Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Voinko hakea muutosta, jos epäiltyä ei tuomita syylliseksi?

Onko jatkovalitus mahdollinen?

Mitä oikeuksia minulla on sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen?

Lisätietoja

Voinko hakea muutosta, jos epäiltyä ei tuomita syylliseksi?

Voit valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Voit kuitenkin tarvita jatkokäsittelyluvan, jotta hovioikeus ottaisi asian täysimittaiseen käsittelyyn. Kun käräjäoikeus antaa tuomionsa, se ilmoittaa sinulle ja muille osapuolille (syyttäjälle ja rikoksentekijälle) miten kunkin tulee toimia, jos haluaa tehdä valituksen.

Voit valittaa, jos tuomio on sinulle vahingollinen riippumatta siitä oletko antanut asiassa lausuntoa. Jos haluat valittaa, sinun on tehtävä käräjäoikeudelle ilmoitus seitsemän päivän kuluessa tuomion antamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti joko tuomioistuimelle tai tuomioistuimen kirjaamoon. Muuten voit menettää oikeutesi valittaa. Jos ilmoitustasi ei oteta vastaan (koska sitä ei ole esimerkiksi tehty vaaditulla tavalla), voi valittaa tästä päätöksestä hovioikeuteen jättämällä käräjäoikeuden kirjaamoon valituksen 30 päivässä käräjäoikeuden päätöksestä. Jos ilmoituksesi hyväksytään, sinulle annetaan valitusosoitus. Valitusosoituksesta ilmenee mikä hovioikeus käsittelee asian ja missä ajassa valitus on tehtävä. Valitusosoituksessa selvitetään valitusta koskevat säännökset ja valituskirjelmään (1) sisällytettävät tiedot ja liitteet.

Valituskirjelmä on jätettävä käräjäoikeuden kirjaamoon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin käräjäoikeuden tuomio annettiin, viimeistään virka-ajan päättymiseen mennessä. Myöhästynyt valitus jätetään tutkimatta, eikä sen sisältöä arvioida. Voit vetää valituksesi takaisin kirjallisella ilmoituksella, joka osoitetaan hovioikeudelle, hovioikeuden kirjaamolle tai käräjäoikeuden kirjaamolle. Sinun on oltava läsnä hovioikeuden käsittelyssä, jos tämä on tarpeen asian selvittämiseksi.

Jos kukaan osapuolista ei valita päätöksesta, siitä tulee lopullinen ja lainvoimainen valitusajan päätyttyä. Tämän jälkeen tuomiosta ei voi enää valittaa.

Onko jatkovalitus mahdollinen?

Hovioikeuden ratkaisuun liitetään ohjeet siitä, miten tuomiosta voi valittaa edelleen korkeimpaan oikeuteen. Korkeimpaan oikeuteen tarvitaan valituslupa. Korkein oikeus voi myöntää sen, jos:

  • lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi;
  • asiassa on tapahtunut sellainen oikeudenkäynti- tai muu virhe, jonka perusteella ratkaisu olisi lain mukaan purettava tai poistettava tai
  • valitusluvan myöntämiselle on muu painava syy. Hovioikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta myös osittain.

Valituslupaa voi hakea 60 päivän aikana siitä päivästä, jolloin hovioikeuden tuomio annettiin. Korkeimalle oikeudelle osoitettu valituskirjelmä ja valituslupapyyntö pitää jättää tässä määräajassa hovioikeudelle. Valituskirjelmään tulee liittää kaikki ne asiakirjat, joihin aiot vedota.

Sinun on oltava läsnä henkilökohtaisesti korkeimman oikeuden istunnossa, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi jutun ratkaisemisen kannalta.

Mitä oikeuksia minulla on sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen?

Jos on perusteltua syytä uskoa, että rangaistukseen tuomittu rikoksentekijä on vapautumisensa jälkeen sinulle vaaraksi, saat tiedon hänen vapautumisestaan. Sinulle voidaan ilmoittaa myös siitä, kun lähestymiskieltoon (2) tuomittu henkilö vapautuu vankilasta. Sinulla ei sen sijaan ole oikeutta puuttua päätöksentekoon koskien rikoksentekijän vapauttamista ehdonalaiseen vankeuteen.

Kaikki tarvittava tieto toimitetaan sinulle maksutta, kielellä jota ymmärrät.

Lisätietoja:

1. Valituskirjelmä
Valituskirjelmä osoitetaan hovioikeudelle ja siihen tulee sisältyä seuraavat tiedot:
mistä käräjäoikeuden tuomiosta on kyse;
miltä osin tuomioon haetaan muutosta;
mitä muutoksia käräjäoikeuden tuomioon vaaditaan;
perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut valittajan mielestä ovat virheelliset;
perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa, jossa jatkokäsittelylupa tarvitaan
todisteet, joihin valittaja haluaa vedota ja mitä todisteilla halutaan osoittaa;
mahdollinen vaatimus suullisen pääkäsittelyn järjestämisestä hovioikeudessa ja näkemys siitä keitä pääkäsittelyssä tulisi kuulla;
osapuolten ja heidän laillisten edustajiensa, asiamiestensä tai avustajiensa nimet ja yhteystiedot;
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kehotukset,, kutsut ja ilmoitukset voidaan sinulle lähettää (prosessiosoite)
Sinun tai valituskirjelmän laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. Lähestymiskielto
Jos joku uhkailee tai häiritsee sinua, voit hakea hänelle lähestymiskieltoa. Lähestymiskiellon tarkoituksena on suojata henkeäsi, terveyttäsi, vapauttasi tai rauhaasi siten, että sinua uhkailevaa henkilöä kielletään ottamasta sinuun yhteyttä. Lähestymiskielto voidaan määrätä myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa.
Hakemuksen voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti poliisille tai käräjäoikeudelle. Kiellosta päättää käräjäoikeus. Heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä pidättämiseen oikeutettu virkamies (päällystöön kuuluva poliisimies tai syyttäjä) tai käräjäoikeus.
Jos olet tilanteessa, jossa sinua uhkaillaan ja koet, että lähestymiskielto voisi olla avuksi, saat apua ja neuvoja poliisilta, sosiaaliviranomaisilta, syyttäjältä ja vapaaehtoisjärjestöiltä.
Päivitetty viimeksi: 17/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme