Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Ako želite podnijeti žalbu protiv presude u slučaju da je optuženik proglašen nedužnim, trebate voditi računa o tome da žalbu protiv presude ne možete podnijeti ako niste bili stranka u postupku.

Ako ste bili stranka u postupku i imate status privatnog tužitelja, žalbu možete podnijeti na sljedeće načine:

 • kad je riječ o žalbi protiv presude, u roku od deset dana nakon obavijesti o presudi. Nekoliko je razloga na kojima se vaša žalba može temeljiti, a moguće je i preispitati dokaze. Riječ je o je redovnom pravnom lijeku
 • kad je riječ o kasacijskoj žalbi, u roku od pet dana nakon obavijesti o presudi. Razlozi za žalbu mogu biti kršenje zakona ili španjolskog Ustava ili formalni razlozi. Riječ je o izvanrednom pravnom lijeku.

Ako ste oštećena stranka, žalbu u kasacijskom postupku možete podnijeti jedino u pogledu pitanja koji se odnose na vašu odštetu.

Kad je riječ o mogućnostima podnošenja drugih vrsta žalbi, ako ste prvo iskoristili redovni pravni lijek, kasacijsku biste žalbu mogli podnijeti kao drugu žalbu. O kasacijskoj žalbi odlučuje Vrhovni sud.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o žalbama koje možete podnijeti protiv presuda za koje smatrate da nisu u skladu s vašim pravima.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako ste podnijeli odgovarajući zahtjev, imate pravo biti obaviješteni o sljedećim odlukama:

 • odluci o nepokretanju kaznenog postupka
 • pravomoćnoj presudi u postupku
 • odlukama o pritvaranju počinitelja ili njegovu puštanju iz zatvora i o njegovu mogućem bijegu iz istražnog zatvora
 • odlukama o donošenju mjera osobne predostrožnosti ili izmjeni već donesenih mjera, ako je njihov cilj osiguravanje vaše zaštite
 • odlukama svih pravosudnih ili zatvorskih tijela koje se odnose na subjekte osuđene zbog kaznenih djela počinjenih primjenom nasilja ili zastrašivanja koji predstavljaju rizik za vašu sigurnost
 • odlukama koje uključuju vaše sudjelovanje pri izvršenju kazne i koje se donose u vezi sa zatvorskim pitanjima te one koje utječu na razvrstavanje osuđenika u režim otvorenog zatvora 3. kategorije, povlastice u zatvoru, kratkoročni dopust, uvjetni otpust itd.

Tijekom izvršenja presude imate osnovno pravo na informacije o kazni koja je izrečena optuženiku. Općenito, informacije o puštanju osuđenika iz zatvora smatrale bi se dijelom njegove privatnosti i ne bi vam mogle biti priopćene.

Iznimno, ako ste bili žrtva kaznenog djela s elementima rodno uvjetovanog nasilja, dobit ćete informacije o postupovnom statusu optuženika i o tome kako izdržava kaznu, sve dok je nalog za zaštitu ili sudska zabrana na snazi.

Ako ste u postupku imali status privatnog tužitelja, možete sudjelovati u donošenju odluke o odgodi izvršenja kazne optuženika. Izvršenje zatvorske kazne u trajanju kraćem od dvije godine može se obustaviti ako u određenom razdoblju nije ponovljeno kazneno djelo. Nakon tog razdoblja kazna prestaje vrijediti. O obustavi izvršenja kazne odlučuje sud i prije donošenja te odluke saslušat će vas sudac.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o mogućnosti koja vam je na raspolaganju kao žrtvi kaznenog djela da sudjelujete u donošenju odluke o izvršenju kazne zatvora i provest će sve potrebne aktivnosti za pomoć kako biste mogli ostvariti svoja prava priznata na temelju zakona.

Ako ste žrtva terorizma, Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu omogućit će vam potrebne kanale za informiranje kako biste saznali sve informacije povezane s izvršavanjem zatvorske kazne do trenutka potpunog odsluženja kazne, posebno u slučajevima kad su odobrene povlastice ili su osuđenici pušteni iz zatvora.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Ako se presuda izvršava i to je potrebno, i dalje možete biti pod zaštitom, ako sudac tako odluči. Možete biti pod policijskom zaštitom ili, u iznimnim slučajevima, možete dobiti nov identitet ili financijsku pomoć za promjenu mjesta boravka ili rada.

Za pojedina kaznena djela, kao što su rodno uvjetovano nasilje ili nasilje u obitelji, možete zatražiti nalog za zaštitu, a razdoblje privremene valjanosti tog naloga utvrdit će se na temelju odluke pravosudnog tijela.

Nalog za zaštitu možete zatražiti izravno od pravosudnog tijela ili javnog tužitelja, ili od službenika za izvršavanje zakonodavstva, uredâ za potporu žrtvama kaznenih djela ili socijalne službe ili ustanova za skrb koje djeluju u okviru tijelâ javne uprave.

Nalogom za zaštitu uvodi se sveobuhvatan status zaštite koja uključuje građanskopravne i kaznenopravne mjere predostrožnosti utvrđene zakonom i sve druge mjere pomoći i socijalne zaštite utvrđene u pravnom sustavu.

Odobrenje naloga za zaštitu podrazumijeva obvezu da se neprestano informirate o postupovnoj situaciji optuženika ili osumnjičenika te o području primjene i razdoblju valjanosti poduzetih mjera predostrožnosti. Konkretno, u svakom ćete trenutku biti obaviješteni o zatvorskoj situaciji navodnog nasilnika. U tu će se svrhu nalog za zaštitu proslijediti zatvorskoj upravi.

Zaštita vam se može omogućiti i izricanjem pojedinih sankcija ili sigurnosnih mjera protiv počinitelja: sudskih zabrana, ukidanjem roditeljskih prava ili skrbništva, ukidanjem prava na nošenje i upotrebu oružja itd. Osim toga, u predmetima u kojima je izvršenje kazne odgođeno prije odlaska u zatvor, sudac može počinitelju zabraniti odlazak na pojedina mjesta ili da bude u vašoj blizini, narediti mu da sudjeluje u posebnim obrazovnim programima itd.

Ako ste žrtva, posebno imate sljedeća prava:

(a) pravo zatražiti da se osobi na uvjetnoj slobodi odrede mjere ili pravila ponašanja predviđeni zakonom koji se smatraju nužnima za osiguravanje vaše sigurnosti, ako je ta osoba osuđena zbog djela za koja postoji opravdana bojazan da iz njih može proizaći opasna situacija za vas;

(b) pravo da sucu ili sudu pružite sve informacije koje su relevantne za donošenje odluke o izvršavanju izrečene kazne, građanskopravnim odgovornostima koje proizlaze iz kaznenog djela ili dogovorenoj zapljeni.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela surađivat će s tijelima, institucijama i službama koje mogu biti uključene u pružanje pomoći žrtvama i koordinirati ih. To uključuje pravosudna tijela, javno tužiteljstvo, službenike za izvršavanje zakonodavstva, posebno u slučaju ranjivih žrtava kod kojih je prisutan visok rizik od viktimizacije. Osim toga, ako ste žrtva kojoj su potrebne posebne mjere zaštite, ta će tijela ocijeniti vaš predmet kako bi odredila koje bi se mjere zaštite, pomoći i potpore trebale pružiti, što može uključivati sljedeće mjere:

 • pružanje psihološke potpore ili pomoći radi rješavanja poremećaja prouzročenih kaznenim djelom primjenom najprimjerenijih psiholoških metoda za skrb o vama
 • pratnja na suđenju
 • informacije o dostupnim resursima za psihosocijalnu njegu i skrb te upućivanje na te službe ako to zatražite
 • sve mjere posebne potpore koje mogu biti nužne ako ste žrtva kojoj je potrebna posebna zaštita
 • upućivanje na službe za specijalističku potporu.

Koliko dugo?

Mjere zaštite koje su pravosudne prirode bit će na snazi u razdoblju utvrđenom u odgovarajućoj odluci pravosudnog tijela.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pratit će situaciju vas kao žrtve, posebno ako imate status ranjive žrtve, tijekom cijelog kaznenog postupka i u odgovarajućem razdoblju nakon njegova završetka, neovisno o tome jesu li identitet počinitelja i ishod postupka poznati.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Tijekom izvršenja presude imate osnovno pravo na informacije o kazni koja je izrečena optuženiku. Općenito, informacije o puštanju osuđenika iz zatvora smatrale bi se dijelom njegove privatnosti i ne bi vam mogle biti priopćene.

Iznimno, ako ste bili žrtva kaznenog djela s elementima rodno uvjetovanog nasilja, dobit ćete informacije o postupovnom statusu optuženika i o tome kako izdržava kaznu, dok je nalog za zaštitu ili sudska zabrana na snazi, osim ako ste izjavili da ne želite primati nikakve obavijesti o tom pitanju.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o mogućnosti koja vam je na raspolaganju kao žrtvi kaznenog djela da sudjelujete u donošenju odluke o izvršenju kazne zatvora i provest će sve potrebne aktivnosti za pomoć kako biste mogli ostvariti svoja prava priznata na temelju zakona.

Ako ste žrtva terorizma, Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom visokom sudu omogućit će vam potrebne kanale za informiranje kako biste saznali sve informacije povezane s izvršavanjem zatvorske kazne do trenutka potpunog odsluženja kazne, posebno u slučajevima kad su odobrene povlastice ili su osuđenici pušteni iz zatvora.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako ste podnijeli odgovarajući zahtjev, imate pravo biti obaviješteni, među ostalim, o sljedećim odlukama:

 • odlukama o pritvaranju počinitelja ili njegovu puštanju iz zatvora i o njegovu mogućem bijegu iz istražnog zatvora
 • odlukama svih pravosudnih ili zatvorskih tijela koje se odnose na subjekte osuđene zbog kaznenih djela počinjenih primjenom nasilja ili zastrašivanja koji predstavljaju rizik za vašu sigurnost
 • odlukama koje uključuju vaše sudjelovanje pri izvršenju kazne i koje se donose u vezi sa zatvorskim pitanjima te one koje utječu na razvrstavanje osuđenika u režim otvorenog zatvora 3. kategorije, povlastice u zatvoru, kratkoročni dopust, uvjetni otpust itd.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o mogućnosti koja vam je na raspolaganju kao žrtvi kaznenog djela da sudjelujete u donošenju odluke o izvršenju kazne zatvora i provest će sve potrebne aktivnosti za pomoć kako biste mogli ostvariti svoja prava priznata na temelju zakona.

Ako ste žrtva terorizma, Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu omogućit će vam potrebne kanale za informiranje kako biste saznali sve informacije povezane s izvršavanjem zatvorske kazne do trenutka potpunog odsluženja kazne, posebno u slučajevima kad su odobrene povlastice ili su osuđenici pušteni iz zatvora.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu?

Kao žrtva kaznenog djela imat ćete sljedeća prava:

 • pravo zatražiti da se osobi na uvjetnoj slobodi odrede mjere ili pravila ponašanja predviđeni zakonom koji se smatraju nužnima za osiguravanje vaše sigurnosti, ako je ta osoba osuđena zbog događaja za koja postoji opravdana bojazan da bi iz njih mogla proizaći opasna situacija za žrtvu;
 • pravo da sucu ili sudu pružite sve informacije koje su relevantne za donošenje presude o izvršavanju izrečene kazne, građanskopravnim odgovornostima koje proizlaze iz kaznenog djela ili dogovorenoj zapljeni.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o mogućnosti koja vam je na raspolaganju kao žrtvi kaznenog djela da sudjelujete u donošenju odluke o izvršenju kazne zatvora i provest će sve potrebne aktivnosti za pomoć kako biste mogli ostvariti svoja prava priznata na temelju zakona.

Ako ste žrtva terorizma, Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu omogućit će vam potrebne kanale za informiranje kako biste saznali sve informacije povezane s izvršavanjem zatvorske kazne do trenutka potpunog odsluženja kazne, posebno u slučajevima kad su odobrene povlastice ili su osuđenici pušteni iz zatvora.

Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ako ste zatražili da vas se obavijesti o pojedinim odlukama koje se donose u vezi sa zatvorskim pitanjima te o onima koje utječu na razvrstavanje osuđenika u režim otvorenog zatvora 3. kategorije, povlastice u zatvoru, kratkoročni dopust, uvjetni otpust itd., protiv njih možete podnijeti žalbu čak i ako niste bili stranka u postupku. Nadležnom sudskom službeniku morate priopćiti da želite podnijeti žalbu, pri čemu uz vas ne mora biti odvjetnik, i to morate učiniti najkasnije u roku od pet dana od primitka obavijesti o odluci, a samu žalbu morate podnijeti u roku od petnaest dana od te obavijesti.

Kako biste mogli podnijeti žalbu protiv mogućeg razvrstavanja osuđenika u režim otvorenog zatvora 3. tipa, morate biti žrtva jednog od sljedećih kaznenih djela:

 • ubojstva
 • pobačaja
 • ozljede
 • kaznenih djela protiv slobode
 • kaznenih djela mučenja i kaznenih djela protiv moralnog integriteta
 • kaznenih djela protiv spolne slobode i integriteta
 • kaznenih djela krađe počinjenih primjenom nasilja ili zastrašivanja
 • kaznenih djela terorizma
 • kaznenih djela trgovanja ljudima.

Prije nego zatvorsko tijelo donese bilo koju od prethodno navedenih odluka, predmetna će se odluka priopćiti vama kako biste mogli podnijeti primjedbe koje smatrate primjerenima, pod uvjetom da ste podnijeli zahtjev da budete obaviješteni o tim odlukama.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam sve potrebne informacije o žalbama koje možete podnijeti protiv presuda za koje smatrate da nisu u skladu s vašim pravima.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici