Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Miten ja minne rikoksesta ilmoitetaan?

Miten voin seurata, mitä viranomaiset tekevät rikosilmoituksen saatuaan?

Miten voin osallistua rikoksen tutkintaan?

Mitkä ovat oikeuteni todistajana?

Olen alaikäinen. Onko minulla lisäoikeuksia?

Mitä tietoja voin saada poliisilta tai uhria tukevilta organisaatioilta rikostutkinnan aikana?

Voinko saada oikeusapua?

Miten saan suojelua, jos olen vaarassa?

Mitä palveluja ja apua saan rikostutkinnan aikana?

Onko rikoksen tekijän ja uhrin välillä mahdollista tehdä sovinto tai aloittaa sovittelu?

Kuinka asian käsittely jatkuu rikostutkinnan päätyttyä?

Voinko hakea muutosta, jos asian käsittely lopetetaan ilman oikeudenkäyntiä?

Kuinka ulkomaalaisen oikeuksia ja etuja suojellaan?

Lisätietoa

Miten ja minne rikoksesta ilmoitetaan?

Rikoksen uhriksi joutunut henkilö voi itse tehdä rikosilmoituksen poliisille. Uhrin puolesta rikosilmoituksen voi tehdä uhrin puoliso, vanhempi, veli, sisar tai huoltaja. Rikoksesta voi ilmoittaa poliisille myös rikoksen tietoonsa saanut henkilö, joka ei ole rikoksen uhri.

Suullisen rikosilmoituksen voi tehdä menemällä lähimmälle poliisiasemalle ja kirjallisen rikosilmoituksen voi viedä tai lähettää kirjeitse poliisiasemalle. Kirjallisen rikosilmoituksen voi laatia itse tai asianajajan avulla. Ilmoitus voi olla muuten vapaamuotoinen, mutta sen on oltava maltan- tai englanninkielinen. Siihen on kirjattava ilmoituksen tekijän henkilötiedot. Rikosilmoituksen voi periaatteessa tehdä nimettömänä, mutta poliisi aloittaa tutkinnan nimettömän ilmoituksen perusteella vain, jos rikos on erittäin vakava.

Rikosilmoituksen tekemiselle ei ole asetettu määräaikaa. Lainsäädännön mukaan syytettä ei kuitenkaan enää voida nostaa, jos rikoksen tekemisestä on kulunut tietty aika. Tämä vanhenemisaika on rikoksen luonteen mukaan vähintään kolme kuukautta lievimpien rikosten (kuten sanallisen kunnianloukkauksen) osalta ja enintään kaksikymmentä vuotta erityisen vakavien rikosten (kuten henkirikoksen) osalta. Määräajan jälkeen rikosilmoituksen voi edelleen tehdä, mutta poliisi ei tutki rikosta tai vaikka se tutkisi rikoksen, tuomioistuin antaisi rikoksentekijälle vapauttavan tuomion.

Eräiden vähäisten rikosten osalta poliisille tehdään erityinen valitus. Joissakin tapauksissa poliisin on saatava kyseinen valitus, ennen kuin se voi aloittaa tutkinnan. Valitukset tehdään yleensä, muttei välttämättä, kirjallisesti ja niiden laatimiseen voidaan käyttää asianajan apua. Valituksessa on oltava valituksen tekijän henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötodistuksen numero), tiedot rikoksentekijästä, tapahtuman kuvaus ja luettelo niistä todistajista, joita ilmoituksen tekijä toivoo poliisin kuulevan, sekä näiden todistajien osoitteet. On myös suositeltavaa, muttei pakollista, sisällyttää valitukseen viittaus lainsäädäntöön, jota rikoksentekijä on valittajan mielestä rikkonut.

Miten voin seurata, mitä viranomaiset tekevät rikosilmoituksen saatuaan?

Rikosilmoituksen tekijälle annetaan rikosilmoituksen viitenumero. Asian edistymistä voi seurata viitenumeron avulla. Käytännössä edistymistä voi seurata myös ilmoittamalla rikosilmoituksen antopäivän. Rikostutkinnasta voi saada tietoja käymällä poliisiasemalla tai soittamalla sinne.

Miten voin osallistua rikoksen tutkintaan?

Uhrilla ei tutkinnan aikana ole velvollisuutta käyttää asianajajan palveluja, mutta niiden käyttäminen on suositeltavaa menettelyjen monimutkaisuuden vuoksi. Jos uhri haluaa käyttää asianajajaa, hänen on myös itse maksettava asianajajan palveluista.

Poliisille voi halutessaan antaa kaikki asian kannalta olennaiset tiedot. Uhrin ei tarvitse todistaa rikosta eikä mitään sen osaa, mutta hän tai hänen asianajajansa voi esittää tutkinnan kannalta tärkeiksi katsomiaan todisteita asiaa hoitavalle poliisille.

Uhri kutsutaan todennäköisesti kuultavaksi todistajana.

Asiaa koskeva asiakirja-aineisto on tutkinnan aikana yleensä luottamuksellinen ja yksinomaan asiaa käsittelevien viranomaisten käytettävissä.

Mitkä ovat oikeuteni todistajana?

Todistajana toimiva uhri voi kieltäytyä vastaamasta tiettyihin kysymyksiin. On kuitenkin suositeltavaa, että hän vastaa kaikkiin kysymyksiin helpottaakseen tutkintaa. Näin toimimalla hän ei myöskään anna aihetta epäillä, että hän salaisi tietoja.

Todistajana toimivan uhrin ei kuitenkaan tarvitse vastata sellaisiin kysymyksiin eikä esittää sellaisia asiakirjoja tai muuta todistusaineistoa, joiden perusteella häntä vastaan voitaisiin nostaa syyte.

Jos todistajana toimiva uhri on vaarassa, hänellä on oikeus päästä todistajansuojeluohjelmaan, jossa hänen ja hänen perheenjäsentensä henkeä ja omaisuutta suojellaan ja josta maksetaan tietyin edellytyksin toimeentulotukea.

Olen alaikäinen. Onko minulla lisäoikeuksia?

Jos rikoksen uhri on alaikäinen, hänen vanhempansa tai huoltajansa voi tehdä hänen puolestaan rikosilmoituksen poliisille.

Alaikäinen uhri voi myös saada psykologista neuvontaa, ohjausta ja muuta apua kansalliselta lasten ja tukea tarvitsevien perheiden sosiaalihuoltovirasto Appoggilta. Palvelut ovat maksuttomia eivätkä ole sidoksissa rikostutkintaan.

Jos alaikäinen uhri on riippuvainen rikoksesta epäillystä (jos epäilty on esimerkiksi uhrin vanhempi), hänet voidaan sijoittaa sosiaaliministeriön ylläpitämään laitokseen, jossa hän saa apua ja tukea ammattitaitoisilta psykologeilta ja sosiaalityöntekijöiltä.

Mitä tietoja voin saada poliisilta tai uhria tukevilta organisaatioilta rikostutkinnan aikana?

Asiaa käsittelevillä viranomaisilla ei ole velvollisuutta antaa uhrille tietoja. Jos uhrilla on asianajaja, hän voi saada tältä tietoja oikeuksistaan ja osallistumisestaan menettelyyn.

Voinko saada oikeusapua?

Uhri ei voi saada maksutonta oikeusapua rikostutkinnan aikana.

Miten saan suojelua, jos olen vaarassa?

Jos poliisi katsoo, että rikoksentekijä on vaarallinen ja voi saada aikaan vahinkoa, se pyytää tuomioistuinta määräämään hänet pidätettäväksi.

Uhri voi pyytää asiaa hoitavalta poliisilta pääsyä todistajansuojeluohjelmaan. Hänen on siinä tapauksessa ilmoitettava, että hän todistaa rikoksentekijää vastaan oikeuskäsittelyssä. Jos poliisi on vakuuttunut siitä, että uhrin todistajanlausunto tai hänellä olevat todisteet ovat käsiteltävän asian kannalta tärkeitä, hän pyytää ylintä syyttäjää (Attorney General) ottamaan uhrin todistajansuojeluohjelmaan. Ohjelmaan voidaan ottaa myös uhrin perheenjäseniä tai muita sukulaisia. Ohjelma koostuu yleensä toimenpiteistä, joilla varmistetaan uhrin henkilökohtainen turvallisuus ja/tai suojellaan hänen omaisuuttaan.

Mitä palveluja ja apua saan rikostutkinnan aikana?

Uhri voi saada lääketieteellistä apua, josta hän kuitenkin joutuu itse maksamaan, jollei hänellä ole voimassa olevaa sairausvakuutusta. Kaikkien EU-maiden sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset voivat käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Uhri voi tarvitessaan saada myös psykologista tai muuta apua, mutta hänen on itse maksettava näistä palveluista.

Perheväkivallan uhri voi saada maksutta apua väkivaltatoimikunnalta (Commission on Domestic Violence) ja Appogg-virastolta.

Onko rikoksen tekijän ja uhrin välillä mahdollista tehdä sovinto tai aloittaa sovittelu?

Uhrin ja rikoksentekijän välillä ei ole mahdollista tehdä sovintoa tai aloittaa sovittelua. Syyttäjän ja rikoksesta epäilty voivat tosin sopia syytteestä (plea bargain), mutta uhri ei osallistu neuvotteluun. Jos neuvotteluissa päädytään syyttäjän ja epäillyn väliseen syytesopimukseen, tämä sopimus toimitetaan tuomioistuimen hyväksyttäväksi.

Kuinka asian käsittely jatkuu rikostutkinnan päätyttyä?

Esitutkinnan lopuksi päätetään, riittävätkö todisteet oikeudenkäynnin aloittamiseen. Rikoksen vakavuudesta riippuu, miten sen jälkeen toimitaan:

  • jos rikos on vähäinen, esitutkinnan suorittanut poliisi päättää, viedäänkö asia Court of Magistrates ‑tuomioistuimen käsiteltäväksi
  • jos rikos on vakava ja tutkintatuomari on suorittanut rikostutkinnan, asia käsitellään Court of Magistrates ‑tuomioistuimessa. Tuomioistuin tutkii oikeuskäsittelyssä todisteet ja jos se päättää, että asia olisi käsiteltävä oikeudenkäynnissä, se toimittaa asian ylimmälle syyttäjälle, joka puolestaan siirtää asian rikostuomioistuimeen (Criminal Court) oikeudenkäyntiä varten.

Poliisi lähettää uhrille ilmoituksen, jos asia viedään tuomioistuimeen oikeudenkäyntiä varten. Jos tuomioistuin päättää kuulla uhria todistajana, ilmoituksessa mainitaan myös kuulemisaika ja ‑paikka.

Voinko hakea muutosta, jos asian käsittely lopetetaan ilman oikeudenkäyntiä?

Jos poliisi tutkii rikoksen ja päättää lopettaa asian käsittelyn ilman oikeudenkäyntiä, uhri voi hakea Court of Magistrates ‑tuomioistuimelta muutosta tähän päätökseen. Tuomioistuin pyytää tässä tapauksessa uhria vahvistamaan valaehtoisesti rikosilmoituksessa antamansa tiedot ja ilmoittamaan valmiutensa todistaa oikeudenkäynnissä. Uhria pyydetään lisäksi suorittamaan tuomioistuimen määrittelemä maksu takeena siitä, että hänen tavoitteenaan todella on rikoksentekijän asettaminen syytteeseen. Tämän jälkeen Court of Magistrates ‑tuomioistuin tutkii todisteet ja määrää poliisin jatkamaan syytteeseenpanoa, jos se katsoo todisteet riittäviksi.

Kuinka ulkomaalaisen oikeuksia ja etuja suojellaan?

Jos uhri on ulkomaalainen ja rikos on tehty Maltassa, hänellä on kaikki edellä kuvatut oikeudet. Jos hän ei puhu englantia tai maltaa, hän voi käyttää äidinkieltään rikosilmoitusta tehdessään. Poliisi hankkii tässä tapauksessa paikalle tulkin tai pyrkii muiden järjestelyjen avulla ymmärtämään rikosilmoituksen sisällön.

Ulkomaalainen uhri voi rikostutkinnan aikana käyttää apunaan tulkkia, mutta hänen on itse maksettava tulkin palkkio.

Lisätietoa:

Päivitetty viimeksi: 20/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme