Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije no što prijavim to kazneno djelo?

Imate pravo dobiti pisane informacije o tome što možete očekivati od sustava kaznenog pravosuđa, na primjer „informativni letak za žrtve kaznenih djela”, ili podatke o internetskim stranicama koje sadržavaju te informacije.

Ovisno o vrsti kaznenog djela, vašim osobnim okolnostima ili relevantnosti za trenutačnu fazu istražnog ili kaznenog postupka mora vam se ponuditi pristup sljedećim informacijama od prvog kontakta s policijom:

 • gdje i kako dobiti savjet ili potporu, uključujući medicinsku potporu, bilo koju vrstu specijalističke potpore (kao što je psihološka) i zamjenski smještaj
 • što trebate učiniti kako biste prijavili kazneno djelo i komu biste se trebali obratiti ako imate bilo kakva pitanja o predmetu
 • sve dostupne mjere za vašu zaštitu ako je to potrebno
 • kako zatražiti naknadu
 • dostupna rješenja ako se žrtva ne nalazi u Engleskoj ili Walesu
 • dostupnost usluga tumačenja i prevođenja
 • kako podnijeti pritužbu na pružatelja usluga
 • dostupnost službi za popravljanje štete
 • kako nadoknaditi troškove koje ste imali kao svjedok u kaznenom postupku.

Imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Imate pravo primiti usluge utvrđene u Pravilniku ako je kazneno djelo počinjeno u Engleskoj ili Walesu ili ako se usluge odnose na kazneni postupak koji se vodi u Engleskoj ili Walesu. [1]

[1] Ispunjavanje uvjeta za dobivanje naknade od Tijela za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može ovisiti o vašem mjestu boravka ili državljanstvu, osim ako je konačnom odlukom utvrđeno da ste žrtva trgovanja ljudima ili ako vam je odobren azil, humanitarna zaštita ili status tolerancije.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Od policije imate pravo dobiti sljedeće:

 • pisanu potvrdu da ste prijavili kazneno djelo, uključujući osnovne podatke o njemu. Pisana potvrda može biti u obliku pisma, elektroničke obavijesti, kao što je poruka e-pošte ili SMS poruka, ili može biti napisana rukom. Možete zatražiti izuzeće od primitka takve potvrde. Ako smatra da bi vas slanjem pisane potvrde izložila opasnosti (na primjer u slučajevima obiteljskog nasilja), policija se može složiti s vama i ne poslati vam potvrdu;
 • jasno objašnjenje toga što možete očekivati od sustava kaznenog pravosuđa kada prijavite kazneno djelo ili kada vas se kontaktira kao žrtvu u istražnim postupcima;
 • ocjenu o tome je li vam potrebna potpora i, ako želite, kakva vam je pomoć ili potpora potrebna. Na temelju te ocjene lakše će se utvrditi pripadate li jednoj od triju kategorija žrtava kojima je potrebna veća potpora te hoćete li i u kojoj mjeri imati koristi od posebnih mjera. Službe za potporu žrtvama mogu provesti detaljniju ocjenu u ime policije;
 • pisane informacije o tome što možete očekivati od sustava kaznenog pravosuđa, na primjer „informativni letak za žrtve kaznenih djela”, ili podatke o internetskim stranicama koje sadržavaju iste informacije, što prije, a najkasnije pet radnih dana nakon prijave kaznenog djela ili nakon što vas se kontaktira kao žrtvu u istražnim postupcima;
 • informacije o tome koliko često ćete primati obavijesti o statusu predmeta nakon razgovora s policijom;
 • u roku od pet radnih dana, objašnjenje odluke o neprovedbi istrage kaznenog djela;
 • obavijest o tome kada je istraga predmeta zaključena bez podizanja optužbe protiv bilo koje osobe i objašnjenje razloga za to.

Imate pravo od policije dobiti informacije o službama za potporu žrtvama, uključujući njihove podatke za kontakt, kako biste u bilo kojem trenutku od njih mogli dobiti potporu.

Imate pravo od policije dobiti informacije i objašnjenje razloga u roku od pet radnih dana:

 • nakon što je osumnjičenik uhićen
 • nakon što je provedeno ispitivanje osumnjičenika koje može biti upotrijebljeno kao dokaz
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu bez podizanja optužnice
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu ili ako su uvjeti policijske jamčevine izmijenjeni ili ukinuti.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne razumijete ili ne govorite engleski, imate pravo zatražiti tumačenje na jezik koji razumijete:

 • kada prijavljujete kazneno djelo[1]
 • tijekom policijskog ispitivanja i
 • kada dajete iskaz kao svjedok.

Ako ne razumijete ili ne govorite engleski, imate pravo zatražiti prijevod sljedećih informacija:

 • pisane potvrde o prijavljenom kaznenom djelu
 • ako je za potrebe ispitivanja ili sudskog ročišta bitno da vidite određeni dokument o kojem vas se obavijestilo, prijevod relevantnih dijelova dokumenta
 • dokumenta kojim vas se obavještava o datumu, vremenu i mjestu suđenja i
 • ishoda kaznenog postupka ako na to imate pravo u skladu s Pravilnikom i barem kratkog obrazloženja odluke ako je dostupno.

[1] Imate pravo prijaviti kazneno djelo na jeziku koji razumijete ili uz potrebnu jezičnu pomoć ako ne govorite engleski.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

U skladu s Pravilnikom o žrtvama pružatelji usluga moraju se u komunikaciji s vama služiti jednostavnim i razumljivim jezikom te poduzeti odgovarajuće mjere (npr. sustav EasyRead, Braillevo pismo ili upotreba ovlaštenih posrednika) kako bi vam pomogli da razumijete sve informacije i da vas se razumije. Kada razmatraju odgovarajuće mjere, pružatelji usluga moraju uzeti u obzir sve relevantne osobne značajke koje utječu na vašu sposobnost da razumijete sve informacije i da vas se razumije.

Dostupan je cijeli niz informativnih letaka različitih formata i napisanih jednostavnim jezikom.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

U članku 56. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. propisano je da Ministarstvo pravosuđa angažira nacionalne službe za žrtve dodjelom bespovratnih sredstava. Ono dodjeljuje bespovratna sredstva i policijskim povjerenicima i povjerenicima za kaznena djela za naručivanje / pružanje usluga emocionalne i praktične potpore na lokalnoj razini žrtvama kaznenih djela u skladu s člankom 143. Zakona o antisocijalnom ponašanju, kaznenim djelima i policijskoj djelatnosti iz 2014.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija će vam objasniti da vaše podatke automatski prosljeđuje službama za potporu žrtvama u roku od dva radna dana od prijave kaznenog djela. Imate pravo od policije zatražiti da vaše podatke ne proslijedi službama za potporu žrtvama.

Ako ste žrtva seksualnog kaznenog djela ili obiteljskog nasilja ili ako ste ožalošćeni bliski rođak, policija će od vas zatražiti izričitu privolu prije no što vaše podatke pošalje službama za potporu žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Ako se na temelju Pravilnika o žrtvama zahtijeva razmjena informacija, pružatelji usluga moraju je provesti učinkovito i u skladu sa svojim obvezama iz Zakona o zaštiti podataka iz 1998. i drugog relevantnog zakonodavstva.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo ili niste, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Ako žrtva prijavi kazneno djelo pružatelju usluga koji je odgovoran za istragu kaznenih djela, on mora osigurati individualnu ocjenu žrtve kako bi se utvrdile posebne potrebe za zaštitom te odredilo hoće li žrtva i u kojoj mjeri imati koristi od posebnih mjera zaštite odnosno posebnih mjera tijekom ispitivanja ili posebnih mjera pri davanju iskaza.

Vrsta ocjene ovisit će o svim okolnostima, uključujući težinu kaznenog djela i stupanj očigledne štete koju je žrtva pretrpjela. Pri ocjeni u obzir se moraju uzeti osobne značajke žrtve, njezina stajališta te vrsta i okolnosti kaznenog djela.

Ako na temelju individualne ocjene pružatelj usluga koji je odgovoran za istragu kaznenog djela utvrdi da žrtva ima posebne potrebe za zaštitom i da bi imala koristi od posebnih mjera zaštite tijekom ispitivanja, on mora isto tako, poštujući pritom operativna i praktična ograničenja, osigurati sljedeće:

 • da, ako je moguće, ista osoba provodi sva ispitivanja žrtve, osim ako bi se time dovela u pitanje pravilna provedba istražnog postupka
 • da se ispitivanja, prema potrebi, provode u prostorijama koje su za tu svrhu namijenjene ili prilagođene
 • da ispitivanja provode stručnjaci koji su za to osposobljeni ili da se ispitivanja provode preko takvih stručnjaka i
 • da se u slučaju seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja ili obiteljskog nasilja žrtvama ponudi mogućnost da njihovo ispitivanje provede osoba istog spola. Sve bi takve zahtjeve trebalo po mogućnosti prihvatiti, osim ako bi se time dovela u pitanje pravilna provedba istražnog postupka.

U malo vjerojatnom slučaju bijega osumnjičenika iz pritvora, policija će vas, nakon što sazna za bijeg ili nakon što je o bijegu obavijesti zatvor, tim za rad s mladim počiniteljima, bolnica ili imigracijski prihvatni centar, kad god je to moguće obavijestiti o bijegu i svim poduzetim mjerama za vašu zaštitu ako ocijeni da vam prijeti znatna opasnost od osumnjičenika.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako žrtva prijavi kazneno djelo pružatelju usluga koji je odgovoran za istragu kaznenih djela, on mora osigurati individualnu ocjenu žrtve kako bi se utvrdile posebne potrebe za zaštitom. U većini je slučajeva to policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Sve žrtve kaznenih djela imaju pravo na ocjenu koju provodi policija kako bi utvrdila potrebe ili potrebnu potporu, uključujući mogu li žrtve imati koristi od posebnih mjera i u kojoj mjeri. Duljina i sadržaj ocjene ovise o težini kaznenog djela i vašim individualnim potrebama. Pri ocjeni u obzir se uzimaju vaše osobne značajke, vrsta i okolnosti kaznenog djela i vaša stajališta. Što više informacija date tijekom ocjene, to će bolje razina potpore biti prilagođena vašim individualnim potrebama.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Sve žrtve kaznenih djela imaju pravo na ocjenu koju provodi policija kako bi utvrdila potrebe ili potrebnu potporu, uključujući mogu li žrtve imati koristi od posebnih mjera i u kojoj mjeri. Duljina i sadržaj ocjene ovise o težini kaznenog djela i vašim individualnim potrebama. Pri ocjeni u obzir se uzimaju vaše osobne značajke, vrsta i okolnosti kaznenog djela i vaša stajališta. Što više informacija date tijekom ocjene, to će bolje razina potpore biti prilagođena vašim individualnim potrebama.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

U skladu s Pravilnikom o žrtvama ispunjavate uvjete za veća prava kao ranjiva žrtva [1] ako na kvalitetu vašeg iskaza može utjecati sljedeće:

 1. imate mentalni poremećaj u smislu Zakona o mentalnom zdravlju iz 1983.
 2. imate drugi znatan poremećaj inteligencije i socijalnog funkcioniranja ili
 3. osoba ste s fizičkim invaliditetom ili imate fizički poremećaj.

[1] Na temelju kriterija iz članka 16. Zakona o pravosuđu za mlade i svjedočenju o kaznenim djelima iz 1999. sud utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za posebne mjere (vidjeti poglavlje 1. stavke od 1.13. do 1.15.).

Maloljetnik sam - imam li posebna prava?

U skladu s Pravilnikom o žrtvama ispunjavate uvjete za veća prava kao ranjiva žrtva [1] ako ste u trenutku počinjenja kaznenog djela mlađi od 18 godina. To uključuje ispunjavanje uvjeta za posebne mjere ako dajete iskaz na sudu.

[1] Na temelju kriterija iz članka 16. Zakona o pravosuđu za mlade i svjedočenju o kaznenim djelima iz 1999. sud utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za posebne mjere (vidjeti poglavlje 1. stavke od 1.13. do 1.15.).

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela - koja su moja prava?

Bliski rođaci preminulog imaju pravo kao žrtve najtežih kaznenih djela primiti usluge na temelju Pravilnika.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela - koja su moja prava?

Glasnogovornik obitelji za žrtve kaznenih djela s invaliditetom ili za žrtve koje zbog teških ozljeda prouzročenih kaznenim djelom ne mogu komunicirati

Ako ste osoba s invaliditetom ili zbog teških ozljeda prouzročenih kaznenim djelom ne možete komunicirati, vi ili vaši bliski rođaci imate pravo imenovati glasnogovornika obitelji koji djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za primanje usluge na temelju Pravilnika.

Roditelj ili skrbnik žrtve mlađe od 18 godina

Ako ste žrtva mlađa od 18 godina, vi i obično vaš roditelj ili skrbnik imate pravo primiti usluge na temelju Pravilnika [1].

[1] Osim ako je vaš roditelj ili skrbnik pod istragom ili ga je policija optužila za kazneno djelo ili ako prema obrazloženom mišljenju uključenog pružatelja usluga nije u vašem interesu da vaš roditelj ili skrbnik prima takve usluge.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Popravljanje štete postupak je u kojem se žrtve i oni koji su odgovorni za štetu okupljaju kako bi pronašli pozitivno rješenje.

Popravljanje štete dobrovoljno je, niste dužni u njemu sudjelovati te i vi i počinitelj morate na njega pristati kako bi se moglo provesti. Možete zatražiti sudjelovanje u popravljanju štete kada smatrate da je došlo pravo vrijeme za to ili vas se može pozvati jer je počinitelj zatražio popravljanje štete. Čak i ako obje stranke žele u njemu sudjelovati, popravljanje štete možda nije prikladno, što će ocijeniti izmiritelj.

Uspostavit će se odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da je sve u čemu pristanete sudjelovati sigurno. Osposobljeni izmiritelj bit će uvijek prisutan tijekom svakog sastanka između vas i počinitelja. Ako je počinitelj priznao krivnju i spreman je sudjelovati na sastanku ili komunicirati s vama, moći ćete objasniti počinitelju kako je događaj utjecao na vas. Nakon toga možda ćete htjeti zatražiti ispriku ili dogovoriti aktivnost koju će počinitelj morati provesti u okviru popravljanja nanesene štete.

Popravljanje štete nije isto što i rješenje zajednice. Rješenje zajednice neformalna je policijska odluka kojom se policiji omogućuje da razmjernije rješava manja kaznena djela i slučajeve antisocijalnog ponašanja izvan formalnog sustava kaznenog pravosuđa. Rješenja zajednice u prvom su redu usmjerena na počinitelje kojima je to prvo kazneno djelo i koji pokažu iskreno kajanje te ako je žrtva pristala na to da policija ne poduzme formalne mjere.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Pravilnik o postupanju sa žrtvama kaznenih djela („Pravilnik o žrtvama”) donesen je na temelju članka 32. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. i stavljen na snagu Propisom donesenim na temelju članka 33. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. Propis iz 2015. (Pravilnik o postupanju sa žrtvama) na temelju Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. (Zakonski instrument br. 1817 iz 2015.) predstavljen je Parlamentu 23. listopada 2015. te je njime 16. studenoga 2015. na snagu stavljena izmijenjena verzija Pravilnika o žrtvama.

U Pravilniku o žrtvama utvrđene su usluge koje u Engleskoj i Walesu žrtvama kaznenih djela pružaju glavne organizacije kaznenog pravosuđa (uvod, poglavlja od 1. do 4.) i druge organizacije s relevantnim funkcijama (poglavlje 5.). Te se organizacije nazivaju „pružatelji usluga”. U Pravilniku o žrtvama navedena su prava žrtava kaznenih djela i uzajamne obveze relevantnih pružatelja usluga.

U poglavlju 3. Pravilnika o žrtvama jezikom razumljivim djeci utvrđene su usluge koje se pružaju djeci žrtvama kaznenih djela. To je poglavlje povezano s uvodom i poglavljima 1. i 2. Pravilnika o žrtvama.

U stavku 1. uvoda i poglavlju 5. stavku 1. Pravilnika o žrtvama osigurava se da nadležna tijela pri izvršavanju svojih funkcija na temelju Pravilnika o žrtvama u obzir uzimaju glavne ciljeve Direktive.

Prava iz Pravilnika o žrtvama primjenjuju se na sve žrtve, neovisno o njihovu boravišnom statusu.

Članak 56. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004.: Ministarstvo pravosuđa angažira nacionalne službe za žrtve dodjelom bespovratnih sredstava. Ono dodjeljuje bespovratna sredstva i policijskim povjerenicima i povjerenicima za kaznena djela za naručivanje / pružanje usluga emocionalne i praktične potpore na lokalnoj razini žrtvama kaznenih djela u skladu s člankom 143. Zakona o antisocijalnom ponašanju, kaznenim djelima i policijskoj djelatnosti iz 2014.

U skladu s klauzulom 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva pravosuđa i policijskih povjerenika i povjerenika za kaznena djela naručene usluge policijskih povjerenika i povjerenika za kaznena djela moraju biti u skladu s Direktivom o žrtvama, a posebno njezinim člancima 8. i 9. U klauzuli 4. propisano je da naručene ili pružene usluge moraju biti u skladu s uvjetima navedenima u članku 8.1.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici