Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Jogosult arra vonatkozó írásbeli tájékoztatásra, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, ilyen például a „bűncselekmények sértettjeinek szóló információs tájékoztató füzet” vagy annak a honlapnak az adatai, amely a releváns információkat tartalmazza.

A bűncselekmény típusától, személyes körülményeitől, valamint azok nyomozási vagy büntetőeljárási szakaszban való relevanciájától függően a következő információknak rendelkezésre kell állnia az Ön számára a rendőrséggel való első kapcsolatfelvételtől kezdve:

 • hol és hogyan juthat tanácsadáshoz vagy támogatáshoz, ideértve az orvosi támogatást, a szakértői (például pszichológiai) támogatást és alternatív szállást;
 • mit kell tennie, hogy bejelentse a bűncselekményt és kivel veheti fel a kapcsolatot, ha az ügyre vonatkozó kérdései vannak;
 • szükség esetén az Ön rendelkezésére álló védelmi intézkedések;
 • hogyan juthat kártérítéshez;
 • az arra vonatkozó megoldások, ha a sértett nincs jelen Anglia vagy Wales területén;
 • a tolmács és fordító-szolgálatok elérhetősége;
 • hogyan nyújthat be panaszt a szolgálatokkal szemben;
 • a helyreállító igazságszolgáltatás rendelkezésre állása;
 • hogyan téríttetheti meg a büntetőeljárás tanújaként felmerült költségeit.

A folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz fordulni, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően is.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben a bűncselekményt Anglia vagy Wales területén követték el, vagy a szolgáltatások olyan büntetőeljárásra vonatkoznak, amely Anglia vagy Wales területén folyik, jogosult az e kódexben szereplő szolgáltatások igénybevételére. [1]

[1] A bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóságtól való kártérítésre vonatkozó jogosultság függhet a lakóhelyétől vagy állampolgárságától, kivéve, ha Ön egyértelműen emberkereskedelem áldozata, menedékjogot kapott, humanitárius célból megengedett a tartózkodása vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A rendőrségnek a következőket kell biztosítania Önnek:

 • írásbeli igazolás arról, hogy bejelentett egy bűncselekményt, amely tartalmazza a bűncselekmény alapvető részleteinek leírását. Az írásbeli igazolás lehet levél, elektronikus értesítés, például e-mail vagy SMS, illetve kézzel írt dokumentum. Lemondhat az ilyen fajta igazoláshoz való jogosultságáról. Amennyiben a rendőrség úgy véli, hogy az írásbeli igazolás megküldése Önt kockázatnak tenné ki (például családon belüli erőszak esetén), megegyezhetnek Önnel abban, hogy nem küldenek ilyent;
 • annak egyértelmű kifejtése, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől amikor bejelent egy bűncselekményt vagy amikor a nyomozás során Önnel mint áldozattal felveszik a kapcsolatot;
 • annak értékelése, hogy Ön kíván-e támogatásban részesülni, és amennyiben igen, milyen fajta segítségre vagy támogatásra lehet szüksége. Ez segíti annak azonosítását, hogy Ön abba a három sértetti csoportba tartozik-e, amelyek további támogatásra szorulhatnak és annak megállapítását, hogy szüksége van-e és milyen mértékben különös intézkedésekre. Az áldozatsegítő szolgálatok a rendőrség nevében részletesebb értékelést is végezhetnek;
 • az arra vonatkozó írásbeli tájékoztatást, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, például a „bűncselekmények sértettjeinek szóló információs tájékoztató füzet” vagy annak a honlapnak az adatait, amely ezen információkat tartalmazza, a lehető leghamarabb, de legkésőbb a bűncselekmény bejelentésétől vagy a nyomozás során a sértetti megkereséstől számított 5 munkanapon belül;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a rendőrséggel való egyeztetést követően milyen gyakorisággal kap majd az ügy állására vonatkozó információt;
 • a bűncselekményre vonatkozó nyomozás elmaradásáról szóló határozattól számított 5 munkanapon belül ennek indoklása;
 • tanácsadás abban az esetben, ha a nyomozás lefolytatására úgy került sor, hogy egy személyt sem vádoltak meg és ennek indoklásának magyarázata.

Jogosult a rendőrségtől az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó információkhoz, ideértve e szolgálatok elérhetőségeit annak érdekében, hogy azok támogatását bármikor igénybe vehesse.

Jogosult a rendőrségtől a következő információk beszerzésére és az azokra vonatkozó indoklások magyarázatára a következő eseményektől számított 5 munkanapon belül:

 • a gyanúsított letartóztatása;
 • a gyanúsított kihallgatása;
 • a gyanúsított vádemelés nélküli szabadon engedése;
 • a gyanúsított rendőrségi óvadék ellenében való szabadlábra helyezése, vagy ha a rendőrségi óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés feltételeit megváltoztatják vagy eltörlik.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem érti vagy nem beszéli az angol nyelvet, jogosult olyan nyelvre való tolmácsolást kérni, amelyet ért:

 • a bűncselekmény bejelentése során [1]
 • a rendőrség általi kihallgatása során; valamint
 • a tanúként történő vallomástétel során.

Amennyiben nem érti vagy nem beszéli az angol nyelvet, jogosult a következő információk olyan nyelvre való fordítását kérni, amelyet ért:

 • a bejelentett bűncselekményre vonatkozó írásbeli igazolás;
 • amennyiben alapvető fontosságú a kihallgatása vagy a bírósági tárgyalás során, hogy betekintsen egy rendelkezésére bocsátott konkrét dokumentumba, a dokumentum releváns részeinek másolata;
 • az Önt a tárgyalás időpontjáról és helyéről tájékoztató dokumentum; valamint
 • amennyiben e kódex arra feljogosítja, a büntetőeljárás kimenetele és - amennyiben lehetséges - a határozat legalább rövid indoklása.

[1] Jogosult a bűncselekményt olyan nyelven bejelenteni, amelyet ért, vagy, amennyiben nem beszél angolul, jogosult a szükséges nyelvi segítség igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A sértettekre vonatkozó kódexben szereplő szolgálatoknak egyszerű és közérthető nyelven kell tájékoztatást nyújtani, valamint meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket (pl. EasyRead, Braille vagy regisztrált közvetítő alkalmazásával) annak érdekében, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék. A megfelelő intézkedések mérlegelése során a szolgálatoknak figyelembe kell venniük minden releváns személyes jellemzőt, amely befolyásolhatja az Ön megértését.

Számos egyszerű nyelvezetű, különböző formátumú információs tájékoztató füzet áll rendelkezésre.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A családon belüli erőszakról, bűncselekményekről és ezek sértettjeiről szóló 2004. évi törvény 56. cikke lehetővé teszi az Igazságügyi Minisztérium számára, hogy támogatások segítségével hajtsa végre a nemzeti sértetti szolgáltatások ellátását. Emellett az antiszociális viselkedésről, bűncselekményekről és rendfenntartásról szóló 2014. évi törvény 143. cikke szerint támogatást nyújt a rendőrségi és bűnügyi biztosoknak (RBB) a bűncselekmények sértettjeire irányuló érzelmi és gyakorlati támogató szolgáltatások nyújtásához.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség felvilágosítja Önt arról, hogy az adatait a bűncselekmény bejelentésétől számított 2 munkanapon belül eljuttatják az áldozatsegítő szolgálatokhoz. Kérheti a rendőrségtől, hogy ne adják át az adatait az áldozatsegítő szolgálatoknak.

Amennyiben szexuális bűncselekmény vagy családon belüli erőszak áldozata, vagy az áldozat közeli hozzátartozója, a rendőrségnek az Ön kifejezett hozzájárulására van szükség ahhoz, hogy eljuttathassák az adatait az áldozatsegítő szolgálatoknak.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben a szolgálatoknak a sértettekre vonatkozó kódex szerint információt kell megosztaniuk, azt hatékonyan és az adatvédelemről szóló 1998. évi törvénynek, valamint egyéb releváns jogszabályoknak megfelelően kell megtenniük.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem - a folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz való hozzáférésre, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben a sértett a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnál jelenti be a bűncselekményt, a szolgálat köteles biztosítani, hogy a sértett egyéni értékelését elvégzik annak érdekében, hogy a különös védelmi szükségleteket azonosíthassák és megállapíthassák, hogy a sértett milyen mértékig részesülhet különös védelmi intézkedésekben, a kihallgatása során különös intézkedésekben vagy a vallomástétel során különös intézkedésekben.

Az értékelés jellege a körülményektől függ, ideértve a bűncselekmény súlyosságát és a sértett által elszenvedett nyilvánvaló károk mértékét. Az értékelés során figyelembe kell venni a sértett személyes jellemzőit, véleményét, valamint a bűncselekmény jellegét és körülményeit.

Amennyiben az egyéni értékelés eredményeképp a szolgálat megállapította, hogy a sértettnek különös védelemre van szüksége és a kihallgatása során különös védelmi intézkedésekre szorul, a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnak emellett - működési és gyakorlati korlátok között - biztosítania kell, hogy rendelkezésre állnak a következők:

 • amennyiben lehetséges, annak biztosítása, hogy ugyanaz a személy folytatja le a sértett mindegyik kihallgatását, kivéve, ha ez befolyásolná a nyomozás megfelelő elvégzését;
 • a kihallgatásra - szükség esetén - az erre a célra kialakított vagy átalakított helyiségekben kerül sor;
 • a kihallgatásra erre vonatkozó képesítéssel rendelkező szakértő által vagy segítségével kerül sor; valamint
 • szexuális erőszak, nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak esetén az áldozatoknak lehetőségük van arra, hogy a kihallgatásukat azonos nemű személy folytassa le. Az ilyen kérelmeket - amennyiben lehetséges - engedélyezni kell, kivéve, ha ez valószínűleg befolyásolná a nyomozás megfelelő lefolytatását.

Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a gyanúsított megszökik az őrizetből, a rendőrség a szökés tudomására jutását vagy a börtön, a fiatalkorú elkövetőkért felelős szervezet, a kórház vagy a bevándorlási fogva tartási központok erre vonatkozó tájékoztatását követően - amennyiben lehetséges - értesíti Önt a szökésről és a meghozható védelmi intézkedésekről, ha megállapításra kerül, hogy a gyanúsított jelentős veszélyt jelent Önre nézve.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Amennyiben a sértett a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnál jelenti be a bűncselekményt, a szolgálat köteles biztosítani, hogy a sértett egyéni értékelését elvégzik annak érdekében, hogy a különös védelmi szükségleteket azonosíthassák. A legtöbb esetben ezt a rendőrség végzi el.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Minden bűncselekmény sértettje jogosult arra, hogy a rendőrség a tekintetében elvégezze az arra vonatkozó értékelést, hogy milyen szükségletei vagy támogatási igényei vannak, ideértve azt is, hogy részesülhetnek-e és milyen mértékben különös intézkedésekben. Az értékelés hossza és tartalma a bűncselekmény súlyosságától és az Ön egyéni szükségleteitől függ. Az értékelés során figyelembe veszik az Ön személyes jellemzőit, a bűncselekmény jellegét és körülményeit, valamint az Ön véleményét. Minél több információt oszt meg az értékelés során, annál inkább az Ön személyes igényeire szabható a támogatás szintje.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Minden bűncselekmény sértettje jogosult arra, hogy a rendőrség a tekintetében elvégezze az arra vonatkozó értékelést, hogy milyen szükségletei vagy támogatási igényei vannak, ideértve azt is, hogy részesülhetnek-e és milyen mértékben különös intézkedésekben. Az értékelés hossza és tartalma a bűncselekmény súlyosságától és az Ön egyéni szükségleteitől függ. Az értékelés során figyelembe veszik az Ön személyes jellemzőit, a bűncselekmény jellegét és körülményeit, valamint az Ön véleményét. Minél több információt oszt meg az értékelés során, annál inkább az Ön személyes igényeire szabható a támogatás szintje.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A sértettekre vonatkozó kódex szerint veszélyeztetett sértettként megerősített jogosultságokkal rendelkezik [1], amennyiben a vallomásának minősége befolyásolásra kerülhet a következők miatt:

 1. a mentális egészségről szóló 1983. évi törvény szerinti mentális zavarokkal küzd;
 2. egyébként az intelligencia és a társadalmi működés jelentős károsodásával küzd; vagy
 3. fizikai fogyatékossággal rendelkezik vagy fizikai zavarokkal küzd.

[1] Ez a bíróság fiatalkorú igazságszolgáltatásról és büntetőjogi bizonyítékokról szóló 1999. évi törvény 16. cikkében meghatározott különös intézkedésekre való jogosultság megállapítására vonatkozó kritériumán alapszik (lásd az 1. fejezet 1.13-1.15. pontjait)

Kiskorú vagyok - vannak-e speciális jogaim?

A sértettekre vonatkozó kódex szerint veszélyeztetett sértettként megerősített jogosultságokkal rendelkezik [1], amennyiben a bűncselekmény elkövetésekor 18 évesnél fiatalabb. Ehhez hozzátartozik a különös intézkedésekre való jogosultság, amennyiben a bíróságon vallomást tesz.

[1] Ez a bíróság fiatalkorú igazságszolgáltatásról és büntetőjogi bizonyítékokról szóló 1999. évi törvény 16. cikkében meghatározott különös intézkedésekre való jogosultság megállapítására vonatkozó kritériumán alapszik (lásd az 1. fejezet 1.13-1.15. pontjait)

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt - milyen jogok illetnek meg?

Az elhunyt személy közeli hozzátartozói jogosultak a kódex szerinti szolgáltatások igénybevételére mint a legsúlyosabb bűncselekmények áldozatai.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt - milyen jogok illetnek meg?

A bűncselekmények fogyatékossággal élő sértettjeinek és az olyan sértetteknek a családi szóvivője, akik a bűncselekmény következtében olyan sérülést szenvedtek, hogy nem képesek kommunikálni

Amennyiben fogyatékossággal él vagy a bűncselekmény következtében olyan sérülést szenvedett, hogy képtelen kommunikálni, Ön vagy az Ön közeli családtagjai jogosultak kinevezni egy családi szóvivőt, aki egyedüli kapcsolattartó pontként igénybe veheti a kódexben szereplő szolgáltatásokat.

A 18 évesnél fiatalabb sértett szülője vagy gyámja

Amennyiben Ön 18 évesnél fiatalabb sértett, Ön és általában a szülője vagy gyámja jogosult a kódexben szereplő szolgáltatások igénybevételére.[1]

[1] Kivéve ha a szülője vagy gyámja nyomozás alatt áll vagy őket a rendőrség megvádolta a bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ha az érintett szolgálat indokolt véleménye szerint nem szolgálja az Ön legjobb érdekeit, hogy a szülője vagy gyámja igénybe vehesse e szolgáltatásokat.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A helyreállító igazságszolgáltatás a sértetteket a károkozásért felelős személyekkel összekapcsoló eljárás, amelynek célja a pozitív kiút megtalálása.

A helyreállító igazságszolgáltatás önkéntes - nem kötelező abban részt vennie és mind Önnek, mind az elkövetőnek bele kell egyeznie annak lefolytatásába az eljárás megkezdése előtt. Az Önnek megfelelő időpontban kérheti a helyreállító igazságszolgáltatásban való részvételét, illetve felkérhetik Önt a részvételre, mert az elkövető kérelmezte a helyreállító igazságszolgáltatás lefolytatását. Előfordulhat, hogy az eljárás lefolytatása annak ellenére sem lehetséges, hogy ahhoz mindkét fél hozzájárult, ennek értékelését a közvetítő végzi el.

Sor kerül a megfelelő intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy biztonságos legyen minden eljárás, amelyben részt vesz; egy képzett közvetítő minden esetben jelen lesz az Ön és az elkövető közti találkozások során. Amennyiben az elkövető bűnösnek vallja magát és hajlandó Önnel találkozón részt venni vagy kommunikálni, lehetősége van elmondani az elkövetőnek, hogy milyen hatással volt Önre az esemény. Ezt követően eldöntheti, hogy a bocsánatkérést választja vagy hozzájárul valamely olyan cselekményhez, amelyet az elkövetőnek meg kell tennie annak érdekében, hogy jóvátegye az Önnek okozott károkat.

A helyreállító igazságszolgáltatás nem egyezik meg a közösségi vitarendezéssel. A közösségi vitarendezés informális rendőrségi módszer, amely lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy a hivatalos büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívül arányosabban lépjen fel az kisebb jelentőségű bűncselekményekkel és az antiszociális magatartásokkal szemben. A közösségi vitarendezés elsősorban az először bűncselekményt elkövetőket célozza, ha azok őszinte megbánást tanúsítanak, és ha a sértett hozzájárult ahhoz, hogy a rendőrség ne indítson formális eljárást.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A bűncselekmények sértettjeire vonatkozó gyakorlati kódex (a továbbiakban: a sértettekre vonatkozó kódex) a családon belüli erőszakról, bűncselekményekről és ezek sértettjeiről szóló 2004. évi törvény 32. cikke (a továbbiakban: a 2004. évi DVCVA) alapján készült és a 2004. évi DVCVA 33. cikke alapján meghozott, a családon belüli erőszakról, bűncselekményekről és ezek sértettjeiről szóló 2004. évi törvény (a továbbiakban: a sértettekre vonatkozó gyakorlati kódex) szerinti 2015. évi végzésben került elrendelésre (2015. évi 1817. sz. jogszabályi eszköz), amelyet 2015. október 23-án terjesztettek a Parlament elé, és amely 2015. november 16-án hatályba lépteti a sértettekre vonatkozó kódex felülvizsgált változatát.

A sértettekre vonatkozó kódex határozza meg a bűncselekmények sértettjeinek a főbb büntető-igazságszolgáltatási szervezetek (Bevezetés, 1-4. fejezetek) és a megfelelő funkciókat ellátó szervezetek (5. fejezet) által nyújtandó szolgáltatásokat Anglia és Wales területén. E szervezeteket „szolgálatoknak” nevezik. A sértettekre vonatkozó kódex meghatározza a bűncselekmények sértettjeinek jogait és a megfelelő szolgálatok kölcsönös feladatait.

A sértettekre vonatkozó kódex 3. fejezete gyermekek számára is érthető nyelvezettel írja le a bűncselekmények gyermekkorú sértettjei számára elérhető szolgáltatásokat. Ezt a sértettekre vonatkozó kódex Bevezetésével, 1. és 2. fejezetével összefüggésben kell értelmezni.

A sértettekre vonatkozó kódex Bevezetés 1. albekezdése és 5. fejezetének 1. albekezdése biztosítják, hogy az irányelv átfogó célkitűzéseit figyelembe veszik az illetékes hatóságok a sértettekre vonatkozó kódex szerinti feladataik ellátása során.

A sértettekre vonatkozó kódexben szereplő jogosultságok minden sértettet, lakóhelytől függetlenül megilletnek.

A családon belüli erőszakról, bűncselekményekről és ezek sértettjeiről szóló 2004. évi törvény 56. cikke: az Igazságügyi Minisztérium támogatások segítségével hajtatja végre a nemzeti sértetti szolgáltatások ellátását. Emellett az antiszociális viselkedésről, bűncselekményekről és rendfenntartásról szóló 2014. évi törvény 143. cikke szerint támogatást nyújt a rendőrségi és bűnügyi biztosoknak (RBB) a bűncselekmények sértettjeire irányuló érzelmi és gyakorlati támogató szolgáltatások nyújtásához.

Az Igazságügyi Minisztérium és a RBB-k közti támogatási megállapodás 3. cikke előírja, hogy a RBB által elrendelt szolgáltatásoknak meg kell felelniük a Sértetti irányelvnek, és különösen annak 8. és 9. cikkeinek. A 4. cikk szerint az elrendelt vagy nyújtott szolgáltatásoknak meg kell felelniük a 8.1. cikkben szereplő feltételeknek.

Utolsó frissítés: 01/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit