Rättigheter för brottsoffer per land

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Du betraktas som brottsoffer om du eller dina tillhörigheter har skadats, om du har blivit bestulen osv. till följd av en händelse som utgör en brottslig handling enligt den nationella lagstiftningen. Som brottsoffer har du enligt lagen vissa rättigheter före, under och efter rättegången.

Det straffrättsliga förfarandet i Luxemburg består av två steg: utredning och rättegång. Polisen och/eller en förundersökningsdomare brukar genomföra utredningen. När utredningen är klar förs fallet vidare till åklagare. Åklagaren ska besluta om fallet ska prövas i domstol eller läggas ned.

Om fallet förs till domstol, hålls en förhandling för att bedöma insamlade bevis och besluta om den tilltalade är skyldig eller ej. Om domstolen finner gärningsmannen skyldig döms denne och ett straff utdöms. Om de insamlade bevisen inte bedöms som tillräckliga för att den tilltalade ska förklaras skyldig frikänns denne.

Mer information

1 - Mina rättigheter som brottsoffer

2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

3 - Mina rättigheter efter rättegången

4 - Ersättning

5 - Min rätt till stöd och bistånd

Senaste uppdatering: 08/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici