Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Uhrilla ei ole oikeutta hakea muutosta rikoksentekijän tuomioon tai rangaistukseen.

Mitkä ovat oikeuteni tuomion antamisen jälkeen?

Oikeudenkäynnin jälkeen sinulla on oikeus

 • saada syyttäjänviraston (Public Prosecution Service, PPS) päätöksen mukainen korvaus kuluista, joita sinulle on aiheutunut osallistumisesta oikeudenkäyntiin todistajana
 • saada uhrien ja todistajien tukiyksiköltä (Victim and Witness Care Unit) tietoa oikeudenkäynnin lopputuloksesta ja mahdollisuuksien mukaan myös tiivistelmä päätöksen perusteluista
 • siihen, että uhrien ja todistajien tukiyksikkö ohjaa sinut soveltuvissa tapauksissa uhrien tukipalveluiden piiriin silloin, kun palveluja on saatavilla.

i) Kun Magistrates' Court -tuomioistuimen tuomiosta valitetaan Crown Court -tuomioistuimeen,

sinulla on oikeus saada seuraavat tiedot uhrien ja todistajien tukiyksiköltäsi:

 • tieto muutoksenhausta
 • mahdollisen kuulemisen päivämäärä, kellonaika ja paikka
 • muutoksenhaun lopputulos, mukaan lukien mahdolliset muutokset alkuperäiseen tuomioon.

Sinulla on myös oikeus

 • odottaa tuomioistuimessa vuoroasi ja istua eri tilassa kuin muutoksenhakija ja tämän lähiomaiset ja ystävät; tuomioistuimen on huolehdittava näistä järjestelyistä aina, kun se on mahdollista
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö Crown Court -tuomioistuimessa
 • saada tarvittaessa tietoa rikoksen uhrien tukipalveluista, jos niitä on saatavilla.

ii) Kun Court of Appeal -muutoksenhakutuomioistuimelta haetaan muutosta tuomioon tai rangaistukseen tai kun Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalta oikeudelta (Supreme Court) haetaan muutosta rikosasiassa oikeuskysymyksen osalta,

sinulla on oikeus

 • saada uhrien ja todistajien tukiyksiköltä ilmoitus siitä, että muutoksenhakijalle on myönnetty valituslupa
 • saada uhrien ja todistajien tukiyksiköltä tieto mahdollisen kuulemisen päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta
 • saada uhrien ja todistajien tukiyksiköltä tieto muutoksenhakijan vapauttamisesta takuita vastaan ennen valituksen käsittelyä tai takuuehtojen muuttamisesta
 • saada uhrien ja todistajien tukiyksiköltä ajantasaiset tiedot kuulemisen ajankohdan mahdollisista muutoksista
 • saada uhrien ja todistajien tukiyksikön osoittama rikosasioiden muutoksenhakuviraston (Criminal Appeal Office) tai korkeimman oikeuden henkilökuntaan kuuluva yhteyshenkilö
 • saada tieto muutoksenhaun lopputuloksesta; tämä käsittää myös muutokset alkuperäiseen tuomioon
 • odottaa tuomioistuimessa vuoroasi ja istua eri tilassa kuin muutoksenhakija ja tämän lähiomaiset ja ystävät; tuomioistuimen henkilökunta huolehtii näistä järjestelyistä aina, kun se on mahdollista. Muutoksenhakija on läsnä korkeimman oikeuden kuulemisissa vain harvoin. Erityisjärjestelyihin ryhdytään, mikäli muutoksenhakija on läsnä etkä halua istua oikeussalissa
 • pyytää rikosasioiden muutoksenhakuvirastolta tai Yhdistyneen kansakunnan korkeimmalta oikeuden henkilökunnalta jäljennös oikeuden päätöksestä, kun se on julkaistu.

Menehtyneen uhrin lähiomaisilla voi olla tapauksesta riippuen valitusluvan myöntämisen jälkeen oikeus tapaamiseen syyttäjänvirastossa, jossa selitetään muutoksenhaun ja tuomioistuinmenettelyjen luonne.

Rikosasioiden tarkistuslautakunta

Rikoksentekijän hakemuksesta rikosasioiden tarkistuslautakunta (Criminal Cases Review Commission) tarkastelee uudelleen rikoksesta määrättyjä tuomioita ja rangaistuksia. Lautakunta voi siirtää tuomion uuteen muutoksenhakumenettelyyn, jos esiin tulee uusia tietoja tai näkökohtia, joiden mukaan tuomio on perusteeton tai rangaistus liian pitkä. Lautakunta saa vuosittain hakemuksen noin 1 000 tapauksesta, joista noin 30–40 toimitetaan uuteen muutoksenhakumenettelyyn. Asiaa tarkastellessaan lautakunta arvioi tapauksen mahdollisen vaikutuksen sinuun ja päättää, onko sinulle ilmoitettava asiasta. Lautakunta kirjaa kanssasi käytävää yhteydenpitoa koskevien päätöstensä perustelut ja ilmoittaa tarvittaessa päätöksistään poliisille.

 • Jos lautakunta katsoo, että saat todennäköisesti tiedon uudelleentarkastelusta, sinulla on oikeus saada asiaa koskeva ilmoitus.
 • Jos lautakunta päättää, että sinuun on asianmukaista ottaa yhteyttä uudelleentarkastelun aikana, se ilmoittaa, että hakemus on vastaanotettu ja että asiaa tarkastellaan uudelleen. Tarkastelun jälkeen lautakunta päättää, onko tuomio tai rangaistus siirrettävä tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja ilmoittaa sinulle päätöksestään, jollet ole nimenomaisesti pyytänyt, ettei tietoa anneta.
 • Jos lautakunta päättää, että sinuun ei ole asianmukaista ottaa yhteyttä tarkistuksen aikana, mutta tämän jälkeen päättää siirtää tuomion tai rangaistuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, lähtökohtaisesti oletetaan, että lautakunta ilmoittaa sinulle siirtämisestä.

Onko minulla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

 • Sinulla on oikeus uhrin tukipalveluihin milloin vain, riippumatta siitä, oletko hän tehnyt rikosilmoituksen, sekä tutkinnan ja oikeuskäsittelyn päättymisen jälkeen.

Mitä tietoja minulle annetaan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

 • Sinulla on oikeus saada todistajien tukiyksiköltä tieto epäillyn saamasta tuomiosta (jos tämä tuomitaan). Tähän sisältyy myös lyhyt selitys tuomion merkityksestä ja vaikutuksesta.
 • Sinulla on oikeus saada syyttäjänvirastolta vastaus mahdollisiin tuomiota koskeviin kysymyksiin, joihin todistajien tukiyksikkö ei pysty vastaamaan.
 • Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi menehtyneen uhrin lähiomaisilla on tarvittaessa oikeus tavata syyttäjänviraston edustaja. Tapaamisessa edustaja selittää, millainen tuomio tekijälle on määrätty. Tapaaminen järjestetään yleensä tuomioistuimen tiloissa.

Ilmoitetaanko minulle, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Jos rikoksentekijälle määrätään vankeutta, hänet määrätään tahdosta riippumattomaan hoitoon tai hän on rikosseuraamuslautakunnan (Probation Board) valvonnassa, sinulla on oikeus saada todistajien tukiyksiköltä tieto asianomaisesta tuomion jälkeisestä tiedotusjärjestelmästä. Sinulla on myös oikeus pyytää tiettyjä tietoja uhrien tietopalveluyksiköltä (Victim Information Unit). Pohjois-Irlannin rikosseuraamuslautakunnan alainen yksikkö koordinoi yksittäisen uhrin palvelut, jotka käsittävät kaikki kolme uhrien tiedotusohjelmaa. Nämä ohjelmat koskevat vankien vapauttamiseen liittyvää tiedotusta, rikosseuraamuslautakunnan järjestämää tiedotusta ja mielenterveydellisistä ongelmista kärsiviin rikoksentekijöihin liittyvää tiedotusta. Nämä liittyvät seuraaviin:

 • Nuoret rikoksentekijät, joille on annettu elinkautista vankeusrangaistusta vastaava tuomio tai jotka on tuomittu vakavasta rikoksesta tai määrätty Crown Court -tuomioistuimessa nuorten rikollisten keskukseen (Young Offenders Centre) (kun nuori rikoksentekijä täyttää 18 vuotta). Järjestelmä kattaa myös aikuiset (vähintään 18-vuotiaat) rikoksentekijät, jotka ovat saaneet vähintään puolen vuoden tuomion
 • rikoksentekijät, joiden saamaan tuomioon sisältyy Pohjois-Irlannin rikosseuraamuslautakunnan valvontaa ja
 • rikoksentekijät, joille on määrätty hoitoseuraamus ja vapaudenrajoitus.

Vankien vapauttamista koskeva tiedotus (Prisoner Release Victim Information Scheme, PRVIS)

Järjestelmään rekisteröityvä uhri saa uhrien tietopalveluyksiköltä tietoa seuraavista ilman aiheetonta viivytystä (kun se on saanut tiedoksi päätöksen tai lopputuloksen):

 • vangin arvioitu vapauttamisvuosi ja -kuukausi tai vuosi ja kuukausi, jolloin vangilla voi olla mahdollisuus päästä tilapäiseen vapauteen
 • kun vangin tilapäistä vapauttamista harkitaan
 • tilapäistä vapauttamista koskeva päätös tehdään ja
 • vangin vapauttamisen tai tilapäisen vapauttamisen tiedossa olevat ehdot ja niiden mahdolliset rikkomukset, joiden seurauksena vanki joutuu uudestaan vankilaan, ellei tietojen antaminen vaarantaisi jotakuta tai ellei ole tiedossa, että rikoksentekijälle voisi aiheutua haittaa tietojen antamisesta.

Kun on kyse elinkautiseen vankeusrangaistukseen tai pituudeltaan määrittelemättömään tai pidennettyyn vapausrangaistukseen tuomitusta vangista, jonka vapauttamista ehdonalaisviranomaiset (Parole Commissioners) harkitsevat, sinulla on oikeus saada uhrien tietopalveluyksiköltä tieto siitä, milloin vangin vapauttamista harkitaan. Sinulla on myös oikeus antaa (uhrien tietopalveluyksikön kautta) ehdonalaisviranomaisille lausuma vapauttamisesta ennen harkintaa. Sinulla on oikeus saada tieto ehdonalaisviranomaisten tekemästä päätöksestä ja, mikäli vanki vapautetaan, kuulla sovellettavista ehdonalaisjärjestelyistä.

Sinulle on lisäksi annettava tilaisuus antaa lausuma uhrien tietopalveluyksikölle tai ilmoittaa henkilökohtaiseen turvallisuuteesi liittyvistä huolista ja saada nämä otettavaksi huomioon arvioinnissa, kun rikoksentekijä hakee tilapäistä vapauttamista tai hänet ollaan päästämässä ehdonalaiseen vapauteen.

Harvinaisissa tapauksissa sinulle voidaan kertoa vapauttamisesta vasta sen jo tapahduttua. Siinä erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, että rikoksentekijä pakenee vankeudesta, sinulla on oikeus saada tästä tieto ilman aiheetonta viivytystä poliisilta tai rikosseuraamusviranomaisilta, ellei tiedon antaminen vaarantaisi jotakuta tai ellei ole tiedossa, että rikoksentekijälle voisi aiheutua haittaa tietojen antamisesta. Sinulla on myös oikeus saada poliisilta tai rikosseuraamusviranomaisilta tieto mahdollisista toimista, joilla sinua suojataan.

Pohjois-Irlannin rikosseuraamuslautakunnan järjestämä uhrien tiedotusjärjestelmä

Jos rekisteröidyt uhrien tietojärjestelmään, sinulla on oikeus saada tietopalveluyksiköltä tietoa seuraavista ilman aiheetonta viivytystä (kun yksikkö on saanut päätöksen tai lopputuloksen tietoonsa):

 • miten tapausta hoidetaan
 • minkä tyyppiseen seurantaan rikoksentekijä asetetaan ja kuinka pitkäksi aikaa, ja mitkä ovat seurannan yleiset ehdot (ja ehtojen mahdollinen vaihtelu)
 • mahdolliset seurantaan sovellettavat ylimääräiset ehdot, mukaan lukien vaihtuvat ehdot
 • mahdollisen yhdyskuntapalvelun tuntimäärä ja
 • mahdolliset muut tapaukseen liittyvät määräykset.

Sinulla on myös oikeus valita, millä tavalla saat tiedot (esimerkiksi kasvotusten, puhelimitse tai kirjallisesti), ja keskustella mahdollisista huolenaiheistasi uhrien tietopalveluyksikön henkilökunnan kanssa. Joissain tapauksissa tietopalveluyksikkö voi myös antaa sinulle mahdollisuuden kertoa näkemyksistäsi ja huolistasi uhrin lausumassa, jotta ehdonalaisviranomaiset voivat ottaa ne huomioon.

Mielenterveydellisistä ongelmista kärsiviä rikoksentekijöitä koskeva tiedotusjärjestelmä

Tämän järjestelmän puitteissa annetaan tietoa uhrille, kun harkitaan rikoksentekijän päästämistä poistumaan sairaalasta määräajaksi tai pysyvästi joko ehdollisesti tai ilman ehtoja. Järjestelmään rekisteröidyttyäsi saat uhrien tietopalveluyksiköltä tietoa seuraavista ilman aiheetonta viivytystä (kun yksikkö on saanut päätöksen tai lopputuloksen tietoonsa):

 • kun harkitaan rikoksentekijän määräaikaista vapauttamista
 • kun määräaikaista vapautusta myönnetään tai kun rikoksentekijä ollaan päästämässä sairaalasta muutaman viikon sisällä, sekä kannaltasi olennaiset yleiset ehdot ja
 • mahdolliset olennaiset ehdot, joita sovelletaan rikoksentekijän lähtemiseen sairaalasta.

Sinulle on myös annettava mahdollisuus antaa kirjallinen lausuma uhrien tietopalveluyksikölle siitä, miten ehdotettu tilapäinen tai lopullinen vapauttaminen voi vaikuttaa turvallisuuteesi tai hyvinvointiisi, sekä ehdoista, joita rikoksentekijälle voidaan asettaa tämän lähtiessä sairaalasta.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme