Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kaznenu prijavu možete podnijeti bilo kojem policijskom tijelu ili javnom tužitelju u pisanom obliku, u obliku usmene izjave ili elektroničkim putem. U kaznenoj prijavi trebali biste navesti dokaze na temelju kojih tvrdite da je kazneno djelo počinjeno.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Ako tako zatražite u kaznenoj prijavi, nadležno tijelo mora vas u roku od jednog mjeseca nakon podnošenja prijave obavijestiti o poduzetim mjerama. Ako ste žrtva, u načelu imate status oštećene strane i na temelju toga imate pravo uvida u sudski spis. Možete podnijeti i zahtjev za informacije o statusu postupka. Takve vam informacije mora pružiti nadležno tijelo, no to se pravo ne primjenjuje ako bi takve informacije mogle negativno utjecati na svrhu kaznenog postupka.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Koji su uvjeti?

Da. Pravnu pomoć možete dobiti čak i prije pokretanja kaznenog postupka i možete je dobivati tijekom cijelog postupka te nakon njegova okončanja. Pravnu pomoć pružaju odvjetnici. Posebno ranjive žrtve pravnu pomoć u kaznenom postupku mogu dobiti besplatno. Osim toga, ona se može pružiti besplatno ili po sniženoj cijeni žrtvi koja je pretrpjela tešku štetu zbog kaznenog djela počinjenog s namjerom ili osobi koja je nadživjela žrtvu čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, pri čemu te osobe moraju dokazati da nemaju dovoljno financijskih sredstava. Druge žrtve imaju pravo na pravnu pomoć uz plaćanje naknade.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Koji su uvjeti?

Ako imate status oštećene strane u kaznenom postupku i podnijeli ste zahtjev za odštetu ili nadoknadu nematerijalne štete ili povrat imovinske koristi stečene bez osnove te je taj vaš zahtjev djelomično odobren, osuđena osoba dužna je nadoknaditi vam troškove nužne za opravdano izvršenje tog zahtjeva u okviru postupka. Ako podnesete zahtjev za takvu nadoknadu, sud je i dalje može odobriti čak i ako vaš zahtjev nije prihvaćen.

Ako ste svjedok, imate pravo na naknadu za svjedoke. Tu naknadu možete zatražiti u roku od tri dana nakon davanja iskaza.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Tu odluku možete osporiti podnošenjem pritužbe. Pritužba je sredstvo za podnošenje žalbe protiv odluka policijskog tijela i pojedinih odluka javnog tužitelja u postupku koji prethodi suđenju, koje se donose u obliku rješenja. Na taj način vi kao oštećena strana možete osporiti, na primjer, rješenje o obustavi predmeta i rješenje o okončanju kaznenog progona.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Da. Bit ćete obaviješteni (kao oštećena strana) o tome kad će sud održati glavni postupak.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Češki pravni poredak razlikuje pojmove „žrtva” i „oštećena strana”. Oštećena strana jedna je od stranaka u kaznenom postupku. Tim su pojmom u načelu obuhvaćene sve žrtve, osim onih čiji status žrtve proizlazi iz obiteljskog odnosa s osobom čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Stoga ćete u češkom pravosudnom sustavu istodobno biti žrtva i oštećena strana (a time i stranka u kaznenom postupku; to se ne primjenjuje u prethodno navedenom slučaju) – kao žrtva moći ćete zatražiti odštetu, nadoknadu nematerijalne štete ili povrat imovinske koristi stečene bez osnove. U načelu ćete biti i svjedok. U češkom pravnom poretku ne postoje privatne pravne radnje, stoga ne možete biti privatni tužitelj.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Prava žrtava uređena su prvenstveno Zakonom o žrtvama kaznenih djela i opisana su u odgovorima na druga pitanja.

Oštećena strana ima niz prava na temelju Zakona br. 141/1961 (Zakon o kaznenom postupku) , uključujući mogućnost traženja odštete i nadoknade nematerijalne štete prouzročene kaznenim djelom ili povrata imovinske koristi stečene bez osnove, ili mogućnost podnošenja žalbe protiv izreke odluke o odšteti, nadoknadi štete ili povratu imovinske koristi stečene bez osnove. Oštećena strana ima i pravo podnositi zahtjeve za izvođenje dodatnih dokaza, dobiti uvid u spise, prisustvovati suđenju, prisustvovati javnim zasjedanjima o žalbama, izražavati vlastito mišljenje o predmetu prije završetka postupka, sudjelovati u pregovorima o sporazumu o krivnji i kazni te prisustvovati javnim raspravama o odobrenju tog sporazuma, pravo da je zastupa zastupnik i pravo na podnošenje žalbi i zahtjeva u posebno utvrđenim slučajevima.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima? Koji su uvjeti?

Da, u bilo kojoj fazi kaznenog postupka možete dati izjavu, u pisanom ili usmenom obliku, o tome kako je kazneno djelo utjecalo na vaš život. Ako ste žrtva, tj. jedna od stranaka u postupku, možete tražiti, iznositi i predlagati dokaze.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Na vaš ćete zahtjev dobiti sljedeće informacije:

  • da kazneni postupak nije pokrenut
  • o tijeku kaznenog postupka
  • o klasifikaciji djela za koje je osoba optužena
  • o vremenu i mjestu održavanja javne rasprave o predmetu na sudu

te će vam biti uručena i pravomoćna odluka o okončanju postupka.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Da, kao oštećena strana imate pravo uvida u spis. Međutim, zbog ozbiljnih razloga javni tužitelj ili policijsko tijelo može vam uskratiti to pravo u postupku koji prethodi suđenju.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici