Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtve nemaju pravo podnijeti žalbu protiv osuđujuće presude ili kazne počinitelja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon suđenja imate sljedeća prava:

 • da vam se najkasnije deset radnih dana nakon što Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva zaprimi pravilno popunjeni obrazac za nadoknadu troškova plate svi troškovi za koje je Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva utvrdila da vam pripadaju ako ste se pojavili na sudu kako biste dali iskaz;
 • da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti o ishodu suđenja, uključujući, ako je dostupno, sažeto obrazloženje odluke. Te informacije dobit ćete u roku od jednog radnog dana nakon što ih jedinica za skrb za svjedoke primi od suda;
 • da vas jedinica za skrb za svjedoke prema potrebi uputi na službe za potporu žrtvama ako su dostupne.

i. Ako je krunskom sudu podnesena žalba protiv osuđujuće presude ili kazne magistratskog suda.

Imate pravo na to da vas o sljedećim informacijama obavijesti vaša jedinica za skrb za svjedoke u roku od jednog radnog dana nakon što ih primi od suda:

 • svim podnesenim žalbama
 • datumu, vremenu i mjestu svih ročišta
 • ishodu žalbe, uključujući izmjene prvotne kazne.

Isto tako imate pravo:

 • na sudu čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od podnositelja žalbe te njegove obitelji i prijatelja. Sud to osigurava kad god je to moguće;
 • na to da vam se osigura osoba za kontakt na krunskom sudu;
 • dobiti, prema potrebi, informacije o službama za potporu žrtvama ako su dostupne.

ii. Ako je prizivnom sudu podnesena žalba protiv osuđujuće presude ili kazne ili ako je Vrhovnom sudu Ujedinjene Kraljevine podnesen zahtjev ili žalba u kaznenom predmetu iz formalnih razloga.

Imate pravo:

 • na to da vas se obavijesti o tome da je podnositelju žalbe dopušteno da podnese žalbu u roku od pet radnih dana nakon što jedinica za skrb za svjedoke primi te informacije od suda. Ako ste žrtva najtežeg kaznenog djela, ako se neprestano nalazite u ulozi mete, ako ste ranjivi ili izloženi zastrašivanju, imate pravo dobiti te informacije u roku od jednog radnog dana;
 • od jedinice za skrb za svjedoke dobiti informacije o datumu, vremenu i mjestu svih ročišta u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda;
 • na to da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti ako je podnositelj žalbe pušten na slobodu uz jamčevinu prije žalbe ili ako su izmijenjeni uvjeti jamčevine u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda;
 • od jedinice za skrb za svjedoke dobiti ažurirane informacije o svim promjenama datuma ročišta u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda;
 • na to da vam vaša jedinica za skrb za svjedoke osigura kontaktnu točku za osoblje Ureda za kaznene žalbe ili Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine;
 • na to da vas se obavijesti o rezultatu žalbe u roku od pet radnih dana nakon što jedinica za skrb za svjedoke primi te informacije od suda. To uključuje sve izmjene prvotne kazne. Ako ste žrtva najtežeg kaznenog djela, ako se neprestano nalazite u ulozi mete, ako ste ranjivi ili izloženi zastrašivanju, imate pravo dobiti te informacije u roku od jednog radnog dana;
 • na sudu čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od podnositelja žalbe te njegove obitelji i prijatelja. Sudsko osoblje to osigurava kad god je to moguće, Podnositelj zahtjeva rijetko je nazočan na ročištima na Vrhovnom sudu. Ako je podnositelj zahtjeva prisutan te ne želite sjediti u sudnici, osigurat će vam se posebno rješenje;
 • od osoblja Ureda za kaznene žalbe ili Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine zatražiti primjerak presude suda u predmetu nakon njezine objave.

Nakon što je podnošenje žalbe odobreno, ako ste ožalošćeni bliski rođak, imate pravo na to da vam se, u predmetu koji ispunjava potrebne uvjete, ponudi sastanak s Krunskom službom kaznenog progona i javnog tužiteljstva kako biste dobili objašnjenje o vrsti žalbe i sudskim postupcima.

Komisija za preispitivanje kaznenih predmeta

Nakon što zaprimi zahtjev počinitelja, Komisija za preispitivanje kaznenih predmeta preispituje osuđujuće presude i kazne koje su izrečene kao posljedica kaznenog djelovanja počinitelja. Komisija može uputiti osuđujuću presudu ili kaznu u novi žalbeni postupak ako postoje neke nove informacije ili novi argumenti zbog kojih bi se moglo smatrati da je osuđujuća presuda nesigurna ili kazna preduga. Komisija svake godine zaprimi oko 1000 zahtjeva osuđenih osoba i upućuje oko 30-40 predmeta u novi žalbeni postupak. Komisija će pri preispitivanju predmeta ocijeniti potencijalni učinak na vas i odlučiti treba li vas obavijestiti. Komisija će zabilježiti obrazloženje svojih odluka u skladu sa s vama dogovorenim oblikom kontaktiranja i u odgovarajućim slučajevima obavijestiti policiju o tim odlukama.

 • Imate pravo na obavijest Komisije ako Komisija smatra da postoje razumni izgledi da ćete saznati za preispitivanje.
 • Ako Komisija odluči da vas je potrebno kontaktirati tijekom preispitivanja, obavijestit će vas o zaprimanju zahtjeva i preispitivanju predmeta. Nakon preispitivanja Komisija će odlučiti treba li osuđujuću presudu ili kaznu uputiti sudovima te će vas obavijestiti o svojoj odluci, osim ako ste izričito zatražili da vas se ne obavijesti.
 • Ako Komisija odluči da vas nije potrebno kontaktirati tijekom preispitivanja, ali nakon toga donese odluku o upućivanju osuđujuće presude ili kazne sudovima, pretpostavlja se da će vas Komisija obavijestiti o upućivanju.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

 • Imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

 • Imate pravo na to da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti o kazni izrečenoj osumnjičeniku (ako je osuđen) u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda. To uključuje kratko objašnjenje značenja i učinka kazne.
 • Imate pravo na to da vas se uputi na Krunsku službu kaznenog progona i javnog tužiteljstva, koja će vam odgovoriti na sva pitanja o kazni na koja vam jedinica za skrb za svjedoke nije mogla odgovoriti.
 • Ako ste ožalošćeni bliski rođak, imate pravo na to da vam se, u predmetu koji ispunjava potrebne uvjete i uz prethodno navedena prava, ponudi sastanak s predstavnikom Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva, koji će vam objasniti izrečenu kaznu. Taj se sastanak obično održava na sudu.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Žrtvama nasilnih i seksualnih kaznenih djela u predmetima u kojima je počinitelj dobio kaznu od 12 mjeseci ili više na raspolaganju je zakonski Program kontaktiranja žrtava Probacijske službe. Svrha tog programa jest da imenovani službenik za vezu sa žrtvama daje informacije i savjete o kaznenom postupku žrtvama koje za to ispunjavaju uvjete. To uključuje informiranje o ključnim fazama kazne počinitelja, prema procjeni Nacionalne probacijske službe, kao što je prelazak u otvoreni odjel zatvora ili puštanje na slobodu, te davanje izjava o uvjetima koji se odnose na žrtvu i mogu se dodati u odobrenje uvjetnog otpusta počinitelja.

Ako ste žrtva počinitelja nasilnog ili seksualnog kaznenog djela [1] koji je dobio kaznu zatvora od 12 mjeseci ili više ili je u skladu sa Zakonom o psihičkom zdravlju iz 1983. zadržan u bolnici radi liječenja, imate pravo na to da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti o Programu kontaktiranja žrtava te da vas se informira o tome da će se vaši podaci automatski u roku od 20 radnih dana proslijediti Nacionalnoj probacijskoj službi, osim ako ste naveli da to ne želite.

Ako odlučite sudjelovati u Programu kontaktiranja žrtava, imate pravo:

 • odlučiti želite li dobivati informacije o ključnim fazama kazne počinitelja;
 • na to da vam se dodijeli službenik za vezu sa žrtvama, koji će djelovati kao vaša osoba za kontakt u Nacionalnoj probacijskoj službi, osim ako ste žrtva pacijenta kojem nije ograničena sloboda kretanja (vidjeti u nastavku);
 • od Nacionalne probacijske službe dobiti informacije i davati joj izjave o uvjetima koji se odnose na žrtvu i koje treba dodati u odobrenje uvjetnog otpusta počinitelja ili u uvjete otpuštanja u slučaju puštanja na slobodu. Na primjer, jedan od uvjeta može biti da je počinitelju zabranjen kontakt s vama ili vašom obitelji;
 • na to da vas Nacionalna probacijska služba obavijesti o svim uvjetima koji se primjenjuju na počinitelja u slučaju puštanja na slobodu ili otpuštanja, a koji se odnose na vas ili vašu obitelj;
 • dobiti informacije o datumu prestanka važenja tih uvjeta;
 • dobiti sve druge informacije koje Nacionalna probacijska služba smatra odgovarajućima u okolnostima predmeta, uključujući informacije o ključnim fazama kazne počinitelja ili o liječenju u slučaju psihičkog bolesnika kojem je ograničena ili nije ograničena sloboda kretanja.

Sudjelovanje u Programu kontaktiranja žrtava ponudit će vam se i ako ste ožalošćeni bliski rođak žrtve počinitelja kojem je izrečena kazna zatvora od

12 mjeseci ili više za nasilno ili seksualno kazneno djelo ili koji je zadržan u zatvorenoj bolnici radi liječenja. Međutim, ako niste bliski rođak žrtve, vaše sudjelovanje ovisit će o procjeni Nacionalne probacijske službe.

Ako ste roditelj, skrbnik ili njegovatelj žrtve koja je mlađa od 18 godina, ranjiva punoljetna osoba ili osoba koja zbog nekog drugog razloga ne može u cijelosti sudjelovati u Programu kontaktiranja žrtava, obično će vam se ponuditi sudjelovanje u njezino ime. Međutim, ako se smatra da takvo sudjelovanje nije u interesu žrtve, ono se ne smije ponuditi roditelju, skrbniku ili njegovatelju.

Mjere za zaštitu žrtve u slučaju bijega

U malo vjerojatnom slučaju bijega počinitelja iz pritvora, policija će vas, nakon što je o bijegu obavijesti zatvor, tim za rad s mladim počiniteljima, bolnica ili imigracijski prihvatni centar, kad god je to moguće obavijestiti o bijegu i svim poduzetim mjerama za vašu zaštitu ako ocijeni da vam prijeti znatna opasnost od počinitelja.

[1] Kako je utvrđeno u članku 45. stavku 2. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ako ste se odlučili za sudjelovanje u Programu kontaktiranja žrtava i ako Odbor za uvjetni otpust razmatra puštanje počinitelja na slobodu ili njegovo premještanje u otvoreni zatvor, imate pravo:

 • na to da vas Nacionalna probacijska služba obavijesti ako Odbor za uvjetni otpust planira održati ročište
 • davati izjave o uvjetima odobrenja uvjetnog otpusta (vidjeti glosar) pred Odborom za uvjetni otpust
 • dobiti objašnjenje ako uvjet odobrenja koji ste zatražili nije uključen u odobrenje uvjetnog otpusta počinitelja
 • na to da vam vaš službenik za vezu sa žrtvama objasni osobnu izjavu žrtve, uključujući način na koji će je upotrijebiti Odbor za uvjetni otpust
 • sastaviti osobnu izjavu žrtve, koja će biti poslana Odboru za uvjetni otpust
 • podnijeti zahtjev za prisustvovanje na usmenom ročištu Odbora za uvjetni otpust kako biste dali svoju osobnu izjavu žrtve u predmetima u kojima Odbor za uvjetni otpust odluči da je primjereno održati usmeno ročište.
Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici