Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä?  (esim. esittämällä vaateen rikosoikeudenkäynnissä, nostamalla erillisen vahingonkorvauskanteen tai panemalla vireille liitännäismenettelyn)

Väkivaltarikoksen uhri voi olla oikeutettu hakemaan korvausta. Rikoksesta tulisi ilmoittaa poliisille mahdollisimman pian rikoksen jälkeen ja korvauksia hakea kahden vuoden kuluessa (vahingon tai vamman aiheuttaneen rikoksen päivämäärästä lukien), ellei ole hyvää syytä olla tekemättä näin. Kahden vuoden aikarajasta voidaan luopua, jos oikeushallinnon alaisessa rikosvahinkojen korvausyksikössä (Compensation Services) katsotaan, että viivästykselle on hyvä peruste ja että oikeuden toteutuminen edellyttää aikarajasta luopumista. Lisätietoja väkivaltarikosten uhreille maksettavista korvauksista on saatavilla osoitteesta http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Oikeuden määräämä korvaus

Magistrates' Court -tuomioistuin voi määrätä enintään 5 000 punnan vahingonkorvauksen syytettä kohden. Crown Court -tuomioistuimen toimivaltaa ei ole rajoitettu, mutta sen on otettava huomioon rikoksentekijän varallisuus.

Tuomioistuin asettaa asianmukaiseksi katsomansa korvaussumman ottaen huomioon syyttäjän ja puolustuksen esittämät todisteet ja lausumat.

Tuomioistuimet kiinnittävät erityisen paljon huomiota vahingonkorvausmääräysten laatimiseen, ja niiden on ilmoitettava perusteet tällaisen määräyksen antamatta jättämiselle.

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Korvausmääräyksen täytäntöönpanosta vastaa tuomioistuin.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta?  Millä ehdoin?

Tuomioistuimen antamasta korvausmääräyksestä ei makseta ennakkomaksua Pohjois-Irlannissa.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Uhrilla voi olla oikeus saada korvaus rikosvahingon korvausjärjestelmästä (Criminal Injuries Compensation Scheme). Lisätietoja on saatavilla osoitteesta https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Uhrilla voi olla oikeus rikosvahingon korvausjärjestelmän mukaiseen korvaukseen, vaikka rikoksentekijää ei tunneta tai tätä ei ole tuomittu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Jos rikosvahinkojen korvausyksikkö on päättänyt, että uhrilla on oikeus maksuun, mutta ei vielä voi tehdä lopullista ratkaisua, se voi harkita välimaksun suorittamista. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vahingon pitkäaikaisen vaikutuksen selvittämiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme