Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Hogyan és hol tehetek feljelentést bűncselekményről?

Hogyan követhetem nyomon, hogy mit tesznek a hatóságok a bűncselekmény bejelentése után?

Hogyan vehetek részt a bűncselekmény nyomozásában?

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Milyen információkat kaphatok a rendőrségtől vagy áldozatokat támogató szervezetektől a bűncselekmény nyomozása során?

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Milyen szolgáltatásokat és segítséget kaphatok a bűncselekmény nyomozása során?

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Hogyan folytatódik az ügyem a nyomozás lezárását követően?

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet anélkül zárják le, hogy az bíróság elé került volna?

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

További információk

Hogyan és hol tehetek feljelentést bűncselekményről?

Ha bűncselekmény áldozatává vált, a rendőrségen tehet feljelentést. A házastársa, szülője, testvére vagy gyámja is feljelentést tehet a bűncselekményről ön helyett. Ha bűncselekményről szerzett tudomást, akkor is értesítheti a rendőrséget, ha nem áldozata az adott bűncselekménynek.

Feljelentést szóban, a legközelebbi rendőrőrsöt felkeresve, illetve írásban, a feljelentést a rendőrőrsön személyesen benyújtva, továbbá levél útján tehet. Ha az írásbeli feljelentés mellett dönt, azt megírhatja saját maga, vagy igénybe veheti ügyvéd segítségét is. Nincs kötelezően követendő forma, de a feljelentésnek angol vagy máltai nyelven kell íródnia. Bele kell foglalnia a személyes adatait. Elvileg lehetőség van névtelen feljelentésre is, de ilyen feljelentés alapján a rendőrség csak akkor kezd nyomozást, ha a bűncselekmény nagyon súlyos.

A feljelentés megtételének nincs határideje. A jogszabályok szerint azonban ha eltelt egy bizonyos időtartam a bűncselekmény elkövetése óta, az elkövetőt már nem lehet eljárás alá vonni. Ez az időtartam a bűncselekménytől függően változik, a legkevésbé súlyos büntetendő cselekményekre (pl. szóbeli becsületsértésre) vonatkozó három hónaptól a különösen súlyos bűncselekményekre (pl. emberölés) érvényes húsz évig terjed. Ezen időszak elteltével ön továbbra is benyújthat feljelentést, de a rendőrség nem folytat nyomozást a bűncselekmény ügyében, vagy ha folytatnak is nyomozást, a bíróság felmenti az elkövetőt.

Egyes kisebb súlyú bűncselekményekre vonatkozóan önnek különleges panaszt kell benyújtania a rendőrséghez. Ezek azok az esetek, amikor ilyen panasz nélkül a rendőrség nem indíthat nyomozást. A panaszokat általában, de nem szükségszerűen írásban nyújtják be. Igénybe vehet ügyvédet, hogy megszövegezze a panaszt ön helyett. A panaszba bele kell foglalnia: a személyes adatait (nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát), az elkövetőre vonatkozó információkat, az eset leírását, valamint azon tanúk listáját a lakcímükkel együtt, akiknek a kihallgatását a rendőrségtől kéri. Ajánlatos, de nem kötelező hivatkoznia arra a jogszabályi előírásra is, amelyet ön szerint az elkövető megsértett.

Hogyan követhetem nyomon, hogy mit tesznek a hatóságok a bűncselekmény bejelentése után?

A bűncselekmény bejelentésekor hivatkozási számot adnak önnek. Ezt a számot használhatja arra, hogy ellenőrizze az ügye előrehaladását. A gyakorlatban ellenőrizheti a feljelentése benyújtásának dátuma alapján is. Kaphat információkat a nyomozásról, ha elmegy a rendőrőrsre vagy odatelefonál.

Hogyan vehetek részt a bűncselekmény nyomozásában?

A nyomozás során nem kötelező ügyvédet fogadnia, de az összetett eljárások miatt ajánlatos ezt megtennie. Ha ügyvéd általi képviseletet szeretne, fizetnie kell az ügyvéd szolgáltatásaiért.

Belátása szerint megoszthat az ügyére vonatkozó bármilyen információt a rendőrséggel. A bűncselekmény semmilyen vonatkozását nem kell bizonyítania, de ha van bármilyen bizonyítéka, amelyet fontosnak tart a nyomozás szempontjából, ön vagy az ügyvédje bemutathatja azt az ügyével foglalkozó rendőrtisztnek.

Valószínűleg megkérik, hogy jelenjen meg tanúként történő kihallgatásra.

A nyomozás során az ügy aktája általában bizalmas, ahhoz csak az ügyét kezelő hatóságok férhetnek hozzá.

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Tanúként ön megtagadhatja bizonyos kérdések megválaszolását. Ajánlott azonban, hogy valamennyi kérdésre válaszoljon, hogy megkönnyítse a nyomozást és ne adjon alapot olyan gyanúra, miszerint eltitkol információkat.

Nem köteles azonban válaszolni olyan kérdésekre, illetve bemutatni olyan iratokat vagy más bizonyítékokat, amelyek önre terelhetik a gyanút.

Ha veszélyben van, joga van ahhoz, hogy tanúvédelmi program hatálya alá helyezzék, amely megvédi az ön és családtagjai életét és vagyontárgyait. Bizonyos esetekben az intézkedések részét képezhetik megélhetési támogatás fizetésére vonatkozó rendelkezések is.

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Ha ön kiskorú, a szülője vagy gyámja tehet feljelentést a rendőrségen ön helyett.

Igénybe vehet pszichológiai tanácsadást, más tanácsadást és egyéb segítséget is a rászoruló gyermekek és családok országos szociális jóléti szervezete, az Appogg révén. A szolgáltatások ingyenesek, és nem feltételük, hogy nyomozás folyjon a bűncselekmény ügyében.

Ha önt gyermekként a feltételezett elkövető tartja el (pl. a feltételezett elkövető a szülője), elhelyezhetik önt a Társadalmi Szolidaritási Minisztérium egy különleges létesítményében, ahol képzett pszichológusoktól és szociális munkásoktól kap segítséget és támogatást.

Milyen tájékoztatást kaphatok a rendőrségtől vagy áldozatokat támogató szervezetektől a bűncselekmény nyomozása során?

Az ügyét kezelő hatóságok nem kötelesek tájékoztatni önt. A jogairól és az eljárásban való részvételéről az ügyvédjétől kaphat tájékoztatást (ha van ügyvédje).

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

A bűncselekmény nyomozása során nem áll az áldozatok rendelkezésére ingyenes jogi segítségnyújtás.

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Ha a rendőrség megállapítja, hogy az elkövető veszélyes személy, és fennáll a bűnismétlés veszélye, akkor kéri a bíróságot, hogy rendeljen el előzetes letartóztatást.

Ön kérheti az ügyét kezelő rendőrtől azt is, hogy helyezzék tanúvédelmi program hatálya alá. Ki kell jelentenie, hogy tanúskodni fog az elkövető ellen a bírósági tárgyaláson. Ha a rendőrtiszt meggyőződött arról, hogy az ön vallomása vagy az ön által szolgáltatott más bizonyíték fontos az ügy szempontjából, kéri a főügyésztől, hogy helyezze önt tanúvédelmi program hatálya alá. A program kiterjedhet az ön családtagjaira és más hozzátartozóira is. A program általában az ön személyes biztonságát szavatoló és/vagy a vagyontárgyait védő intézkedéseket foglal magában.

Milyen szolgáltatásokat és segítséget kaphatok a bűncselekmény nyomozása során?

Kaphat orvosi segítséget, de ha nem rendelkezik érvényes egészségbiztosítással, akkor azért fizetnie kell. A 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai igénybe vehetik az európai egészségbiztosítási kártyát. Szükség esetén kaphat pszichológiai és más típusú segítséget is, de fizetnie kell az igénybe vett szolgáltatásokért.

Ha családon belüli erőszak áldozata, ingyenesen kaphat segítséget a Családon Belüli Erőszak Bizottságától és az Appogg nevű szervezettől.

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Nincs lehetőség békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés kezdődjön az elkövető és ön között. Csak vádalkura van lehetőség az ügyész és az elkövető között, de ebbe az eljárásba önt nem vonják be. Ha a vádalkura irányuló eljárás sikeres, akkor az az ügyész és az elkövető közötti megállapodással zárul, amelyet azután bemutatnak a bíróságnak jóváhagyásra.

Hogyan folytatódik az ügyem a nyomozás lezárását követően?

A nyomozás végén döntenek arról, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre egy tárgyaláshoz. A bűncselekmény súlyától függően két lehetőség van:

  • Ha a bűncselekmény kisebb súlyú, és a rendőrtiszt folytatta le a nyomozást, ő dönti el, hogy a törvényszék elé viszi-e az ügyet tárgyalásra.
  • Ha a bűncselekmény súlyos, és a nyomozást nyomozási bíró folytatta le, bírósági meghallgatásra kerül sor a törvényszéken. Ezen a meghallgatáson a bíróság megvizsgálja a bizonyítékokat, és ha úgy dönt, hogy az ügyben tárgyalást kell tartani, akkor megküldi az ügy aktáját a főügyésznek, aki azután a büntetőbíróság elé viszi az ügyet tárgyalásra.

Ha az ügyét bíróság elé viszik tárgyalásra, a rendőrség értesítést küld önnek. Ha a bíróság úgy dönt, hogy kihallgatja önt tanúként, az értesítésben megjelöli a kihallgatás helyét és idejét is.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet anélkül zárják le, hogy az bíróság elé került volna?

Ha rendőrtiszt folytat nyomozást a bűncselekmény ügyében és úgy dönt, hogy anélkül zárja le az ügyet, hogy bíróság elé vinné, ön áldozatként a törvényszékhez fellebbezhet ez ellen a határozat ellen. A törvényszék megkéri, hogy eskü alatt erősítse meg a feljelentésében közölt információkat és jelentse ki, hogy kész tanúskodni a bíróság előtt. Meg kell fizetnie egy bizonyos, a bíróság által meghatározott összeget is, garanciaként arra, hogy komoly az elkövető eljárás alá vonására irányuló szándéka. A törvényszék megvizsgálja a bizonyítékokat, és ha elegendőnek találja azokat, akkor elrendeli, hogy a rendőrség folytassa tovább a büntetőeljárást.

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

Ha ön külföldiként vált bűncselekmény áldozatává Máltán, a fent ismertetett valamennyi jog megilleti. Ezenkívül ha feljelentést tesz egy bűncselekményről, de nem beszél angolul vagy máltaiul, használhatja az anyanyelvét is. A rendőrség keres egy tolmácsot vagy megteszi az egyéb szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék, mire vonatkozik a feljelentés.

A nyomozás során ön igénybe veheti tolmács segítségét, de fizetnie kell a szolgáltatásaiért.

További információk:

Utolsó frissítés: 20/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit