Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela (npr. policije, javnog tužitelja) nakon što je počinjeno kazneno djelo, ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Već pri prvom kontaktu s policijom trebali biste dobiti

 1. informacije o vrsti potpore koju možete dobiti i tijelima od kojih je možete dobiti;
 2. informacije o postupku prijave kaznenog djela i ulozi žrtve u povezanim postupcima;
 3. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete dobiti zaštitu;
 4. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti pravni savjet, pravnu pomoć ili drugu vrstu savjeta;
 5. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti naknadu štete;
 6. informacije o tome kako i pod kojim uvjetima imate pravo na usluge tumačenja i prevođenja;
 7. ako boravite u državi članici koja nije ona u kojoj je počinjeno kazneno djelo, informacije o svakoj mjeri, postupku ili posebnom režimu dostupnom za zaštitu vaših interesa u Malti;
 8. informacije o postupcima dostupnima za podnošenje žalbe ako je policija povrijedila prava koja imate kao žrtva;
 9. informacije o podacima za kontakt za potrebe informiranja o svojem predmetu;
 10. informacije o dostupnim službama za popravljanje štete;

informacije o tome kako i pod kojim uvjetima imate pravo na nadoknadu troškova nastalih vašim sudjelovanjem u kaznenom postupku.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako živite u Malti i žrtva ste kaznenog djela počinjenog u drugoj državi članici, imate pravo prijaviti to kazneno djelo malteškoj policiji. Nakon što to učinite malteška policija mora bez odlaganja poslati vašu prijavu nadležnom tijelu države članice u kojoj je počinjeno kazneno djelo, osim ako je to tijelo već pokrenulo kazneni progon.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kada prijavite kazneno djelo policija vam treba dati pisanu potvrdu vaše prijave u kojoj su navedeni osnovni elementi dotičnog kaznenog djela. Nadalje, na zahtjev imate pravo dobiti

 1. informacije o razlozima neprovođenja istrage, prekida istražnog postupka ili nepoduzimanja mjera protiv počinitelja;
 2. informacije o vremenu i mjestu održavanja kaznenog postupka te prirodi optužbi protiv počinitelja;
 3. informacije o svim pravomoćnim presudama donesenima u postupku;
 4. informacije o statusu kaznenog postupka;
 5. informacije o bijegu počinitelja iz pritvora i svim mjerama poduzetima za vašu zaštitu u slučaju počiniteljeva bijega ili puštanja na slobodu.

U slučajevima navedenima pod točkama (a) i (c) trebali biste dobiti obrazloženje ili sažetak dotične odluke.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Policija treba osigurati da razumijete i da vas se razumije. Ako ne razumijete ili ne govorite ni malteški ni engleski, imate pravo zatražiti tumačenje i prijevod na jezik koji razumijete.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem i da me se razumije (ako sam maloljetnik ili osoba s invaliditetom)?

Nadležno tijelo s vama mora komunicirati jednostavnim i razumljivim jezikom, a vaše se osobne značajke trebaju poštovati, uključujući svaki oblik invaliditeta koji može utjecati na vašu sposobnost razumijevanja ili izražavanja. Nadalje, imate pravo da pri prvom kontaktu s policijom uz vas bude osoba po vašem izboru ako zbog posljedica kaznenog djela trebate pomoć da razumijete ili da vas se razumije. Ako je žrtva osoba s invaliditetom ili maloljetnik, policija uvijek traži pomoć socijalnih radnika iz agencije Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), a može zatražiti i pomoć drugih stručnjaka u tom području ako to smatra potrebnim.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama? Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Tijekom prvog kontakta s policijom dobit ćete informacije o vrsti potpore koju možete dobiti i tijelima od kojih je možete dobiti, uključujući medicinsku i psihološku pomoć, pa čak i alternativni smještaj. Nadalje, policija bi vas bez odgađanja trebala uputiti službama za potporu žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Usluge potpore su povjerljive.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Potpora vam je dostupna čak i ako još niste formalno prijavili kazneno djelo.

Osobna zaštita u slučaju opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Ako se nakon prve procjene zaključi da ste u opasnosti, policija treba bez odlaganja poduzeti mjere kako bi vas zaštitila. Ako policija zaključi da je počinitelj opasna osoba, mogu ga uhititi i hitno pokrenuti postupak pred sudom te zatražiti da sud naloži njegov pritvor.

Isto tako, od policijskog službenika zaduženog za vaš predmet možete zatražiti da vas uključi u program zaštite svjedoka. Trebat ćete dati izjavu da ćete tijekom sudske rasprave svjedočiti protiv počinitelja. Ako je policijski službenik uvjeren da su vaš iskaz ili drugi dokazi koje posjedujete važni za predmet, od javnog će tužitelja zatražiti da vas uključi u program zaštite svjedoka. U taj program mogu biti uključeni i članovi vaše obitelji i drugi srodnici, a sastoji se od mjera za vašu osobnu sigurnost i/ili zaštitu vaše imovine.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Da, o tome odlučuje policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li na drugi način ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako se tijekom postupka zaključi da vam još uvijek prijeti opasnost, policija od suda može zatražiti izdavanje naloga za vašu zaštitu i zaštitu vaše obitelji.

Kakva je vrsta zaštite dostupna za osobito ranjive žrtve?

U slučaju obiteljskog nasilja žrtve se smiještaju u za to namijenjena skloništa.

Maloljetnik sam – imam li kakva posebna prava?

Ako ste maloljetnik, kazneno djelo umjesto vas može prijaviti vaš roditelj ili skrbnik.

Ako vas, kao maloljetnika, vaš roditelj ili skrbnik ne može zastupati zbog sukoba interesa ili ako ste bez pratnje ili odvojeni od svoje obitelji, sud će na vlastitu inicijativu imenovati odvjetnika specijaliziranog za pravo maloljetnika ili odvjetnika koji pruža pravnu pomoć da zastupa vaše interese.

Član moje obitelji preminuo je zbog posljedica kaznenog djela – koja su moja prava?

Smatrate se žrtvom i imate ista prava kao i žrtva kaznenog djela.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je žrtva vaš bračni drug, vaše dijete, vaš brat ili vaša sestra, ili ako ste njihov skrbnik, kazneno djelo možete prijaviti umjesto njih.

Imam li pravo koristiti se uslugama mirenja? Pod kojim uvjetima? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje između počinitelja i žrtve bit će dostupno tijekom kaznenog postupka ako počinitelj prizna krivnju ili bude osuđen za dotično kazneno djelo. U slučaju priznanja ili osuđujuće presude, mirenju se preko sudova (Qrati tal-Ġustizzja) može pristupiti na razne načine. Pristup uslugama mirenja može se dobiti tako da tužitelj i/ili branitelj i/ili probacijski službenik sudu podnese zahtjev za mirenje.

Ako sud prihvati zahtjev, predmet se upućuje Odboru za mirenje između žrtve i počinitelja („Odbor”) koji djeluje u okviru Odjela za probaciju i uvjetni otpust. Nakon što razmotri sve relevantne informacije taj će Odbor odlučiti može li se u tom predmetu provesti mirenje. Ako zaključi da može, predmet se dodjeljuje izmiritelju. Izmiritelj stupa u kontakt sa žrtvom i počiniteljem i sastaje se sa svakim od njih s ciljem organiziranja sastanka kojem će prisustvovati obje stranke. Kako bi postupak mirenja mogao započeti izmiritelj mora osigurati da će obje stranke imati koristi od tog postupka i da ne postoji rizik od sekundarne viktimizacije.

Gdje mogu pronaći zakonodavstvo u kojem su navedena moja prava?

Zakon u kojem su navedena vaša prava jest Zakon o žrtvama kaznenih djela (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – poglavlje 539. Zakona Malte.

Kad je riječ o mirenju, mjerodavni je zakon Zakon o popravljanju štete (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - poglavlje 516. Zakona Malte.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici