Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Victims' rights - by country

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

Mitä tietoja saan viranomaisilta (esim. poliisilta tai syyttäjältä), jo ennen kuin rikosilmoitus on tehty?

Sinulla on oikeus saada kirjallista tietoa siitä, mitä rikosoikeusjärjestelmässä on odotettavissa (esim. ”Tietoa rikoksen uhreille” -tiedote), tai sen verkkosivun osoite, jolla kyseiset tiedot annetaan.

Sen mukaan, minkä tyyppisestä rikoksesta on kyse, millainen on rikoksen uhrin henkilökohtainen tilanne tai mikä on sen merkitys tutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn kannalta, sinulle on annettava seuraavat tiedot heti, kun olet ensimmäistä kertaa yhteydessä poliisiin:

 • missä ja miten saat neuvontaa tai tukea, mukaan luettuna terveydenhuollon tuki, asiantuntijatuki (kuten psykologin apu) ja vaihtoehtoinen majoitus;
 • miten rikosilmoitus tehdään ja keneen on otettava yhteyttä asiaan liittyvissä kysymyksissä;
 • toimenpiteet, joita on saatavilla, jos tarvitset suojelua;
 • miten haetaan vahingonkorvausta;
 • järjestelyt, joita on saatavilla, jos et ole Englannissa tai Walesissa;
 • tulkkaus- ja käännöspalvelujen saatavuus;
 • miten voit tehdä valituksen palveluntarjoajasta;
 • korjaavan oikeuden palvelujen saatavuus;
 • miten saat korvausta kuluista, joita sinulle on aiheutunut todistajana toimimisesta rikosoikeudenkäynnissä.

Sinulla on oikeus tukipalveluihin milloin tahansa riippumatta siitä, onko rikosilmoitus tehty, myös esitutkinnan ja syytteeseenpanon jälkeen.

En asu maassa, jossa rikos tapahtui (voi koskea joko unionin kansalaista tai unionin ulkopuolisen maan kansalaista). Miten oikeuksiani suojellaan?

Sinulla on oikeus saada uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaisia palveluja, jos rikos tapahtui Englannissa tai Walesissa tai jos palvelut liittyvät rikosoikeudenkäyntiin Englannissa tai Walesissa. [1]

[1] Oikeus saada korvausta rikosvahinkojen korvauksia hallinnoivalta viranomaiselta (Criminal Injuries Compensation Authority) voi riippua asuinpaikasta tai kansallisuudesta, paitsi jos sinut on luotettavasti tunnistettu ihmiskaupan uhriksi tai sinulle on myönnetty turvapaikka, humanitaarista suojelua tai harkinnanvarainen oleskelulupa.

Mitä tietoja minulle annetaan, kun teen rikosilmoituksen?

Sinulla on oikeus saada poliisilta

 • rikosilmoituksen tekemistä koskeva kirjallinen vahvistus, joka sisältää rikosta koskevat perustiedot. Kirjallinen vahvistus voi olla kirje, sähköinen ilmoitus, kuten sähköposti tai tekstiviesti, tai se voidaan kirjoittaa käsin. Voit myös pyytää, ettei sinulle lähetetä kyseistä vahvistusta. Jos poliisi katsoo, että kirjallisen vahvistuksen lähettämisestä voi aiheutua sinulle vahinkoa (esim. kun kyse on lähisuhdeväkivallasta), poliisi voi sopia kanssasi siitä, ettei vahvistusta lähetetä;
 • selkeä selitys siitä, mitä rikosoikeusjärjestelmässä on odotettavissa, kun rikosilmoitus on tehty tai kun sinuun otetaan yhteyttä tutkinnan aikana;
 • arvio siitä, haluatko tukea, ja millaista tukea tarvitset. Näin voidaan selvittää, kuulutko johonkin niistä kolmesta henkilöryhmästä, jotka voivat tarvita lisätukea, ja missä määrin voit hyötyä erityistoimista. Uhrien tukipalvelut voivat tehdä yksityiskohtaisemman arvion poliisin puolesta;
 • joko kirjallista tietoa siitä, mitä rikosoikeusjärjestelmässä on odotettavissa, kuten ”Tietoa rikoksen uhreille” -tiedote, tai tiedot sisältävän verkkosivun osoite, viiden työpäivän kuluessa siitä, kun olet tehnyt rikosilmoituksen tai kun sinuun on otettu yhteyttä tutkinnassa;
 • ilmoitus siitä, miten usein saat tilannetietoja poliisin kanssa käydyn keskustelun jälkeen;
 • selitys rikoksen tutkimatta jättämistä koskevasta päätöksestä viiden päivän kuluessa päätöksen tekemisestä;
 • ilmoitus siitä, että tutkinta on lopetettu eikä ketään aseteta syytteeseen, sekä päätöksen perustelut.

Sinulla on oikeus saada poliisilta tietoa uhrien tukipalveluista sekä tarvittavat yhteystiedot, jotta voit käyttää palveluja milloin tahansa.

Sinulla on oikeus saada poliisilta tieto seuraavista tapahtumista sekä niiden syistä viiden työpäivän kuluessa:

 • epäilty on pidätetty;
 • epäiltyä on kuulusteltu;
 • epäilty on vapautettu ilman syytteitä;
 • epäilty on vapautettu takuita vastaan tai takuiden ehdot ovat muuttuneet tai ne on peruutettu.

Onko minulla oikeus maksuttomiin käännös- ja tulkkauspalveluihin (kun asioin poliisin tai muiden viranomaisten kanssa tai rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Jos et ymmärrä tai puhu englantia, sinulla on oikeus pyytää tulkkausta ymmärtämääsi kieleen,

 • kun teet rikosilmoitusta [1];
 • kun poliisi kuulustelee sinua ja
 • kun sinua kuullaan todistajana.

Jos et ymmärrä tai puhu englantia, sinulla on oikeus saada käännös seuraavista asiakirjoista:

 • rikosilmoituksen kirjallinen vahvistus;
 • sellaisen sinulle toimitetun asiakirjan merkitykselliset osat, jota on käsiteltävä kuulustelussa tai oikeuden kuulemisessa;
 • asiakirja, jossa sinulle ilmoitetaan oikeudenkäynnin päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta ja
 • rikosoikeudellisen menettelyn tulokset, jos sinulla on käytännesääntöjen mukaisesti oikeus nähdä ne, ja vähintään tiivistelmä päätöksen perusteluista, kun sellaiset ovat saatavilla.

[1] Sinulla on oikeus tehdä rikosilmoitus kielellä, jota ymmärrät, tai sinulla on oikeus kielelliseen tukeen, jos et puhu englantia.

Miten viranomaiset huolehtivat siitä, että ymmärrän heitä ja he minua (jos olen lapsi tai vammainen henkilö)?

Uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaisten palveluntarjoajien on viestittävä kanssasi yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kielellä ja toteutettava tarvittavat toimet (esim. EasyRead-menetelmä, pistekirjoitus tai rekisteröity välittäjä), joilla sinua voidaan auttaa ymmärtämisessä ja ymmärretyksi tulemisessa. Asianmukaisista toimista päättäessään palveluntarjoajien on otettava huomioon mahdolliset merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa kykyysi ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.

Saatavilla on useita erilaisia yksinkertaisella kielellä laadittuja tiedotuslehtisiä useissa eri muodoissa.

Rikoksen uhrien tukipalvelut

Mitä kautta voin saada tukea?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLähisuhdeväkivallasta, rikosoikeudesta ja rikoksen uhreista annetun vuoden 2004 lain 56 §:n mukaisesti oikeusministeriö voi myöntää avustuksia uhrien tukipalvelujen tilaamista varten. Lisäksi alueellisille poliisiviranomaisille voidaan myöntää avustuksia henkisten tai käytännön tukipalvelujen tilaamiseen tai tarjoamiseen rikoksen uhreille Linkki avautuu uuteen ikkunaanepäsosiaalisesta käyttäytymisestä, rikosoikeudesta ja poliisitoiminnasta annetun vuoden 2014 lain 143 §:n mukaisesti.

Ohjaako poliisi minut automaattisesti tukipalvelujen piiriin?

Poliisi kertoo sinulle välittävänsä tietosi automaattisesti uhrien tukipalvelulle kahden työpäivän kuluessa rikosilmoituksen tekemisestä. Sinulla on oikeus pyytää poliisia olemaan ilmoittamatta tietojasi uhrien tukipalvelulle.

Jos olet seksuaalirikoksen tai lähisuhdeväkivallan uhri tai menehtyneen lähiomainen, poliisi pyytää sinulta nimenomaisen suostumuksen ennen tietojen toimittamista uhrien tukipalvelulle.

Miten yksityisyyttäni suojellaan?

Kun palveluntarjoajilla on velvollisuus jakaa tietoja uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti, tiedot on jaettava tehokkaasti vuoden 1998 tietosuojalain ja muun asiaankuuluvan lainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

Onko minun tehtävä rikosilmoitus, jotta voin saada tukipalveluja?

Ei ole. Sinulla on oikeus saada uhrin tukipalveluja milloin tahansa riippumatta siitä, oletko tehnyt rikosilmoituksen, myös tutkinnan ja syytteeseenpanon jälkeen.

Henkilökohtainen suojelu, jos uhria uhkaa vaara

Millaista suojelua voin saada?

Kun rikoksen uhri tekee rikosilmoituksen rikoksen tutkinnasta vastaavalle palveluntarjoajalle, tämän on huolehdittava siitä, että uhrin tarpeet arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan mahdolliset suojelutarpeet sekä määrittämään kuulustelun tai todisteiden esittämisen yhteydessä, missä määrin uhri hyötyisi erityissuojelusta tai muista erityistoimista.

Arvioinnin luonne riippuu kaikista olosuhteista, kuten esimerkiksi rikoksen vakavuudesta sekä uhrille aiheutuneen ilmeisen haitan asteesta. Arvioinnissa on otettava huomioon uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, hänen näkemyksensä tapahtumista sekä rikoksen luonne ja olosuhteet.

Jos palveluntarjoaja on todennut yksilöllisen arvioinnin perusteella, että uhrilla on erityisiä suojelutarpeita ja että hän hyötyisi erityissuojelutoimista kuulustelun yhteydessä, palveluntarjoajan on lisäksi varmistettava seuraavat seikat ottaen huomioon toiminnalliset ja käytännön rajoitteet:

 • sama henkilö suorittaa mahdollisuuksien mukaan kaikki uhrin kuulustelut, paitsi jos tästä aiheutuisi haittaa tutkinnan asianmukaiselle käsittelylle;
 • uhria kuulustellaan tarvittaessa tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa;
 • uhria kuulustelevat tai siihen osallistuvat ammattihenkilöt, joilla on tähän sopiva koulutus, ja
 • seksuaaliväkivallan, sukupuoleen perustuvan väkivallan tai lähisuhdeväkivallan uhrille tarjotaan mahdollisuutta siihen, että häntä kuulustelee samaa sukupuolta oleva henkilö. Tätä koskeva pyyntö on hyväksyttävä mahdollisuuksien mukaan, paitsi jos siitä aiheutuisi haittaa tutkinnan asianmukaiselle käsittelylle.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että epäilty pakenee, poliisi saa pakoa koskevan ilmoituksen vankilalta, nuorisorikkomuksista vastaavalta työryhmältä (Youth Offending Team), sairaalalta tai maahanmuuttajien pidätyskeskukselta. Sen jälkeen poliisi ilmoittaa uhrille mahdollisuuksien mukaan paosta ja, jos epäillyn katsotaan aiheuttavan uhrille merkittävän riskin tai haittaa, toimista, joihin ryhdytään hänen suojelemisekseen.

Keneltä saan suojelua?

Jos teet rikosilmoituksen rikoksen tutkinnasta vastaavalle palveluntarjoajalle, tämän on varmistettava, että uhri arvioidaan yksilöllisesti mahdollisen erityissuojan määrittämiseksi. Useimmissa tapauksissa arvioinnin tekee poliisi.

Arvioidaanko tilannettani sen selvittämiseksi, voiko rikoksentekijä aiheuttaa minulle lisävahinkoa?

Kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus poliisin suorittamaan arviointiin mahdollisten tarpeiden tai tarvittavan tuen määrittämiseksi sekä sen määrittämiseksi, hyötyykö ja missä määrin uhri voi hyötyä erityistoimista. Arvioinnin kesto ja sisältö riippuu rikoksen vakavuudesta ja yksilöllisistä tarpeistasi. Arvioinnissa otetaan huomioon henkilökohtaiset ominaisuutesi ja näkemyksesi sekä rikoksen luonne ja olosuhteet. Mitä enemmän tietoja pystyt antamaan arvioinnin aikana, sitä paremmin tukea voidaan tarjota yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Arvioidaanko tilannettani sen selvittämiseksi, voiko minulle aiheutua lisävahinkoa rikosoikeudenkäyntimenettelystä (rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus poliisin suorittamaan arviointiin mahdollisten tarpeiden tai tarvittavan tuen määrittämiseksi sekä sen määrittämiseksi, hyötyykö uhri ja missä määrin. Arvioinnin kesto ja sisältö riippuu rikoksen vakavuudesta ja yksilöllisistä tarpeistasi. Arvioinnissa otetaan huomioon henkilökohtaiset ominaisuutesi ja näkemyksesi sekä rikoksen luonne ja olosuhteet. Mitä enemmän tietoja pystyt antamaan arvioinnin aikana, sitä paremmin tukea voidaan tarjota yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Millaista suojelua erittäin haavoittuvassa asemassa olevat uhrit voivat saada?

Olet oikeutettu uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaiseen haavoittuvassa asemassa oleville uhreille myönnettävään täydentävään tukeen[1], jos seuraavat seikat vaikuttavat todennäköisesti todisteiden laatuun:

 1. kärsit vuoden 1983 mielenterveyslaissa (Mental Health Act 1983) tarkoitetusta mielenterveyden häiriöstä;
 2. sinulla on jokin muu merkittävä älyllinen tai sosiaaliseen toimintaan vaikuttava kehitysvamma, tai
 3. sinulla on fyysinen vamma tai kärsit fyysisestä häiriöstä.

[1] Tämä perustuu nuoriso-oikeudesta ja rikosasioiden todisteista annetun vuoden 1999 lain (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) 16 §:n perusteisiin, joiden mukaan tuomioistuin voi määrittää erityistoimia koskevan tukikelpoisuuden (katso 1 luvun 1.13-1.15 §).

Onko alaikäisillä uhreilla erityisiä oikeuksia?

Jos olet alle 18-vuotias (rikoksen tekohetkellä), sinulla on oikeus uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaiseen haavoittuvassa asemassa oleville uhreille myönnettävään täydentävään tukeen [1]. Tämä tarkoittaa, että olet oikeutettu myös erityistoimiin, jos esität todisteita oikeudessa.

[1] Tämä perustuu nuoriso-oikeudesta ja rikosasioiden todisteista annetun vuoden 1999 lain (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) 16 §:n perusteisiin, joiden mukaan tuomioistuin voi määrittää erityistoimia koskevan tukikelpoisuuden (katso 1 luvun 1.13-1.15 §).

Rikos johti lähiomaiseni kuolemaan. Mitkä ovat oikeuteni?

Vainajan lähiomaisilla on oikeus saada käytännesääntöjen mukaisia kaikkein vakavimpien rikosten uhreille tarkoitettuja palveluja.

Lähiomaiseni joutui rikoksen uhriksi. Mitkä ovat oikeuteni?

Perheen edustaja sellaisissa tapauksissa, joissa uhri on vammainen tai vammautunut rikoksen seurauksena niin pahoin, ettei hän pysty kommunikoimaan

Jos sinulla on vamma tai olet vammautunut rikoksen seurauksena niin pahoin, ettet pysty kommunikoimaan, sinulla tai lähiomaisillasi on oikeus nimetä perheen edustaja toimimaan ainoana yhteyspisteenä uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaisten palvelujen vastaanottamista varten.

Alle 18-vuotiaan uhrin vanhempi tai huoltaja

Jos olet alle 18-vuotias, sinulla ja yleensä myös vanhemmallasi tai huoltajallasi on oikeus saada käytännesääntöjen mukaisia palveluja.[1]

[1] Tämä ei koske tapauksia, joissa vanhempasi tai huoltajasi on rikostutkinnan kohteena tai on saanut syytteen rikoksen yhteydessä tai joissa palveluntarjoaja katsoo perustellusti, että ei ole etujesi mukaista, että vanhempasi tai huoltajasi saa kyseisiä palveluja.

Voinko osallistua sovitteluun? Millä ehdoin? Olenko turvassa sovittelun aikana?

Korjaava eli restoratiivinen oikeus (restorative justice) on menettely, jossa uhri ja haitan aiheuttanut henkilö saatetaan yhteen ja jossa pyritään löytämään myönteinen ratkaisu tilanteeseen.

Korjaava oikeus on vapaaehtoinen menettely. Siihen ei ole pakko osallistua, vaan sekä uhrin että rikoksentekijän on suostuttava menettelyyn ennen kuin se voidaan käynnistää. Voit pyytää korjaavaan oikeusmenettelyyn osallistumista itsellesi sopivana hetkenä, tai sinua voidaan pyytää osallistumaan siihen, koska rikoksentekijä on pyytänyt menettelyä. Korjaava oikeus ei aina ole sopiva ratkaisu, vaikka molemmat osapuolet haluaisivat turvautua siihen. Yhteyshenkilö tekee arvion menettelyn sopivuudesta.

Käyttöön otetaan riittävät suojatoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki menettelyt, joihin osallistut, ovat turvallisia. Koulutettu yhteyshenkilö on aina läsnä uhrin ja rikoksentekijän välisissä tapaamisissa. Jos rikoksentekijä on myöntänyt syyllisyytensä ja hän suostuu tapaamiseen tai yhteydenottoon, sinulla voi olla mahdollisuus selittää hänelle, miten rikos on vaikuttanut sinuun. Tämän jälkeen voit ehdottaa, että rikoksentekijä pyytää tekoaan anteeksi, tai voitte sopia toimista, joihin rikoksentekijän on ryhdyttävä aiheutuneen vahingon hyvittämiseksi.

Korjaava oikeus on eri asia kuin yhteisöllinen sovittelu (community resolution). Yhteisöllinen sovittelu on poliisin harjoittama epävirallinen keino käsitellä vähämerkityksisiä rikoksia ja epäsosiaalista käytöstä oikeasuhteisesti virallisen rikosoikeusjärjestelmän ulkopuolella. Yhteisöllistä sovittelua sovelletaan ensisijaisesti ensikertalaisiin rikoksentekijöihin, jotka ovat ilmaisseet vilpitöntä katumusta, sekä tapauksiin, joissa uhri ei halua poliisin ryhtyvän virallisiin toimiin.

Mistä saan tietoa oikeuksiani koskevasta lainsäädännöstä?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikoksen uhreja koskevat käytännesäännöt (Code of Practice for Victims of Crime, jäljempänä ’uhreja koskevat käytännesäännöt’) on annettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanlähisuhdeväkivallasta, rikosoikeudesta ja rikoksen uhreista annetun vuoden 2004 lain (jäljempänä ’vuoden 2004 laki’) 32 §:n mukaisesti ja ne tulivat voimaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanvuoden 2004 lain 33 §:n nojalla annetulla määräyksellä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanlähisuhdeväkivallasta, rikosoikeudesta ja rikoksen uhreista annettua vuoden 2004 lakia (uhreja koskevat käytännesäännöt) koskeva vuoden 2015 määräys (vuonna 2015 annettu hallinnollinen määräys nro 1817)), joka esitettiin parlamentille 23. lokakuuta 2015 ja jonka myötä uhreja koskevan säännöstön tarkistettu versio tuli voimaan 16. joulukuuta 2015.

Uhreja koskevissa käytännesäännöissä säädetään palveluista, joita tärkeimpien rikosoikeudellisten elinten (johdanto, 1-4 luku) ja vastaavista tehtävistä vastaavien elinten (5 luku) on tarjottava Englannissa ja Walesissa rikosten uhreille. Näitä elimiä kutsutaan ”palveluntarjoajiksi” (service providers). Uhreja koskevissa käytännesäännöissä määritetään tuet, joihin rikosten uhreilla on oikeus, sekä asiaankuuluvien palveluntarjoajien keskinäiset velvollisuudet.

Uhreja koskevien käytännesääntöjen 3 luvussa säädetään lapsille ymmärrettävällä kielellä, että palveluja on tarjottava rikoksen uhriksi joutuneille lapsille. Tätä säännöstä on luettava yhdessä uhreja koskevien käytännesääntöjen johdannon ja 1 ja 2 luvun kanssa.

Uhreja koskevien käytännesääntöjen johdannossa, 1 §:ssä ja 5 luvun 1 §:ssä varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat direktiivin yleisperiaatteet huomioon toimiessaan uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaisissa tehtävissään.

Uhreja koskevien käytännesääntöjen mukaisia tukia sovelletaan kaikkiin uhreihin heidän kotipaikka-asemastaan riippumatta.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLähisuhdeväkivallasta, rikosoikeudesta ja rikoksen uhreista annetun vuoden 2004 lain 56 §:ssä säädetään seuraavaa: oikeusministeriö tilaa kansallisia uhreille tarkoitettuja palveluja avustuksina. Lisäksi alueellisille poliisiviranomaisille voidaan myöntää avustuksia henkisten tai käytännön tukipalvelujen tilaamiseen tai tarjoamiseen rikoksen uhreille Linkki avautuu uuteen ikkunaanepäsosiaalisesta käyttäytymisestä, rikosoikeudesta ja poliisitoiminnasta annetun vuoden 2014 lain 143 §:n mukaisesti.

Oikeusministeriön ja poliisi- ja rikospoliisiviranomaisten välisen avustussopimuksen 3 kohdan mukaan poliisi- ja rikospoliisiviranomaisten tilaamien palvelujen on oltava uhreja koskevan direktiivin ja erityisesti sen 8 ja 9 §:n mukaisia. Sopimuksen 4 kohdassa määrätään, että palvelujen on oltava 8 §:n 1 momentissa lueteltujen ehtojen mukaisia.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

Miten rikosilmoitus tehdään?

Rikoksesta on ensin ilmoitettava poliisille. Tietoja rikosilmoituksen tekemisestä on saatavilla seuraavasta linkistä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosilmoituksen tekeminen

Mistä voin selvittää, miten asia etenee?

Jos olet rikoksen uhri, sinulla on oikeus saada poliisilta tiedot seuraavista tapahtumista sekä selitys niiden syistä viiden työpäivän kuluessa tapahtumasta, jos:

 • epäilty on pidätetty;
 • epäiltyä on kuulusteltu;
 • epäilty on vapautettu ilman syytteitä;
 • epäilty on vapautettu sillä ehdolla, että hän ilmoittautuu poliisille tiettynä ajankohtana, tai jos vapautuksen ehdot ovat muuttuneet tai ne on peruutettu.

Sinulla on oikeus saada poliisilta tiedot seuraavista tapahtumista viiden työpäivän kuluessa:

 • ensimmäisen tuomioistuinkäsittelyn päivämäärä, kellonaika ja paikka;
 • jos epäilty on vapautettu tuomioistuinkäsittelyyn saapumista varten, vapautuksen ehdot sekä niihin tehdyt muutokset.

Onko minulla oikeus saada oikeusapua (rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana)? Millä ehdoin?

Uhrit ja todistajat eivät ole rikosoikeudenkäynnin asianosaisia, eikä heillä tästä syystä ole oikeutta oikeusapuun Englannissa ja Walesissa.

Voinko saada korvauksia kuluista (jotka aiheutuvat osallistumisesta rikostutkintaan/oikeudenkäyntiin)? Millä ehdoin?

Rikossyytettä ajavilla viranomaisilla on oltava säännöt, joiden mukaan uhreilla on mahdollisuus saada korvaus kuluista, joita aiheutuu todisteiden esittämisestä oikeudessa.

Lisätietoja todistajien korvausvaatimusten esittämisestä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

ja Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Jos asian käsittely päätetään lopettaa ennen kuin asia menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, voinko hakea tällaiseen päätökseen muutosta?

Jos et ole tyytyväinen syyttäjäviraston (Crown Prosecution Service , CPS) syyttämättäjättämispäätökseen, voit hakea päätöksen uudelleentarkastelua uhrien muutoksenhakuoikeutta koskevien kansallisen poliisipäälliköiden neuvoston (National Police Chiefs Council, NPCC) ja syyttäjäviraston sääntöjen mukaisesti.

Syyttäjävirasto otti käyttöön uhrien muutoksenhakuoikeutta koskevat säännöt 5. kesäkuuta 2013. Englannin ja Walesin poliisivoimat ottivat käyttöön vastaavanlaiset säännöt 1. huhtikuuta 2015. Sääntöjen mukaan rikoksen uhrilla on oikeus hakea poliisin tai syyttäjäviraston syyttämättäjättämispäätöksen tai rikosoikeusmenettelyn päättämistä koskevan muun päätöksen uudelleentarkastelua.

Jos sinulle ilmoitetaan päätöksestä, jonka uudelleentarkastelua voit hakea joko kansallisen poliisipäälliköiden neuvoston tai syyttäjäviraston sääntöjen nojalla, sinulla on oikeus saada ilmoituksessa riittävät tiedot, jotta voit päättää, haluatko hakea päätöksen uudelleentarkastelua.

Voinko osallistua oikeudenkäyntiin?

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana.

Mikä on virallinen roolini oikeudenkäynnissä? Voinko esimerkiksi päättää, olenko todistaja, asianosainen vai toissijaisen syyteoikeuden käyttäjä (asianomistaja)?

Rikosten uhreja koskevissa käytännesäännöissä (Victims’ Code) uhrilla tarkoitetaan

 • luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys;
 • uhrin lähiomaista, jos uhri on kuollut rikoksen välittömänä seurauksena.

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana. Jos sinulla on tietoa asiaan liittyvistä ihmisistä, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa luonnetodistajana, yleensä puolustuksen aloitteesta. Kummassakin tapauksessa todistajanlausuntosi voi ratkaista sen, tuomitaanko vastaaja vai vapautetaanko hänet syytteistä.

Asianomistajan syyteoikeutta suojellaan rikosten syytteeseenpanosta annetun vuoden 1985 lain (Prosecution of Offences Act (POA)) 6 ยง:n 1 momentilla. Syyteoikeuteen liittyy kuitenkin joitakin rajoituksia:

 • syyttäjäviraston johtajalla (Director of Public Prosecutions) on rikosten syytteeseenpanosta annetun vuoden 1985 lain 6 ยง:n 2 momentin mukaan toimivalta ottaa asianomistajasyytteet hoitaakseen;
 • joissakin tapauksissa toissijaista syyteoikeutta käyttävän asianomistajan on pyydettävä ennen oikeudenkäynnin alkamista valtakunnansyyttäjältä (Attorney General) tai syyttäjäviraston johtajalta lupa syytteen ajamiseen.
Lisätietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tähän rooliin liittyy?

Rikosten uhreja koskevissa käytännesäännöissä säädetään uhrien oikeuksista. Käytännesäännöt ovat saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Jos olet rikoksen todistaja mutta et uhri, voit saada palveluja todistajan oikeuksien peruskirjan (Witness Charter) mukaisesti (tällöin käytännesääntöjä ei sovelleta). Todistajan oikeuksien peruskirja on saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Voinko antaa oikeudenkäynnin aikana lausuman tai todistajanlausunnon? Millä ehdoin?

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana. Jos sinulla on tietoa asiaan liittyvistä ihmisistä, sinua voidaan pyytää kuultavaksi luonnetodistajana, yleensä puolustuksen aloitteesta.

Voit antaa uhrin henkilökohtaisen lausuman (Victim Personal Statement (VPS)), jossa selität omin sanoin, miten rikos on vaikuttanut sinuun (fyysisesti, emotionaalisesti, taloudellisesti tai muulla tavalla). Lausuma poikkeaa todistajanlausunnosta, joka koskee tapahtumia rikoshetkellä (esimerkiksi sitä, mitä näit tai kuulit).

Antamalla lausuman saat äänesi kuuluviin rikosoikeudellisessa menettelyssä. Et kuitenkaan saa ilmaista lausumassa mielipidettäsi tuomiosta tai seuraamuksesta, joka epäillylle olisi määrättävä, sillä niistä päättää tuomioistuin.

Sinulla on oikeus antaa lausuma samaan aikaan kun annat rikoksen tapahtumia koskevan todistajanlausunnon poliisille.

Jos vastaaja todetaan syylliseksi, sinulla on oikeus ilmoittaa, haluatko, että lausumasi luetaan ääneen tai (jos lausuma on äänitetty) toistetaan oikeudessa. Lisäksi sinulla on oikeus ilmoittaa, haluatko lukea lausumasi ääneen itse vai haluatko, että joku muu (esim. lähiomainen tai syyttäjäviraston asianajaja) lukee sen. Ennen kuin päätät, luetaanko lausumasi ääneen vai toistetaanko se, sinulle kerrotaan mahdollisista seurauksista, kuten esimerkiksi siitä, että lausumastasi voidaan kertoa tiedotusvälineissä. Lisäksi oikeudenkäynnissä puolustusasianajaja voi esittää sinulle lausumaasi koskevia kysymyksiä.

Jos pyydät, että lausumasi luetaan ääneen tai toistetaan oikeudessa, oikeus päättää etusi huomioon ottaen siitä, mitkä osat lausunnosta luetaan ääneen tai toistetaan, sekä siitä, kuka lausunnon lukee. Useimmissa tapauksissa koko lausuma tai osa siitä luetaan ääneen tai toistetaan, ellei oikeus totea, että lukematta tai toistamatta jättämiseen on hyvä syy. Saat oikeuden päätöksen tiedoksi.

Mitä tietoja uhrille annetaan oikeudenkäynnin aikana?

Sinulla on oikeus

 • saada tietoa mahdollisten vapauttamista koskevien kuulemisten ratkaisusta (joka koskee merkityksellisiä vapautuksen ehtoja ja niihin tehtyjä merkittäviä muutoksia) ja sen perusteluista viiden työpäivän kuluessa. Jos olet joutunut kaikkein vakavimpiin kuuluvan rikoksen uhriksi tai jos olet haavoittuvassa asemassa tai jatkuvan uhan tai pelottelun kohteena, sinulla on oikeus saada nämä tiedot yhden työpäivän kuluessa;
 • lisäksi saat todistajanhoidosta vastaavalta yksiköltä (Witness Care Unit) tiedot mahdollisten asiaan liittyvien rikosoikeudellisten kuulemisten päivämääristä, käsittelypaikasta ja tuloksista. Nämä tiedot on annettava yhden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajanhoidosta vastaava yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • saada tieto siitä, onko epäillystä annettu pidätysmääräys, ja jos epäilty pidätetään uudelleen, kuulemisen tuloksesta. Jos epäilty pidätetään uudelleen pidätysmääräyksen nojalla, hänet yleensä tuodaan oikeuden eteen pian tämän jälkeen. Nämä tiedot on annettava viiden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajanhoidosta vastaava yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • jos epäilty kiistää syyllisyytensä, keskustella mahdollisista tarpeistasi todistajanhoidosta vastaavan yksikön kanssa ja tulla ohjatuksi asiaankuuluvaan tukiryhmään tai tarvittaessa virastoon.

Jos toimit todistajana oikeudenkäynnissä, sinulla on oikeus

 • kysyä tuomioistuimen henkilöstöltä, voitko saapua rakennukseen eri sisäänkäynnin kautta kuin epäilty tai tämän omaiset tai ystävät;
 • tavata mahdollisuuksien mukaan syyttäjäviraston asianajaja tai edustaja ja esittää tälle kysymyksiä tuomioistuinmenettelystä. Asianajaja tai edustaja kertoo sinulle mahdollisuuksien mukaan, miten pitkään sinun on odotettava ennen kuin sinua kuullaan todistajana;
 • saada mahdollisuuksien mukaan syyttäjäviraston asianajajalta tai edustajalta selitys menettelyn mahdollisista viivästyksistä kyseisenä päivänä sekä tieto todennäköisestä odotusajasta;
 • odottaa ja istua eri tilassa kuin epäilty ja tämän perheenjäsenet tai ystävät - tuomioistuimen on järjestettävä tämä aina, kun se on mahdollista;
 • hyödyntää tuomioistuimen mahdollisesti määräämiä erityistoimia;
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö tuomioistuimessa, jotta saat ajantasaiset tiedot oikeuskäsittelyn etenemisestä.

Saanko tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin?

Oikeutta tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin säännellään siviiliprosessisääntöjen 5 osassa. Kaikkein merkityksellisimmät säännöt ovat todennäköisesti 5.4C ja 5.4D. Säännöt ovat saatavissa Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Uhrilla ei ole oikeutta hakea muutosta rikoksentekijän tuomioon tai rangaistukseen.

Mitkä ovat oikeuteni tuomion antamisen jälkeen?

Oikeudenkäynnin jälkeen sinulla on oikeus

 • saada syyttäjänviraston (Crown Prosecution Service, CPS) päätöksen mukainen korvaus kuluista, joita on aiheutunut sinulle oikeudenkäyntiin osallistumisesta todistajana. Korvaus maksetaan 10 työpäivän kuluessa siitä, kun syyttäjänvirasto on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuslomakkeen;
 • saada todistajien palveluyksiköltä (Witness Care Unit) tietoa oikeudenkäynnin tuloksista sekä mahdollisuuksien mukaan lyhyt tiivistelmä sen perusteluista. Nämä tiedot annetaan yhden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajien palveluyksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • siihen, että todistajien palveluyksikkö ohjaa sinut soveltuvissa tapauksissa uhrien tukipalvelujen pariin, kun palveluja on saatavilla.

(i) Kun Crown Court -tuomioistuimelta haetaan muutosta Magistrates’ Court ‑tuomioistuimen määräämään tuomioon tai rangaistukseen:

sinulla on oikeus saada todistajien palveluyksiköltä seuraavat tiedot yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta:

 • tieto muutoksenhausta;
 • mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn päivämäärä, kellonaika ja paikka;
 • muutoksenhaun tulos, mukaan luettuna mahdolliset muutokset alkuperäiseen tuomioon.

Lisäksi sinulla on oikeus

 • odottaa ja istua oikeussalissa eri tilassa kuin muutoksenhakija ja tämän lähiomaiset tai ystävät. Tuomioistuimen on huolehdittava näistä järjestelyistä aina, kun se on mahdollista;
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö Crown Court -tuomioistuimessa;
 • saada tarvittaessa tietoa rikoksen uhrien tukipalveluista, jos niitä on saatavilla.

(ii) Kun muutoksenhakutuomioistuimelta (Court of Appeal) haetaan muutosta tuomioon tai rangaistukseen tai kun Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalta oikeudelta (Supreme Court) haetaan muutosta rikosasiassa oikeuskysymyksen osalta,

sinulla on oikeus

 • saada tieto siitä, että muutoksenhakijalle on myönnetty muutoksenhakuoikeus, viiden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajien palveluyksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta. Kaikkien vakavimpien rikosten uhreilla tai uhreilla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tai jatkuvan uhan tai pelottelun kohteena, on oikeus saada tämä tieto yhden työpäivän kuluessa;
 • saada todistajien palveluyksiköltä tieto mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • saada todistajien palveluyksiköltä tieto muutoksenhakijan vapauttamisesta takuita vastaan ennen muutoksenhaun käsittelyä tai takuuehtojen muuttamisesta, yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta;
 • saada todistajien palveluyksiköltä ajantasaiset tiedot tuomioistuinkäsittelyn ajankohdan mahdollisista muutoksista yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta;
 • saada todistajien palveluyksiköltä rikosasioiden muutoksenhakuvirastossa (Criminal Appeal Office) tai Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmassa oikeudessa työskentelevän yhteyshenkilön nimi;
 • saada tieto muutoksenhaun tuloksesta viiden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajien palveluyksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta. Tähän sisältyy tieto mahdollisista alkuperäiseen tuomioon tehdyistä muutoksista. Kaikkien vakavimpien rikosten uhreilla tai uhreilla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tai jatkuvan uhan tai pelottelun kohteena, on oikeus saada tiedot yhden työpäivän kuluessa;
 • odottaa oikeudessa eri tilassa kuin muutoksenhakija ja tämän lähiomaiset tai ystävät. Tuomioistuimen henkilöstön on huolehdittava näistä järjestelyistä aina, kun se on mahdollista. On harvinaista, että muutoksenhakija osallistuu kuulemisiin korkeimmassa oikeudessa. Erityisjärjestelyihin ryhdytään, jos muutoksenhakija on läsnä oikeudessa etkä halua istua oikeussalissa;
 • pyytää muutoksenhakuvirastolta tai Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden henkilöstöltä oikeuden päätöstä, kun se on julkaistu.

Jos olet menehtyneen uhrin lähiomainen, sinulla on edellytykset täyttävissä tapauksissa oikeus tavata syyttäjä, kun muutoksenhakuoikeus on myönnetty. Tapaamisessa selitetään muutoksenhaun ja oikeusmenettelyjen luonne.

Rikosasioiden tarkistuslautakunta

Saatuaan hakemuksen rikoksentekijältä rikosasioiden tarkistuslautakunta (Criminal Cases Review Commission) tarkistaa rikoksesta määrätyt tuomiot ja rangaistukset. Lautakunta voi siirtää tuomion tai rangaistuksen uuteen muutoksenhakumenettelyyn, jos esiin tulee uusia tietoja tai näkökohtia, joiden mukaan tuomio on perusteeton tai rangaistus on liian pitkä. Lautakunta saa tuomituilta henkilöiltä vuosittain noin 1 000 hakemusta, ja se toimittaa uuteen muutoksenhakukäsittelyyn 30-40 tapausta. Asiaa tarkastellessaan lautakunta arvioi tapauksen mahdollisen vaikutuksen sinuun ja päättää, onko sinulle ilmoitettava asiasta. Lautakunta kirjaa kanssasi käytävää yhteydenpitoa koskevien päätöstensä perustelut ja ilmoittaa tarvittaessa päätöksistään poliisille.

 • Jos lautakunta katsoo, että tarkistus tulee todennäköisesti tietoosi, sinulla on oikeus saada siltä asiaa koskeva ilmoitus.
 • Jos lautakunta päättää, että sinuun on asianmukaista ottaa yhteyttä tarkistuksen aikana, se ilmoittaa, että hakemus on vastaanotettu ja että asiaa tarkistetaan. Tarkistuksen jälkeen lautakunta päättää, onko tuomio tai rangaistus siirrettävä tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja ilmoittaa päätöksestään sinulle, ellet ole nimenomaisesti pyytänyt, ettei asiasta ilmoiteta.
 • Jos lautakunta päättää, että sinuun ei ole asianmukaista ottaa yhteyttä tarkistuksen aikana, mutta tämän jälkeen päättää siirtää tuomion tai rangaistuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, lähtökohtaisesti oletetaan, että lautakunta ilmoittaa sinulle siirtämisestä.

Onko minulla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

 • Sinulla on oikeus saada uhrien tukipalveluja milloin tahansa riippumatta siitä, oletko tehnyt rikosilmoituksen, ja tutkinnan ja oikeuskäsittelyn päätökseen saattamisen jälkeen.

Mitä tietoja saan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

 • Sinulla on oikeus saada todistajien palveluyksiköstä tieto tuomiosta (jos epäilty on tuomittu) yhden työpäivän kuluessa siitä, kun yksikkö on saanut tiedon tuomioistuimelta. Näihin tietoihin sisältyy myös lyhyt selitys tuomion merkityksestä ja vaikutuksesta.
 • Sinulla on oikeus saada syyttäjänvirastolta vastaus mahdollisiin tuomiota koskeviin kysymyksiisi, joihin todistajien palveluyksikkö ei pysty vastaamaan.
 • Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi menehtyneen uhrin lähiomaisilla on tarvittaessa oikeus tavata syyttäjänviraston edustaja. Tapaamisessa edustaja selittää, millainen tuomio tekijälle on määrätty. Tapaaminen järjestetään yleensä tuomioistuimen tiloissa.

Ilmoitetaanko minulle, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Jos olet joutunut sellaisen seksuaali- tai väkivaltarikoksen uhriksi, josta tekijälle on määrätty vähintään 12 kuukauden tuomio, sinulle tarjotaan pääsyä ehdonalaisyksikön lakisääteiseen uhrien tiedotusohjelmaan (Victim Contact Scheme, VCS). Sen tarkoituksena on antaa uhrille mahdollisuus saada tietoja ja neuvontaa rikosoikeudellisesta menettelystä hänen tapaukseensa nimetyn yhteyshenkilön (Victim Liaison Officer) välityksellä. Ohjelmassa uhrille annetaan kansallisen ehdonalaisyksikön (National Probation Service) harkinnan mukaan tietoja rikoksentekijän tuomion keskeisistä vaiheista, kuten siirtymisestä ehdonalaiseen vapauteen tai vapauttamisesta, sekä esitetään tietoja uhriin liittyvistä ehdoista, joita voidaan asettaa rikoksentekijän vapauttamiselle.

Jos olet joutunut sellaisen seksuaali- tai väkivaltarikoksen [1] uhriksi, josta tekijälle on määrätty vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistus tai häntä pidetään sairaalahoidossa vuoden 1983 mielenterveyslain mukaisesti, sinulla on oikeus saada todistajien palveluyksiköltä tietoa uhrien tiedotusohjelmasta sekä siitä, että tapaustasi koskevat tiedot siirretään kansalliselle ehdonalaisyksikölle 20 työpäivän kuluessa, ellet ole kieltänyt tietojen siirtämistä.

Jos päätät osallistua uhrien tiedotusohjelmaan, sinulla on oikeus

 • päättää, haluatko saada tietoa rikoksentekijän tuomion keskeisistä vaiheista;
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö, joka toimii välittäjänä uhrin ja kansallisen ehdonalaisyksikön välillä, paitsi jos olet sellaisen mielenterveyspotilaan uhri, johon ei sovelleta vapaudenrajoituksia (ks. jäljempänä);
 • saada tietoa ja esittää huomautuksia kansalliselle ehdonalaisyksikölle sellaisista rikoksentekijän vapauttamisen tai ehdonalaiseen vapauteen pääsyn ehdoista, jotka liittyvät uhriin. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi kielto ottaa yhteyttä sinuun tai lähiomaisiisi;
 • saada kansalliselta ehdonalaisyksiköltä tietoa sellaisista rikoksentekijän vapauttamiseen tai ehdonalaiseen vapauteen pääsyyn sovellettavista ehdoista, jotka liittyvät sinuun tai lähiomaisiisi;
 • saada tieto kyseisten ehtojen päättymispäivästä;
 • saada mitkä tahansa muut tiedot, joiden kansallinen ehdonalaisyksikkö katsoo olevan merkityksellisiä asian olosuhteiden kannalta, mukaan luettuina tiedot rikoksentekijän tuomion keskeisistä vaiheista tai hoidosta, jos kyseessä on mielenterveyspotilas, johon sovelletaan tai johon ei sovelleta rajoituksia.

Myös menehtyneen uhrin lähiomaiselle voidaan tarjota pääsy uhrien tiedotusohjelmaan, jos rikoksentekijälle on määrätty

vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistus tai häntä hoidetaan psykiatrisessa vankisairaalassa (secure hospital). Muiden sukulaisten pääsystä tiedotusohjelmaan päättää kansallinen ehdonalaisyksikkö.

Uhrin vanhemmalle, huoltajalle tai hoitajalle tarjotaan yleensä pääsyä tiedotusohjelmaan uhrin puolesta silloin kun uhri on alle 18-vuotias tai haavoittuvassa asemassa oleva aikuinen tai hän ei muuten pysty osallistumaan ohjelmaan täysipainoisesti. Pääsyä tiedotusohjelmaan ei kuitenkaan tarjota näille henkilöille, jos sen ei katsota olevan uhrin etujen mukaista.

Toimet uhrin suojelemiseksi, jos rikoksentekijä pakenee

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että rikoksentekijä pakenee vankilasta, vankila, nuorisorikkomuksista vastaava työryhmä (Youth Offending Team), sairaala tai maahanmuuttajien säilöönottokeskus ilmoittaa paosta poliisille, minkä jälkeen poliisi ilmoittaa uhrille mahdollisuuksien mukaan paosta ja toimista, joihin ryhdytään hänen suojelemisekseen, jos rikoksentekijän katsotaan aiheuttavan uhrille merkittävän vaaran tai haittaa.

[1] Perheväkivallasta, rikosoikeudesta ja rikoksen uhreista annetun vuoden 2004 lain (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) 45 §:n 2 momentin mukaisesti.

Voinko osallistua vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voinko esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausuman tai hakea päätöksiin muutosta?

Jos olet päättänyt osallistua uhrien tiedotusohjelmaan ja ehdonalaislautakunta (Parole Board) aikoo käsitellä rikoksentekijän vapauttamista tai siirtymisestä ehdonalaiseen vapauteen, sinulla on oikeus

 • saada kansalliselta ehdonalaisyksiköltä tieto mahdollisesta ehdonalaislautakunnan kuulemisesta;
 • esittää ehdonalaislautakunnalle rikoksentekijän vapauttamisen ehtoja koskevia huomautuksia;
 • saada selitys, jos pyytämääsi ehtoa ei ole asetettu rikoksentekijän vapauttamiselle;
 • saada yhteyshenkilöltäsi selitys siitä, mikä on uhrin lausuma (Victim Personal Statement, VPS) sekä tieto siitä, miten ehdonalaislautakunta käyttää lausumaa;
 • esittää uhrin lausuma, joka toimitetaan ehdonalaislautakunnalle;
 • jos ehdonalaislautakunta katsoo suullisen kuulemisen aiheelliseksi, pyytää lupaa osallistua kuulemiseen uhrin lausuman esittämiseksi.
Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

4 - Korvaus

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä? (esim. viemällä asian oikeuteen, nostamalla vahingonkorvauskanteen tai aloittamalla liitännäismenettelyn)

Vuoden 2012 rikosvahingon korvausjärjestelmä

Rikosvahingon korvausjärjestelmä (Criminal Injuries Compensation Scheme) on hallituksen rahoittama järjestelmä, josta maksetaan korvauksia väkivaltarikosten syyttömille uhreille Isossa-Britanniassa. Kaikki korvausvaatimukset ratkaisee rikosvahingon korvauksia hallinnoiva viranomainen (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)). Kaikkia korvausvaatimuksia ei kuitenkaan hyväksytä, vaan hakijan on täytettävä järjestelmän kelpoisuusehdot.

Järjestelmää koskevat ohjeet ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Voit tehdä hakemuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä

Oikeuden määräämä korvaus

Magistrates' Court -tuomioistuin voi määrätä enintään 5 000 Englannin punnan suuruisen vahingonkorvauksen syytettä kohti. Crown Court -tuomioistuimen toimivaltaa ei ole rajoitettu, mutta sen on otettava huomioon rikoksentekijän varallisuus.

Tuomioistuin asettaa asianmukaiseksi katsomansa korvaussumman ottaen huomioon syyttäjän ja puolustuksen esittämät todisteet ja lausumat.

Tuomioistuimet kiinnittävät erityisen paljon huomiota vahingonkorvausmääräysten laatimiseen, ja niiden on ilmoitettava perusteet tällaisen määräyksen antamatta jättämiselle.

Lisätietoja Crown Court -tuomioistuimen vahingonkorvausmääräyksistä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Vahingonkorvauskanne

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta päättää uhri. Kanteen nostaminen voi kuitenkin vaikuttaa muihin korvausvaatimuksiin. Sen vuoksi saatetaan tarvita oikeudellista neuvontaa.

Tietoja korvausvaatimuksen esittämisestä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Korvausmääräyksen täytäntöönpanosta vastaa tuomioistuin.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta? Millä ehdoin?

Tuomioistuimen antamasta korvausmääräyksestä ei makseta ennakkomaksua Englannissa tai Walesissa.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Sinulla voi olla oikeus saada korvaus rikosvahingon korvausjärjestelmästä. Lisätietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä:

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Sinulla voi olla oikeus rikosvahingon korvausjärjestelmän mukaiseen korvaukseen, vaikka rikoksentekijää ei tunneta tai tätä ei ole tuomittu. Lisätietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Jos rikosvahingon korvauksista vastaava viranomainen on päättänyt, että sinulla on oikeus maksuun, mutta ei voi tehdä lopullista ratkaisua, viranomainen voi harkita välimaksun suorittamista. Jos viranomainen ei voi tehdä lopullista päätöstä, tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vahingon pitkäaikaisen vaikutuksen selvittämiseen tarvitaan enemmän aikaa.

Lisätietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä
Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Mihin on otettava yhteyttä?

Uhrien tietopalvelusta (Victims’ Information Service) saat tietoa lähelläsi sijaitsevista tukipalveluista, korjaavan oikeuden palveluista, rikosoikeusjärjestelmästä sekä uhreja koskevista käytännesäännöistä (Victims’ Code) ja todistajan oikeuksien peruskirjasta (Witness Charter). Linkki avautuu uuteen ikkunaanUhrien tietopalvelu

Oikeusministeriö myöntää avustuksia uhrien tukipalveluille. Lisäksi alueellisille poliisiviranomaisille (Police and Crime Commissioners, PCC) voidaan myöntää avustuksia henkisten tai käytännön tukipalvelujen tilaamiseen tai tarjoamiseen rikoksen uhreille epäsosiaalista käyttäytymistä, rikollisuutta ja poliisitoimintaa koskevan lain (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014)143 ยง:n mukaisesti.

Tietoja paikallisesti rahoitetuista palveluista on saatavilla poliisin alueellisilla verkkosivustoilla. Tietoja alueellisista poliisiviranomaisista on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä

Tietoja lähimmästä seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksesta on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankansallisen terveydenhuoltojärjestelmän muita kuin hätätilanteita varten tarkoitetusta NHS 111 -tukipalvelusta, yleislääkäriltä, paikallisen sairaalan ensiavusta tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanNHS ChoicesLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364 -verkkosivustolta.

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Uhrien tietopalveluun sisältyy myös uhreille tarkoitettu tiedotuspuhelin +44 808 168 9293.

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Kyllä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Poliisin on annettava sinulle tiedot siitä, missä ja miten voit saada neuvontaa tai tukea, mukaan luettuna terveydenhuollon tuki, asiantuntijatuki (kuten psykologin apu) ja vaihtoehtoinen majoitus.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsuntolain (Housing Act 1996) 7 osassa edellytetään, että paikalliset asuntoviranomaiset antavat tukea kodittomille ja apua pyytäville henkilöille ja perheille.

Kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä (National Health Service) tarjoaa tukea seuraavissa tilanteissa:

Millaista tukea voin saada kansalaisjärjestöiltä?

Monet kansalaisjärjestöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt tarjoavat apua, tukea, neuvontaa ja muita yleis- tai erikoispalveluja rikoksen uhreille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.