Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti policiji (ili javnom tužitelju) usmeno ili pisanim putem. Možete zatražiti da kazneno djelo umjesto vas prijavi druga osoba, ali u tom slučaju toj osobi trebate dati pisanu punomoć. Pisana i potpisana punomoć priložit će se spisu predmeta.

Kazneno djelo može prijaviti jedan bračni drug u ime drugog bračnog druga ili punoljetno dijete u ime roditelja. Ako kazneno djelo prijavi dijete koje je još uvijek maloljetno, prijavu u njegovo ime može podnijeti njegov zastupnik ili ona može biti podnesena uz pristanak njegova zastupnika.

Ako kazneno djelo odlučite prijaviti usmeno, morate to učiniti u policijskoj postaji. Policijski službenik koji zaprima vašu prijavu unijet će je u zapisnik i zamoliti vas da je potpišete. Pisane prijave isto tako moraju biti potpisane.

Vaša prijava mora sadržavati vaše ime, zanimanje, kućnu adresu i detaljan opis onoga što se dogodilo. Ako znate tko je počinitelj kaznenog djela, morate navesti sve informacije koje imate o njemu, kao i sve dokaze povezane s incidentom. Tijekom istražnog postupka kaznenog djela možete navesti i dodatne informacije o predmetu.

Ako ne govorite ili ne razumijete rumunjski jezik, prijavu možete podnijeti na jeziku koji razumijete, a pravosudno će je tijelo dati prevesti. U tom slučaju možete zatražiti da se pozivi koje primate izdaju na jeziku koji razumijete.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete zatražiti da policija izda privremeni nalog za zaštitu ili da nadležni sud izda nalog za zaštitu. To znači da morate ispuniti standardni zahtjev koji se podnosi okružnom sudu (judecătoria) prema mjestu vašeg boravišta. Zahtjev možete podnijeti osobno ili ga, uz vaš pristanak, može podnijeti službenik socijalne službe koji se bavi nasiljem u obitelji ili javni tužitelj ili policijski službenik.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Policijska će tijela nakon vaše prijave predmet proslijediti javnom tužitelju, gdje će mu se dodijeliti jedinstveni broj.

Nakon što prijavite kazneno djelo možete provjeriti napredak vašeg predmeta podnošenjem pisanog zahtjeva u tu svrhu u kojem ćete navesti adresu u Rumunjskoj ili adresu e-pošte ili adresu za elektroničku razmjenu poruka na koju bi tijela trebala poslati informacije.

Ako tužitelj odluči da će pokrenuti postupak pred sudom, tijekom sudskog postupka imate pravo pregledati spis u prostorijama suda. Osim toga, bit ćete pozvani da se pojavite pred sudom.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Ako ste oštećena strana, imate pravo na pravnu pomoć ili na zastupanje.

(a) Tijekom kaznenog postupka imate pravo na pomoć odvjetnika, kojeg birate sami i kojeg plaćate. Ako počinitelj kaznenog djela bude osuđen, od njega ćete moći ostvariti povrat troškova vašeg odvjetnika.

(b) Ako želite, uslugama zastupanja možete se koristiti tijekom kaznenog postupka, osim ako je vaša prisutnost obvezna ili ako tužitelj, sudac ili sud smatra da je potrebna, prema potrebi (npr. za saslušanje).

(c) Pravna pomoć tijekom kaznenog postupka u određenim se slučajevima može pružiti besplatno:

 • ako tužitelj ili sudac smatra da se ne možete sami pobrinuti za svoju obranu i ako nemate plaćenog odvjetnika
 • ako ste maloljetnik i još niste stekli punu pravnu sposobnost (na temelju braka ili sudske odluke)
 • na zahtjev, ako ste bili žrtva bilo kojeg od sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenih djela s namjerom, kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda (značenje pojma tjelesna ozljeda definirano je u Kaznenom zakoniku), silovanja, spolnog nasilja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog zlostavljanja maloljetnika
 • na zahtjev, ako ste supružnik ili roditelj žrtve ubojstva, teškog ubojstva ili nekog drugog kaznenog djela s namjerom ili osoba koju je žrtva takvih kaznenih djela uzdržavala
 • na zahtjev, ako ste žrtva drugih kaznenih djela osim prethodno navedenih i ako vaš mjesečni dohodak po članu obitelji nije viši od bruto minimalne nacionalne plaće. Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć potrebno je podnijeti pred sudom koji je nadležan prema mjestu vašeg boravišta.

U takvim vam je slučajevima besplatna pravna pomoć dostupna samo ako ste kazneno djelo prijavili policiji ili javnom tužitelju najviše 60 dana od dana kad je ono počinjeno ili, ako je primjenjivo, u roku od 60 dana od datuma kada ste saznali za kazneno djelo. Ako ne možete prijaviti kazneno djelo, rok od 60 dana teče od datuma na koji su prestale okolnosti koje su vas sprečavale u tome da ga prijavite.

Ako želite besplatnu pravnu pomoć, prema potrebi trebate podnijeti zahtjev tužitelju ili sudu, koji će poduzeti potrebne radnje. Besplatna pravna pomoć dostupna vam je do kraja kaznenog postupka.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Možete zatražiti povrat sudskih troškova. Sud će odlučiti o tome za koji će vam dio troškova biti odobren povrat i tko će ih pokriti.

Ako kao oštećena strana ili građanskopravna stranka sudjelujete u postupku (ako je građanska tužba dopuštena) i ako optuženik bude proglašen krivim (čak i ako zbog određenih razloga ne bude osuđen na izdržavanje kazne), naložit će mu se da plati vaše sudske troškove.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako javni tužitelj odluči zaključiti predmet bez pokretanja postupka pred sudom, žalbu protiv njegove odluke možete podnijeti najviše 20 dana nakon primitka primjerka takve odluke. Žalbu morate podnijeti vrhovnom tužitelju.

Ako vrhovni tužitelj odbaci vašu žalbu, protiv njegove odluke možete podnijeti žalbu sucu prethodnog vijeća nadležnog suda.

Mogu li se uključiti u suđenje?

U kazneni postupak možete se uključiti kako slijedi:

u svojstvu žrtve (oštećena strana)

Ako ste pretrpjeli ozljedu zbog kaznenog djela, u postupku možete sudjelovati kao žrtva i imate pravo na niz postupovnih prava navedenih u nastavku.

u svojstvu svjedoka

Ako u kaznenom postupku ne želite sudjelovati kao oštećena strana, o tome biste trebali obavijestiti pravosudno tijelo zaduženo za vaš predmet, koje vas, ako smatra da je potrebno, ipak može pozvati na saslušanje u svojstvu svjedoka. Ako budete pozvani na saslušanje u svojstvu svjedoka, morate biti prisutni i navesti sve što znate o incidentu.

u svojstvu građanskopravne stranke

Ako želite zatražiti naknadu štete koja vam je nanesena zbog kaznenog djela, morate pokrenuti građansku tužbu na temelju koje postajete građanskopravna stranka u kaznenom postupku.

Sudske rasprave općenito su otvorene za javnost i na njima možete sudjelovati bez obzira na vašu ulogu u postupku. Međutim, sud može odlučiti da će rasprava biti zatvorena za javnost ako za tu odluku postoje dostatni razlozi. U tom ćete slučaju na raspravi moći sudjelovati samo ako ste oštećena strana ili građanskopravna stranka.

Vaša je prisutnost u sudnici obvezna samo ako budete pozvani na ispitivanje (npr. kao svjedok).

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Ako ste žrtva kaznenog djela u pravosudnom sustavu možete imati jednu od sljedećih uloga:

Žrtva (oštećena strana)

Ako ste pretrpjeli ozljedu zbog kaznenog djela, u postupku možete sudjelovati kao žrtva i imate niz postupovnih prava navedenih u nastavku.

Građanskopravna stranka

Ako želite zatražiti naknadu štete koja vam je nanesena zbog kaznenog djela, možete pokrenuti građansku tužbu na temelju koje postajete građanskopravna stranka u kaznenom postupku.

Svjedok

Ako u kaznenom postupku ne želite sudjelovati kao oštećena strana, o tome biste trebali obavijestiti pravosudno tijelo zaduženo za vaš predmet, koje vas, ako smatra da je potrebno, ipak može pozvati na saslušanje u svojstvu svjedoka. U tom ćete slučaju biti pozvani na ispitivanje i od vas će se zatražiti da pružite detaljne informacije o incidentu. Vaša je prisutnost na ispitivanju obvezna kad god vas se pozove u tu svrhu.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Ako sudjelujete u kaznenom postupku kao oštećena strana/građanskopravna stranka, imate niz postupovnih prava:

Tijekom kaznenog progona:

 • imate pravo tražiti naknadu bilo koje štete prouzročene kaznenim djelom. U tu svrhu morate postati građanskopravna stranka u kaznenom postupku ili podnijeti zasebnu građansku tužbu. Možete postati građanskopravna stranka u bilo kojem trenutku kaznene istrage.
  Kako biste postali građanskopravna stranka u postupku, taj status morate usmeno zatražiti pred policijskim službenikom ili tužiteljem ili podnijeti pisani zahtjev policijskom službeniku ili tužitelju koji vodi predmet. U zahtjevu treba navesti koju naknadu tražite, razloge i povezane dokaze.
  Tijekom prvog razgovora tužitelj ili policijski službenik obavijestit će vas da možete postati građanskopravna stranka u postupku.
 • imate pravo tražiti povrat sudskih troškova. Sud će odlučiti koji dio vaših troškova treba nadoknaditi i tko će ga nadoknaditi.
  Ako kao oštećena strana ili građanskopravna stranka sudjelujete u postupku (ako je građanska tužba dopuštena) i ako optuženik bude proglašen krivim (čak i ako zbog određenih razloga ne bude osuđen na izdržavanje kazne), naložit će mu se da plati vaše sudske troškove.
 • imate pravo dobiti informacije o tijeku istrage i, ako tužitelj odluči da neće uputiti predmet sudu, presliku takve odluke. U tu ćete svrhu morati podnijeti zahtjev policijskom službeniku ili tužitelju koji vodi predmet te navesti adresu u Rumunjskoj, adresu e-pošte ili adresu elektroničkog dostavljača za primanje informacija. Ako tužitelj odluči da će uputiti predmet na suđenje, bit ćete pozvani na sud.
 • imate pravo na usluge tumačenja i prevođenja ako ne govorite niti razumijete rumunjski jezik. Ako ne govorite rumunjski jezik, tijekom kaznenog postupka bit će vam na raspolaganju usmeni prevoditelj, čijim ćete se uslugama koristiti besplatno.
 • tijekom cijelog kaznenog postupka imate pravo na pomoć odvjetnika. U određenim slučajevima (npr. ako tužitelj smatra da se ne možete sami braniti ili ste maloljetna osoba i još niste stekli punu pravnu sposobnost, ako ste žrtva određenih kaznenih djela, ako je vaš dohodak ispod određene granice itd. – vidjeti odgovor na prethodno pitanje), imate pravo na besplatnu pravnu pomoć.
 • imate pravo na usluge zastupanja tijekom kaznenog postupka, osim ako je vaša prisutnost obvezna ili ako tužitelj, sudac ili sud smatra da je potrebna, prema potrebi (npr. za saslušanje).
 • vi ili vaš odvjetnik možete pregledati spis. Međutim, pregled spisa odvijat će se u skladu s posebnim pravilima, koje će vam priopćiti tajništvo ureda tužitelja.
 • imate pravo na razgovor s policijom ili tužiteljem koji vodi predmet. Tijekom razgovora možete zatražiti da uz vas budu i pravni zastupnik, ako ga imate, i osoba koju odaberete za koju smatrate da bi njezina prisutnost na razgovoru mogla biti korisna. Pravosudno tijelo može odbiti vaš zahtjev samo iz opravdanih razloga.
  Kada prijavite kazneno djelo koje je počinjeno protiv vas, pravosudno tijelo mora vas odmah saslušati. Ako to nije moguće, trebali biste biti saslušani što je prije moguće nakon prijave kaznenog djela.
  Ako ste žrtva nasilja u obitelji, silovanja ili drugih vrsta spolnog nasilja, zlostavljanja maloljetnika, uznemiravanja, spolnog uznemiravanja te u svim drugim slučajevima u kojima trebate zaštititi svoju privatnost, možete zatražiti da vas sasluša osoba vašeg spola. Pravosudno tijelo može odbiti vaš zahtjev samo iz opravdanih razloga.
 • imate pravo podnijeti dokaze i sve druge zahtjeve povezane s rješavanjem predmeta. Možete to učiniti tijekom razgovora ili u odvojenoj prijavi koju podnosite pravosudnom tijelu zaduženom za vaš predmet.
 • ako je počinitelj pritvoren, a zatim pušten na slobodu, imate pravo biti obaviješteni o njegovu puštanju na slobodu. Tijekom prvog razgovora bit ćete obaviješteni o tom pravu i navest ćete želite li primiti obavijest o puštanju počinitelja kaznenog djela.
 • možete se žaliti na radnje poduzete u vezi s vašim predmetom. Žalbu biste trebali podnijeti tužitelju zaduženom za predmet ako je radnju izvršio policijski službenik ili vrhovnom tužitelju ako je radnju izvršio tužitelj zadužen za vaš predmet.
  Ako se žalite protiv odluke tužitelja o zaključenju kaznenog predmeta i vaša je žalba odbijena, možete podnijeti žalbu protiv te odluke sucu prethodnog vijeća.

Tijekom suđenja:

 • imate pravo tražiti naknadu bilo koje štete prouzročene kaznenim djelom. U tu svrhu morate postati građanskopravna stranka u kaznenom postupku ili podnijeti zasebnu građansku tužbu.
  Ako ste sudjelovali u kaznenoj istrazi kao građanskopravna stranka, možete zadržati isti status tijekom suđenja.
  Ako u kaznenoj istrazi niste sudjelovali kao građanskopravna stranka, u sudskom postupku možete postati građanskopravna stranka prije početka istrage. Kada budete pozvani na prvu sudsku raspravu, o tome ćete biti obaviješteni.
  Možete zatražiti da postanete građanskopravna stranka u sudskom postupku usmeno pred sudom ili podnijeti pisani zahtjev u tu svrhu. U zahtjevu je potrebno navesti iznos naknade koji tražite, razloge te povezane dokaze.
 • imate pravo tražiti povrat sudskih troškova. Sud će odlučiti koji dio vaših troškova treba nadoknaditi i tko će ga nadoknaditi.
  Ako kao oštećena strana ili građanskopravna stranka sudjelujete u postupku (ako je građanska tužba dopuštena) i ako optuženik bude proglašen krivim (čak i ako zbog određenih razloga ne bude osuđen na izdržavanje kazne), naložit će mu se da plati vaše sudske troškove.
 • imate pravo na usluge tumačenja i prevođenja ako ne govorite niti razumijete rumunjski jezik. Ako ne govorite rumunjski jezik, tijekom kaznenog postupka bit će vam na raspolaganju usmeni prevoditelj, čijim ćete se uslugama koristiti besplatno.
 • tijekom cijelog kaznenog postupka imate pravo na pomoć odvjetnika. U određenim slučajevima (npr. ako tužitelj smatra da se ne možete sami braniti ili ste maloljetna osoba i još niste stekli punu pravnu sposobnost, ako ste žrtva određenih kaznenih djela, ako je vaš dohodak ispod određene granice itd. – vidjeti odgovor na prethodno pitanje), imate pravo na besplatnu pravnu pomoć.
 • imate pravo na usluge zastupanja tijekom kaznenog postupka, osim ako je vaša prisutnost obvezna ili ako tužitelj, sudac ili sud smatra da je potrebna, prema potrebi (npr. za saslušanje).
 • vi ili vaš odvjetnik možete pregledati spis. Međutim, pregled spisa odvijat će se u skladu s posebnim pravilima, koje će vam priopćiti tajništvo suda.
 • imate pravo na saslušanje tijekom sudskog postupka. Sud će vas pozvati da se pojavite na raspravi i postavit će vam se pitanja povezana s kaznenim djelom. Trebat ćete navesti i sve čega se sjećate o incidentu.
 • imate pravo postavljati pitanja optuženiku, svjedocima i stručnjacima tijekom njihova saslušanja.
 • imate pravo ulagati prigovore i donositi zaključke o kaznenim stvarima u predmetu.
 • imate pravo podnijeti dokaze i sve druge zahtjeve povezane s rješavanjem predmeta.
 • ako je počinitelj pritvoren ili osuđen na kaznu zatvora, a zatim pušten na slobodu, imate pravo biti obaviješteni o njegovu puštanju na slobodu. Ako u prvom razgovoru tijekom kaznenog progona, kada ste obaviješteni o tom pravu, niste zatražili da vas se obavijesti o puštanju počinitelja kaznenog djela, možete to zatražiti tijekom suđenja, usmeno od suda ili pisanim putem.
 • ako je odluka dostupna, o njoj ćete biti obaviješteni i imate pravo na žalbu.
Oštećena strana ili građanskopravna stranka ili svjedok u kaznenom postupku ima niz obveza koje proizlaze iz potrebe sudskih tijela da saznaju istinu u predmetu i da počinitelj kaznenog djela snosi odgovornost:
 • obvezu pojavljivanja pred policijskim službenikom, tužiteljem ili sucem kad god je pozvana dati izjavu.
 • obvezu prijavljivanja svega što zna u vezi s incidentom. Treba imati na umu da zbog pogrešnog prikazivanja činjenica pred sudskim tijelima možete biti optuženi i osuđeni za davanje lažnog iskaza. Kao bračni drug ili bliski srodnik osumnjičenika/optuženika možete odbiti dati izjave. Možete odbiti odgovoriti i ako se pitanja odnose na poslovnu tajnu koju morate čuvati, ako je to pravno obvezujuće za pravosudna tijela.
 • obvezu obavještavanja pravosudnih tijela o svakoj promjeni adrese kako bi vas mogli zvati i poslati vam sve buduće obavijesti o postupku.
 • morate pokazati građansko ponašanje i poštovati ozbiljnost sudskog postupka. U suprotnom sud može naložiti da vas se udalji iz sudnice.
Tijekom kaznenog progona i tijekom sudskog postupka imate pravo na zaštitne mjere ako sudska tijela smatraju da biste mogli biti u opasnosti ili ako ste žrtva određenih kaznenih djela koja mogu utjecati na vašu privatnost ili vaše dostojanstvo.

Važno je znati da, ako sudska tijela ocijene da biste zbog informacija koje pružate ili zbog drugih razloga mogli biti u opasnosti ili da bi one mogle utjecati na vašu privatnost ili vaše dostojanstvo, na vaš zahtjev ili na vlastitu inicijativu (ex officio) mogu poduzeti određene mjere kako bi osigurala vašu zaštitu, kao što su:

 • pružanje usluga nadzora ili osiguranja vašeg doma ili privremenog smještaja
 • pružanje usluga pratnje i zaštite vama ili članovima vaše obitelji tijekom putovanja
 • zaštita pojedinosti vašeg identiteta
 • saslušanje audiovizualnim putem, uz izobličenje vašeg glasa i lika, bez potrebe za vašom prisutnošću, ako druge mjere nisu dovoljne
 • zatvaranje ročišta suda za javnost tijekom vašeg ispitivanja.

Ako sudac ocijeni da je to bitno za vašu zaštitu tijekom sudskog postupka, može odlučiti da saslušanje bude zatvoreno za javnost Isto tako možete od suca zatražiti da saslušanje bude zatvoreno za javnost.

Osim toga, sud tijekom sudskog postupka može zabraniti bilo kakvo objavljivanje tekstova, crteža, fotografija ili slika na temelju kojih bi se mogao otkriti vaš identitet.

Ako ste svjedok, imate pravo i na druge posebne načine zaštite svjedoka. Ako smatrate da ste u opasnosti, trebali biste obavijestiti policijskog službenika, tužitelja ili suca i pružiti što više informacija.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili izvesti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Da. Ako ste odabrali sudjelovati u suđenju, tužitelj / policijski službenik i sudac mogu vas saslušati kao oštećenu stranu ili kao građanskopravnu stranku.

Tužitelj ili policijski službenik pozvat će vas da budete prisutni u prostorijama ureda policije / tužitelja kako bi se s vama obavio razgovor, a tijekom suđenja bit ćete pozvani na saslušanje u postupku.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tijekom kaznenog progona možete primiti informacije o napretku predmeta i primjerak odluke tužitelja o tome koliko je preporučljivo da se predmet uputi na sud. Za to ćete morati podnijeti zahtjev policijskom službeniku ili tužitelju zaduženom za vaš predmet te navesti adresu u Rumunjskoj, adresu e-pošte ili adresu za elektroničku razmjenu poruka kako biste primili informacije.

Tijekom suđenja bit ćete pozvani na prvu raspravu i dobiti obavijest da možete postati građanskopravna stranka u postupku. Za sljedeće rasprave nećete primiti dodatne pozive. Ako dolazite na rasprave ili pregledavate spis, bit ćete obaviješteni o napretku predmeta i datumima sljedećih rasprava. Međutim, primit ćete poziv svaki put kada će vas se morati ispitati.

Kad presuda bude donesena, dostavit će vam se njezin primjerak.

Ako ne razumijete rumunjski jezik, zapisnik presude (izvješće o presudi suda bez detaljnog obrazloženja) dostavit će vam se na jeziku koji razumijete. Obrazloženje će vam biti dostavljeno na rumunjskom jeziku te ćete možda morati iskoristiti dostupne usluge prevođenja.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Da, vi ili vaš odvjetnik možete pregledati spis. Kako biste to učinili, trebate otići u tajništvo ureda tužitelja ili suda u kojem se nalazi vaš spis i podnijeti zahtjev.

Međutim, pregled spisa odvijat će se u skladu s posebnim pravilima, koje će vam priopćiti tajništvo.

Imate pravo primiti informacije o uvjetima i postupku za uključivanje u program zaštite svjedoka.

Posljednji put ažurirano: 04/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici