Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Kriminaalasi

A. Hüvitamismäärus (Compensation Order)

Vastavalt Šotimaa 1995. aasta kriminaalmenetluse seaduse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) paragrahvidele 249-253 on kõikidel Šotimaa kriminaalkohtutel õigus anda asjakohasel juhul kuriteo toimepanijale korraldus maksta kuriteoohvrile talle kuriteoga tekitatud kehavigastuse või kahju eest hüvitist ilma täiendava tsiviilkohtumenetluseta.

1995. aasta seaduses ei ole sätestatud, et kuriteoohver peab ise kohtult hüvitamismäärust taotlema; prokurör võib asjakohasel juhul teha kohtule vastava ettepaneku ning peab alati edastama kohtule olemasoleva teabe kehavigastuste raskuse või kahju suuruse kohta.

Kehtiva seaduse kohaselt on kuriteoohvril (kelle füüsilist või vaimset tervist on kahjustatud) õigus esitada kurjategija vastu kahju hüvitamise nõue tsiviilkohtusse, et saada kuriteokahju hüvitamise asutuselt Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) hüvitist. Kriminaalkohtu väljastatud hüvitamismäärus neid õigusi ei mõjuta, kuid kõiki kuriteoohvrile tsiviilkohtu või CICA poolt makstavaid summasid vähendatakse hüvitamismääruse alusel makstud summa võrra.

Vandekohtuga kriminaalmenetluses ei ole kehtestatud summa piirmäära, mis võidakse hüvitamismäärusega välja mõista.

Kokkuvõttes kehtivad kriminaalmenetlustes järgmised piirmäärad:

  • šerifikohtus (Sheriff Court) on kehtestatud kindel maksimumhüvitis, mida iga üksiku kuriteo eest võidakse maksta (10 000 Inglise naela) (kuid kui 28. märtsil 2011 või pärast seda kuupäeva toime pandud õigusrikkumiste eest määratav maksimumtrahv on ettenähtud hüvitisest suurem, on maksimaalne hüvitismäärusega väljamõistetav summa sama suur kui õigusrikkumise eest määratava trahvi maksimumsumma);
  • rahukohtus (Justice of the Peace Court) on maksimumhüvitis, mida iga üksiku kuriteo eest võidakse maksta, standardskaala 4. astme hüvitis (2 500 Inglise naela).

Hüvitamismäärusega määratud summa makstakse kohtuametnikule, kes seejärel edastab summa õigustatud isikule.

B. Kogukonna hüvitamismääruses (Community Payback Order) sätestatud hüvitamisnõue (Compensation Requirement)

Kui süüdistatav mõistetakse kuriteos süüdi, võib kohus teatavatel juhtudel väljastada kogukonna hüvitamismääruse (Community Payback Order (CPO)). Šotimaa 1995. aasta kriminaalmenetluse seaduse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) paragrahvi 227H kohaselt võidakse CPO-ga kehtestada hüvitise maksmise (ja kurjategija kriminaalhooldusele allutamise nõue).

Kahju hüvitamise nõude puhul kehtivad samad piirmäärad nagu hüvitamismääruse puhul (nagu on kirjeldatud eespool).

Hüvitis makstakse ühekordse maksena või osamaksetena kohtuametnikule, kes seejärel edastab summa õigustatud isikule. Hüvitis peab olema täielikult makstud hiljemalt 18 kuud pärast CPO väljastamist, kuid mitte hiljem kui kaks kuud enne kriminaalhooldusele allutamise perioodi lõppu, olenevalt sellest, kumb on varasem. Kui kurjategija jätab hüvitise maksmata, rikub ta sellega CPO-d.

C. Prokuröri hüvitamisettepanek (Compensation Offer by the Procurator Fiscal)

Šotimaa 1995. aasta kriminaalmenetluse seaduse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) paragrahvi 302A kohaselt võib prokurör edastada väidetavale kurjategijale hüvitamisettepaneku, kui ilmneb, et asjaomane kuritegu on toime pandud. Hüvitamisettepanek on tõhus otsene meede kuritegude puhul, mille tagajärjel on isik kandnud rahalist või isikukahju või talle on põhjustatud kannatusi.

Kui hüvitamisettepanekuga nõustutakse või arvatakse, et sellega on nõustutud (kui väidetav kurjategija ettepanekut ametlikult tagasi ei lükka), siis süüdistust ei esitata ja karistusregistrisse kannet ei tehta.

Vastavalt Šotimaa 1995. aasta kriminaalmenetluse seaduse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) 2008. aasta täiendusele, mis käsitleb hüvitismääruse maksimumsummat (Compensation Order (Maximum Amount) Order 2008) on hüvitamisettepaneku tegemise puhul hüvitise maksimumsummaks 5000 Inglise naela.

Hüvitamisettepanekus ette nähtud summa makstakse kohtuametnikule, kes seejärel edastab summa õigustatud isikule.

Tsiviilasi

Kehtiva seaduse kohaselt on kuriteoohvril õigus esitada kurjategija vastu kahju hüvitamise nõue tsiviilkohtusse. Kui kannatanu otsustab esitada hagi tsiviilkohtusse, reguleerivad eri menetlusi eri kohtueeskirjad, mis olenevad ka sellest, kas hagi on esitatud šerifikohtusse (Sheriff Court) või kõrgeimasse tsiviilkohtusse (Court of Session). Eeskirjad on avaldatud Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) veebisaidi rubriigis „Rules and Practice“ („Eeskirjad ja tavad“).

Taotluse või avalduse koostamine ja kohtumenetlused on üsna keerukad ning soovitatav on kasutada õigusnõustaja abi.

Tsiviilhagi kriminaalmenetluses - Šotimaal ei kohaldata

Selle menetluse abil saab kohus teha otsuse kriminaalkuriteo ohvrile kahju hüvitamise kohta. Kuriteoohver saab eraldi tsiviilhagi esitamata esitada kurjategija vastu nõude kriminaalmenetluse käigus. Tuleb märkida, et kui mõne riigi tsiviilõiguses on selline süsteem ette nähtud, siis Šotimaal seda ei kohaldata.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Hüvitise maksmise täitmisele pööramine kriminaalasjas

Kõik maksed vastavalt:

  • hüvitamismäärusele (Compensation Order);
  • kogukonna hüvitamismääruses (Compensation Payback Order) esitatud hüvitamisnõudele (Compensation Requirement) või
  • prokuröri hüvitamisettepanekule (Compensation Offer by the Procurator Fiscal)

makstakse kohtuametnikule, kes seejärel edastab summa õigustatud isikule.

Hüvitise maksmise saab täitmisele pöörata ainult kohus ning õigustatud isik ei tohi mingil juhul isiklikult kurjategijaga otse ühendust võtta või üritada seda teha või hüvitist kurjategijalt isiklikult vastu võtta.

Kui kurjategija ei maksa hüvitist vastavalt hüvitamismäärusele või hüvitamisettepanekule, võib kohus võtta hüvitise sissenõudmiseks lisameetmeid, kasutades selleks mitmesuguseid sanktsioone, sealhulgas:

  • mahaarvamine toetustest;
  • kinnipidamine töötasust;
  • pangas olevate vahendite arestimine ja
  • sõiduki arestimine.

Kui kurjategija ei maksa hüvitist vastavalt CPO hüvitamisnõudele, on tegemist CPO rikkumisega ja kurjategija võidakse saata tagasi kohtu ette. Šotimaa 1995. aasta kriminaalmenetluse seaduse (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) paragrahv 227ZC käsitleb CPO rikkumisi ning meetmeid, mida kohus sel puhul võib võtta.

Hüvitise maksmise täitmisele pööramine tsiviilasjas

Kui kuriteoohver esitab tsiviilkohtusse hagi, mille kohus rahuldab ja mõistab tema kasuks välja rahasumma, peaks ohver ühendust võtma kohtutäituriga, kes teavitab teda võla sissenõudmise menetlusest. Lisateavet saate kohtutäiturite organisatsiooni Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers veebisaidilt.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Hüvitise maksmine CICA-st

Riik ei tee kuriteoohvrile ettemakseid, kui kohus on andnud kurjategijale korralduse maksta hüvitist, aga kurjategija ei ole seda teinud. Vt ka eespool hüvitise maksmise täitmisele pööramise kohta.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Kuriteokahju hüvitamise asutus Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) tegeleb hüvitise maksmisega füüsilise või vaimse tervisekahjustuse saanud isikutele, kes on süütult langenud vägivaldse kuriteo ohvriks Inglismaal, Šotimaal või Walesis. Valitsuse kehtestatud kuriteokahju hüvitamise kavas (Criminal Injuries Compensation Scheme) on kindlaks määratud hüvitamise tingimused ja hüvitatavad summad.

2012. aasta kuriteokahju hüvitamise kava on riigieelarvest rahastatav kava, mille alusel makstakse hüvitist vägivaldsete kuritegude süütutele ohvritele, kes on saanud raske füüsilise või vaimse tervisekahjustuse, mis on otseselt seostatav kuriteoga. Kava rakendamise eeskirjad ja makstavate hüvitiste suuruse kinnitab Ühendkuningriigi parlament ning CICA vastutab kava haldamise ning taotluste alusel tehtud otsuste eest. Kavas on kindlaks määratud tariifid, mille alusel makstakse tekkinud tervisekahjustuste eest hüvitist.

Hüvitisi on kahte liiki: isikukahju hüvitis ja surmava vigastuse hüvitis; mõnikord makstakse täiendavat hüvitist saamata jäänud tulu, ülalpeetavate või erikulude eest.

Hüvitist makstakse raskelt vigastatud kuriteoohvritele, vägistamise ja muu seksuaalse väärkohtlemise ohvritele, väärkoheldud lastele ja hukkunute omastele. Kava alusel ei maksta hüvitist kergete vigastuste eest.

Kõiki hüvitisnõudeid siiski ei rahuldata. Taotlejal peab olema vastavalt kava eeskirjadele õigus hüvitisele. Täidetud peavad olema kodakondsus- ja elukohatingimus (kava punktid 10-16). Taotlus tuleb esitada niipea, kui see on mõistlikult võimalik, ning igal juhul kahe aasta jooksul pärast kuritegu, mille tõttu kahju tekkis (kuigi erandjuhul võidakse tähtaega pikendada; vt punktid 87-89). Eeskirjadega on ette nähtud ka, et taotleja peab olema kuriteost, mille tõttu kahju tekkis, teatanud nii kiiresti kui mõistlikult võimalik, ning peab tegema mõistlikult koostööd kallaletungija kohtu ette toomiseks (punktid 22 ja 23). Hüvitis võidakse jätta maksmata või seda võidakse vähendada mitmesugustel muudel juhtudel, näiteks kui taotleja käitumise tõttu ei ole hüvitise maksmine kohane (punkt 25) ning kui taotleja kannab CICA-le taotluse esitamise ajal kriminaalkaristust (punkt 26 ja D lisa). Lisateavet kava kohta saab siit.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

2012. aasta kuriteokahju hüvitamise kava on mõeldud kasutamiseks viimase abinõuna. Kava alusel makstava hüvitise eesmärk ei ole esmaste vajaduste rahuldamine; enamasti rahuldatakse taotleja nõue veidi aega pärast kuriteo toimumist. Hüvitist ei maksta enne, kui kuriteokahju hüvitamise asutus Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) on veendunud, et taotlejal on õigus saada kava alusel hüvitist; CICA esitab päringu politseile, et saada teavet kuriteo ja taotleja kohta ning olla kindel, et taotlus vastab hüvitise maksmise tingimustele. Kui CICA on veendunud, et taotlejal on õigus hüvitist saada, kuid ta ei saa veel lõplikku otsust teha, võib CICA kaaluda hüvitise väljamaksmist. See võib olla nii juhul, kui CICA ootab taotleja vigastuste pikaajalise mõju ilmnemist.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Kurjategija tuvastamine või süüdimõistmine ei ole vägivallakuriteo ohvrile hüvitise maksmiseks vajalik (kuriteokahju hüvitamise kava punkt 9). Kavas on siiski ette nähtud, et taotleja peab olema vahejuhtumist teatanud nii kiiresti kui mõistlikult võimalik ning peab tegema mõistlikus ulatuses koostööd kuriteo toimepanija kohtu ette toomiseks (punktid 22 ja 23). Seega makstakse taotlejale hüvitist ainult siis, kui ta teeb kuriteo uurimisel ja sellele järgnevas kohtumenetluses täielikult koostööd.

Viimati uuendatud: 29/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta