Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Dobrotvorna organizacija Victim Support NI nudi informacije o službama za potporu u vašoj blizini. Vidjeti Povelju o žrtvama i Povelju o svjedocima. http://www.victimsupportni.com/

Pozivni centar za potporu žrtvama

Služba za pružanje informacija žrtvama uključuje pozivni centar za pružanje informacija žrtvama: +44 808 168 9293.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Policija i jedinica za skrb za žrtve i svjedoke moraju vam dati informacije o tome gdje i kako dobiti savjet ili potporu, uključujući medicinsku potporu, bilo koju vrstu specijalističke potpore (kao što je psihološka) i zamjenski smještaj.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Brojne nevladine i dobrotvorne organizacije pružaju pomoć, potporu, savjete, konzultacije te druge vrste općih i posebnih usluga žrtvama kaznenih djela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici