Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Fellebbezhetek a felmentő ítélet vagy a kiszabott büntetés ellen?

Lehetséges a további fellebbezés?

Milyen jogaim vannak a bírósági ítélet jogerőssé válását követően?

További információk

Fellebbezhetek a felmentő ítélet vagy a kiszabott büntetés ellen?

Általában véve áldozatként nem fellebbezhet az elsőfokú ítélet ellen, de ez függ az eljárásban betöltött szerepétől is.

Ha Ön pótmagánvádlóként (1) vagy magánvádlóként (2) vesz részt az eljárásban, nem indítványozhatja a vádlott felmentését, hanem csak annak elítélése vagy súlyosabb büntetés kiszabása iránt fellebbezhet. Ha magánfélként (3) vesz részt az eljárásban, az első fokú bíróság ítéletének az Ön polgári jogi igényét érdemben elbíráló rendelkezése ellen fellebbezhet. Fellebbezni jogi vagy ténybeli okból lehet.

Amennyiben a határozat kihirdetésén jelen van, a határozat kihirdetése után a bíró megkérdezi Öntől, hogy kíván-e fellebbezni. Ön helyben is nyilatkozhat, de fenntarthat három napot annak eldöntésére, hogy él-e fellebbezéssel. Ha nincs jelen az ítélethirdetésen, az ítéletet kézbesítik Önnek; ebben az esetben nyolc napja van a fellebbezés bejelentésére. A szóban bejelentett fellebbezés írásban indokolható, az indokolást legkésőbb a tárgyalást megelőző nyolcadik napon kell előterjeszteni a másodfokú bíróságnál.

A másod- és harmadfokú bíróság nyilvános üléseiről Önt postai úton értesítik, legalább öt nappal a nyilvános ülés előtt.

Lehetséges a további fellebbezés?

Ha Ön pótmagánvádlóként (1) vagy magánvádlóként (2) vesz részt az eljárásban, fellebbezhet a másodfokú bíróság ítélete ellen, de nem indítványozhatja a vádlott felmentését, csak az elítélését vagy súlyosabb büntetés kiszabását. Ha Ön magánfélként (3) vesz részt az eljárásban, nem fellebbezhet a másodfokú ítélet ellen.

Fellebbezésre abban az esetben van lehetőség, ha a másodfokú bíróság megsértette a büntetőjog szabályait, aminek eredményeképp a vádlottat első fokon felmentették, másodfokon viszont elítélték, vagy fordítva. Amennyiben az ítélet kihirdetésén jelen van, az ítélet kihirdetése után a bíró megkérdezi Öntől, hogy kíván-e fellebbezni. Három napon belül döntenie kell arról, hogy fellebbezik-e. Ha nincs jelen az ítélethirdetésen, és az ítéletet kézbesítik Önnek, a kézbesítéstől számítva nyolc napja van a fellebbezés bejelentésére.

Milyen jogaim vannak a bírósági ítélet jogerőssé válását követően?

Ha Ön sértettként vagy pótmagánvádlóként (1) vesz részt az eljárásban, akkor kézbesítik Önnek a bíróság ítéletét, és arra is joga van, hogy szükség esetén azt ingyenesen lefordítsák Önnek. Miután az ítélet jogerőssé válik, az Ön szerepe a büntetőeljárásban véget ér.

Az eljárás befejezését követően az erre vonatkozó kérelme benyújtásától számított nyolc napon belül a bíróság másolatot ad ki Önnek az eljárás során keletkezett valamennyi iratoról.

Ha az eljárás egy különösen súlyos bűncselekmény miatt folyt, a Védelmi Program (4) keretében továbbra is védelemben részesülhet.

Ha magánfélként (3) lépett fel és a polgári jogi igény biztosítására zár alá vétel elrendelését indítványozta és azt elrendelték ha a polgári jogi igényt megítélték Önnek, harminc nap áll rendelkezésére, hogy kezdeményezze a végrehajtási eljárást. Ha pedig a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utalták hatvan nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az igényét polgári bíróság előtt érvényesítse. Ennek megtörténtét a bíróság felé igazolnia kell, ellenkező esetben a zár alá vételt feloldják. A harminc, illetve hatvan napos határidőt a határozat (ítélet) közlésétől kell számítani.

További információ:

  • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról – magyar nyelven
  • 2001. évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról – magyar nyelven

1. Pótmagánvádló
Ön az eljárásban pótmagánvádlóként vehet részt, ha Ön tette meg a feljelentést az adott ügyben a rendőrségen vagy az ügyészségen, és a feljelentés elutasítás vagy a nyomozás megszüntetése ellen benyújtott panaszát elutasították. A panasz elutasításának közlésétől számított hatvan napon belül léphet fel pótmagánvádlóként, a következő esetekben:
· a feljelentést azért utasították el, mert (i) a szóban forgó cselekményt nem tekintették bűncselekménynek, vagy mert (ii) a feltételezett elkövető nem büntethető;
· a nyomozást azért szüntették meg, mert (i) a szóban forgó cselekmény nem bűncselekmény, (ii) a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el, vagy ez nem állapítható meg, vagy (iii) a gyanúsított nem büntethető.
Ön a nyomozás lezárulását követően is felléphet pótmagánvádlóként, ha az ügyész a vádemelést részben mellőzte.
A bírósági szakban akkor léphet fel pótmagánvádlóként, ha az eljárás során az ügyész ejti a vádat a vádlottal szemben. A vád elejtéséről szóló nyilatkozatot postai úton kézbesítik Önnek. Ha Ön ezt követően hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, a bíróság megszünteti az eljárást.
A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező, kivéve, ha Ön jogi szakvizsgával rendelkezik. Ha Ön pótmagánvádlóként kíván fellépni a panasz elutasítását követően joga van a büntető ügy iratainak tanulmányozására. A hatvan napos határidőn belül Önnek jogi képviselője útján az első fokon eljárt ügyészségnél vádindítványt kell benyújtania, aminek elfogadásáról a bíróság dönt.
Ha jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tud jogi képviseletéről gondoskodni, személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz fordulhat. Ezt a hatóságoknak be kell jelentenie, mert a hatvan napos határidő számítása a jogi segítség iránti kérelem tárgyában hozott jogerős határozat közlésétől kezdődik.

2. Magánvádló
Könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén Ön magánvádlóként, magánindítvánnyal kezdeményezhet büntetőeljárást, és az eljárás során az ügyész jogai illetik meg. Az ilyen cselekmények esetében a feljelentést harminc napon belül meg kell tenni attól a naptól számítva, amelyen Ön a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett (a feljelentést ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy Ön jelezte, hogy magánvádlóként részt kíván venni az eljárásban). A magánindítvány olyan feljelentés, amelyben kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy kéri az elkövető megbüntetését. a feljelentésben abizonyítékokat is meg kell jelölnie. Ha megindítják a nyomozást, és utána derül ki, hogy a cselekmény a fenti kategóriába tartozik, harminc napon belül jeleznie kell, hogy el akar-e járni magánvádlóként.
A feljelentést a bíróságon kell írásban vagy szóban megtenni. A feljelentés megtehető a rendőrségen vagy az ügyészségen is, akik megküldik a feljelentést a bíróságnak, kivéve, ha az ügyész úgy dönt, hogy a szokásos módon kívánja lefolytatni a nyomozást az ügyben és átveszi a vád képviseletét. A bíróság nyomozást rendel el az ügyben, ha az elkövető személye, személyes adatai, tartózkodási helye ismeretlen, vagy bizonyítási eszköz felkutatása szükséges. Ha az ismeretlen elkövető kiléte a nyomozás során sem volt megállapítható, a bíróság az eljárást megszünteti.
A bíróság személyes meghallgatást tűz ki, s ha a békítés nem vezetett eredményre, tárgyalást tűz ki. Önt mind a személyes meghallgatásra, mind a tárgyalásra megidézik, ha ennek ellenére nem jelenik meg a bíróság előtt és kellően nem menti ki a távolmaradását, az eljárást megszüntetik. Az eljárás során Ön a vádat elejtheti, a bíróság ez esetben megszünteti az eljárást.
Ön mind az első fokú határozat, mind a másodfokú határozat ellen jogorvoslattal élhet a vádlott terhére, elítélése, illetve a büntetés súlyosítása végett.

3 . Magánfél
Ha Önnek a bűncselekmény következtében kára keletkezett, magánfélként vehet részt az eljárásban, és kártérítést követelhet az elkövetőtől már a feljelentés megtételekor. A polgári jogi igény benyújtása illetékmentes. Ez esetben a bíróság egy eljárásban bírálja el a bűnfelelősség kérdését és a kár megtérítése iránti igényt, s nem kell külön pert indítania. Ha alapos oka van attól tartani, hogy akadályozni fogják a kártérítés iránti igény érvényesítésében, indítványozhatja a feltételezett elkövető vagyonának zár alá vételét.

4. Védelmi program
Ön a különösen súlyos bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás tartama alatt és a büntetőeljárás befejezését követően a következő esetekben vehet részt a Védelmi Programban:
· a bűncselekmény lényeges körülményeire vagy az elkövetőre/bűnszervezetre vonatkozó tanúvallomást fog tenni;
· vallomása nagymértékben hozzájárul a tényállás bizonyításához vagy az elkövető kilétének a megállapításához;
· valószínű, hogy a büntetőeljárásban való részvétele miatt Ön ellen erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekményt követnek el;
· az Ön védelme az egyszerű személyi védelem keretében nem biztosítható.
Az Ön családtagjai, illetve kivételes esetben mások is részt vehetnek a Védelmi Programban, ha ez a védelem célját és az Ön helyzetét figyelembe véve indokolható.
A Védelmi Program keretében a következő intézkedésekre kerülhet sor:
· a lakóhely vagy tartózkodási hely megváltoztatása;
· a személyazonosság megváltoztatása;
· személyi védelem;
· nyilvántartott személyes adatainak hozzáférhetetlenné tétele;

névváltoztatás, stb.

Utolsó frissítés: 27/02/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit