Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Victims' rights - by country

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije no što prijavim to kazneno djelo?

Imate pravo dobiti pisane informacije o tome što možete očekivati od sustava kaznenog pravosuđa, na primjer „informativni letak za žrtve kaznenih djela”, ili podatke o internetskim stranicama koje sadržavaju te informacije.

Ovisno o vrsti kaznenog djela, vašim osobnim okolnostima ili relevantnosti za trenutačnu fazu istražnog ili kaznenog postupka mora vam se ponuditi pristup sljedećim informacijama od prvog kontakta s policijom:

 • gdje i kako dobiti savjet ili potporu, uključujući medicinsku potporu, bilo koju vrstu specijalističke potpore (kao što je psihološka) i zamjenski smještaj
 • što trebate učiniti kako biste prijavili kazneno djelo i komu biste se trebali obratiti ako imate bilo kakva pitanja o predmetu
 • sve dostupne mjere za vašu zaštitu ako je to potrebno
 • kako zatražiti naknadu
 • dostupna rješenja ako se žrtva ne nalazi u Engleskoj ili Walesu
 • dostupnost usluga tumačenja i prevođenja
 • kako podnijeti pritužbu na pružatelja usluga
 • dostupnost službi za popravljanje štete
 • kako nadoknaditi troškove koje ste imali kao svjedok u kaznenom postupku.

Imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Imate pravo primiti usluge utvrđene u Pravilniku ako je kazneno djelo počinjeno u Engleskoj ili Walesu ili ako se usluge odnose na kazneni postupak koji se vodi u Engleskoj ili Walesu. [1]

[1] Ispunjavanje uvjeta za dobivanje naknade od Tijela za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima može ovisiti o vašem mjestu boravka ili državljanstvu, osim ako je konačnom odlukom utvrđeno da ste žrtva trgovanja ljudima ili ako vam je odobren azil, humanitarna zaštita ili status tolerancije.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Od policije imate pravo dobiti sljedeće:

 • pisanu potvrdu da ste prijavili kazneno djelo, uključujući osnovne podatke o njemu. Pisana potvrda može biti u obliku pisma, elektroničke obavijesti, kao što je poruka e-pošte ili SMS poruka, ili može biti napisana rukom. Možete zatražiti izuzeće od primitka takve potvrde. Ako smatra da bi vas slanjem pisane potvrde izložila opasnosti (na primjer u slučajevima obiteljskog nasilja), policija se može složiti s vama i ne poslati vam potvrdu;
 • jasno objašnjenje toga što možete očekivati od sustava kaznenog pravosuđa kada prijavite kazneno djelo ili kada vas se kontaktira kao žrtvu u istražnim postupcima;
 • ocjenu o tome je li vam potrebna potpora i, ako želite, kakva vam je pomoć ili potpora potrebna. Na temelju te ocjene lakše će se utvrditi pripadate li jednoj od triju kategorija žrtava kojima je potrebna veća potpora te hoćete li i u kojoj mjeri imati koristi od posebnih mjera. Službe za potporu žrtvama mogu provesti detaljniju ocjenu u ime policije;
 • pisane informacije o tome što možete očekivati od sustava kaznenog pravosuđa, na primjer „informativni letak za žrtve kaznenih djela”, ili podatke o internetskim stranicama koje sadržavaju iste informacije, što prije, a najkasnije pet radnih dana nakon prijave kaznenog djela ili nakon što vas se kontaktira kao žrtvu u istražnim postupcima;
 • informacije o tome koliko često ćete primati obavijesti o statusu predmeta nakon razgovora s policijom;
 • u roku od pet radnih dana, objašnjenje odluke o neprovedbi istrage kaznenog djela;
 • obavijest o tome kada je istraga predmeta zaključena bez podizanja optužbe protiv bilo koje osobe i objašnjenje razloga za to.

Imate pravo od policije dobiti informacije o službama za potporu žrtvama, uključujući njihove podatke za kontakt, kako biste u bilo kojem trenutku od njih mogli dobiti potporu.

Imate pravo od policije dobiti informacije i objašnjenje razloga u roku od pet radnih dana:

 • nakon što je osumnjičenik uhićen
 • nakon što je provedeno ispitivanje osumnjičenika koje može biti upotrijebljeno kao dokaz
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu bez podizanja optužnice
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu ili ako su uvjeti policijske jamčevine izmijenjeni ili ukinuti.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne razumijete ili ne govorite engleski, imate pravo zatražiti tumačenje na jezik koji razumijete:

 • kada prijavljujete kazneno djelo[1]
 • tijekom policijskog ispitivanja i
 • kada dajete iskaz kao svjedok.

Ako ne razumijete ili ne govorite engleski, imate pravo zatražiti prijevod sljedećih informacija:

 • pisane potvrde o prijavljenom kaznenom djelu
 • ako je za potrebe ispitivanja ili sudskog ročišta bitno da vidite određeni dokument o kojem vas se obavijestilo, prijevod relevantnih dijelova dokumenta
 • dokumenta kojim vas se obavještava o datumu, vremenu i mjestu suđenja i
 • ishoda kaznenog postupka ako na to imate pravo u skladu s Pravilnikom i barem kratkog obrazloženja odluke ako je dostupno.

[1] Imate pravo prijaviti kazneno djelo na jeziku koji razumijete ili uz potrebnu jezičnu pomoć ako ne govorite engleski.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

U skladu s Pravilnikom o žrtvama pružatelji usluga moraju se u komunikaciji s vama služiti jednostavnim i razumljivim jezikom te poduzeti odgovarajuće mjere (npr. sustav EasyRead, Braillevo pismo ili upotreba ovlaštenih posrednika) kako bi vam pomogli da razumijete sve informacije i da vas se razumije. Kada razmatraju odgovarajuće mjere, pružatelji usluga moraju uzeti u obzir sve relevantne osobne značajke koje utječu na vašu sposobnost da razumijete sve informacije i da vas se razumije.

Dostupan je cijeli niz informativnih letaka različitih formata i napisanih jednostavnim jezikom.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Poveznica se otvara u novom prozoruU članku 56. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. propisano je da Ministarstvo pravosuđa angažira nacionalne službe za žrtve dodjelom bespovratnih sredstava. Ono dodjeljuje bespovratna sredstva i policijskim povjerenicima i povjerenicima za kaznena djela za naručivanje / pružanje usluga emocionalne i praktične potpore na lokalnoj razini žrtvama kaznenih djela u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 143. Zakona o antisocijalnom ponašanju, kaznenim djelima i policijskoj djelatnosti iz 2014.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija će vam objasniti da vaše podatke automatski prosljeđuje službama za potporu žrtvama u roku od dva radna dana od prijave kaznenog djela. Imate pravo od policije zatražiti da vaše podatke ne proslijedi službama za potporu žrtvama.

Ako ste žrtva seksualnog kaznenog djela ili obiteljskog nasilja ili ako ste ožalošćeni bliski rođak, policija će od vas zatražiti izričitu privolu prije no što vaše podatke pošalje službama za potporu žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Ako se na temelju Pravilnika o žrtvama zahtijeva razmjena informacija, pružatelji usluga moraju je provesti učinkovito i u skladu sa svojim obvezama iz Zakona o zaštiti podataka iz 1998. i drugog relevantnog zakonodavstva.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo ili niste, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Ako žrtva prijavi kazneno djelo pružatelju usluga koji je odgovoran za istragu kaznenih djela, on mora osigurati individualnu ocjenu žrtve kako bi se utvrdile posebne potrebe za zaštitom te odredilo hoće li žrtva i u kojoj mjeri imati koristi od posebnih mjera zaštite odnosno posebnih mjera tijekom ispitivanja ili posebnih mjera pri davanju iskaza.

Vrsta ocjene ovisit će o svim okolnostima, uključujući težinu kaznenog djela i stupanj očigledne štete koju je žrtva pretrpjela. Pri ocjeni u obzir se moraju uzeti osobne značajke žrtve, njezina stajališta te vrsta i okolnosti kaznenog djela.

Ako na temelju individualne ocjene pružatelj usluga koji je odgovoran za istragu kaznenog djela utvrdi da žrtva ima posebne potrebe za zaštitom i da bi imala koristi od posebnih mjera zaštite tijekom ispitivanja, on mora isto tako, poštujući pritom operativna i praktična ograničenja, osigurati sljedeće:

 • da, ako je moguće, ista osoba provodi sva ispitivanja žrtve, osim ako bi se time dovela u pitanje pravilna provedba istražnog postupka
 • da se ispitivanja, prema potrebi, provode u prostorijama koje su za tu svrhu namijenjene ili prilagođene
 • da ispitivanja provode stručnjaci koji su za to osposobljeni ili da se ispitivanja provode preko takvih stručnjaka i
 • da se u slučaju seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja ili obiteljskog nasilja žrtvama ponudi mogućnost da njihovo ispitivanje provede osoba istog spola. Sve bi takve zahtjeve trebalo po mogućnosti prihvatiti, osim ako bi se time dovela u pitanje pravilna provedba istražnog postupka.

U malo vjerojatnom slučaju bijega osumnjičenika iz pritvora, policija će vas, nakon što sazna za bijeg ili nakon što je o bijegu obavijesti zatvor, tim za rad s mladim počiniteljima, bolnica ili imigracijski prihvatni centar, kad god je to moguće obavijestiti o bijegu i svim poduzetim mjerama za vašu zaštitu ako ocijeni da vam prijeti znatna opasnost od osumnjičenika.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako žrtva prijavi kazneno djelo pružatelju usluga koji je odgovoran za istragu kaznenih djela, on mora osigurati individualnu ocjenu žrtve kako bi se utvrdile posebne potrebe za zaštitom. U većini je slučajeva to policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Sve žrtve kaznenih djela imaju pravo na ocjenu koju provodi policija kako bi utvrdila potrebe ili potrebnu potporu, uključujući mogu li žrtve imati koristi od posebnih mjera i u kojoj mjeri. Duljina i sadržaj ocjene ovise o težini kaznenog djela i vašim individualnim potrebama. Pri ocjeni u obzir se uzimaju vaše osobne značajke, vrsta i okolnosti kaznenog djela i vaša stajališta. Što više informacija date tijekom ocjene, to će bolje razina potpore biti prilagođena vašim individualnim potrebama.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Sve žrtve kaznenih djela imaju pravo na ocjenu koju provodi policija kako bi utvrdila potrebe ili potrebnu potporu, uključujući mogu li žrtve imati koristi od posebnih mjera i u kojoj mjeri. Duljina i sadržaj ocjene ovise o težini kaznenog djela i vašim individualnim potrebama. Pri ocjeni u obzir se uzimaju vaše osobne značajke, vrsta i okolnosti kaznenog djela i vaša stajališta. Što više informacija date tijekom ocjene, to će bolje razina potpore biti prilagođena vašim individualnim potrebama.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

U skladu s Pravilnikom o žrtvama ispunjavate uvjete za veća prava kao ranjiva žrtva [1] ako na kvalitetu vašeg iskaza može utjecati sljedeće:

 1. imate mentalni poremećaj u smislu Zakona o mentalnom zdravlju iz 1983.
 2. imate drugi znatan poremećaj inteligencije i socijalnog funkcioniranja ili
 3. osoba ste s fizičkim invaliditetom ili imate fizički poremećaj.

[1] Na temelju kriterija iz članka 16. Zakona o pravosuđu za mlade i svjedočenju o kaznenim djelima iz 1999. sud utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za posebne mjere (vidjeti poglavlje 1. stavke od 1.13. do 1.15.).

Maloljetnik sam - imam li posebna prava?

U skladu s Pravilnikom o žrtvama ispunjavate uvjete za veća prava kao ranjiva žrtva [1] ako ste u trenutku počinjenja kaznenog djela mlađi od 18 godina. To uključuje ispunjavanje uvjeta za posebne mjere ako dajete iskaz na sudu.

[1] Na temelju kriterija iz članka 16. Zakona o pravosuđu za mlade i svjedočenju o kaznenim djelima iz 1999. sud utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za posebne mjere (vidjeti poglavlje 1. stavke od 1.13. do 1.15.).

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela - koja su moja prava?

Bliski rođaci preminulog imaju pravo kao žrtve najtežih kaznenih djela primiti usluge na temelju Pravilnika.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela - koja su moja prava?

Glasnogovornik obitelji za žrtve kaznenih djela s invaliditetom ili za žrtve koje zbog teških ozljeda prouzročenih kaznenim djelom ne mogu komunicirati

Ako ste osoba s invaliditetom ili zbog teških ozljeda prouzročenih kaznenim djelom ne možete komunicirati, vi ili vaši bliski rođaci imate pravo imenovati glasnogovornika obitelji koji djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za primanje usluge na temelju Pravilnika.

Roditelj ili skrbnik žrtve mlađe od 18 godina

Ako ste žrtva mlađa od 18 godina, vi i obično vaš roditelj ili skrbnik imate pravo primiti usluge na temelju Pravilnika [1].

[1] Osim ako je vaš roditelj ili skrbnik pod istragom ili ga je policija optužila za kazneno djelo ili ako prema obrazloženom mišljenju uključenog pružatelja usluga nije u vašem interesu da vaš roditelj ili skrbnik prima takve usluge.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Popravljanje štete postupak je u kojem se žrtve i oni koji su odgovorni za štetu okupljaju kako bi pronašli pozitivno rješenje.

Popravljanje štete dobrovoljno je, niste dužni u njemu sudjelovati te i vi i počinitelj morate na njega pristati kako bi se moglo provesti. Možete zatražiti sudjelovanje u popravljanju štete kada smatrate da je došlo pravo vrijeme za to ili vas se može pozvati jer je počinitelj zatražio popravljanje štete. Čak i ako obje stranke žele u njemu sudjelovati, popravljanje štete možda nije prikladno, što će ocijeniti izmiritelj.

Uspostavit će se odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da je sve u čemu pristanete sudjelovati sigurno. Osposobljeni izmiritelj bit će uvijek prisutan tijekom svakog sastanka između vas i počinitelja. Ako je počinitelj priznao krivnju i spreman je sudjelovati na sastanku ili komunicirati s vama, moći ćete objasniti počinitelju kako je događaj utjecao na vas. Nakon toga možda ćete htjeti zatražiti ispriku ili dogovoriti aktivnost koju će počinitelj morati provesti u okviru popravljanja nanesene štete.

Popravljanje štete nije isto što i rješenje zajednice. Rješenje zajednice neformalna je policijska odluka kojom se policiji omogućuje da razmjernije rješava manja kaznena djela i slučajeve antisocijalnog ponašanja izvan formalnog sustava kaznenog pravosuđa. Rješenja zajednice u prvom su redu usmjerena na počinitelje kojima je to prvo kazneno djelo i koji pokažu iskreno kajanje te ako je žrtva pristala na to da policija ne poduzme formalne mjere.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Poveznica se otvara u novom prozoruPravilnik o postupanju sa žrtvama kaznenih djela („Pravilnik o žrtvama”) donesen je na temelju Poveznica se otvara u novom prozoručlanka 32. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. i stavljen na snagu Propisom donesenim na temelju Poveznica se otvara u novom prozoručlanka 33. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. Poveznica se otvara u novom prozoruPropis iz 2015. (Pravilnik o postupanju sa žrtvama) na temelju Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004. (Zakonski instrument br. 1817 iz 2015.) predstavljen je Parlamentu 23. listopada 2015. te je njime 16. studenoga 2015. na snagu stavljena izmijenjena verzija Pravilnika o žrtvama.

U Pravilniku o žrtvama utvrđene su usluge koje u Engleskoj i Walesu žrtvama kaznenih djela pružaju glavne organizacije kaznenog pravosuđa (uvod, poglavlja od 1. do 4.) i druge organizacije s relevantnim funkcijama (poglavlje 5.). Te se organizacije nazivaju „pružatelji usluga”. U Pravilniku o žrtvama navedena su prava žrtava kaznenih djela i uzajamne obveze relevantnih pružatelja usluga.

U poglavlju 3. Pravilnika o žrtvama jezikom razumljivim djeci utvrđene su usluge koje se pružaju djeci žrtvama kaznenih djela. To je poglavlje povezano s uvodom i poglavljima 1. i 2. Pravilnika o žrtvama.

U stavku 1. uvoda i poglavlju 5. stavku 1. Pravilnika o žrtvama osigurava se da nadležna tijela pri izvršavanju svojih funkcija na temelju Pravilnika o žrtvama u obzir uzimaju glavne ciljeve Direktive.

Prava iz Pravilnika o žrtvama primjenjuju se na sve žrtve, neovisno o njihovu boravišnom statusu.

Poveznica se otvara u novom prozoruČlanak 56. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004.: Ministarstvo pravosuđa angažira nacionalne službe za žrtve dodjelom bespovratnih sredstava. Ono dodjeljuje bespovratna sredstva i policijskim povjerenicima i povjerenicima za kaznena djela za naručivanje / pružanje usluga emocionalne i praktične potpore na lokalnoj razini žrtvama kaznenih djela u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 143. Zakona o antisocijalnom ponašanju, kaznenim djelima i policijskoj djelatnosti iz 2014.

U skladu s klauzulom 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva pravosuđa i policijskih povjerenika i povjerenika za kaznena djela naručene usluge policijskih povjerenika i povjerenika za kaznena djela moraju biti u skladu s Direktivom o žrtvama, a posebno njezinim člancima 8. i 9. U klauzuli 4. propisano je da naručene ili pružene usluge moraju biti u skladu s uvjetima navedenima u članku 8.1.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo trebali biste najprije prijaviti policiji. Informacije o tome kako prijaviti kazneno djelo dostupne su na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruprijavljivanje kaznenog djela.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Ako ste žrtva kaznenog djela, imate pravo od policije dobiti informacije i objašnjenje razloga u roku od pet radnih dana:

 • nakon što je osumnjičenik uhićen
 • nakon što je provedeno ispitivanje osumnjičenika koje može biti upotrijebljeno kao dokaz
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu bez podizanja optužnice
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu ili ako su uvjeti policijske jamčevine izmijenjeni ili ukinuti.

Imate pravo od policije dobiti sljedeće informacije u roku od pet radnih dana nakon što ih je policija dobila:

 • datum, vrijeme i mjesto prvog sudskog ročišta
 • ako je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu do pojavljivanja na sudu, sve uvjete te jamčevine i njihove izmjene.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Žrtve i svjedoci nisu stranke kaznenog postupka te stoga nemaju pravo na pravnu pomoć u Engleskoj i Walesu.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Pružatelji usluga koji su odgovorni za kazneni progon kaznenog djela moraju imati pravila na temelju kojih se žrtvama mogu nadoknaditi troškovi povezani s pojavljivanjem na sudu radi davanja iskaza.

Više informacija o tome kako svjedoci mogu zatražiti nadoknadu troškova dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

I Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako niste zadovoljni odlukom policije ili Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva o nepoduzimanju kaznenog progona, imate pravo zatražiti preispitivanje te odluke u skladu s programima za pravo žrtava na preispitivanje koje provode Nacionalno vijeće načelnika policije i Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva.

Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva pokrenula je Program za pravo žrtava na preispitivanje 5. lipnja 2013. Policijske snage u Engleskoj i Walesu donijele su Program za pravo žrtava na preispitivanje 1. travnja 2015. Žrtve kaznenih djela na temelju programa stječu pravo na to da zatraže preispitivanje odluke policije ili Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva o nepoduzimanju kaznenog progona ili o obustavi kaznenog postupka.

Ako ste dobili obavijest o odluci koja ispunjava uvjete za preispitivanje u okviru programa Nacionalnog vijeća načelnika policije ili programa Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva, imate pravo u toj obavijesti primiti dovoljno informacija na temelju kojih možete donijeti odluku o tome želite li preispitivanje ili ne.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

U smislu Pravilnika o postupanju sa žrtvama kaznenih djela (Pravilnik o žrtvama), „žrtva” je:

 • fizička osoba koja je pretrpjela štetu, uključujući tjelesnu ozljedu, psihičku traumu ili duševnu bol ili materijalni gubitak izravno izazvan kaznenim djelom
 • bliski rođak (vidjeti glosar) osobe čija je smrt izravno izazvana kaznenim djelom.

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu. Ako poznajete jednu od osoba uključenih u predmet, od vas se može zatražiti da svjedočite o karakteru te osobe, obično na strani obrane. U svakom slučaju, vaš iskaz može biti ključan za osiguravanje osuđujuće presude ili oslobođenje optuženika.

Pravo na podizanje privatne tužbe zaštićeno je člankom 6. stavkom 1. Zakona o kaznenom progonu kaznenih djela iz 1985. Međutim, postoje određena ograničenja:

 • ravnatelj Javnog tužiteljstva ovlašten je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona o kaznenom progonu kaznenih djela iz 1985. preuzeti privatne tužbe
 • u određenim slučajevima privatni tužitelj mora prije pokretanja postupka zatražiti suglasnost glavnog državnog odvjetnika ili ravnatelja Javnog tužiteljstva.
Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

U Pravilniku o postupanju sa žrtvama kaznenih djela utvrđena su prava žrtava. On je dostupan Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Ako ste svjedok kaznenog djela, ali ne i žrtva, pristup uslugama ne ostvarujete na temelju Pravilnika, već na temelju Povelje o svjedocima. On je dostupan Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu. Ako poznajete jednu od osoba uključenih u predmet, od vas se može zatražiti da svjedočite o karakteru te osobe, obično na strani obrane.

Ako ste žrtva kaznenog djela, osobnom izjavom žrtve imate priliku svojim riječima objasniti kako je kazneno djelo na vas utjecalo fizički, emocionalno, financijski ili na neki drugi način. Ta se izjava razlikuje od izjave svjedoka o tome što se dogodilo u određenom trenutku, primjerice što ste vidjeli ili čuli.

Osobna izjava žrtve vaš je glas u kaznenom postupku. Međutim, ne možete iznijeti svoje mišljenje o kazni ili sankciji koju bi osumnjičenik trebao dobiti jer o tome odlučuje sud.

Imate pravo na to da vam se omogući da svoju osobnu izjavu žrtve date u isto vrijeme kada policiji dajete izjavu svjedoka o tome što se dogodilo tijekom kaznenog djela.

Ako je optuženik proglašen krivim, imate pravo reći želite li da se na sudu vaša osobna izjava žrtve pročita naglas ili da se pusti snimka izjave (ako postoji). Isto tako imate pravo reći želite li svoju osobnu izjavu žrtve sami naglas pročitati ili želite da to učini netko drugi (na primjer član obitelji ili odvjetnik Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva). Prije no što donesete odluku o tome želite li da se na sudu vaša osobna izjava žrtve pročita naglas ili da se pusti snimka izjave, dobit ćete informacije o potencijalnim posljedicama, uključujući mogućnost da se o vašoj osobnoj izjavi žrtve izvješćuje u medijima. Osim toga, obrana vam na sudu može postaviti pitanja o vašoj osobnoj izjavi žrtve.

Ako zatražite da se vaša osobna izjava žrtve pročita naglas ili da se pusti snimka izjave na sudu, sud, uzimajući u obzir vaše interese, odlučuje o tome hoće li se osobna izjava žrtve pročitati naglas ili pustiti snimka izjave, koji dijelovi i tko će je čitati. U većini slučajeva vaša će se osobna izjava žrtve pročitati naglas ili će se pustiti snimka izjave, bilo u cijelosti ili djelomično, osim ako sud odluči da postoje dobri razlozi protiv toga. Bit ćete obaviješteni o odluci suda.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Imate pravo:

 • u roku od pet radnih dana dobiti informacije o ishodu svakog ročišta o puštanju na slobodu uz jamčevinu (uključujući sve relevantne uvjete jamčevine i njihove relevantne izmjene) uz obrazloženje. Ako ste žrtva najtežeg kaznenog djela, ako se neprestano nalazite u ulozi mete, ako ste ranjivi ili izloženi zastrašivanju, imate pravo dobiti te informacije u roku od jednog radnog dana;
 • od jedinice za skrb za svjedoke dobiti informacije o datumu, mjestu i ishodu svakog ročišta na kaznenom sudu u predmetu. Te informacije morate dobiti u roku od jednog radnog dana nakon što ih jedinica za skrb za svjedoke primi od suda;
 • dobiti informacije u slučaju da je izdan nalog za uhićenje optuženika i o ishodu ročišta ako je osumnjičenik ponovno uhićen. Ako je osumnjičenik ponovno uhićen nakon izdavanja naloga, on obično ubrzo nakon toga ide na sud. Te informacije morate dobiti u roku od pet radnih dana nakon što ih jedinica za skrb za svjedoke primi od suda;
 • u predmetima u kojima se osumnjičenik izjasni da nije kriv, s jedinicom za skrb za svjedoke razgovarati o svim svojim potrebama; imate pravo i da vas se po potrebi uputi na relevantnu grupu potpore ili agenciju.

Ako ste svjedok na suđenju, imate pravo:

 • zatražiti od sudskog osoblja da u zgradu suda uđete na odvojeni ulaz od osumnjičenika i njegove obitelji i prijatelja;
 • ako to okolnosti dopuštaju, sastati se s odvjetnikom ili predstavnikom Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva te mu postaviti pitanja o sudskom postupku. Ako je to moguće, navest će koliko dugo ćete možda morati čekati prije davanja iskaza;
 • kad god je to moguće, dobiti objašnjenje od odvjetnika ili predstavnika Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva u slučaju da je tog dana došlo do kašnjenja u postupku i koliko ćete dugo vjerojatno morati čekati;
 • čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od osumnjičenika te njegove obitelji i prijatelja - sud to osigurava kad god je to moguće;
 • na to da se za vas uvedu posebne mjere ako ih je naložio sud;
 • na to da vam se dodijeli osoba za kontakt na sudu kako biste mogli saznati što se događa u predmetu tijekom ročišta.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Pristup sudskim dokumentima uređen je dijelom 5. Pravilnika o građanskom postupku. Najrelevantnija pravila u većini su slučajeva 5.4.C i 5.4.D, a dostupna su Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtve nemaju pravo podnijeti žalbu protiv osuđujuće presude ili kazne počinitelja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon suđenja imate sljedeća prava:

 • da vam se najkasnije deset radnih dana nakon što Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva zaprimi pravilno popunjeni obrazac za nadoknadu troškova plate svi troškovi za koje je Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva utvrdila da vam pripadaju ako ste se pojavili na sudu kako biste dali iskaz;
 • da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti o ishodu suđenja, uključujući, ako je dostupno, sažeto obrazloženje odluke. Te informacije dobit ćete u roku od jednog radnog dana nakon što ih jedinica za skrb za svjedoke primi od suda;
 • da vas jedinica za skrb za svjedoke prema potrebi uputi na službe za potporu žrtvama ako su dostupne.

i. Ako je krunskom sudu podnesena žalba protiv osuđujuće presude ili kazne magistratskog suda.

Imate pravo na to da vas o sljedećim informacijama obavijesti vaša jedinica za skrb za svjedoke u roku od jednog radnog dana nakon što ih primi od suda:

 • svim podnesenim žalbama
 • datumu, vremenu i mjestu svih ročišta
 • ishodu žalbe, uključujući izmjene prvotne kazne.

Isto tako imate pravo:

 • na sudu čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od podnositelja žalbe te njegove obitelji i prijatelja. Sud to osigurava kad god je to moguće;
 • na to da vam se osigura osoba za kontakt na krunskom sudu;
 • dobiti, prema potrebi, informacije o službama za potporu žrtvama ako su dostupne.

ii. Ako je prizivnom sudu podnesena žalba protiv osuđujuće presude ili kazne ili ako je Vrhovnom sudu Ujedinjene Kraljevine podnesen zahtjev ili žalba u kaznenom predmetu iz formalnih razloga.

Imate pravo:

 • na to da vas se obavijesti o tome da je podnositelju žalbe dopušteno da podnese žalbu u roku od pet radnih dana nakon što jedinica za skrb za svjedoke primi te informacije od suda. Ako ste žrtva najtežeg kaznenog djela, ako se neprestano nalazite u ulozi mete, ako ste ranjivi ili izloženi zastrašivanju, imate pravo dobiti te informacije u roku od jednog radnog dana;
 • od jedinice za skrb za svjedoke dobiti informacije o datumu, vremenu i mjestu svih ročišta u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda;
 • na to da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti ako je podnositelj žalbe pušten na slobodu uz jamčevinu prije žalbe ili ako su izmijenjeni uvjeti jamčevine u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda;
 • od jedinice za skrb za svjedoke dobiti ažurirane informacije o svim promjenama datuma ročišta u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda;
 • na to da vam vaša jedinica za skrb za svjedoke osigura kontaktnu točku za osoblje Ureda za kaznene žalbe ili Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine;
 • na to da vas se obavijesti o rezultatu žalbe u roku od pet radnih dana nakon što jedinica za skrb za svjedoke primi te informacije od suda. To uključuje sve izmjene prvotne kazne. Ako ste žrtva najtežeg kaznenog djela, ako se neprestano nalazite u ulozi mete, ako ste ranjivi ili izloženi zastrašivanju, imate pravo dobiti te informacije u roku od jednog radnog dana;
 • na sudu čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od podnositelja žalbe te njegove obitelji i prijatelja. Sudsko osoblje to osigurava kad god je to moguće, Podnositelj zahtjeva rijetko je nazočan na ročištima na Vrhovnom sudu. Ako je podnositelj zahtjeva prisutan te ne želite sjediti u sudnici, osigurat će vam se posebno rješenje;
 • od osoblja Ureda za kaznene žalbe ili Vrhovnog suda Ujedinjene Kraljevine zatražiti primjerak presude suda u predmetu nakon njezine objave.

Nakon što je podnošenje žalbe odobreno, ako ste ožalošćeni bliski rođak, imate pravo na to da vam se, u predmetu koji ispunjava potrebne uvjete, ponudi sastanak s Krunskom službom kaznenog progona i javnog tužiteljstva kako biste dobili objašnjenje o vrsti žalbe i sudskim postupcima.

Komisija za preispitivanje kaznenih predmeta

Nakon što zaprimi zahtjev počinitelja, Komisija za preispitivanje kaznenih predmeta preispituje osuđujuće presude i kazne koje su izrečene kao posljedica kaznenog djelovanja počinitelja. Komisija može uputiti osuđujuću presudu ili kaznu u novi žalbeni postupak ako postoje neke nove informacije ili novi argumenti zbog kojih bi se moglo smatrati da je osuđujuća presuda nesigurna ili kazna preduga. Komisija svake godine zaprimi oko 1000 zahtjeva osuđenih osoba i upućuje oko 30-40 predmeta u novi žalbeni postupak. Komisija će pri preispitivanju predmeta ocijeniti potencijalni učinak na vas i odlučiti treba li vas obavijestiti. Komisija će zabilježiti obrazloženje svojih odluka u skladu sa s vama dogovorenim oblikom kontaktiranja i u odgovarajućim slučajevima obavijestiti policiju o tim odlukama.

 • Imate pravo na obavijest Komisije ako Komisija smatra da postoje razumni izgledi da ćete saznati za preispitivanje.
 • Ako Komisija odluči da vas je potrebno kontaktirati tijekom preispitivanja, obavijestit će vas o zaprimanju zahtjeva i preispitivanju predmeta. Nakon preispitivanja Komisija će odlučiti treba li osuđujuću presudu ili kaznu uputiti sudovima te će vas obavijestiti o svojoj odluci, osim ako ste izričito zatražili da vas se ne obavijesti.
 • Ako Komisija odluči da vas nije potrebno kontaktirati tijekom preispitivanja, ali nakon toga donese odluku o upućivanju osuđujuće presude ili kazne sudovima, pretpostavlja se da će vas Komisija obavijestiti o upućivanju.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

 • Imate pravo na potporu za žrtve u bilo kojem trenutku, neovisno o tome jeste li prijavili kazneno djelo, te nakon zaključenja istražnog postupka i kaznenog progona.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

 • Imate pravo na to da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti o kazni izrečenoj osumnjičeniku (ako je osuđen) u roku od jednog radnog dana nakon što te informacije primi od suda. To uključuje kratko objašnjenje značenja i učinka kazne.
 • Imate pravo na to da vas se uputi na Krunsku službu kaznenog progona i javnog tužiteljstva, koja će vam odgovoriti na sva pitanja o kazni na koja vam jedinica za skrb za svjedoke nije mogla odgovoriti.
 • Ako ste ožalošćeni bliski rođak, imate pravo na to da vam se, u predmetu koji ispunjava potrebne uvjete i uz prethodno navedena prava, ponudi sastanak s predstavnikom Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva, koji će vam objasniti izrečenu kaznu. Taj se sastanak obično održava na sudu.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Žrtvama nasilnih i seksualnih kaznenih djela u predmetima u kojima je počinitelj dobio kaznu od 12 mjeseci ili više na raspolaganju je zakonski Program kontaktiranja žrtava Probacijske službe. Svrha tog programa jest da imenovani službenik za vezu sa žrtvama daje informacije i savjete o kaznenom postupku žrtvama koje za to ispunjavaju uvjete. To uključuje informiranje o ključnim fazama kazne počinitelja, prema procjeni Nacionalne probacijske službe, kao što je prelazak u otvoreni odjel zatvora ili puštanje na slobodu, te davanje izjava o uvjetima koji se odnose na žrtvu i mogu se dodati u odobrenje uvjetnog otpusta počinitelja.

Ako ste žrtva počinitelja nasilnog ili seksualnog kaznenog djela [1] koji je dobio kaznu zatvora od 12 mjeseci ili više ili je u skladu sa Zakonom o psihičkom zdravlju iz 1983. zadržan u bolnici radi liječenja, imate pravo na to da vas jedinica za skrb za svjedoke obavijesti o Programu kontaktiranja žrtava te da vas se informira o tome da će se vaši podaci automatski u roku od 20 radnih dana proslijediti Nacionalnoj probacijskoj službi, osim ako ste naveli da to ne želite.

Ako odlučite sudjelovati u Programu kontaktiranja žrtava, imate pravo:

 • odlučiti želite li dobivati informacije o ključnim fazama kazne počinitelja;
 • na to da vam se dodijeli službenik za vezu sa žrtvama, koji će djelovati kao vaša osoba za kontakt u Nacionalnoj probacijskoj službi, osim ako ste žrtva pacijenta kojem nije ograničena sloboda kretanja (vidjeti u nastavku);
 • od Nacionalne probacijske službe dobiti informacije i davati joj izjave o uvjetima koji se odnose na žrtvu i koje treba dodati u odobrenje uvjetnog otpusta počinitelja ili u uvjete otpuštanja u slučaju puštanja na slobodu. Na primjer, jedan od uvjeta može biti da je počinitelju zabranjen kontakt s vama ili vašom obitelji;
 • na to da vas Nacionalna probacijska služba obavijesti o svim uvjetima koji se primjenjuju na počinitelja u slučaju puštanja na slobodu ili otpuštanja, a koji se odnose na vas ili vašu obitelj;
 • dobiti informacije o datumu prestanka važenja tih uvjeta;
 • dobiti sve druge informacije koje Nacionalna probacijska služba smatra odgovarajućima u okolnostima predmeta, uključujući informacije o ključnim fazama kazne počinitelja ili o liječenju u slučaju psihičkog bolesnika kojem je ograničena ili nije ograničena sloboda kretanja.

Sudjelovanje u Programu kontaktiranja žrtava ponudit će vam se i ako ste ožalošćeni bliski rođak žrtve počinitelja kojem je izrečena kazna zatvora od

12 mjeseci ili više za nasilno ili seksualno kazneno djelo ili koji je zadržan u zatvorenoj bolnici radi liječenja. Međutim, ako niste bliski rođak žrtve, vaše sudjelovanje ovisit će o procjeni Nacionalne probacijske službe.

Ako ste roditelj, skrbnik ili njegovatelj žrtve koja je mlađa od 18 godina, ranjiva punoljetna osoba ili osoba koja zbog nekog drugog razloga ne može u cijelosti sudjelovati u Programu kontaktiranja žrtava, obično će vam se ponuditi sudjelovanje u njezino ime. Međutim, ako se smatra da takvo sudjelovanje nije u interesu žrtve, ono se ne smije ponuditi roditelju, skrbniku ili njegovatelju.

Mjere za zaštitu žrtve u slučaju bijega

U malo vjerojatnom slučaju bijega počinitelja iz pritvora, policija će vas, nakon što je o bijegu obavijesti zatvor, tim za rad s mladim počiniteljima, bolnica ili imigracijski prihvatni centar, kad god je to moguće obavijestiti o bijegu i svim poduzetim mjerama za vašu zaštitu ako ocijeni da vam prijeti znatna opasnost od počinitelja.

[1] Kako je utvrđeno u članku 45. stavku 2. Zakona o obiteljskom nasilju, kaznenim djelima i žrtvama iz 2004.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ako ste se odlučili za sudjelovanje u Programu kontaktiranja žrtava i ako Odbor za uvjetni otpust razmatra puštanje počinitelja na slobodu ili njegovo premještanje u otvoreni zatvor, imate pravo:

 • na to da vas Nacionalna probacijska služba obavijesti ako Odbor za uvjetni otpust planira održati ročište
 • davati izjave o uvjetima odobrenja uvjetnog otpusta (vidjeti glosar) pred Odborom za uvjetni otpust
 • dobiti objašnjenje ako uvjet odobrenja koji ste zatražili nije uključen u odobrenje uvjetnog otpusta počinitelja
 • na to da vam vaš službenik za vezu sa žrtvama objasni osobnu izjavu žrtve, uključujući način na koji će je upotrijebiti Odbor za uvjetni otpust
 • sastaviti osobnu izjavu žrtve, koja će biti poslana Odboru za uvjetni otpust
 • podnijeti zahtjev za prisustvovanje na usmenom ročištu Odbora za uvjetni otpust kako biste dali svoju osobnu izjavu žrtve u predmetima u kojima Odbor za uvjetni otpust odluči da je primjereno održati usmeno ročište.
Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Program naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima iz 2012.

Program naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima financira vlada, a cilj mu je naknaditi štetu nedužnim žrtvama nasilnih kaznenih djela u Velikoj Britaniji. Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (CICA) upravlja Programom i odlučuje o svim zahtjevima. Neće svi zahtjevi za naknadu biti uspješni. Morate ispuniti uvjete u skladu s pravilima Programa.

Smjernice o Programu dostupne su Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Zahtjev možete pokrenuti Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Naknada prema nalogu suda

Magistratski sud može izdati nalog za plaćanje naknade u najvišem iznosu od 5000 GBP po optužbi. Krunski sud ima neograničene ovlasti, ali bi u obzir trebao uzeti sredstva počinitelja.

Nalozi za plaćanje naknade izdaju se u iznosu koji sud smatra primjerenim, uzimajući u obzir sve dokaze i izjave tužiteljstva i obrane.

Sudovi pridaju znatnu važnost izdavanju naloga za plaćanje naknade te moraju dati obrazloženje u slučaju njegova neizdavanja.

Više informacija o nalozima krunskog suda za plaćanje naknade dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Privatna tužba

Odluku o podizanju privatne tužbe donosite vi kao žrtva. Ona, međutim, može utjecati na ostale zahtjeve za naknadu. Preporučuje vam se da zatražite pravni savjet.

Informacije o tome kako podnijeti tužbu dostupne su Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Sudovi su zaduženi za izvršenje naloga za plaćanje naknade.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Uz koje uvjete?

Ne, u Engleskoj i Walesu ne isplaćuje se predujam za naknade prema nalogu suda.

Imam li pravo na odštetu od države?

To pravo možete ostvariti u okviru Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Na temelju Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima i dalje možete ostvariti pravo na odštetu ako se ne zna tko je vaš napadač ili ako nije osuđen. Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Nakon što se uvjeri da ispunjavate uvjete za plaćanje, ali ne može u tom trenutku donijeti konačnu odluku, CICA može razmotriti privremeno plaćanje. Konačnu odluku vjerojatno ne može donijeti jer čeka da dugoročan učinak vaše ozljede postane vidljiv.

Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.
Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Služba za pružanje informacija žrtvama nudi informacije o službama za potporu u vašoj blizini, popravljanju štete, sustavu kaznenog pravosuđa, Pravilniku o žrtvama i Povelji o svjedocima. Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba za pružanje informacija žrtvama

Ministarstvo pravosuđa angažira nacionalne službe za žrtve dodjelom bespovratnih sredstava. Ono dodjeljuje bespovratna sredstva i policijskim povjerenicima i povjerenicima za kaznena djela za naručivanje / pružanje usluga emocionalne i praktične potpore na lokalnoj razini žrtvama kaznenih djela u skladu s člankom 143. Zakona o antisocijalnom ponašanju, kaznenim djelima i policijskoj djelatnosti iz 2014.

Uslugama koje se financiraju lokalno može se pristupiti na internetskim stranicama relevantnih policijskih povjerenika i povjerenika za kaznena djela. Odgovarajućeg policijskog povjerenika i povjerenika za kaznena djela možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Informacije o najbližem Centru za žrtve seksualnog nasilja možete dobiti pozivom na Poveznica se otvara u novom prozorubroj Nacionalne zdravstvene službe 111 za događaje koji nisu hitni slučajevi, od svojeg liječnika opće prakse ili odjela hitne pomoći lokalne bolnice ili na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalne zdravstvene službePoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Pozivni centar za potporu žrtvama

Služba za pružanje informacija žrtvama uključuje pozivni centar za pružanje informacija žrtvama: +44 808 168 9293.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Policija vam mora dati informacije o tome gdje i kako dobiti savjet ili potporu, uključujući medicinsku potporu, bilo koju vrstu specijalističke potpore (kao što je psihološka) i zamjenski smještaj.

Poveznica se otvara u novom prozoruU skladu s dijelom 7. Zakona o stanovanju iz 1996. lokalna tijela za stanovanje dužna su pomoći pojedincima i obiteljima koji su beskućnici i podnesu zahtjev za pomoć.

Nacionalna zdravstvena služba osigurava potporu za:

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Brojne nevladine i dobrotvorne organizacije pružaju pomoć, potporu, savjete, konzultacije te druge vrste općih i specijaliziranih usluga žrtvama kaznenih djela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.