Права на жертвите – по държави

Национална агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg

Подкрепа за жертви – Малта

Национална агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg (National social welfare agency for children and families in need Appogg)

Агенция Appogg предлага социални услуги, психологическа консултация, помощ, подкрепа и съвети за жертви, и по-специално за уязвими групи, като деца и жертви на домашно насилие.

Националната агенция за социални грижи за деца и семейства в нужда Appogg

  • е част от Фондацията за социални грижи и услуги към Министерството на семейството и социалната солидарност,
  • предлага постоянни социални услуги, психологическа консултация, помощ, подкрепа и съвети за жертви изобщо и специално за уязвими групи, като деца и жертви на домашно насилие,
  • предоставя услугите безплатно, като това става независимо от съдебното преследване и осъждането на извършителя.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://www.appogg.gov.mt/

Подкрепа за жертви – Малта (Victim Support Malta)

Подкрепа за жертви – Малта предоставя на жертвите на престъпления професионална, независима, конфиденциална и безпристрастна информация за техните права и за услугите и подкрепата, които могат да получат.

Подкрепа за жертви – Малта

  • е независима организация и не е част от полицията, съдилищата или други институции в областта на наказателното правораздаване,
  • предоставя на жертвите на престъпления професионална, независима, конфиденциална и безпристрастна информация за техните права и за услугите и подкрепата, които могат да получат,
  • предлага информация за системата на наказателното правораздаване и наказателното производство в Малта;
  • предоставя услуги безплатно, независимо дали е съобщено за престъплението и кога е извършено то.

ЗА КОНТАКТИ:

Уебсайт: http://victimsupport.org.mt/

Последна актуализация: 20/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici