See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.
Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ohvrite õigused riigiti

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Kuriteoohvrite õigused Šotimaal

Kuriteoohvrina on Teil teatavad õigused.

Teil on õigus saada menetluse ajal emotsionaalset ja praktilist tuge ning Te võite saada ka hüvitist Teile kuriteoga tekitatud kahju eest.

Šotimaa kuriteoohvrite tegevusjuhendis (Victims' Code for Scotland) on kirjeldatud Teie õigusi, nende kasutamist ja seda, kelle poole pöörduda abi ja nõu saamiseks. Tegevusjuhend sisaldab järgmist teavet:

  • õigus miinimumstandardile vastavale teenusele: kuidas kriminaalõigusorganisatsioonid Teid kohtlevad;
  • õigus teabele: kuidas Teid teavitatakse Teie juhtumist ja millist teavet Te peate saama;
  • osalemise õigus: Teist saadakse aru ning Te mõistate, mis toimub; Te saate kohtule selgitada, kuidas kuritegu on Teid mõjutanud;
  • õigus kaitsele ja eraelu puutumatusele: tunnete end turvaliselt ja hirmutamise eest kaitstuna;
  • õigus kaitsele: olenemata sellest, kas esitate politseile kuriteoteate või mitte;
  • õigus kahju ja kulude hüvitamisele: näiteks sõidukulude ja saamata jäänud tulu hüvitamine või hüvitis kehavigastuste eest.

Teil on ka õigus esitada kaebus, kui Te ei ole rahul sellega, kuidas organisatsioon on Teid kohelnud.

Külastage veebisaiti mygov.scot, et saada lisateavet oma õiguste kohta kuriteoohvrina kriminaalmenetluse eri etappides, sealhulgas kuriteost teatamisel, kuriteo uurimise ja selle eest vastutusele võtmise ajal, kui asi läheb kohtusse, ning selle kohta, mis juhtub pärast kohtuotsuse tegemist.

Võite ka lugeda kuriteoohvrite abistamise ja toetamise kohta.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 29/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta