Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.
Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Prava žrtava u Škotskoj

Kao žrtva kaznenog djela imate određena prava.

Imate pravo i na emocionalnu i praktičnu potporu tijekom cijelog postupka te možda ispunjavate ujete uvjete za naknadu bilo koje štete prouzročene kaznenim djelom.

U Škotskom pravilniku o žrtvama utvrđena su vaša prava, kako ih ostvariti i komu se obratiti za pomoć i savjet. On uključuje informacije o:

  • vašem pravu na minimalne standarde usluge - kako će prema vama postupati organizacije kaznenog pravosuđa
  • vašem pravu na informiranje - kako ćete primati obavijesti o predmetu i koja pitanja možete postaviti
  • vašem pravu na sudjelovanje - pravu da vas se razumije, da vi razumijete što se događa i da sudu kažete kako je kazneno djelo utjecalo na vas
  • vašem pravu na zaštitu i na zaštitu privatnosti - pravo na to da se osjećate sigurno i zaštićeno od zastrašivanja
  • vašem pravu na potporu - neovisno o tome jeste li kazneno djelo prijavili policiji ili niste
  • vašem pravu na naknadu i troškove - kao što su putni troškovi, gubitak prihoda ili naknada ako ste ozlijeđeni.

Imate pravo i na pritužbu ako niste zadovoljni načinom na koji je neka organizacija postupala prema vama.

Posjetite mygov.scot ako želite saznati više o pravima koja imate kao žrtva kaznenog djela u različitim fazama kaznenog postupka, uključujući prijavljivanje kaznenog djela, istražni postupak i kazneni progon, vođenju postupka pred sudom i fazu nakon presude.

Možete se informirati i o pomoći i potpori za žrtve kaznenih djela.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 29/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.