Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Amennyiben bűncselekmény sértettjévé vált, ezt szóban vagy írásban bejelentheti a rendőrségen (vagy az ügyésznek). Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett bejelentse a bűncselekményt, de ez esetben e személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az írásbeli, aláírással ellátott meghatalmazást csatolni kell az ügy irataihoz.

A bűncselekmény bejelentése során Önt tájékoztatják a pszichológiai tanácsadást vagy – az Ön szükségleteitől függően – az áldozatsegítés egyéb fajtáit nyújtó szolgálatokról és szervezetekről. Emellett jogosult arra vonatkozó tájékoztatásra, hogy hogyan vehet igénybe jogi segítségnyújtást, milyen jogok illetik meg a büntetőeljárásban (ideértve a fenyegetett tanúkra vonatkozó védelmi intézkedéseket is), valamint, hogy hogyan kaphat az államtól pénzügyi kártalanítást. E tájékoztatást az Ön által elsőként felkeresett igazságügyi hatóság (rendőrség, ügyész) adja meg. Emellett átadnak Önnek egy ezen információkat tartalmazó nyomtatványt, amelyet alá kell írnia. A tájékoztatást olyan nyelven kell megadni, amelyet Ön ért.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön külföldi és Románia területén bűncselekmény áldozatává vált, Önt minden olyan jog megilleti, amellyel azok a román állampolgárok élhetnek, akik bűncselekmények sértettjei.

Amennyiben nem beszél románul, jogosult ingyenesen tolmácsot igénybe venni, aki segítséget nyújt Önnek a hatóságokkal való kommunikációban, ideértve a panaszok olyan nyelven történő benyújtását, amelyet ért, illetve a bűncselekmény bejelentése során az Önnek nyújtott, olyan nyelven történő tájékoztatást, amelyet ért.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, speciális szálláshelyeken kaphat szállást, ahol megvédik Önt. A büntetőeljárás során olyan nyelven tájékoztatják Önt az eljárásról, amelyet ért; emellett pszichológiai tanácsadásban és orvosi ellátásban is részesülhet. A román hatóságok mindent megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak Önnek a hazájába való minél hamarabb történő visszajutáshoz és biztonságos transzfert biztosítanak Önnek a román határig.

Amennyiben Ön külföldi, ezeken túl az államtól származó pénzügyi kártalanításban is részesülhet, ha a következő bűncselekmények áldozata: a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete; a büntető törvénykönyv 199. cikkében meghatározott családon belüli erőszak; A sértettnek testi sértést okozó szándékos bűncselekmények; a büntető törvénykönyv 218-221. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés és kiskorúak szexuális megrontása; a büntető törvénykönyv 197. cikkében meghatározott kiskorúak bántalmazása, valamint a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A bűncselekmény bejelentése során a panaszt felvevő rendőr tájékoztatja Önt az Önre vonatkozó eljárásról. A rendőrség köteles írásbeli jelentést készíteni arról, hogy milyen információkat osztott meg Önnel.

Tájékoztatást kap a következőkről:

 • jogai a büntetőeljárásban;
 • azok a szervezetek, amelyektől segítséget kérhet és az általuk nyújtott szolgáltatások;
 • hogyan részesülhet védelemben;
 • az államtól származó pénzügyi kártalanításban részesülés feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az ingyenes jogi képviselet igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás.

Ezt követően az eljárás során tájékoztatást kaphat a nyomozás állásáról és amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi e döntés másolatát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román levelezési címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást.

Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt arra beidézik.

Amennyiben Önt a bíróságon meg kívánják hallgatni, a következők szerint tájékoztatást kap a jogairól és kötelezettségeiről:

 • a jogász általi segítségnyújtás igénybevételére vagy, amennyiben indokolt, az ingyenes jogi képviselet igénybevételére vonatkozó jog;
 • a jogszabályban lehetővé tett esetekben a közvetítő szolgálatainak igénybevételére vonatkozó jog;
 • bizonyíték felvételének javaslására vonatkozó jog, valamint a jogszabályban meghatározott módon kifogások és egyéb álláspontok benyújtásának joga;
 • az ügy állására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog;
 • szükség esetén az előzetes panasz benyújtásának joga (egyes bűncselekménytípusok tekintetében az elkövetővel szembeni eljárás lefolytatásához szükség van az Ön előzetes panasz formájában benyújtott kérelmére). Az igazságügyi szervek szükség esetén további felvilágosítással szolgálnak. Az előzetes panaszok célja az elkövetővel szembeni büntetőeljárás folytatásának kérelmezése. Az előzetes panasz különbözik az Ön által a rendőrséghez vagy az ügyészhez benyújtott, az Önnel szemben elkövetett bűncselekményről számot adó panasztól.
 • az eljárásban magánfélként való részvétel joga;
 • az igazságügyi hatóságok által történő idézés esetén a megjelenés kötelezettsége;
 • a lakcím megváltozása bejelentésének kötelezettsége;
 • az elkövető börtönbüntetésre vagy előzetes letartóztatásra ítélése esetén az elkövető szabadon engedésére vonatkozó tájékoztatáshoz való jog.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Igen. A büntetőeljárás során jogosult fordítói és tolmácsi szolgáltatások igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A büntetőeljárás során a fogyatékossággal élő személyek jogállásuktól (terhelt, sértett fél, tanú) függetlenül igénybe vehetik tolmács, pszichológus és/vagy (kiskorúak tekintetében) a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) képviselőinek segítségét.

A hatályos jogi szabályozás szerint az érintetteknek a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős fennálló regionális igazgatóságok nyújthatnak különös segítséget és – amennyiben indokolt – orvosi ellátást.

Áldozatsegítő szolgálatok

A bűncselekmény jellegétől függően (különösen ha azt személyekkel szemben követik el), a rendőr az áldozatnak javasolhatja pszichológiai tanácsadó szolgálatok igénybevételét vagy ilyen szolgálatokhoz irányíthatja őt.

Amennyiben Ön a bűncselekmények meghatározott kategóriájának (a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, a büntető törvénykönyv 199. cikkében meghatározott családon belüli erőszak; az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmények, a büntető törvénykönyv 218-221. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés és kiskorúak szexuális megrontása, a büntető törvénykönyv 197. cikkében meghatározott kiskorúak bántalmazása, valamint a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete) áldozata, a szükségleteinek megfelelően pszichológiai tanácsadást (felnőttek esetében maximum három hónapig, 18 év alatti gyermekek esetében maximum hat hónapig), orvosi ellátást vagy más ingyenes segítségnyújtást vehet igénybe. A segítségnyújtás e fajtáit akkor veheti igénybe ingyenesen, ha bejelentette a bűncselekményt a rendőrségen. A jelentés rendőrségi benyújtását követően a pártfogó felügyelettől kérhet segítséget.

Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, segítséget kérhet a Munkaügyi és társadalmi igazságossággal foglalkozó Minisztérium (Ministerul Muncii și Justiției Sociale) családi ügyekért felelős munkatársától. A minisztérium különböző típusú segítséget nyújt a családon belüli erőszak sértettjeinek (pl. pszichológiai tanácsadás, személyazonosság védelme stb.). Családon belüli erőszak áldozataként kérelmezheti emellett, hogy Önt olyan, a családon belüli erőszak áldozatai számára fenntartott központban helyezzék el, ahol védelemben és tanácsadásban részesülhet.

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Romániában a bűncselekmény típusától függően az áldozat a következő intézményektől kérhet támogatást:

Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, a Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) és a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokkal (DGASPC) veheti fel a kapcsolatot.

Amennyiben Ön 18 évnél fiatalabb és bűncselekmény áldozatává válik, a Gyermekek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti irodát (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA), valamint a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokat (DGASPC) keresheti meg.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, felveheti a kapcsolatot a Belügyminisztériumon (Ministerul Afacerilor Interne - MAI) belül működő Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - ANITP).

Emellett számos nem kormányzati szervezet (NGO) is működik, akik különböző fajta áldozatsegítő szolgáltatást nyújtanak. Az az intézmény irányítja Önt a megfelelő NGO-hoz, amellyel felvette a kapcsolatot.

Amennyiben Ön erőszakos bűncselekmény – például a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmények, a büntető törvénykönyv 218-221. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés és kiskorúak szexuális megrontása, a büntető törvénykönyv 197. cikkében meghatározott kiskorúak bántalmazása, valamint a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete – áldozata, a pártfogó felügyelethez fordulhat segítségért.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Igen, az igazságügyi hatóságok kötelesek Önt az ilyen szolgálatokhoz irányítani.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy a megosztott információk vagy egyéb okok következtében sérülhet az Ön magánélete vagy méltósága, mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére intézkedéseket hozhatnak bizalmas adatai és magánélete védelmében, ilyenek lehetnek például:

 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása.

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

A bíróság emellett zárt ülés tartását is elrendelheti, ha a nyilvános ülés sértheti az Ön méltóságát vagy magánéletét.

A pártfogó felügyelet munkatársai a hivataluk gyakorlása során kötelesek a birtokukba jutó adatokat bizalmasan kezelni. Az igazságügyi szervekkel a büntetőeljárás során megosztott adatok kivételt képeznek e szabály alól. A tanácsadók, a szolgáltatások nyújtói, valamint a vizsgálóbiztosok mind a feladataik ellátása, mind a hétköznapi életük során kötelesek bizalmasan kezelni a birtokukba került dokumentumokat. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban nyilvántartott adatok, valamint a szervezetre és az általuk nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok akkor adhatók át a médiának, ha azt a szolgáltatás igénybevevője személyes adatainak titkossága lehetővé teszi.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Annak érdekében, hogy igénybe vehesse az áldozatsegítő szolgálatok szolgáltatásait, be kell jelentenie a bűncselekményt a megfelelő szerveknél.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélekednek, hogy veszélyben van, Ön mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére.

Különösen fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek van kitéve, e szervek saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére meghozhatnak bizonyos, az Ön védelmét szolgáló intézkedéseket, amilyen például:

 • az Ön lakóhelyének vagy ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy őrzése;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme (az információ titkossá minősítésével a személyes adatok elhagyhatóak az iratokból annak érdekében, hogy megvédjék az Ön személyazonosságát);
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják (ilyen módon Önnek nem kell a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt megjelennie és nem kell az elkövetővel egy helyen tartózkodnia);
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása;

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Emellett, amennyiben Ön a büntetőeljárásban tanúként vesz részt, illetve akkor is, ha Ön az ügyben egyáltalán nem vesz részt, de olyan információval szolgál, amely segíti az igazságügyi szerveket a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatok ügyek megoldásában vagy a jelentős károsodások bekövetkezésének megelőzésében, kérheti a nyomozást lefolytató rendőrtől vagy ügyésztől, hogy Önt vegye fel a tanúvédelmi programba. E program többféle intézkedést foglal magába, ilyen például:

 • titkos személyazonosság, ideértve a meghallgatásokon való olyan módon történő részvétel, hogy az Ön hangját vagy arcképét eltorzítják;
 • otthonának rendőri védelme, illetve rendőri kísérő azokban az esetekben, amelyekben Önnek fel kell keresnie a nyomozó hatóságokat;
 • új lakóhely keresése;
 • személyazonosság megváltoztatása, ideértve, szükség esetén a fizikai megjelenés megváltoztatását.

Amennyiben Ön részt vesz a tanúvédelmi programban, további segítséget is igénybe vehet, ilyen például:

 • eltérő társadalmi környezetbe való beilleszkedés;
 • új szakképesítés megszerzése;
 • új munkahely;
 • az új munkahely megszerzéséig pénzügyi támogatás.

Amennyiben szükséges, a legközelebbi hozzátartozói (például gyermekei, szülei) és a házastársa szintén részt vehetnek a tanúvédelmi programban.

Amennyiben a nyomozás során nem lép be a tanúvédelmi programba, az abba való felvételét a bírósági eljárás során is kérelmezheti.

A bűncselekmény típusától függően további védelmet is igénybe vehet:

 • Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, kérheti a bíróságot, hogy tiltsa el az elkövetőt az Önnel közös háztartásban való tartózkodástól. Ehelyett Önt, mint áldozatot a családon belüli erőszak áldozatai számára fenntartott központban is elszállásolhatják. E szálláslehetőséget csak sürgős esetekben lehet igénybe venni, amennyiben az Ön biztonsága az elkövetőtől való különválasztásától függ, vagy amennyiben az Ön ügyéért felelős családügyi tanácsadó azt írásban jóváhagyja. A központban szállást, ételt, orvosi ellátást, pszichológiai tanácsadást és ingyenes jogi segítségnyújtást kaphat.
 • Amennyiben emberkereskedelem áldozata, áldozatvédelmi központban is elszállásolhatják. A szálláslehetőséget általában 10 napra lehet igénybe venni, de a bíróság az eljárás lezárásáig meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Amennyiben szükséges, a rendőrség a büntetőeljárás során fizikai védelmet is biztosíthat. Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, a bírósági tárgyalás nem nyilvános.

Amennyiben úgy véli, hogy veszélyben van, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

A fenti intézkedéseket mind a nyomozási, mind a bírósági eljárási szakaszban igénybe lehet venni.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A román rendőrség nyújt Önnek védelmet.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Amennyiben a büntetőeljárás lezárását követően Ön továbbra is veszélyben van, az igazságügyi szervek mérlegelik, hogy – amennyiben abba korábban nem lépett be – szükséges-e Önt felvenni a tanúvédelmi programba.

Az emberkereskedelem áldozatai számára a kockázatot a rendőrség erre specializált szervei mérik fel.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Igen, az ügyét vizsgálhatják. Bizonyos típusú bűncselekmények (családon belüli erőszak, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás stb.) sértettjeit például kérésükre csak azonos nemű személy hallgatja meg.

A sértettet csak akkor kell másodszor is meghallgatni, ha erre a büntetőeljárásban a sértett további károktól való megvédése érdekében van szükség.

Annak érdekében, hogy megvédjék a sértettet az igazságügyi szervek által történő ismételt meghallgatással okozott károktól, a büntető eljárásjog előírja, hogy a bűncselekménnyel kapcsolatban panaszt bejelentő sértettet azonnal, amennyiben ez nem lehetséges, a panasz benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell hallgatni.

A sértett érdekeit szolgáló további intézkedés az elkövető szabadon engedésére vonatkozó tájékoztatás visszatartása, amennyiben az arról való értesítést a sértett kifejezetten nem kérte.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Amennyiben Ön veszélyeztetett sértett, az áldozatvédelemre vonatkozó fenti pontban kifejtett védelmi intézkedésekben részesülhet.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Amennyiben Ön kizsákmányolás, erőszak, elhanyagolás vagy bántalmazás, illetve más bűncselekmény gyermekkorú áldozata, bármely személy – ideértve Önt is – bejelentheti a bűncselekményt a rendőrségen.

A kiskorúak minden esetben veszélyeztetett sértettnek minősülnek és a hatóságoknak tájékoztatnia kell Önt arról, hogy milyen védelmi intézkedéset vehet igénybe.

A kiskorúak a Gyermek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti hatóságtól is részesülhetnek segítségnyújtásban. Amennyiben Ön veszélynek van kitéve, kérhet olyan helyen való elhelyezésre jogosító intézkedést, ahol védelemben részesülhet (ilyen például egy másik családnál vagy meghatározott központban való elhelyezés).

Amennyiben Önnek meg kell jelennie a nyomozó hatóságok előtt és Ön 14 évesnél fiatalabb, szüleinek vagy gyámjának kell elkísérnie. Amennyiben szülei vagy gyámja részt vesznek a büntetőeljárásban vagy érdekeltek nyilatkozatának befolyásolásában, a meghallgatást egy rokona vagy a rendőr/ügyész/bíró által kijelölt más személy jelenlétében kell lefolytatni.

Emellett az igazságügyi szervek úgy dönthetnek, hogy a meghallgatáson Önt pszichológus segítheti. Ez iránti kérelmét az igazságügyi hatóságokhoz kell beterjesztenie.

A meghallgatást rögzíteni kell, és ha ez lehetetlen, azt írásban jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Amennyiben erre lehetőség van, Önt ugyanaz a személy erre kialakított vagy ilyen célra átalakított teremben is meghallgathatja.

Egyes bűncselekmények tekintetében a nyomozás során a meghallgatásokat az áldozattal azonos nemű személynek kell lefolytatnia. Ezen túl Önt az Ön által választott személy elkísérheti.

Ön az eljárásban jogi képviselő részvételére jogosult. Amennyiben nem rendelkezik jogi tanácsadóval, a bíróság segít találni egyet. Amennyiben családja nem engedheti meg magának a tanácsadói szolgáltatások igénybevételét, Ön ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés, valamint a halált okozó szándékos bűncselekmények következtében elhunyt személyek házastársa, gyermeke vagy eltartottja ingyenes jogi segítségnyújtásra és az állam által nyújtott pénzügyi kártalanításra jogosult.

Az ingyenes jogi segítségnyújtás a fent említett bűncselekményeken túl egyéb bűncselekmények tekintetében is elérhető, amennyiben a sértett egy családtagra jutó havi jövedelme nem haladja meg az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem benyújtásakor érvényes nemzeti bruttó minimálbért.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

Lásd a fenti tájékoztatást.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A közvetítés igénybe vételére csak a büntetőjogban meghatározott kisebb súlyú bűncselekmények esetén van lehetőség. Az eljárást kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, ha az abban való részvételhez mind Ön, mind az elkövető hozzájárul. A közvetítői eljárás során Önnek az elkövetővel együtt üléseken kell részt vennie, ahol egyeztetnek a békéltetés lehetséges formáiról. Az üléseket közvetítő folytatja le. Amennyiben az eljárás békéltetéssel zárul, Ön visszavonhatja az elkövetővel szemben tett bejelentését és az ügy lezárul. Ellenkező esetben, ha az eljárás nem járt sikerrel, a büntetőeljárás tovább folyik oly módon, mintha nem történt volna közvetítés.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

 • 2010. évi 135. törvény a büntető eljárásjogról, módosított és kiegészített változat (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • 2001. évi 678. törvény az emberkereskedelem megelőzéséről és az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemről, módosított és kiegészített változat (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • 1216/2001. sz. kormányhatározat az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemre irányuló nemzeti cselekvési terv elfogadásáról (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • 2004. évi 211. törvény a bűncselekményeik áldozatait védő egyes intézkedésekről, módosított és kiegészített változat (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • 2007. október 10-i 1238. sz. kormányhatározat az emberkereskedelem áldozataira vonatkozó szakosított segítségnyújtó szolgáltatásokra irányuló különös nemzeti szabványok jóváhagyásáról (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • 2003. évi 217. törvény a családon belüli erőszak megelőzéséről és a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről, módosított és kiegészített változat (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • 2004. évi 272. törvény a gyermekek jogainak előmozdításáról és védelméről, módosított és kiegészített változat (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • 2002. évi 682. törvény a tanúvédelemről, módosított és kiegészített változat (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • 2006. évi 192. törvény a közvetítésről és a közvetítői hivatásról, módosított és kiegészített változat (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit