Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A sértettek nem jogosultak az elkövetőre vonatkozó ítélettel vagy büntetéssel szembeni fellebbezésre.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

A tárgyalást követően Ön a következőkre jogosult:

 • amennyiben a bíróság előtt vallomást tett, az Önnek járó költségek ügyészi hivatal általi megfizetésére;
 • A sértetti- és tanúvédelmi osztálytól a tárgyalás kimenetelére vonatkozó tájékoztatás, ideértve - amennyiben lehetséges ­ a határozat indoklásának rövid összefoglalását;
 • adott esetben és amennyiben elérhetők, áldozatsegítő szolgálatokhoz való irányítás a sértetti és tanúvédelmi egység által.

(i) Amennyiben a királyi bírósághoz a városi bíróság ítélete vagy büntetése elleni fellebbezésre irányuló kérelem érkezik.

A sértetti- és tanúvédelmi osztály köteles Önt tájékoztatni a következő információkról:

 • a benyújtott fellebbezési kérelmek;
 • a bírósági tárgyalások időpontja és helye;
 • a fellebbezések eredménye, ideértve az eredeti ítélet módosításait.

Emellett a következőkre is jogosult:

 • a bíróságon a fellebbezőtől, annak családjától és barátaitól elkülönített helyen való várakozás és elhelyezés. A bíróság ezt minden lehetséges esetben biztosítja;
 • a királyi bíróságon kapcsolattartó pont biztosítása Ön számára;
 • megfelelő esetekben az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó tájékoztatás, amennyiben azok elérhetők.

(ii) Amennyiben az ítélettel vagy büntetéssel szemben a Fellebbviteli bírósághoz nyújtják be a fellebbezési kérelmet vagy a kérelem vagy fellebbezés benyújtása a büntetőügyben jogkérdésben az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságához történik.

Jogosult a sértetti- és tanúvédelmi osztály általi, következőkre vonatkozó tájékoztatásra:

 • annak megismerése, hogy a fellebbezés benyújtója fellebbezhet;
 • a bírósági tárgyalások időpontjára és helyére vonatkozó információk;
 • annak megismerése, hogy a fellebbezés benyújtóját óvadék ellenében szabadlábra helyezték vagy az óvadék feltételei megváltoztak;
 • a tárgyalás időpontjának megváltozására vonatkozó friss információk megismerése;
 • a büntetőjogi fellebbezési iroda vagy a Legfelsőbb bíróság személyzetével való kapcsolattartó pont biztosítása;
 • a fellebbezés eredményére vonatkozó tájékoztatás. Ebbe beletartoznak az eredeti ítélet változásai is.
 • a bíróságon a fellebbezőtől, annak családjától és barátaitól elkülönített helyen való várakozás és elhelyezés. A bíróság személyzete ezt minden lehetséges esetben biztosítja. Ritka, hogy a fellebbező részt vesz a Legfelsőbb Bíróság előtti tárgyalásokon. Az Ön érdekében különleges intézkedések meghozatalára kerül sor, ha a fellebbező jelen van és Ön nem kíván a tárgyaló teremben lenni;
 • a büntetőjogi fellebbezési iroda vagy az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának személyzetétől - annak közzétételét követően ­ a bíróság ítélete egy példányának kérelmezése.

A fellebbezési jogosultság elnyerését követően, amennyiben Ön elhunyt sértett közeli hozzátartozója, adott esetben jogosult az ügyészi hivatallal való találkozóra annak érdekében, hogy elmagyarázzák a fellebbezés jellemzőit és a bírósági eljárásokat.

Büntetőjogi felülvizsgálati bizottság

Az elkövetőtől származó kérelem beérkezését követően a Büntetőjogi felülvizsgálati bizottság felülvizsgálja az elkövető bűncselekményének következtében megállapított bűnösséget és a büntetést. A bizottság a bűnösség megállapítása és a büntetés tekintetében új fellebbezést rendelhet el, amennyiben új információ vagy új érvek merülnek fel, amelyek következtében a bűnösség megállapítása bizonytalanná vagy a büntetés túl hosszúvá válik. A bírósághoz az elítélt személyektől körülbelül 1 000 kérelem érkezik évente, amelyből körülbelül 30-40 tekintetében rendelik el az új fellebbezést. Az ügy felülvizsgálata során a bizottság felméri az Önre gyakorolt lehetséges hatásokat és dönt arról, hogy szükség van-e az Ön értesítésére. A bizottság rögzíti a döntése okait az Önnel való kapcsolattartás formájáról és megfelelő esetben értesíti a rendőrséget a döntéseiről.

 • Jogosult a bizottságtól való értesítésre abban az esetben, ha ésszerűen várható, hogy az Ön tekintetében felülvizsgálatra fog sor kerülni.
 • Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy indokolt Önnel a felülvizsgálat alatt felvennie a kapcsolatot, a bizottság értesíti Önt a kereset benyújtásáról és arról, hogy az ügy felülvizsgálat alatt áll. A felülvizsgálatot követően a bizottság dönt arról, hogy a bűnösség megállapítását vagy a büntetést visszautalja-e a bíróságok elé és értesíti Önt erről a döntésről, kivéve, ha korábban kifejezetten lemondott erről a jogáról.
 • Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy a felülvizsgálat során nem indokolt Önnel felvenni a kapcsolatot, de később a bíróság elé utalja a bűnösség megállapítását vagy a büntetést, vélelmezik, hogy a bizottság erről Önt értesíti.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

 • A folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz fordulni, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően is.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

 • Jogosult a sértetti- és tanúvédelmi osztály által az elítéltre kiszabott büntetésre vonatkozó tájékoztatásra (amennyiben elítélik) . Ebbe beletartozik a büntetés és hatásainak rövid magyarázata is.
 • Jogosult az ügyészi hivatalhoz való forduláshoz, akik megválaszolják az Ön büntetéssel kapcsolatos olyan kérdéseit, amelyekre a sértetti- és tanúvédelmi osztály nem tudott választ adni.
 • A fent felsorolt jogosultságok mellett, amennyiben Ön elhunyt személy közeli hozzátartozója, egyes eljárásokban jogosult arra, hogy Önnek felajánlják, hogy találkozhat az ügyészi hivatal képviselőjével, aki elmagyarázza a kiszabott büntetést. E találkozóra általában a bíróságon kerül sor.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Amennyiben az elkövetőt börtönbüntetésre, kórházi kezelésre ítélik vagy pártfogó felügyelet alatt áll, Ön jogosult a sértetti- és tanúvédelmi egység által a megfelelő ítéletet követő sértetti információs programra vonatkozó tájékoztatásra. Emellett jogosult a sértetti információs osztálytól egyes információkra vonatkozó tájékoztatás kérésére. Az észak-ír pártfogó felügyeleti bizottság által működtetett osztály koordinálja az egységes sértetti szolgálatot, amely mindhárom sértetti információs programot magában foglalja. A három program a fogvatartottak szabadlábra helyezésére vonatkozó sértetti információs program (PRVIS), az észak-ír Pártfogó Felügyeleti Bizottság áldozattájékoztatási rendszere, valamint a mentális betegségben szenvedő elkövetőkre vonatkozó sértetti információs program. Ezek a következőkre vonatkoznak:

 • az olyan fiatalkorú elkövetők, akik életfogytiglannak megfelelő büntetést kaptak, akiket súlyos jogsértésért itéltek el, vagy akiket a királyi bíróság a fiatal elkövetők központjában való fogvatartásra ítélt (amikor a fiatal elkövető betölti 18. életévét). A börtönprogram emellett a felnőtt (18 éves vagy annál idősebb), legalább hat hónapra ítélt elkövetőkre is vonatkozik;
 • azok az elkövetők, akik olyan büntetésben részesülnek, amely magában foglalja az észak-ír pártfogó felügyeleti bizottság általi felügyeletet; valamint
 • azok az elkövetők, akik korlátozó végzéssel kiegészített kórházi végzés hatálya alatt állnak.

A fogvatartottak szabadlábra helyezésére vonatkozó sértetti információs program (PRVIS)

Amennyiben regisztrál a programba, jogosult a sértetti információs osztálytól késedelem nélküli tájékoztatásra (amennyiben azt értesítteték egy határozatról vagy eredményről) a következők tekintetében:

 • a fogvatartott várható szabadulásának vagy az ideiglenes szabadlábra helyezés mérlegelésére való jogosultság elnyerésének éve és hónapja;
 • a fogvatartott ideiglenes szabadlábra helyezésének mérlegelése;
 • az ideiglenes szabadlábra helyezésre vonatkozó határozatok; valamint
 • a fogvatartott szabadlábra helyezésére vonatkozó ismert feltételek vagy az ideiglenes szabadlábra helyezésre vonatkozó feltételek, illetve ezek olyan megsértése, amely következtében a fogvatartott újból elzárásra kerül, kivéve, ha az információ megosztása veszélyeztetne valamely személyt vagy ennek következtében az elkövető beazonosítható veszély kockázatának lenne kitéve.

A pártfogó felügyeleti biztosok mérlegelése szerint szabadlábra helyezhető, életfogytiglani büntetéssel, határozatlan idejű szabadságvesztéssel vagy meghosszabbított szabadságvesztéssel büntetett fogvatartottak tekintetében Ön jogosult a sértetti információs osztálytól a fogvatartott lehetséges szabadlábra helyezésére vonatkozó tájékoztatásra. Emellett jogosult a szabadlábra helyezésre vonatkozó véleményét ismertetni a pártfogó felügyeleti biztosokkal (a sértetti információs osztályon keresztül) azt megelőzően, hogy a fogvatartott szabadlábra helyezését mérlegelik. Jogosult a pártfogó felügyeleti biztosok határozatára vonatkozó tájékoztatásra és, ha az a fogvatartott szabadlábra helyezésére irányul, az alkalmazandó feltételekre vonatkozó tájékoztatásra.

Emellett jogosult véleménye sértetti információs szolgálathoz való eljuttatására, illetve a személyes biztonságára vonatkozó problémái rögzítésére és ezek figyelembevételére az értékelési eljárásban, amelynek során az elkövető ideiglenes szabadlábra helyezését kérelmezi vagy feltételesen szabadlábra helyezik.

Előfordulhat, hogy csak azt követően lehetséges Önt értesíteni, hogy az elkövetőt már szabadlábra helyezték. Abban a valószínűtlen helyzetben, ha az Ön részvételével folyó ügy elkövetője megszökik az őrizetből, Ön jogosult a rendőrség vagy büntetés-végrehajtási szolgálat általi késedelem nélküli értesítésre ezzel kapcsolatban, kivéve, ha az információ megosztása veszélyeztetne valamely személyt vagy ennek következtében az elkövető beazonosítható veszély kockázatának lenne kitéve. Emellett jogosult a rendőrségtől vagy a büntetés-végrehajtási szolgálattól az Ön védelme érdekében tett intézkedésekre vonatkozó tájékoztatásra.

Az Észak-Írországi Pártfogó Felügyeleti Bizottság áldozattájékoztatási rendszere

Amennyiben regisztrál e programba, jogosult a sértetti infromációs osztálytól késedelem nélküli tájékoztatásra (amennyiben az értesült egy határozatról vagy eredményről) a következők tekintetében:

 • hogyan kell az ügyet kezelni;
 • az elkövetőre vonatkozó felügyelet típusa és hossza, valamint annak általános feltételei (ideértve annak módosításait is);
 • bármely további feltétel, amelyet alkalmazni kell a felügyelet során, ideértve azok változásait;
 • amennyiben alkalmazható a közérdekű munka óraszáma; valamint
 • az ügyre vonatkozó további ítéletek.

Emellett jogosult annak megválasztására, hogy hogyan (például személyesen, telefonon vagy írásban) kapja meg ezen információkat és arra, hogy megossza kétségeit a sértetti információs osztály személyzetének egyik tagjával. Egyes esetekben az osztály emellett felajánlja Önnek, hogy sértetti jelentésben ossza meg a véleményét és a panaszait annak érdekében, hogy azt a pártfogó felügyeleti biztosok figyelembe vehessék.

A mentális betegségben szenvedő elkövetőkre vonatkozó sértetti információs program

E program az elkövető bármilyen időtartamú kórházból való kiengedésének mérlegelésére, valamint az elkövető feltételes vagy végleges kórházból való kiengedésére vonatkozó információt nyújt. Amennyiben regisztrál a programba, jogosult a sértetti információs osztálytól késedelem nélküli tájékoztatásra (amennyiben azt értesítették egy határozatról vagy eredményről) a következők tekintetében:

 • amennyiben a szabadság időtartamát mérlegelik;
 • amennyiben a szabadságot megadják, vagy az elkövetőt a következő hetek során kiengedik a kórházból, illetve az Önre vonatkozó általános feltételek; valamint
 • bármely releváns, a kórházat elhagyó elkövetőre vonatkozó feltétel.

Emellett jogosult a javasolt szabadság vagy szabadon engedés Ön biztonságára vagy jólétére gyakorolt hatására és a kórházat elhagyó elkövetőt érintő feltételekre vonatkozó véleménye írásos benyújtására a sértetti információs osztály számára.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit