Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Miten rikosilmoitus tehdään?

Rikoksesta on ensin ilmoitettava poliisille. Tietoja rikosilmoituksen tekemisestä on saatavilla seuraavasta linkistä: rikosilmoituksen tekeminen

Mistä voin selvittää, miten asia etenee?

Jos olet rikoksen uhri, sinulla on oikeus saada poliisilta tiedot seuraavista tapahtumista sekä selitys niiden syistä viiden työpäivän kuluessa tapahtumasta, jos:

 • epäilty on pidätetty;
 • epäiltyä on kuulusteltu;
 • epäilty on vapautettu ilman syytteitä;
 • epäilty on vapautettu sillä ehdolla, että hän ilmoittautuu poliisille tiettynä ajankohtana, tai jos vapautuksen ehdot ovat muuttuneet tai ne on peruutettu.

Sinulla on oikeus saada poliisilta tiedot seuraavista tapahtumista viiden työpäivän kuluessa:

 • ensimmäisen tuomioistuinkäsittelyn päivämäärä, kellonaika ja paikka;
 • jos epäilty on vapautettu tuomioistuinkäsittelyyn saapumista varten, vapautuksen ehdot sekä niihin tehdyt muutokset.

Onko minulla oikeus saada oikeusapua (rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana)? Millä ehdoin?

Uhrit ja todistajat eivät ole rikosoikeudenkäynnin asianosaisia, eikä heillä tästä syystä ole oikeutta oikeusapuun Englannissa ja Walesissa.

Voinko saada korvauksia kuluista (jotka aiheutuvat osallistumisesta rikostutkintaan/oikeudenkäyntiin)? Millä ehdoin?

Rikossyytettä ajavilla viranomaisilla on oltava säännöt, joiden mukaan uhreilla on mahdollisuus saada korvaus kuluista, joita aiheutuu todisteiden esittämisestä oikeudessa.

Lisätietoja todistajien korvausvaatimusten esittämisestä on saatavilla täältä

ja täältä

Jos asian käsittely päätetään lopettaa ennen kuin asia menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, voinko hakea tällaiseen päätökseen muutosta?

Jos et ole tyytyväinen syyttäjäviraston (Crown Prosecution Service , CPS) syyttämättäjättämispäätökseen, voit hakea päätöksen uudelleentarkastelua uhrien muutoksenhakuoikeutta koskevien kansallisen poliisipäälliköiden neuvoston (National Police Chiefs Council, NPCC) ja syyttäjäviraston sääntöjen mukaisesti.

Syyttäjävirasto otti käyttöön uhrien muutoksenhakuoikeutta koskevat säännöt 5. kesäkuuta 2013. Englannin ja Walesin poliisivoimat ottivat käyttöön vastaavanlaiset säännöt 1. huhtikuuta 2015. Sääntöjen mukaan rikoksen uhrilla on oikeus hakea poliisin tai syyttäjäviraston syyttämättäjättämispäätöksen tai rikosoikeusmenettelyn päättämistä koskevan muun päätöksen uudelleentarkastelua.

Jos sinulle ilmoitetaan päätöksestä, jonka uudelleentarkastelua voit hakea joko kansallisen poliisipäälliköiden neuvoston tai syyttäjäviraston sääntöjen nojalla, sinulla on oikeus saada ilmoituksessa riittävät tiedot, jotta voit päättää, haluatko hakea päätöksen uudelleentarkastelua.

Voinko osallistua oikeudenkäyntiin?

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana.

Mikä on virallinen roolini oikeudenkäynnissä? Voinko esimerkiksi päättää, olenko todistaja, asianosainen vai toissijaisen syyteoikeuden käyttäjä (asianomistaja)?

Rikosten uhreja koskevissa käytännesäännöissä (Victims’ Code) uhrilla tarkoitetaan

 • luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys;
 • uhrin lähiomaista, jos uhri on kuollut rikoksen välittömänä seurauksena.

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana. Jos sinulla on tietoa asiaan liittyvistä ihmisistä, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa luonnetodistajana, yleensä puolustuksen aloitteesta. Kummassakin tapauksessa todistajanlausuntosi voi ratkaista sen, tuomitaanko vastaaja vai vapautetaanko hänet syytteistä.

Asianomistajan syyteoikeutta suojellaan rikosten syytteeseenpanosta annetun vuoden 1985 lain (Prosecution of Offences Act (POA)) 6 ยง:n 1 momentilla. Syyteoikeuteen liittyy kuitenkin joitakin rajoituksia:

 • syyttäjäviraston johtajalla (Director of Public Prosecutions) on rikosten syytteeseenpanosta annetun vuoden 1985 lain 6 ยง:n 2 momentin mukaan toimivalta ottaa asianomistajasyytteet hoitaakseen;
 • joissakin tapauksissa toissijaista syyteoikeutta käyttävän asianomistajan on pyydettävä ennen oikeudenkäynnin alkamista valtakunnansyyttäjältä (Attorney General) tai syyttäjäviraston johtajalta lupa syytteen ajamiseen.
Lisätietoja on saatavilla täältä

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tähän rooliin liittyy?

Rikosten uhreja koskevissa käytännesäännöissä säädetään uhrien oikeuksista. Käytännesäännöt ovat saatavissa täältä

Jos olet rikoksen todistaja mutta et uhri, voit saada palveluja todistajan oikeuksien peruskirjan (Witness Charter) mukaisesti (tällöin käytännesääntöjä ei sovelleta). Todistajan oikeuksien peruskirja on saatavissa täältä

Voinko antaa oikeudenkäynnin aikana lausuman tai todistajanlausunnon? Millä ehdoin?

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinua voidaan pyytää kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana. Jos sinulla on tietoa asiaan liittyvistä ihmisistä, sinua voidaan pyytää kuultavaksi luonnetodistajana, yleensä puolustuksen aloitteesta.

Voit antaa uhrin henkilökohtaisen lausuman (Victim Personal Statement (VPS)), jossa selität omin sanoin, miten rikos on vaikuttanut sinuun (fyysisesti, emotionaalisesti, taloudellisesti tai muulla tavalla). Lausuma poikkeaa todistajanlausunnosta, joka koskee tapahtumia rikoshetkellä (esimerkiksi sitä, mitä näit tai kuulit).

Antamalla lausuman saat äänesi kuuluviin rikosoikeudellisessa menettelyssä. Et kuitenkaan saa ilmaista lausumassa mielipidettäsi tuomiosta tai seuraamuksesta, joka epäillylle olisi määrättävä, sillä niistä päättää tuomioistuin.

Sinulla on oikeus antaa lausuma samaan aikaan kun annat rikoksen tapahtumia koskevan todistajanlausunnon poliisille.

Jos vastaaja todetaan syylliseksi, sinulla on oikeus ilmoittaa, haluatko, että lausumasi luetaan ääneen tai (jos lausuma on äänitetty) toistetaan oikeudessa. Lisäksi sinulla on oikeus ilmoittaa, haluatko lukea lausumasi ääneen itse vai haluatko, että joku muu (esim. lähiomainen tai syyttäjäviraston asianajaja) lukee sen. Ennen kuin päätät, luetaanko lausumasi ääneen vai toistetaanko se, sinulle kerrotaan mahdollisista seurauksista, kuten esimerkiksi siitä, että lausumastasi voidaan kertoa tiedotusvälineissä. Lisäksi oikeudenkäynnissä puolustusasianajaja voi esittää sinulle lausumaasi koskevia kysymyksiä.

Jos pyydät, että lausumasi luetaan ääneen tai toistetaan oikeudessa, oikeus päättää etusi huomioon ottaen siitä, mitkä osat lausunnosta luetaan ääneen tai toistetaan, sekä siitä, kuka lausunnon lukee. Useimmissa tapauksissa koko lausuma tai osa siitä luetaan ääneen tai toistetaan, ellei oikeus totea, että lukematta tai toistamatta jättämiseen on hyvä syy. Saat oikeuden päätöksen tiedoksi.

Mitä tietoja uhrille annetaan oikeudenkäynnin aikana?

Sinulla on oikeus

 • saada tietoa mahdollisten vapauttamista koskevien kuulemisten ratkaisusta (joka koskee merkityksellisiä vapautuksen ehtoja ja niihin tehtyjä merkittäviä muutoksia) ja sen perusteluista viiden työpäivän kuluessa. Jos olet joutunut kaikkein vakavimpiin kuuluvan rikoksen uhriksi tai jos olet haavoittuvassa asemassa tai jatkuvan uhan tai pelottelun kohteena, sinulla on oikeus saada nämä tiedot yhden työpäivän kuluessa;
 • lisäksi saat todistajanhoidosta vastaavalta yksiköltä (Witness Care Unit) tiedot mahdollisten asiaan liittyvien rikosoikeudellisten kuulemisten päivämääristä, käsittelypaikasta ja tuloksista. Nämä tiedot on annettava yhden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajanhoidosta vastaava yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • saada tieto siitä, onko epäillystä annettu pidätysmääräys, ja jos epäilty pidätetään uudelleen, kuulemisen tuloksesta. Jos epäilty pidätetään uudelleen pidätysmääräyksen nojalla, hänet yleensä tuodaan oikeuden eteen pian tämän jälkeen. Nämä tiedot on annettava viiden työpäivän kuluessa siitä, kun todistajanhoidosta vastaava yksikkö on saanut tiedot tuomioistuimelta;
 • jos epäilty kiistää syyllisyytensä, keskustella mahdollisista tarpeistasi todistajanhoidosta vastaavan yksikön kanssa ja tulla ohjatuksi asiaankuuluvaan tukiryhmään tai tarvittaessa virastoon.

Jos toimit todistajana oikeudenkäynnissä, sinulla on oikeus

 • kysyä tuomioistuimen henkilöstöltä, voitko saapua rakennukseen eri sisäänkäynnin kautta kuin epäilty tai tämän omaiset tai ystävät;
 • tavata mahdollisuuksien mukaan syyttäjäviraston asianajaja tai edustaja ja esittää tälle kysymyksiä tuomioistuinmenettelystä. Asianajaja tai edustaja kertoo sinulle mahdollisuuksien mukaan, miten pitkään sinun on odotettava ennen kuin sinua kuullaan todistajana;
 • saada mahdollisuuksien mukaan syyttäjäviraston asianajajalta tai edustajalta selitys menettelyn mahdollisista viivästyksistä kyseisenä päivänä sekä tieto todennäköisestä odotusajasta;
 • odottaa ja istua eri tilassa kuin epäilty ja tämän perheenjäsenet tai ystävät - tuomioistuimen on järjestettävä tämä aina, kun se on mahdollista;
 • hyödyntää tuomioistuimen mahdollisesti määräämiä erityistoimia;
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö tuomioistuimessa, jotta saat ajantasaiset tiedot oikeuskäsittelyn etenemisestä.

Saanko tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin?

Oikeutta tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin säännellään siviiliprosessisääntöjen 5 osassa. Kaikkein merkityksellisimmät säännöt ovat todennäköisesti 5.4C ja 5.4D. Säännöt ovat saatavissa täältä

Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme