Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

Teil on õigus kasutada ohvriabiteenuseid isegi siis, kui politseile ei ole kuriteoteadet esitatud.

Ohvriabiorganisatsioon Victim Support Scotland pakub Teile emotsionaalset tuge ning praktilist abi olenemata sellest, kas Te teatate kuriteost või mitte või kui Te ei ole veel otsustanud, mida teha.

Kui Te teatate kuriteost, võib politsei Teie nõusolekul edastada Teie andmed ohvriabiorganisatsioonile Victim Support Scotland.

Teile võib oma abi pakkuda ka kuriteoohvrite teavitamise ja nõustamise organisatsioon Victim Information and Advice (VIA), kui Teie juhtumi puhul on tegemist:

  • koduvägivallaga
  • lapskannatanute või -tunnistajatega
  • vihakuriteoga
  • seksuaalkuriteoga
  • või kui juhtumit arutatakse tõenäoliselt vandekohtus.

VIA tutvustab Teile kriminaalõigussüsteemi, hoiab Teid kursis menetluse käiguga ja aitab Teil ühendust võtta muude organisatsioonidega, kes võivad Teid aidata.

Ohvriabitelefon

Ohvriabiorganisatsiooni Victim Support Scotland abitelefon töötab esmaspäevast reedeni kell 8-20. Tegemist on üleriigilise heategevusliku organisatsiooniga, mis toetab kuriteoohvreid kogu Šotimaal, olenemata kuriteo liigist. Saate organisatsiooni poole pöörduda, helistades numbril 0800 160 1985. Organisatsiooni pakutav tugi on Teile tasuta. Lisaks tegutseb mitu muud organisatsiooni, sealhulgas professionaalsete teenuste osutajaid, kes saavad pakkuda kuriteoohvritele, tunnistajatele ja muudele kuriteost mõjutatud isikutele konfidentsiaalselt emotsionaalset tuge, praktilist abi ja hädavajalikku teavet. Lisateavet nende teenuste kohta saab siit.

Kas ohvriabi on tasuta?

Ohvriabiorganisatsioon Victim Support Scotland pakub tasuta konfidentsiaalset tuge kuriteoohvritele, tunnistajatele ja muudele isikutele, keda kuritegu mõjutab.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Toetus kohtus

Kui Teid kutsutakse tunnistajana kohtusse, abistavad Teid ohvriabiorganisatsiooni Victim Support Scotland pädevad töötajad ja vabatahtlikud kõrgema kohtu ja šerifikohtu asukohas. Nad:

  • osutavad praktilist abi ja annavad teavet selle kohta, mis toimub kohtus;
  • korraldavad Teile enne kohtuistungi algust külastuse kohtusse, et teaksite, mida oodata.

Mõned tunnistajad võivad oma olukorra või kuriteo laadi tõttu vajada tunnistuste andmisel täiendavat tuge. Lisateavet kohtus tunnistuste andmise ja haavatavate tunnistajate puhul kohaldatavate erimeetmete kohta saab siit. Kui olete langenud kuriteo ohvriks, kuid Teid ei ole tunnistajana välja kutsutud, ei tarvitseta Teile kohtumenetluse kohta teavet anda. Saate siiski küsida teavet selle kohta, kuidas juhtumi menetlemine edeneb.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Olenevalt organisatsioonist võidakse Teile pakkuda erisugust abi. Ohvriabiorganisatsioon Victim Support Scotland pakub kogukondlikke ohvriabiteenuseid. Neid teenuseid osutatakse kõikides Šotimaa kohalikes omavalitsustes ning kõikides Šotimaa kriminaalkohtutes pakutakse kohtupõhist tunnistajate abistamise teenust (witness service).

Šotimaal on mitu heategevuslikku organisatsiooni, kes abistavad kuriteoohvreid olenevalt kuriteo laadist. Näiteks Rape Crisis Scotland, TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance), kes abistab inimkaubanduse ohvriks langenud naisi, ning Migrant Help, kes samuti abistab inimkaubanduse ohvreid. Children 1st, Scottish Women's Aid ja PETAL on samuti heategevuslikud organisatsioonid, kes pakuvad kuriteoohvritele tuge. Lisateavet nende pakutavate teenuste kohta saab siit.

Viimati uuendatud: 29/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta