Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A sértettek nem jogosultak az elkövetőre vonatkozó ítélettel vagy büntetéssel szembeni fellebbezésre.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

A tárgyalást követően Ön a következőkre jogosult:

 • A Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat által megállapított költségeinek megtérítése, amennyiben a bíróság előtt vallomást tett, a megfelelően kitöltött követelési űrlap Koronahivatal és Államügyészi Szolgálathoz való beérkezésétől számított 10 munkanapon belül;
 • A tanúvédelmi egységtől a tárgyalás kimenetelére vonatkozó tájékoztatás, ideértve - amennyiben lehetséges ­ a határozat indoklásának rövid összefoglalását. Ezt az információt a tanúvédelmi egység bíróságtól származó tudomására jutásától számított 1 munkanapon belül kapja meg;
 • adott esetben és amennyiben elérhetők, áldozatsegítő szolgálatokhoz való irányítás a tanúvédelmi egység által.

i. Amennyiben a királyi bírósághoz a városi bíróság ítélete vagy büntetése elleni fellebbezésre irányuló kereset érkezik.

A bíróságtól való információ beszerzését követő 1 munkanapon belül jogosult a tanúvédelmi egységtől a következő információkra vonatkozó tájékoztatásra:

 • a benyújtott fellebbezési kérelmek;
 • a bírósági tárgyalások időpontja és helye;
 • a fellebbezések eredménye, ideértve az eredeti ítélet módosításait.

Emellett a következőkre is jogosult:

 • a bíróságon a fellebbezőtől, annak családjától és barátaitól elkülönített helyen való várakozás és elhelyezés. A bíróság ezt minden lehetséges esetben biztosítja;
 • a királyi bíróságon kapcsolattartó pont biztosítása Ön számára;
 • megfelelő esetekben az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó tájékoztatás, amennyiben azok elérhetők.

ii. Amennyiben az ítélettel vagy büntetéssel szemben a fellebbviteli bírósághoz nyújtják be a fellebbezési kérelmet, vagy ha a kérelem vagy fellebbezés benyújtása a büntetőügyben jogkérdésben az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságához történik.

A következőkre jogosult:

 • a tanúvédelmi egységtől annak bíróságtól való tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatás arról, hogy a fellebbező fellebbezhet. Amennyiben a legsúlyosabb bűncselekmények sértettje, folyamatos célpontja, kiszolgáltatott helyzetben van vagy megfélemlítik, 1 munkanapon belül jogosult ennek az információnak a megszerzésére;
 • a tanúvédelmi egységtől annak bíróságtól való tudomásszerzésétől számított 1 munkanapon belül tájékoztatás a tárgyalások idejéről és helyéről;
 • a tanúvédelmi egységtől annak bíróságtól való tudomásszerzésétől számított 1 munkanapon belül arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a fellebbezés benyújtóját óvadék ellenében a tárgyalást megelőzően szabadon engedték vagy, hogy az óvadék feltételei megváltoztak;
 • a tanúvédelmi egységtől annak bíróságtól való tudomásszerzésétől számított 1 munkanapon belül a tárgyalások időpontjára vonatkozó friss tájékoztatás;
 • a tanúvédelmi egység által a büntetőjogi fellebbezési iroda vagy a Legfelsőbb Bíróság személyzetével való kapcsolattartó pont biztosítása;
 • a tanúvédelmi egységtől annak bíróságtól való tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatás a fellebbezés eredményéről. Ebbe beletartoznak az eredeti ítélet változásai is. Amennyiben a legsúlyosabb bűncselekmények sértettje, folyamatos célpontja, kiszolgáltatott helyzetben van vagy megfélemlítik, 1 munkanapon belül jogosult ennek az információnak a megszerzésére.
 • a bíróságon a fellebbezőtől, annak családjától és barátaitól elkülönített helyen való várakozás és elhelyezés. A bíróság személyzete ezt minden lehetséges esetben biztosítja. Ritka, hogy a fellebbező részt vesz a Legfelsőbb Bíróság előtti tárgyalásokon. Az Ön érdekében különleges intézkedések meghozatalára kerül sor, ha a fellebbező jelen van és Ön nem kíván a tárgyaló teremben lenni;
 • a büntetőjogi fellebbezési iroda vagy az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának személyzetétől - annak közzétételét követően ­ a bíróság ítélete egy példányának kérelmezése.

A fellebbezésre való jogosultság megszerzését követően, amennyiben Ön az elhunyt sértett közeli hozzátartozója, meghatározott esetekben jogosult a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattal való találkozóra, ahol elmagyarázzák Önnek a fellebbezés jellemzőit és a bírósági eljárást.

Büntetőjogi felülvizsgálati bizottság

Az elkövetőtől származó kereset beérkezését követően a Büntetőjogi felülvizsgálati bizottság felülvizsgálja az elkövető bűncselekményének következtében megállapított bűnösséget és a büntetést. A bizottság a bűnösség megállapítása és a büntetés tekintetében új fellebbezést rendelhet el, amennyiben új információ vagy új érvek merülnek fel, amelyek következtében a bűnösség megállapítása bizonytalanná vagy a büntetés túl hosszúvá válik. A bírósághoz az elítélt személyektől körülbelül 1 000 kérelem érkezik évente, amelyből körülbelül 30-40 tekintetében rendelik el az új fellebbezést. Az ügy felülvizsgálata során a bizottság felméri az Önre gyakorolt lehetséges hatásokat és dönt arról, hogy szükség van-e az Ön értesítésére. A bizottság rögzíti a döntése okait az Önnel való kapcsolattartás formájáról és adott esetben értesíti a rendőrséget a döntéseiről.

 • Jogosult a bizottságtól való értesítésre abban az esetben, ha ésszerűen várható, hogy az Ön tekintetében felülvizsgálatra fog sor kerülni.
 • Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy indokolt Önnel a felülvizsgálat alatt felvennie a kapcsolatot, a bizottság értesíti Önt a kereset benyújtásáról és arról, hogy az ügy felülvizsgálat alatt áll. A felülvizsgálatot követően a bizottság dönt arról, hogy a bűnösség megállapítását vagy a büntetést visszautalja-e a bíróságok elé és értesíti Önt erről a döntésről, kivéve, ha korábban kifejezetten lemondott erről a jogáról.
 • Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy a felülvizsgálat során nem indokolt Önnel felvenni a kapcsolatot, de később a bíróság elé utalja a bűnösség megállapítását vagy a büntetést, vélelmezik, hogy a bizottság erről Önt értesíti.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

 • A folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz fordulni, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően is.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

 • A tanúvédelmi egység bíróságtól való tudomásszerzését követő 1 munkanapon belül jogosult a tanúvédelmi egységtől a gyanúsítottra vonatkozó büntetésre vonatkozó tájékoztatásra (amennyiben elítélik). Ebbe beletartozik a büntetés és annak hatásainak rövid magyarázata is.
 • Jogosult a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálathoz való fordulásra, ahol megválaszolják az Ön büntetéssel kapcsolatos olyan kérdéseit, amelyekre a tanúvédelmi egység nem tudott választ adni.
 • A fent felsorolt jogosultságok mellett, amennyiben Ön elhunyt személy közeli hozzátartozója, egyes eljárásokban jogosult annak felajánlására, hogy találkozhat a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat képviselőjével, aki elmagyarázza a kiszabott büntetést. E találkozóra általában a bíróságon kerül sor.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

A törvényben előírt pártfogó felügyelet sértetti kapcsolattartó programját azok a sértettek vehetik igénybe, akik olyan erőszakos vagy szexuális bűncselekmények áldozatai, amelyeknek elkövetőjét 12 hónapos vagy annál hosszabb büntetésre ítéltek. A rendszer célja, hogy egy kijelölt összekötő tisztviselő útján tájékoztatást nyújtson és tanácsot adjon az erre jogosult áldozatoknak a büntetőeljárás folyamatával kapcsolatban. Ehhez hozzátartozik a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálat mérlegelési köre szerint az elkövető büntetésének főbb fázisaira vonatkozó tájékoztatás, például a nyitott feltételek közé szállítás vagy a szabadlábra helyezése tekintetében és a sértettre vonatkozó feltételekkel kapcsolatos megállapítások, amelyeket az elkövető szabadon bocsátási dokumentumához lehet kapcsolni.

Amennyiben Önnel szemben az elkövető erőszakos vagy szexuális bűncselekményt követett el [1] és ezért 12 hónapos vagy hosszabb fogvatartásra ítélték, amelyet a mentális egészségről szóló 1983. évi törvény szerint kórházban tölt, Ön jogosult a rendszerről való, tanúvédelmi egység általi tájékoztatásra és arra vonatkozó tájékoztatásra, hogy adatait 20 munkanapon belül automatikusan továbbítják a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálatnak, kivéve, ha Ön kijelentette, hogy ezt nem kívánja.

Amennyiben részt vesz a sértetti kapcsolattartó programban, a következőkre jogosult:

 • annak eldöntése, hogy kíván-e az elkövető büntetésének főbb fázisaira vonatkozó információhoz jutni;
 • sértetti összekötő tisztviselő kinevezése Ön mellé, aki a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálat során az Ön kapcsolattartó pontja, kivéve, ha Ön nem korlátozott páciens áldozata (lásd lent);
 • a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálattól az elkövető szabadon engedési dokumentumában vagy a szabadon engedési feltételekben szereplő, sértettel kapcsolatos feltételekre vonatkozó tájékoztatás és vélemény nyújtás. Ilyen lehet például annak megtiltása, hogy az elkövető kapcsolatba lépjen Önnel vagy családjával;
 • a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálattól az elkövetőnek a szabadulását vagy felmentését követően teljesítendő, Önre vagy családjára vonatkozó feltételekről való tájékoztatás;
 • értesítés arról az időpontról, amikor e feltételek megszűnnek;
 • értesítés minden további olyan információról, amely a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálat véleménye szerint az ügy körülményeire tekintettel indokolt, ideértve az elkövető büntetésének vagy - korlátozott vagy nem korlátozott mentális egészségügyi beteg esetén - kezelésének főbb fázisaira vonatkozó információt.

Amennyiben Ön olyan elhunyt sértett közeli hozzátartozója, akivel szemben az elkövető

12 hónapos vagy hosszabb börtönbüntetéssel vagy kényszergyógykezeléssel büntetett erőszakos vagy szexuális bűncselekményt követett el, Ön szintén részt vehet a sértetti kapcsolattartó programban. Amennyiben azonban Ön nem a sértett legközelebbi élő hozzátartozója, erre a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálat mérlegelése alapján jogosult.

Amennyiben Ön 18 évnél fiatalabb, védelemben részesülő nagykorú személy vagy egyébként a sértetti kapcsolattartó programban való teljeskörű részvételre nem képes személy szülője, gyámja vagy ápolója, általában felajánlják Önnek, hogy a sértett nevében vegyen részt a programban. E részvétel azonban nem ajánlható fel a szülőnek, gyámnak vagy ápolónak, ha az nem szolgálná a sértett mindenek előtt álló érdekeit

A sértett védelmére irányuló intézkedések szökés esetén

Abban a valószínűtlen helyzetben, ha az elkövető megszökik az őrizetből, a rendőrség a börtön, a fiatalkorú elkövetőkért felelős szervezet, a kórház vagy a bevándorlási fogva tartási központok szökésre vonatkozó tájékoztatását követően - amennyiben lehetséges - értesíti Önt a szökésről és a meghozható védelmi intézkedésekről, ha megállapításra kerül, hogy az elkövető jelentős veszélyt jelent Önre nézve.

[1] A családon belüli erőszakról, bűncselekményekről és ezek sértettjeiről szóló 2004. évi törvény 45. cikkének (2) bekezdése szerint.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Amennyiben a sértetti kapcsolattartó programban való részvételt választotta és a Büntetés-végrehajtási Tanács az elkövető szabadlábra helyezését vagy nyitott feltételek közé való szállítását mérlegeli, Ön jogosult:

 • a nemzeti pártfogó felügyeleti szolgálattól a Büntetés-végrehajtási Tanács meghallgatására vonatkozó tájékoztatásra;
 • a Büntetés-végrehajtási Tanács számára a feltételekre vonatkozó megjegyzéseit (lásd a szójegyzéket) megtenni;
 • magyarázatra abban az esetben, ha ez Ön által kérelmezett feltételek nem szerepelnek az elkövető szabadlábra helyezési dokumentumában;
 • a sértetti nyilatkozat sértetti összekötő tisztviselő általi magyarázatára, ideértve azt is, hogy azt hogyan használja fel a Büntetés-végrehajtási Tanács;
 • olyan sértetti nyilatkozat tételére, amely megküldésre kerül a Büntetés-végrehajtási Tanácsnak;
 • annak kérelmezése, hogy részt vehessen a Büntetés-végrehajtási Tanács előtti szóbeli meghallgatáson és előadhassa sértetti nyilatkozatát azokban az esetekben, amikor a Büntetés-végrehajtási Tanács úgy dönt, hogy indokolt szóbeli meghallgatás megtartása.
Utolsó frissítés: 01/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit