Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä? (esim. viemällä asian oikeuteen, nostamalla vahingonkorvauskanteen tai aloittamalla liitännäismenettelyn)

Vuoden 2012 rikosvahingon korvausjärjestelmä

Rikosvahingon korvausjärjestelmä (Criminal Injuries Compensation Scheme) on hallituksen rahoittama järjestelmä, josta maksetaan korvauksia väkivaltarikosten syyttömille uhreille Isossa-Britanniassa. Kaikki korvausvaatimukset ratkaisee rikosvahingon korvauksia hallinnoiva viranomainen (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)). Kaikkia korvausvaatimuksia ei kuitenkaan hyväksytä, vaan hakijan on täytettävä järjestelmän kelpoisuusehdot.

Järjestelmää koskevat ohjeet ovat saatavilla täältä

Voit tehdä hakemuksen täällä

Oikeuden määräämä korvaus

Magistrates' Court -tuomioistuin voi määrätä enintään 5 000 Englannin punnan suuruisen vahingonkorvauksen syytettä kohti. Crown Court -tuomioistuimen toimivaltaa ei ole rajoitettu, mutta sen on otettava huomioon rikoksentekijän varallisuus.

Tuomioistuin asettaa asianmukaiseksi katsomansa korvaussumman ottaen huomioon syyttäjän ja puolustuksen esittämät todisteet ja lausumat.

Tuomioistuimet kiinnittävät erityisen paljon huomiota vahingonkorvausmääräysten laatimiseen, ja niiden on ilmoitettava perusteet tällaisen määräyksen antamatta jättämiselle.

Lisätietoja Crown Court -tuomioistuimen vahingonkorvausmääräyksistä on saatavilla täältä

Vahingonkorvauskanne

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta päättää uhri. Kanteen nostaminen voi kuitenkin vaikuttaa muihin korvausvaatimuksiin. Sen vuoksi saatetaan tarvita oikeudellista neuvontaa.

Tietoja korvausvaatimuksen esittämisestä on saatavilla täältä

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Korvausmääräyksen täytäntöönpanosta vastaa tuomioistuin.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta? Millä ehdoin?

Tuomioistuimen antamasta korvausmääräyksestä ei makseta ennakkomaksua Englannissa tai Walesissa.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Sinulla voi olla oikeus saada korvaus rikosvahingon korvausjärjestelmästä. Lisätietoja on saatavilla täältä:

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Sinulla voi olla oikeus rikosvahingon korvausjärjestelmän mukaiseen korvaukseen, vaikka rikoksentekijää ei tunneta tai tätä ei ole tuomittu. Lisätietoja on saatavilla täältä

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Jos rikosvahingon korvauksista vastaava viranomainen on päättänyt, että sinulla on oikeus maksuun, mutta ei voi tehdä lopullista ratkaisua, viranomainen voi harkita välimaksun suorittamista. Jos viranomainen ei voi tehdä lopullista päätöstä, tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vahingon pitkäaikaisen vaikutuksen selvittämiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Lisätietoja on saatavilla täältä
Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme