Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Uhrilla ei ole oikeutta hakea muutosta rikoksentekijän tuomioon tai rangaistukseen.

Mitkä ovat oikeuteni tuomion antamisen jälkeen?

Oikeudenkäynnin jälkeen sinulla on oikeus

 • saada syyttäjänviraston (Crown Prosecution Service, CPS) päätöksen mukainen korvaus kuluista, joita on aiheutunut sinulle oikeudenkäyntiin osallistumisesta todistajana. Korvaus maksetaan 10 työpäivän kuluessa siitä, kun syyttäjänvirasto on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuslomakkeen;
 • saada todistajien palveluyksiköltä (Witness Care Unit) tietoa oikeudenkäynnin tuloksista sekä mahdollisuuksien mukaan lyhyt tiivistelmä sen perusteluista. Nämä tiedot annetaan yhden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajien palveluyksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • siihen, että todistajien palveluyksikkö ohjaa sinut soveltuvissa tapauksissa uhrien tukipalvelujen pariin, kun palveluja on saatavilla.

(i) Kun Crown Court -tuomioistuimelta haetaan muutosta Magistrates’ Court ‑tuomioistuimen määräämään tuomioon tai rangaistukseen:

sinulla on oikeus saada todistajien palveluyksiköltä seuraavat tiedot yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta:

 • tieto muutoksenhausta;
 • mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn päivämäärä, kellonaika ja paikka;
 • muutoksenhaun tulos, mukaan luettuna mahdolliset muutokset alkuperäiseen tuomioon.

Lisäksi sinulla on oikeus

 • odottaa ja istua oikeussalissa eri tilassa kuin muutoksenhakija ja tämän lähiomaiset tai ystävät. Tuomioistuimen on huolehdittava näistä järjestelyistä aina, kun se on mahdollista;
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö Crown Court -tuomioistuimessa;
 • saada tarvittaessa tietoa rikoksen uhrien tukipalveluista, jos niitä on saatavilla.

(ii) Kun muutoksenhakutuomioistuimelta (Court of Appeal) haetaan muutosta tuomioon tai rangaistukseen tai kun Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalta oikeudelta (Supreme Court) haetaan muutosta rikosasiassa oikeuskysymyksen osalta,

sinulla on oikeus

 • saada tieto siitä, että muutoksenhakijalle on myönnetty muutoksenhakuoikeus, viiden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajien palveluyksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta. Kaikkien vakavimpien rikosten uhreilla tai uhreilla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tai jatkuvan uhan tai pelottelun kohteena, on oikeus saada tämä tieto yhden työpäivän kuluessa;
 • saada todistajien palveluyksiköltä tieto mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • saada todistajien palveluyksiköltä tieto muutoksenhakijan vapauttamisesta takuita vastaan ennen muutoksenhaun käsittelyä tai takuuehtojen muuttamisesta, yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta;
 • saada todistajien palveluyksiköltä ajantasaiset tiedot tuomioistuinkäsittelyn ajankohdan mahdollisista muutoksista yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta;
 • saada todistajien palveluyksiköltä rikosasioiden muutoksenhakuvirastossa (Criminal Appeal Office) tai Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmassa oikeudessa työskentelevän yhteyshenkilön nimi;
 • saada tieto muutoksenhaun tuloksesta viiden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajien palveluyksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta. Tähän sisältyy tieto mahdollisista alkuperäiseen tuomioon tehdyistä muutoksista. Kaikkien vakavimpien rikosten uhreilla tai uhreilla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tai jatkuvan uhan tai pelottelun kohteena, on oikeus saada tiedot yhden työpäivän kuluessa;
 • odottaa oikeudessa eri tilassa kuin muutoksenhakija ja tämän lähiomaiset tai ystävät. Tuomioistuimen henkilöstön on huolehdittava näistä järjestelyistä aina, kun se on mahdollista. On harvinaista, että muutoksenhakija osallistuu kuulemisiin korkeimmassa oikeudessa. Erityisjärjestelyihin ryhdytään, jos muutoksenhakija on läsnä oikeudessa etkä halua istua oikeussalissa;
 • pyytää muutoksenhakuvirastolta tai Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden henkilöstöltä oikeuden päätöstä, kun se on julkaistu.

Jos olet menehtyneen uhrin lähiomainen, sinulla on edellytykset täyttävissä tapauksissa oikeus tavata syyttäjä, kun muutoksenhakuoikeus on myönnetty. Tapaamisessa selitetään muutoksenhaun ja oikeusmenettelyjen luonne.

Rikosasioiden tarkistuslautakunta

Saatuaan hakemuksen rikoksentekijältä rikosasioiden tarkistuslautakunta (Criminal Cases Review Commission) tarkistaa rikoksesta määrätyt tuomiot ja rangaistukset. Lautakunta voi siirtää tuomion tai rangaistuksen uuteen muutoksenhakumenettelyyn, jos esiin tulee uusia tietoja tai näkökohtia, joiden mukaan tuomio on perusteeton tai rangaistus on liian pitkä. Lautakunta saa tuomituilta henkilöiltä vuosittain noin 1 000 hakemusta, ja se toimittaa uuteen muutoksenhakukäsittelyyn 30-40 tapausta. Asiaa tarkastellessaan lautakunta arvioi tapauksen mahdollisen vaikutuksen sinuun ja päättää, onko sinulle ilmoitettava asiasta. Lautakunta kirjaa kanssasi käytävää yhteydenpitoa koskevien päätöstensä perustelut ja ilmoittaa tarvittaessa päätöksistään poliisille.

 • Jos lautakunta katsoo, että tarkistus tulee todennäköisesti tietoosi, sinulla on oikeus saada siltä asiaa koskeva ilmoitus.
 • Jos lautakunta päättää, että sinuun on asianmukaista ottaa yhteyttä tarkistuksen aikana, se ilmoittaa, että hakemus on vastaanotettu ja että asiaa tarkistetaan. Tarkistuksen jälkeen lautakunta päättää, onko tuomio tai rangaistus siirrettävä tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja ilmoittaa päätöksestään sinulle, ellet ole nimenomaisesti pyytänyt, ettei asiasta ilmoiteta.
 • Jos lautakunta päättää, että sinuun ei ole asianmukaista ottaa yhteyttä tarkistuksen aikana, mutta tämän jälkeen päättää siirtää tuomion tai rangaistuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, lähtökohtaisesti oletetaan, että lautakunta ilmoittaa sinulle siirtämisestä.

Onko minulla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

 • Sinulla on oikeus saada uhrien tukipalveluja milloin tahansa riippumatta siitä, oletko tehnyt rikosilmoituksen, ja tutkinnan ja oikeuskäsittelyn päätökseen saattamisen jälkeen.

Mitä tietoja saan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

 • Sinulla on oikeus saada todistajien palveluyksiköstä tieto tuomiosta (jos epäilty on tuomittu) yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta. Näihin tietoihin sisältyy myös lyhyt selitys tuomion merkityksestä ja vaikutuksesta.
 • Sinulla on oikeus saada syyttäjänvirastolta vastaus mahdollisiin tuomiota koskeviin kysymyksiisi, joihin todistajien palveluyksikkö ei pysty vastaamaan.
 • Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi menehtyneen uhrin lähiomaisilla on tarvittaessa oikeus tavata syyttäjänviraston edustaja. Tapaamisessa edustaja selittää, millainen tuomio tekijälle on määrätty. Tapaaminen järjestetään yleensä tuomioistuimen tiloissa.

Ilmoitetaanko minulle, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Jos olet joutunut sellaisen seksuaali- tai väkivaltarikoksen uhriksi, josta tekijälle on määrätty vähintään 12 kuukauden tuomio, sinulle tarjotaan pääsyä ehdonalaisyksikön lakisääteiseen uhrien tiedotusohjelmaan (Victim Contact Scheme, VCS). Sen tarkoituksena on antaa uhrille mahdollisuus saada tietoja ja neuvontaa rikosoikeudellisesta menettelystä hänen tapaukseensa nimetyn yhteyshenkilön (Victim Liaison Officer) välityksellä. Ohjelmassa uhrille annetaan kansallisen ehdonalaisyksikön (National Probation Service) harkinnan mukaan tietoja rikoksentekijän tuomion keskeisistä vaiheista, kuten siirtymisestä ehdonalaiseen vapauteen tai vapauttamisesta, sekä esitetään tietoja uhriin liittyvistä ehdoista, joita voidaan asettaa rikoksentekijän vapauttamiselle.

Jos olet joutunut sellaisen seksuaali- tai väkivaltarikoksen [1] uhriksi, josta tekijälle on määrätty vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistus tai häntä pidetään sairaalahoidossa vuoden 1983 mielenterveyslain mukaisesti, sinulla on oikeus saada todistajien palveluyksiköltä tietoa uhrien tiedotusohjelmasta sekä siitä, että tapaustasi koskevat tiedot siirretään kansalliselle ehdonalaisyksikölle 20 työpäivän kuluessa, ellet ole kieltänyt tietojen siirtämistä.

Jos päätät osallistua uhrien tiedotusohjelmaan, sinulla on oikeus

 • päättää, haluatko saada tietoa rikoksentekijän tuomion keskeisistä vaiheista;
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö, joka toimii välittäjänä uhrin ja kansallisen ehdonalaisyksikön välillä, paitsi jos olet sellaisen mielenterveyspotilaan uhri, johon ei sovelleta vapaudenrajoituksia (ks. jäljempänä);
 • saada tietoa ja esittää huomautuksia kansalliselle ehdonalaisyksikölle sellaisista rikoksentekijän vapauttamisen tai ehdonalaiseen vapauteen pääsyn ehdoista, jotka liittyvät uhriin. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi kielto ottaa yhteyttä sinuun tai lähiomaisiisi;
 • saada kansalliselta ehdonalaisyksiköltä tietoa sellaisista rikoksentekijän vapauttamiseen tai ehdonalaiseen vapauteen pääsyyn sovellettavista ehdoista, jotka liittyvät sinuun tai lähiomaisiisi;
 • saada tieto kyseisten ehtojen päättymispäivästä;
 • saada mitkä tahansa muut tiedot, joiden kansallinen ehdonalaisyksikkö katsoo olevan merkityksellisiä asian olosuhteiden kannalta, mukaan luettuina tiedot rikoksentekijän tuomion keskeisistä vaiheista tai hoidosta, jos kyseessä on mielenterveyspotilas, johon sovelletaan tai johon ei sovelleta rajoituksia.

Myös menehtyneen uhrin lähiomaiselle voidaan tarjota pääsy uhrien tiedotusohjelmaan, jos rikoksentekijälle on määrätty

vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistus tai häntä hoidetaan psykiatrisessa vankisairaalassa (secure hospital). Muiden sukulaisten pääsystä tiedotusohjelmaan päättää kansallinen ehdonalaisyksikkö.

Uhrin vanhemmalle, huoltajalle tai hoitajalle tarjotaan yleensä pääsyä tiedotusohjelmaan uhrin puolesta silloin kun uhri on alle 18-vuotias tai haavoittuvassa asemassa oleva aikuinen tai hän ei muuten pysty osallistumaan ohjelmaan täysipainoisesti. Pääsyä tiedotusohjelmaan ei kuitenkaan tarjota näille henkilöille, jos sen ei katsota olevan uhrin etujen mukaista.

Toimet uhrin suojelemiseksi, jos rikoksentekijä pakenee

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että rikoksentekijä pakenee vankilasta, vankila, nuorisorikkomuksista vastaava työryhmä (Youth Offending Team), sairaala tai maahanmuuttajien säilöönottokeskus ilmoittaa paosta poliisille, minkä jälkeen poliisi ilmoittaa uhrille mahdollisuuksien mukaan paosta ja toimista, joihin ryhdytään hänen suojelemisekseen, jos rikoksentekijän katsotaan aiheuttavan uhrille merkittävän vaaran tai haittaa.

[1] Perheväkivallasta, rikosoikeudesta ja rikoksen uhreista annetun vuoden 2004 lain (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) 45 §:n 2 momentin mukaisesti.

Voinko osallistua vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voinko esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausuman tai hakea päätöksiin muutosta?

Jos olet päättänyt osallistua uhrien tiedotusohjelmaan ja ehdonalaislautakunta (Parole Board) aikoo käsitellä rikoksentekijän vapauttamista tai siirtymisestä ehdonalaiseen vapauteen, sinulla on oikeus

 • saada kansalliselta ehdonalaisyksiköltä tieto mahdollisesta ehdonalaislautakunnan kuulemisesta;
 • esittää ehdonalaislautakunnalle rikoksentekijän vapauttamisen ehtoja koskevia huomautuksia;
 • saada selitys, jos pyytämääsi ehtoa ei ole asetettu rikoksentekijän vapauttamiselle;
 • saada yhteyshenkilöltäsi selitys siitä, mikä on uhrin lausuma (Victim Personal Statement, VPS) sekä tieto siitä, miten ehdonalaislautakunta käyttää lausumaa;
 • esittää uhrin lausuma, joka toimitetaan ehdonalaislautakunnalle;
 • jos ehdonalaislautakunta katsoo suullisen kuulemisen aiheelliseksi, pyytää lupaa osallistua kuulemiseen uhrin lausuman esittämiseksi.
Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme