Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Ainoastaan tuomittu henkilö tai syyttäjä voi hakea muutosta tuomioon.

Syyttäjä voi hakea muutosta vain tietyissä olosuhteissa. Syyttäjä voi

  • valittaa vapauttavasta tuomiosta - jossa syytetty on todettu syyttömäksi tai todisteet riittämättömiksi - mutta vain jos asia on käsitelty summaarisessa menettelyssä (ilman valamiehistöä) ja ainoastaan oikeuskysymysten osalta;
  • valittaa tuomiosta, mutta vain jos tuomion katsotaan olevan "liian lievä”.

Lisätietoja saat osoitteesta https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Mitkä ovat uhrin oikeudet tuomion antamisen jälkeen?

Jos syytetty on todettu syylliseksi, tuomiosta päättävä tuomari voi ottaa uhrin lausunnon huomioon.

Jos tuomio poikkeaa siitä, mitä uhri on odottanut tai jos uhri kokee tarvitsevansa tukea tuomion antamisen jälkeen, monet organisaatiot voivat tarjota apua. Victim Support Scotland tarjoaa puhelinpäivystystä maanantaista perjantaihin klo 8-20. Se on kansallinen vapaaehtoisjärjestö, joka tukee kaikenlaisten rikosten uhreja Skotlannissa. Puhelinpäivystyksen numero on 0345 603 9213. Järjestön tuki on maksutonta.

Muutkin organisaatiot, myös asiantuntija-apua tarjoavat toimijat, antavat maksutonta ja luottamuksellista henkistä tukea, käytännön apua ja olennaista tietoa uhreille, todistajille ja muille henkilöille, joihin rikos on vaikuttanut. Tietoa näistä palveluista on saatavilla täältä.

Onko uhrilla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

Kyllä, useat uhrien tukiorganisaatiot tarjoavat maksutonta tukea ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen. Victim Support Scotland on kansallinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka tarjoaa rikoksen uhreille henkistä tukea, käytännön apua ja olennaista tietoa. Nämä palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Mitä tietoja uhrille annetaan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

Jos uhri on antanut lausunnon, tuomari voi ottaa sen huomioon tuomion määrittämisessä. Jos valamiehistö toteaa syytetyn olevan syyllinen, tuomarin täytyy päättää, millainen rangaistus rikoksentekijälle määrätään. Tuomari tekee päätöksensä, kun kaikkia todistajia on kuultu, ja ottaa huomioon mahdolliset taustatiedot. Tällaisia tietoja ovat muun muassa rikoksentekijän ikä, mahdolliset terveydelliset seikat ja mahdollinen aiempi rikosrekisteri. Tuomarilla on mahdollisuus valita monista eri seuraamusvaihtoehdoista.

Lisätietoja tuomion antamisesta on saatavilla täältä.

Uhrilla on oikeus pyytää tietoa tuomioistuimen oikeudenkäynnissä tekemästä lopullisesta ratkaisusta ja sen perusteluista. Näitä tietoja voi pyytää Skotlannin oikeushallinnolta (Scottish Courts and Tribunals Service).

Ilmoitetaanko uhrille, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Uhrilla on kaikissa rikosasioissa oikeus saada tieto vangin vapauttamisesta. Hänellä on myös oikeus saada tieto siitä, jos harkitaan vangin päästämistä ehdonalaiseen, ja esittää kirjallinen lausuma vangin vapauttamisesta Skotlannin ehdonalaislautakunnalle (Parole Board for Scotland). Tätä kutsutaan uhrien tiedotusjärjestelmäksi (Victims Notification Scheme).

Alle 18 kuukauden vankeusrangaistukseen tuomittujen rikoksentekijöiden uhreilla on oikeus saada tieto ainoastaan rikoksentekijän vapauttamisesta tai pakenemisesta. Tämän tiedon saadakseen rikoksen uhrin ei tarvitse rekisteröityä tiedotusjärjestelmään, vaan hän voi ottaa yhteyttä Skotlannin rikosseuraamuslaitokseen (Scottish Prison Service).

Voiko uhri vaikuttaa vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voiko uhri esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausunnon tai hakea päätöksiin muutosta?

Uhrilla voi olla mahdollisuus esittää lausumansa Skotlannin ehdonalaislautakunnalle, jos se harkitsee rikoksentekijän päästämistä ehdonalaiseen vapauteen. Tiedotusjärjestelmän osaan 2 rekisteröityvät uhrit voivat rekisteröityä esittääkseen kirjallisen lausuman Skotlannin rikosseuraamuslaitokselle, kun rikoksentekijän olisi ensimmäistä kertaa mahdollista päästä tilapäiseen tai valvottuun koevapauteen, tai Skotlannin ehdonalaislautakunnalle, kun se harkitsee rikoksentekijän päästämistä ehdonalaiseen vapauteen. Victim Support Scotland voi pystyä auttamaan lausuman laatimisessa.

Päivitetty viimeksi: 29/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme