Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Suđenje se zaključuje sudskom odlukom (presudom), koja može dovesti do: izricanja osuđujuće ili oslobađajuće presude optuženiku, oslobađanja od izricanja presude ili njezine odgode ili prekida kaznenog postupka. Odluka će se objaviti na javnoj sudskoj raspravi. Ako ste u suđenju sudjelovali u svojstvu žrtve i/ili građanskopravne stranke, poštom ćete primiti primjerak sudske odluke.

Ako niste zadovoljni sudskom odlukom, imate pravo na žalbu protiv nje. Žalbu možete podnijeti samo ako ste u sudskom postupku sudjelovali u svojstvu žrtve ili građanskopravne stranke.

Žalbu možete podnijeti i u svojstvu svjedoka, ali samo u odnosu na povrat sudskih troškova i odštetu na koje imate pravo.

Ako ste žrtva ili građanskopravna stranka, rok za podnošenje žalbe deset je dana nakon zaprimanja preslike zapisnika odluke.

Ako ste sudjelovali u svojstvu svjedoka, žalbu možete podnijeti odmah nakon što je donesena odluka o sudskim troškovima i odšteti, ali najkasnije deset dana nakon presude na temelju koje je zaključen predmet ili nakon obavijesti o odluci o sudskim troškovima ili odšteti, ovisno o slučaju.

Žalba mora biti u pisanom obliku i mora biti potpisana. Žalba se podnosi istom sudu koji je donio pobijanu odluku.

Nakon što sud zaprimi žalbu proslijedit će je višem sudu nadležnom za njezino rješavanje. Primjerak odluke suda uključivat će informacije o tome gdje i kada možete podnijeti žalbu.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Presuda će stupiti na snagu nakon što se iscrpe sve mogućnosti za žalbu. Nakon što presuda stupi na snagu, vaša je uloga u postupku završena. Ako ste tijekom postupka uključeni u poseban program zaštite svjedoka, možete i dalje koristiti usluge tog programa sve dok sud ne donese odluku da više niste u opasnosti.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Besplatno psihološko savjetovanje kao mjera potpore dostupno je najviše tri mjeseca. Žrtve mlađe od 18 godina imaju pravo na besplatno psihološko savjetovanje najviše šest mjeseci.

Zaštita u okviru programa zaštite svjedoka može se nastaviti i nakon suđenja. O trajanju takve zaštite odlučit će sud.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Ako počinitelj bude osuđen, možete imati pristup sljedećim kategorijama informacija: vrsti i trajanju kazne (presuda se donosi na javnoj sjednici i dostavit će vam se naknadno), informacijama u slučaju bijega, puštanju pod bilo kojim uvjetima ako zatražite takve informacije.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Da, bit ćete obaviješteni o puštanju počinitelja kaznenog djela na slobodu ili njegovu bijegu iz zatvora ako ste to naveli kad su to od vas zatražila pravosudna tijela. Vidjeti prethodni odgovor.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Vaša uloga u kaznenom postupku završit će kad sudska odluka (kojom se optuženiku izriče osuđujuća ili oslobađajuća presuda, oslobađa ga se od izricanja presude ili se ona odgađa ili se kazneni postupak prekida) postane pravomoćna.

Nećete biti uključeni u postupak puštanja ili uvjetnog puštanja počinitelja kaznenog djela na slobodu.

Posljednji put ažurirano: 17/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici