdekében, hogy Önt beidézhessék és az eljárásra vonatkozó egyéb értesítéseket küldhessenek.

- köteles tisztességtudó magatartást tanúsítani és tiszteletben tartani a tárgyalás rendjét. Ellenkező esetben a bíróság felszólíthatja Önt a tárgyalóterem elhagyására.

Mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére, ha az igazságügyi hatóságok úgy vélik, hogy Ön veszélynek lehet kitéve vagy, ha egyes olyan bűncselekmények áldozata, amelyek hatással lehetnek a magánéletére vagy méltóságára.

Különösen fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek van kitéve, illetve sérülhet a magánélete vagy a méltósága, e szervek saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére meghozhatnak bizonyos, az Ön védelmét szolgáló intézkedéseket, amilyen például:

  • az Ön lakóhelyének vagy ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy őrzése;
  • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
  • a személyazonossági adatainak védelme;
  • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
  • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása;

Amennyiben a bírósági eljárás során az Ön védelme érdekében szükséges, a bíró elrendelheti zárt ülés tartását. Ön is kérheti a bírót, hogy tartson zárt tárgyalást.

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Amennyiben Ön tanú, emellett további tanúvédelmi intézkedések igénybevételére is jogosult. Amennyiben úgy véli, hogy veszélynek van kitéve, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Igen. Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a tárgyaláson, mind az ügyész/rendőr, mind a bíró meghallgathatják Önt, mint sértett felet/magánfelet.

Az ügyész vagy a rendőr felszólítja, hogy a meghallgatása érdekében jelenjen meg az ügyészségen/rendőrségen és a tárgyalás során az eljárás során való meghallgatása céljából szólítani fogják.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A nyomozás során tájékozódhat az ügy állásáról és megküldik Önnek az ügyész eljárás bíróság elé utalására vonatkozó határozatának másolatát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást.

A tárgyalás során Önt beidézik az első meghallgatásra és értesítik, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet. A további meghallgatásokra nem idézik be. A bírósági tárgyalásokon való megjelenés, illetve az iratokba való betekintés segítségével Ön tájékozódhat az ügy állásáról és a következő tárgyalási dátumokról. Idézést kap azonban abban az esetben, ha Önt meg kell hallgatni.

Az ítélet meghozatalát követően megküldik Önnek annak másolatát.

Amennyiben nem ért románul, az ítéletről szóló jegyzőkönyvet (a bíróság ítéletére vonatkozó, részletes indokolás nélküli jelentést) olyan nyelven küldik meg Önnek, amelyet ért. Az indokolást románul bocsájtják rendelkezésére, Ön pedig a rendelkezésre álló tolmács szolgálathoz fordulhat annak lefordítása érdekében.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Igen, Ön vagy tanácsadója betekinthet az iratokba. Ennek érdekében fel kell keresnie az ügyészség hivatalát vagy azt a bíróságot, ahol az iratai megtalálhatóak és erre irányuló kérelmet kell benyújtania.

Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban különös szabályok vonatkoznak, amelyeket a hivatal közöl.

Jogosult a tanúvédelmi programba való felvételre vonatkozó feltételekről és az erre irányadó eljárásról szóló tájékoztatásra.

Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit