Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Koje ću informacije dobiti od tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Prije nego što prijavite kazneno djelo informacije o svojim pravima možete dobiti na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (Bundesministerium für Justiz) (ovdje) i na dežurnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama (Opfernotruf) ili na internetskim stranicama dežurne telefonske linije za pomoć žrtvama (0800 112 112 ili ovdje).

Kao žrtva kaznenog djela imate pravo od tijelâ dobiti informacije o svojim pravima. Te bi informacije trebalo pružiti na početku istražnog postupka. Ako imate pravo na pristup službi za pomoć žrtvama u okviru organizacije za pomoć žrtvama, bit ćete obaviješteni o tome prije prvog saslušanja. Zahtjev da se pojavite na saslušanju sadržavat će i informacije o toj službi za pomoć te adrese relevantnih organizacija za pomoć žrtvama. Osim toga, dobit ćete informacije o tome da imate pravo na to da s vama bude osoba od povjerenja.

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili nasilja u obitelji ili ako ste maloljetnik, smatra se da ste osobito ranjiva žrtva, što znači da imate dodatna prava. Konkretno, prije saslušanja i svjedočenja morate dobiti informacije o sljedećem:

 • kad god je to moguće saslušat će vas osoba vašeg spola
 • možete odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela, npr. u slučaju kaznenog djela protiv spolne slobode, ako smatrate da su pitanja neprimjerena. Međutim, možda ćete morati odgovoriti na njih ako je vaše svjedočenje posebno važno za predmet postupka
 • tijekom istražnog i sudskog postupka imate pravo da vas se sasluša na obziran način
 • možete zatražiti da saslušanje bude zatvoreno za javnost
 • dobit ćete informacije ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz istražnog zatvora
 • tijekom saslušanja uz vas može biti osoba od povjerenja.

Dodatne informacije dostupne su u brošurama organizacija za pomoć žrtvama, koje će vam dati policija. Možete odabrati i osloniti se na informacije o svojim pravima koje ste dobili usmeno.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Direktivom 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP osigurava se da žrtve u svim državama članicama EU-a imaju usporediva prava. Ta se prava primjenjuju bez obzira na državljanstvo žrtve.

Kako bi se olakšalo prijavljivanje kaznenih djela u slučajevima kada su ona počinjena u drugoj državi članici EU-a, tužitelj će nadležnom tijelu u drugoj državi članici proslijediti prijave povezane s takvim kaznenim djelima podnesene u državi boravišta žrtve.

Žrtve tijekom kaznenog postupka imaju pravo i na besplatne usluge prevođenja.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kao žrtva kaznenog djela morate odmah dobiti informacije o svojim pravima. Te informacije uključuju:

 • vaša prava tijekom kaznenog postupka
 • podatke za kontakt organizacija za pomoć žrtvama i usluge koje one pružaju
 • mogućnost zahtijevanja naknade štete od počinitelja kaznenog djela
 • mogućnost podnošenja zahtjeva za naknadu štete od države.

Ako imate pravo na pristup službi za pomoć žrtvama u okviru organizacije za pomoć žrtvama, bit ćete obaviješteni o tome prije prvog saslušanja. Zahtjev da se pojavite na saslušanju sadržavat će i informacije o toj službi za pomoć te adrese relevantnih organizacija za pomoć žrtvama. Osim toga, dobit ćete informacije o tome da imate pravo na to da s vama bude osoba od povjerenja. Dodatne informacije dostupne su u brošurama i letcima organizacija za pomoć žrtvama, koje će vam dati policija. Možete odabrati i osloniti se na informacije koje ste dobili usmeno.

Ako je povrijeđen vaš spolni integritet, prije saslušanja i svjedočenja imate pravo dobiti informacije o sljedećim pravima:

 • pravo da vas, kad god je to moguće, sasluša osoba vašeg spola
 • imate pravo odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela protiv spolne slobode ako smatrate da su neprimjerena. Međutim, možda ćete morati odgovoriti na njih ako je vaše svjedočenje posebno važno za predmet postupka
 • pravo da vas se sasluša na obziran način tijekom istražnog i sudskog postupka
 • pravo da zatražite da saslušanje bude zatvoreno za javnost.

Nakon što ste prijavili kazneno djelo dobit ćete pisanu potvrdu o vašoj prijavi u kojoj će biti naveden referentni broj. Ako nazovete nadležnu policijsku postaju i navedete taj referentni broj, možete razgovarati sa službenikom odgovornim za vaš predmet. Taj policijski referentni broj možete upotrijebiti i kako biste stupili u kontakt s javnim tužiteljem odgovornim za vaš predmet.

Ured javnog tužitelja obavijestit će vas o važnim novostima u postupku. Na primjer, ako tijela odluče da neće nastaviti s kaznenim progonom ili ako razmišljaju o provođenju alternativnih mjera umjesto uobičajenog kaznenog postupka, o tome ćete biti obaviješteni. Imate i pravo uvida u spis.

Sud će vas obavijestiti o datumu i lokaciji saslušanja ako ste prethodno zatražili te informacije ili ako u postupku sudjelujete kao građanskopravna stranka.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, ako ste bili izloženi nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela, ako je povrijeđen vaš spolni integritet, ako je vaša osobna podređenost iskorištena pri počinjenju takvog kaznenog djela ili ako ste osobito ranjivi, nadležna će vas tijela automatski obavijestiti ako počinitelj kaznenog djela bude pušten ili pobjegne iz istražnog zatvora. U drugim ćete slučajevima o takvim novostima biti obaviješteni ako to zatražite. Informacije koje vam dostavi policija ili javni tužitelj moraju uključivati relevantne razloge za puštanje počinitelja i u njima mora biti navedeno jesu li se na njega primjenjivale blaže mjere kao alternativa istražnom zatvoru.

Na zahtjev možete odmah biti obaviješteni i ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz zatvora te o tome kada mu je prvi put dopušteno napustiti pritvor bez nadzora. Isto ćete tako biti obaviješteni ako se počinitelja koji je pobjegao ponovno uhiti. Ako se u vrijeme puštanja za počinitelja kaznenog djela odrede uvjeti čija je svrha zaštititi žrtvu, dobit ćete informacije i o njima.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne govorite njemački jezik dovoljno dobro, imate pravo na besplatne usluge usmenog prevođenja. Te će vam usluge biti dostupne tijekom razgovora ili saslušanja. Imate pravo i na pisani prijevod važnih dijelova spisa.

Službe za pomoć žrtvama uključuju potporu u obliku prevođenja i financira ih Savezno ministarstvo pravosuđa.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Pravne upute uvijek se moraju pružiti i razgovori se moraju provoditi na razumljiv način. Nadležno tijelo stoga mora svoje upute i pitanja prilagoditi potrebama i sposobnostima žrtve. Nakon što se izdaju upute pitat će vas jeste li sve razumjeli.

Ako ne govorite njemački jezik dovoljno dobro, imate pravo na besplatne usluge usmenog prevođenja. Te će vam usluge biti dostupne tijekom razgovora ili saslušanja. Imate pravo i na pisani prijevod važnih dijelova spisa.

Prevoditelj na znakovni jezik mora biti prisutan kako bi pomogao gluhim ili nijemim žrtvama. Ako je to potrebno, moći ćete komunicirati pisanim putem ili na neki drugi primjeren način.

Pri ocjeni treba li žrtvu smatrati osobito ranjivom, što je status koji uključuje posebna prava, uzimaju se u obzir sva oštećenja. Takva se oštećenja mogu nadoknaditi pravom na besplatnu pravnu pomoć.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Možete se obratiti organizaciji za pomoć žrtvama. Postoje posebne organizacije za žrtve nasilja u obitelji i uhođenja, žrtve trgovanja ljudima i maloljetne žrtve. Savezno ministarstvo pravosuđa financira dežurnu telefonsku liniju za pomoć žrtvama (0800 112 112 i http://www.opfer-notruf.at/), koja pruža besplatnu pomoć 24 sata dnevno i koja je uspostavljena kako bi se žrtvama pomoglo da stupe u kontakt s odgovarajućom organizacijom.

Određene kategorije žrtava imaju pravo na pomoć službe za pomoć žrtvama.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili uhođenja, potporu će vam pružiti specijalizirane organizacije, kao što su Interventni centar za suzbijanje nasilja u obitelji (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ili centri za zaštitu od nasilja (Gewaltschutzzentren). Ako je policija izdala sudsku zabranu, te će se informacije proslijediti lokalnom Interventnom centru za suzbijanje nasilja u obitelji ili lokalnom centru za zaštitu od nasilja. Osobe zaposlene u tim organizacijama stupit će u kontakt s vama i ponuditi vam potporu, uključujući izradu sigurnosnog plana i pružanje pravnih savjeta (posebno o podnošenju zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu) te psihosocijalnu potporu.

Možete se i izravno obratiti Interventnom centru ili jednom od centara za zaštitu od nasilja, ne morate čekati da policija poduzme mjere ili da prijavite kazneno djelo.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili uhođenja, potporu će vam pružiti specijalizirane organizacije, kao što su Interventni centar za suzbijanje nasilja u obitelji (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ili centri za zaštitu od nasilja (Gewaltschutzzentren). Ako je policija izdala sudsku zabranu, te će se informacije proslijediti lokalnom Interventnom centru za suzbijanje nasilja u obitelji ili lokalnom centru za zaštitu od nasilja. Osobe zaposlene u tim organizacijama stupit će u kontakt s vama i ponuditi vam potporu, uključujući izradu sigurnosnog plana i pružanje pravnih savjeta (posebno o podnošenju zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu) te psihosocijalnu potporu.

U svim drugim slučajevima molimo vas da se izravno obratite odgovarajućoj organizaciji za pomoć žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Kao žrtva imate razna prava kojima se jamči da će vaša privatnost biti zaštićena koliko god je to moguće, unatoč činjenici da su sudski postupci javni.

Na primjer, imate pravo pružiti adresu za dostavu koja se razlikuje od vaše stvarne kućne adrese. Sud se mora pobrinuti za to da se vaše osobne okolnosti kao svjedoka ne otkriju.

Tijekom saslušanja zabranjeno je objavljivati sadržaj spisa, snimati televizijske ili radijske snimke ili prijenose te snimati video snimke ili fotografirati.

Javnost se može isključiti iz sudskog postupka ako je to potrebno radi zaštite privatnosti žrtava i svjedoka.

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode, imate pravo odbiti odgovoriti na pitanja o određenim pojedinostima tog događaja, osim ako su te pojedinosti bitne za postupak. U iznimnim slučajevima moguće je svjedočiti i anonimno ako bi otkrivanje vašeg identiteta vas ili druge osobe izložilo znatnom riziku. Kada daju iskaz pred sudom svjedoci čak mogu promijeniti izgled kako bi bili neprepoznatljivi (pod uvjetom da se njihovi izrazi lica ipak mogu vidjeti).

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Za pristupanje službi za pomoć žrtvama nije potrebno prijaviti kazneno djelo. To znači da se organizaciji za pomoć žrtvama možete obratiti prije prijavljivanja kaznenog djela. Ta vam organizacija prema potrebi može pomoći s postupkom prijavljivanja kaznenog djela.

Uslugama koje nudi dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama (+0800 112 112) možete pristupiti bez obzira na to jeste li prijavili kazneno djelo.

Osobna zaštita u slučaju opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Dostupne su različite vrste zaštite svjedoka i u okviru njih nude se različite razine zaštite, ovisno o prijetnji kojoj je svjedok izložen. Zaštita svjedoka koju obavljaju službenici u okviru policijske zaštite, primjerice, sastoji se od preventivnih i zaštitnih elemenata, kao što su pojačane ophodnje, pratnja svjedoka ili smještanje svjedoka u objekte za zaštitu svjedoka. Najpotpunija je vrsta zaštite uključivanje u program zaštite svjedoka.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Sigurnosna tijela odgovorna su za osiguravanje osobne zaštite svjedoka i žrtava.

Organizacije za pomoć žrtvama pružaju pomoć i savjete. Postoje posebne organizacije za žrtve nasilja u obitelji i uhođenja, žrtve trgovanja ljudima i maloljetne žrtve. Savezno ministarstvo pravosuđa financira dežurnu telefonsku liniju za pomoć žrtvama (0800 112 112 i http://www.opfer-notruf.at/), koja pruža besplatnu pomoć 24 sata dnevno i koja je uspostavljena kako bi se žrtvama pomoglo da stupe u kontakt s odgovarajućom organizacijom.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Ako se tijekom postupka pojave nove okolnosti (npr. zbog informacija koje su dostavile organizacije za pomoć žrtvama), javni tužitelj ili sud mora evidentirati novu ocjenu i stvarno odobriti prava povezana s vašim statusom osobito ranjive osobe.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kriminalistička policija, javni tužitelj i sud obvezni su na primjeren način razmotriti prava, interese i osjetljivost žrtava. Sva tijela uključena u kazneni postupak moraju poštovati osobno dostojanstvo žrtava tijekom postupka i njihove interese u pogledu zaštite njihove privatnosti. Ta opća obveza zaštite interesa žrtve uključuje i izbjegavanje nanošenja štete žrtvama nastale na temelju samog kaznenog postupka. Osigurava se i dodjeljivanjem posebnih prava žrtvi, npr. prava na saslušanje na obziran način ili isključivanje javnosti iz sudskog postupka te zabranom objavljivanja fotografija ili osobnih podataka žrtve.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode ili nasilja u obitelji te sve maloljetne žrtve smatraju se osobito ranjivim žrtvama.

Svim se drugim žrtvama isto tako može dodijeliti taj status na temelju njihove dobi, psihološkog stanja, zdravlja te prirode i posebnih okolnosti kaznenog djela.

Osim prava dostupnih svim žrtvama, osobito ranjive žrtve imaju i pravo da ih tijekom istražnog postupka kad god je to moguće sasluša osoba njihova spola. Mogu odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela ako smatraju da je opisivanje tih pojedinosti neprimjereno ili odbiti odgovoriti na vrlo osobna pitanja. Osobito ranjivim žrtvama na njihov se zahtjev tijekom istražnog i sudskog postupka može odobriti saslušanje na obziran način. Mogu zatražiti da se javnost isključi iz sudskog postupka. Uz osobito ranjive žrtve tijekom saslušanja uvijek može biti osoba od povjerenja.

Osobito ranjive žrtve mora se odmah obavijestiti ako počinitelj kaznenog djela bude pušten ili pobjegne iz pritvora ili istražnog zatvora. Na zahtjev mogu biti obaviještene i ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz zatvora te o tome kada mu je prvi put dopušteno napustiti pritvor bez nadzora.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Maloljetne se žrtve uvijek smatra osobito ranjivima.

Imaju pravo da ih tijekom istražnog postupka kad god je to moguće sasluša osoba njihova spola. Mogu odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela ako smatraju da je opisivanje tih pojedinosti neprimjereno ili odbiti odgovoriti na vrlo osobna pitanja. Osobito ranjivim žrtvama na njihov se zahtjev tijekom istražnog i sudskog postupka može odobriti saslušanje na obziran način. Maloljetnicima kojima je povrijeđen njihov spolni integritet mora se odobriti pravo na saslušanje na obziran način. Mogu zatražiti da se javnost isključi iz sudskog postupka. Tijekom saslušanja uz njih može biti osoba od povjerenja.

Osobito ranjive žrtve mora se odmah obavijestiti ako počinitelj kaznenog djela bude pušten ili pobjegne iz pritvora ili istražnog zatvora. Na zahtjev mogu biti obaviještene i ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz zatvora te o tome kada mu je prvi put dopušteno napustiti pritvor bez nadzora.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako su vaš bračni drug ili registrirani partner, životni partner, djeca, roditelji ili djedovi i bake, unuci, sestra, brat ili druga uzdržavana osoba smrtno stradali od posljedica kaznenog djela, imate pravo na pomoć službe za pomoć žrtvama. Isto se primjenjuje i ako vam je od posljedica kaznenog djela smrtno stradao neki drugi rođak, a vi ste bili svjedok tom kaznenom djelu.

Ako je osoba koja vas je uzdržavala na temelju zakonskih propisa smrtno stradala od posljedica kaznenog djela, možda imate pravo na pomoć na temelju Zakona o naknadi štete za žrtve. O takvim zahtjevima za pomoć odlučuje Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako su vaš bračni drug ili registrirani partner, životni partner, djeca, roditelji ili djedovi i bake, unuci, sestra, brat ili druga uzdržavana osoba žrtve nasilja, opasne prijetnje ili kaznenog djela protiv spolne slobode, imate pravo na pomoć službe za pomoć žrtvama.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Policija, javni tužitelj ili sudac moraju uzeti vaše interese u obzir i obavijestiti vas o tijeku postupka, uključujući bilo koje alternativne mjere koje su određene umjesto uobičajenog kaznenog postupka u slučajevima lakših i srednje teških kaznenih djela. Ako javni tužitelj razmatra takve alternativne mjere, mora vam dati priliku da izrazite svoje mišljenje ako je to potrebno radi zaštite vaših prava i interesa, posebno kad je riječ o vašem pravu na naknadu.

Javni tužitelj može od relevantnih organizacija zatražiti usluge osposobljenih izmiritelja kako bi se počiniteljima i žrtvama kaznenog djela pružila pomoć u obliku mirenja. Mirenje može početi samo uz vašu suglasnost, osim ako u okviru kaznenog postupka vaši razlozi za odbijanje mirenja nisu prihvatljivi. Ako je počinitelj kaznenog djela mlađi od 18 godina, vaša suglasnost nije nužna.

U postupak mirenja možete se uključiti ako želite. Vaši će se interesi poštovati. Ako je to potrebno radi zaštite vaših interesa, posebno vašeg prava na naknadu, bit ćete pozvani da dostavite izjavu.

Tijekom postupka mirenja imate pravo na to da s vama bude osoba od povjerenja. Informacije o vašim pravima i odgovarajućim organizacijama za pomoć žrtvama morate dobiti što prije.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Prava žrtava u kaznenom postupku uređena su Zakonom o kaznenom postupku (Strafprozessordnung (StPO)). Taj zakon i sve ostale zakone možete besplatno pregledati u pravnom informacijskom sustavu Republike Austrije.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici