Victims' rights - by country

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - МОИТЕ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Как мога да проследя какво правят органите, след като съобщя за извършено престъпление?

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

Какви са правата ми като свидетел?

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Каква информация мога да получа от полицията или от организации за подкрепа на жертвите по време на разследването на престъплението?

Мога ли да получа правна помощ?

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Какви услуги и помощ мога да получа по време на разследването на престъплението?

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Как ще продължи делото ми след приключване на разследването?

Мога ли да обжалвам, ако делото ми бъде прекратено без предявяване на обвинение в съда?

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Допълнителна информация

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако сте пострадал от престъпление можете да съобщите за това в полицията. Вашият съпруг, родител, брат, сестра или настойник могат да съобщят за престъплението вместо вас. Можете да информирате полицията и за престъпление, за което сте узнали, дори да не сте негова жертва.

Можете да съобщите за престъплението устно, като отидете до най-близкия полицейски участък, или писмено, като предадете съобщението в полицейския участък или го изпратите в писмо. Ако изберете да изпратите писмено съобщение, можете да го изготвите сами или да ползвате помощта на адвокат. Няма задължителна форма, която трябва да спазвате, но съобщението трябва да бъде на английски или малтийски език. Трябва да посочите личните си данни. По принцип се приемат анонимни съобщения, но полицията ще започне разследване въз основа на такова съобщение само ако престъплението е много тежко.

Няма краен срок за съобщаване за извършено престъпление. Законът предвижда обаче, че ако след извършване на престъплението е изминал определен период (давност), повече не може да се предприеме преследване срещу извършителя. Тази давност е различна за различните видове престъпления и варира от три месеца за най-леките престъпления (напр. словесна обида), до двадесет години за особено тежки престъпления (напр. убийство). Можете да подадете съобщение и след изтичане на давността, но полицията няма да разследва престъплението, а дори да бъде проведено разследване, съдът ще оправдае извършителя.

За някои леки престъпления е необходимо да се подаде специално оплакване в полицията. Това са случаи, при които без такова оплакване полицията няма право да започне разследване. Оплакванията обикновено се подават писмено, но това не е задължително. Можете да ползвате адвокат, който да изготви оплакването вместо вас. В него трябва да се посочат: вашите лични данни (име, адрес, номер на личната карта), информация за извършителя, описание на случилото се и списък на свидетелите, които желаете да бъдат разпитани от полицията, включително техните адреси. Също така е препоръчително, но не e задължително, да се посочат правните разпоредби, които смятате, че извършителят е нарушил.

Как мога да проследя какво правят органите, след като съобщя за извършено престъпление?

Когато подавате съобщение за извършено престъпление получавате референтен номер. Можете да използвате този номер, за да проверявате хода на работата по случая. На практика можете да проверявате това и като посочите датата, на която сте подали съобщението. Можете да получите информация за разследването като посетите полицейския участък или се обадите по телефона.

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

По време на разследването не сте задължени да имате адвокат, но поради сложността на процедурите това е препоръчително. Ако желаете да бъдете представлявани от адвокат трябва да заплатите за услугите му.

Ако желаете, можете да споделите с полицията всякаква информация, която има отношение към случая. Не е необходимо да доказвате каквото и да било във връзка с престъплението, но ако разполагате с доказателства, които считате за важни за разследването, вие или вашият адвокат можете да ги представите пред полицейския служител, който отговаря за случая.

Много е вероятно да бъдете призовани да дадете показания като свидетел.

Обикновено по време на разследването преписката по случая се третира конфиденциално и е на разположение само на органите, които работят по вашия случай.

Какви са правата ми като свидетел?

Като свидетел вие можете да откажете да отговорите на някои въпроси. Препоръчително е обаче да отговорите на всички въпроси, за да улесните разследването и да не породите съмнение, че укривате информация.

Не сте длъжен обаче да отговаряте на въпроси или да представяте документи или други веществени доказателства, които биха могли да ви уличат в извършването на престъпление.

Ако сте в опасност, имате право да бъдете включени в програма за защита на свидетели, която ще защитава живота и имуществото ви и тези на членове на вашето семейство и която в определени случаи може да предвижда плащане на дневни надбавки.

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Ако не сте навършили пълнолетие, вашият родител или настойник може да съобщи в полицията за извършеното престъпление вместо вас.

Също така може да получите психологически консултации, съвети и друга подкрепа от националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Връзката отваря нов прозорецAppogg. Услугите са безплатни и не зависят от разследването на престъплението.

Ако сте дете и сте на издръжка на предполагаемия извършител (напр. предполагаемият извършител е ваш родител), може да бъдете настанени в специални места за подслон на Министерството на социалната солидарност, където ще получите помощ и подкрепа от квалифицирани психолози и социални работници.

Каква информация мога да получа от полицията или от организации за подкрепа на жертвите по време на разследването на престъплението?

Органите, които работят по вашия случай, нямат задължение да ви предоставят информация. Можете да получите информация относно правата и участието ви в производството от вашия адвокат, ако имате такъв.

Мога ли да получа правна помощ?

По време на разследването на престъплението на жертвите не се предоставя безплатна правна помощ.

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Ако полицията стигне до заключението, че извършителят е опасен и че има риск това да окаже влияние върху вас, тя ще отправи искане до съда да разпореди неговото задържане.

Освен това можете да поискате от полицейския служител, който отговаря за вашия случай, да ви включи в програма за защита на свидетели. Трябва да декларирате, че ще свидетелствате срещу обвиняемия по време на съдебното заседание. Ако полицейският служител е убеден, че показанията ви или други доказателства, с които разполагате, са важни за делото, той/тя ще поиска от Генералния адвокат (Attorney General) да ви включи в програма за защита на свидетели. В програмата могат да бъдат включени и членове на семейството ви и други роднини. Обикновено тя се изразява в мерки за гарантиране на личната ви безопасност и/или защита на имуществото ви.

Какви услуги и помощ мога да получа по време на разследването на престъплението?

Можете да получите медицинска помощ, но трябва да я заплатите, ако нямате валидно здравно осигуряване. Гражданите на 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария могат да ползват Връзката отваря нов прозорецЕвропейската здравноосигурителна карта. Ако е необходимо можете да получите също и психологическа и други видове помощ, но трябва да заплатите за получените услуги.

Ако сте жертва на домашно насилие можете да получите безплатна помощ от Връзката отваря нов прозорецКомисията за домашно насилие и от агенция Връзката отваря нов прозорецAppogg.

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Не съществуват възможности за постигане на помирение или за започване на медиация между вас и извършителя. Има възможност само за договаряне на споразумение между прокурора и извършителя, но вие не участвате в тази процедура. Ако договарянето е успешно се сключва споразумение между прокурора и извършителя, което след това се представя на съда за одобрение.

Как ще продължи делото ми след приключване на разследването?

В края на разследването се взема решение дали са налице достатъчно доказателства за съдебен процес. Съществуват две възможности според тежестта на престъплението:

 • ако престъплението е по-леко и разследването е проведено от полицейски служител, той/тя ще реши дали да внесе делото за разглеждане в Магистратския съд (Court of Magistrates);
 • ако престъплението е тежко и разследването е проведено от съдия-следовател, в Магистратския съд се провежда съдебно заседание. На него съдът разглежда доказателствата и ако реши, че делото трябва да се разгледа в рамките на съдебен процес, той го изпраща на Генералния адвокат, който от своя страна го внася за разглеждане от Наказателния съд (Criminal Court).

Ако делото ви бъде внесено за разглеждане в съда, полицията ще ви изпрати уведомление. Ако съдът реши да ви разпита в качеството на свидетел, в уведомлението се посочват също и времето и мястото за провеждане на разпита.

Мога ли да обжалвам, ако делото ми бъде прекратено без предявяване на обвинение в съда?

Ако разследването на престъплението се провежда от полицейски служител и той/тя реши да приключи случая без да го внася в съда, в качеството ви на жертва можете да обжалвате това решение пред Магистратския съд. Съдът ще поиска от вас да потвърдите под клетва информацията, която сте предоставили в съобщението си, и да декларирате готовността си да свидетелствате в съда. Освен това ще трябва да заплатите определена от съда сума като гаранция, че желанието ви да се стигне до повдигане на обвинение срещу извършителя е сериозно. Магистратският съд ще разгледа доказателствата и ако счете, че те са достатъчни, ще разпореди на полицията да продължи с действията по повдигане на обвинение.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец и сте станали жертва на престъпление в Малта, имате всички права, разгледани по-горе. Освен това, когато съобщавате за извършено престъпление, но не говорите английски или малтийски, можете да ползвате майчиния си език. Полицията ще намери преводач или ще предприеме необходимото, за да може да разбере напълно всичко, което съобщавате.

По време на разследването можете да ползвате помощта на устен преводач, но трябва да заплатите за неговите/нейните услуги.

Допълнителна информация:

Последна актуализация: 20/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 - МОИТЕ ПРАВА ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС

Как мога да участвам в съдебния процес?

Какви са правата ми като свидетел?

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Мога ли да получа правна помощ?

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Как мога да поискам от извършителя обезщетение за претърпени вреди или да получа обезщетение от държавата?

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между извършителя и мен?

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Допълнителна информация

Как мога да участвам в съдебния процес?

Можете да участвате в производството и в качеството на т.нар. частна страна. Необходимо е да подадете заявление за това до съда. Съдът разглежда заявлението и решава дали да разреши да участвате като частна страна. В качеството на частна страна можете да присъствате на всички заседания на съда, дори на онези, които не са публични.

Правата ви по време на съдебния процес са различни, в зависимост от това кой съд разглежда делото:

 • Ако обвинението по делото ви се поддържа от полицейски служител пред Магистратски съд (Court of Magistrates), имате почти същите права като подсъдимия - вие или вашият адвокат можете да представяте доказателства, да разпитвате свидетелите на противната страна (като задавате въпроси чрез полицейския служител, който поддържа обвинението), и др.
 • Ако обвинението по делото се поддържа от Генералния адвокат, от Заместник Генералния адвокат или от прокурор пред Наказателния съд (Criminal Court), можете да присъствате на заседанието и да представите аргументи във връзка с наказанието, само ако съдебните заседатели са признали извършителя за виновен.

Препоръчително е, въпреки че не е задължително, по време на съдебния процес да ползвате помощта на адвокат, за чиито услуги трябва да заплатите. Също така ще трябва да заплатите всички останали разноски, свързани с участието ви в съдебния процес (напр. пътни разходи, неплатен отпуск и др.). Малтийското право не предвижда възстановяване на такива разноски.

На адвоката ви ще бъде позволено да разгледа всички документи в досието по случая и да си води бележки или да поиска копия на документите. Когато обаче делото се разглежда от Наказателния съд с участието на съдебни заседатели, достъп до досието по делото се дава само на Генералния адвокат, на предполагаемия извършител и неговия/нейния адвокат.

Какви са правата ми като свидетел?

По време на съдебния процес вероятно ще бъдете призовани да дадете показания като свидетел. Ще получите уведомление за времето и мястото на разпита. Уведомлението ще ви бъде връчено от полицейски служител или изпратено по пощата. Не е задължително да отидете да дадете показания, но е препоръчително да го направите, защото ако съдът счете вашите показания за важни, той ще предприеме мерки да осигури явяването ви на следващото заседание.

Не е задължително обаче да отговаряте на въпросите или да представяте документи или други веществени доказателства, които биха могли да ви уличат в извършване на престъплението.

В определени случаи може:

 • да бъдете разпитан без пряк контакт с извършителя;
 • да бъдете разпитан във вашето жилище; и/или
 • да бъдете включени в програма за защита на свидетели.

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Ако сте дете на възраст под 16 години и трябва да дадете показания по време на съдебно заседание, можете да поискате разпитът да се проведе чрез видеоконферентна връзка. В този случай няма да е необходимо да отидете в съда и да присъствате в съдебната зала.

Ако като дете сте на издръжка на предполагаемия извършител (напр. той/тя е ваш родител), ще бъдете настанени на безопасно място, обикновено в база на Министерството на социалната солидарност, където ще получите помощ от социални работници и психолози.

Като дете може да получите подкрепа и от Националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Връзката отваря нов прозорецAppogg. Подкрепата може да включва психологически консултации, социално подпомагане, съвети и др. Тези услуги са безплатни и не са свързани с наказателното производство.

Мога ли да получа правна помощ?

По време на съдебния процес не се предоставя безплатна правна помощ на жертвите.

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Ако извършителят не е арестуван и се страхувате от него/нея, вие лично или вашият адвокат може да поискате от полицейския служител, който отговаря за случая, да забрани на извършителя да се доближава до вас. В този случай полицейският служител ще поиска от съда да издаде заповед в този смисъл. При издаването на заповедта, съдът ще поиска от извършителя да заплати определена сума (обикновено между 100 и 2 300 евро) като гаранция. Ако извършителят наруши заповедта на съда, той/тя няма да получи обратно тази сума.

Ако сте призовани да дадете показания в съдебното заседание и чувствате, че сте в опасност, можете да поискате да дадете показания без да имате пряк контакт с извършителя. Съдът може да направи това като ви отдели с преграда от извършителя (напр. чрез непрозрачна завеса) или като бъдете разпитан чрез видеоконферентна връзка без да присъствате в съдебната зала.

Също така можете да поискате от полицейския служител, който отговаря за вашия случай, да ви включи в програма за защита на свидетели. Трябва да декларирате, че ще свидетелствате срещу обвиняемия по време на съдебното заседание. Ако полицейският служител е убеден, че вашите показания или други доказателства, с които разполагате, са важни за делото, той/тя ще поиска от Генералния адвокат да ви включи в програма за защита на свидетели. Програмата може да включва също и членове на семейството ви и други роднини. Обикновено тя се състои в мерки за гарантиране на личната ви безопасност и/или защита на имуществото ви.

Как мога да поискам от извършителя обезщетение за претърпени вреди или да получа обезщетение от държавата?

Съгласно малтийското право имате право да поискате от извършителя обезщетение за претърпени вреди само под формата на граждански иск, заведен в граждански съд. Няма възможност да подадете иск за обезщетяване на вреди в рамките на наказателното производство.

Въпреки това съдът, който разглежда делото ви, може в определени случаи да разпореди извършителят да изплати обезщетение за причинените вреди. Това може да стане в два случая:

 • Когато съдът наложи наказание лишаване от свобода на обвиняемия, но отложи изпълнението на присъдата, той може да разпореди обвиняемият да ви изплати обезщетение за загуби, телесни или материални вреди, причинени от престъплението.
 • Когато съдът наложи пробация на обвиняемия (задължителни мерки без лишаване от свобода), той може да разпореди обвиняемият да ви изплати обезщетение за вреди в размер до 1 164,69 EUR.

Ако сте пострадали от насилствено престъпление, извършено след 1 януари 2006 г., можете да поискате финансово обезщетение от държавата. Моля, консултирайте се с информационния лист относно обезщетенията за жертви на престъпления в Малта (скоро на Връзката отваря нов прозорецанглийски и Връзката отваря нов прозорецмалтийски) на страниците на Европейската съдебна мрежа.

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между извършителя и мен?

По време на съдебния процес не съществуват възможности за постигане на споразумение или за медиация между вас и извършителя. Ако обаче по някаква причина не желаете наказателното преследване на извършителя да продължи (напр. ако сте простили за стореното) можете да направите такова изявление пред съда по време на съдебното заседание. Съдът ще вземе предвид вашето изявление когато се произнася с решение по случая.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец имате всички права, разгледани по-горе. Малтийското право не предвижда безплатен устен или писмен превод на документи по време на съдебния процес. Вие обаче можете да ползвате помощта на преводач като заплатите за неговите/нейните услуги.

Ако живеете в чужбина можете да дадете показания като свидетел чрез телефонен или видеоконферентен разговор. Също така, ако трябва да получите документ в чужбина, копие от него ще ви бъде изпратено по пощата на език, който разбирате, заедно с обяснение за вашите права и задължения във връзка с този документ и начина, по който можете да получите оригинала.

Допълнителна информация:

Последна актуализация: 20/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 - МОИТЕ ПРАВА СЛЕД (ПЪРВИЯ) СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Мога ли да обжалвам постановена осъдителна или оправдателна присъда?

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Какви са моите права след влизане в сила на присъдата?

Допълнителна информация

Мога ли да обжалвам постановена осъдителна или оправдателна присъда?

Наказателният процес приключва с решение на съда за осъждане или оправдаване на обвиняемия. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, съдията издава присъда. Според малтийското право само обвиняемият и прокурорът имат право да обжалват осъдително/оправдателно решение и/или присъдата пред апелативния наказателен съд (Court of Criminal Appeal).

Ако обаче е подадена жалба и вие сте участвали в качеството на частна страна по време на първия наказателен процес, на вашия адвокат се позволява да се запознае с всички релевантни документи, свързани с въззивната процедура.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Решението на апелативния наказателен съд не може да се обжалва.

Какви са моите права след влизане в сила на присъдата?

След влизане в сила на присъдата вие ще получите копие от решението на съда. Ако извършителят е наказан с лишаване от свобода, можете да попитате в полицията за повече информация относно условията, при които обвиняемият ще изтърпява присъдата. Полицията може да откаже да предостави такава информация, ако тя е поверителна по съображения за сигурност.

Допълнителна информация:

Последна актуализация: 20/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 - ПОМОЩ И ПОДКРЕПА ЗА ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Национална агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg

Подкрепа за жертви – Малта

Национална агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg (National social welfare agency for children and families in need Appogg)

Агенция Appogg предлага социални услуги, психологическа консултация, помощ, подкрепа и съвети за жертви, и по-специално за уязвими групи, като деца и жертви на домашно насилие.

Националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg

 • е част от Фондацията за социални грижи и услуги към Министерството на семейството и социалната солидарност,
 • предлага постоянни социални услуги, психологическа консултация, помощ, подкрепа и съвети за жертви изобщо и специално за уязвими групи, като деца и жертви на домашно насилие,
 • предоставя услугите безплатно, като това става независимо от съдебното преследване и осъждането на извършителя.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.appogg.gov.mt/

Подкрепа за жертви – Малта (Victim Support Malta)

Подкрепа за жертви – Малта предоставя на жертвите на престъпления професионална, независима, конфиденциална и безпристрастна информация за техните права и за услугите и подкрепата, които могат да получат.

Подкрепа за жертви – Малта

 • е независима организация и не е част от полицията, съдилищата или други институции в областта на наказателното правораздаване,
 • предоставя на жертвите на престъпления професионална, независима, конфиденциална и безпристрастна информация за техните права и за услугите и подкрепата, които могат да получат,
 • предлага информация за системата на наказателното правораздаване и наказателното производство в Малта;
 • предоставя услуги безплатно, независимо дали е съобщено за престъплението и кога е извършено то.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://victimsupport.org.mt/

Последна актуализация: 20/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.