Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ohvrite õigused riigiti

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui olen kuriteoohver?

Te võite ühendust võtta erinevate asutustega vastavalt sellele, millisesse kannatanute kategooriasse Te kuulute.

Naiste ja meeste võrdsete võimalust amet (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei – ANES)

Amet pakub eri liiki teenuseid, näiteks

  • tasuta anonüümne telefoniliin koduvägivalla ohvritele (ööpäev läbi töötav kõnekeskus): 0800 500 333
  • spetsiaalsed sotsiaalteenused koduvägivalla ohvrite turvakeskustes
  • koduvägivalla ohvrite nõustamine, teavitamine ja suunamine

Kontaktandmed:

Aadress: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1st District, Bucharest

Telefon: +4 021 313 0059

E-post: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Siseministeeriumi (Ministerul Afacerilor Interne) juures tegutsev riiklik inimkaubanduse vastase võitluse amet (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP)

Apellatsioonikohtute võrgustik hõlmab 15 piirkondlikku keskust. Iga keskus tegutseb apellatsioonikohtu juures.

Amet pakub eri liiki teenuseid, näiteks

  • ööpäev läbi töötav tasuta abitelefon, mis võimaldab kodanikel saada teavet ja teavitada võimalikest inimkaubanduse juhtumitest: 0 800 800 678 (siseriiklik tasuta number) ja +4 021 313 3100 (välismaalt helistamiseks), kõnesid võetakse vastu esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8.00–16.00
  • asjaomaste ametiasutuste teavitamine võimalikest inimkaubanduse juhtumitest
  • ohvrite abistamine 15 piirkondliku keskuse vahendusel

Kontaktandmed:

Aadress: 20 Ion Câmpineanu St., 5th floor, 1st District, Bucharest

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Faks: +40 21 319 01 83

E-post: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Töö ja sotsiaalõiguse ministeeriumi (Ministerul Muncii și Justiției Sociale) juures tegutsev riiklik tööhõiveamet (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM)

Amet pakub oma territoriaalsete üksuste vahendusel registreeritud tööotsijatele, sealhulgas neile, kes on langenud kuriteo, eelkõige inimkaubanduse ohvriks, tööhõive- ja koolitusteenuseid.

Kontaktandmed:

20-22 Avalanșei St., 4th District, Bucharest, 040305

E-post: anofm@anofm.ro

Veebisait: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Justiitsministeeriumi (Ministerul Justiției) alluvusse kuuluv riiklik kriminaalhoolduse direktoraat (Direcția Națională de Probațiune – DNP)

Direktoraadi koordineerimisel tegutseb 42 kriminaalhooldustalitust. Need talitused tegutsevad tavaliselt riigiasutuste (kohtute, maakondade volikogude ja kontrollikodade jne) ruumides.

Talitused pakuvad järgmisi teenuseid:

  • taotluse korral tasuta psühholoogiline nõustamine isikule, kes on langenud sellise kuriteo ohvriks nagu mõrvakatse või mõrvakatse raskendavail asjaoludel, koduvägivald, ohvrile kehavigastusi põhjustav tahtlik kuritegu, vägistamine, seksuaalne rünnak, seksuaalvahekord alaealisega või alaealise seksuaalne kuritarvitamine, alaealise väärkohtlemine või haavatavate isikutega kaubitsemine, haavatavate isikute ärakasutamine või katse seda teha.
  • muud liiki abi: nõustamine töö leidmiseks või kursustel või kutsalasel koolitusel osalemiseks, abistamine ühenduse võtmisel vabaühendustega ning sotsiaaltöö ja lastekaitse peadirektoraadiga muude ohvriabiteenuste saamiseks jne.

Kontaktandmed:

Bucharest, 17 Apolodor St., 5th District

Telefon: 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Rumeenia politsei peainspektsioon (Inspectoratul General al Poliției Române –IGPR)

Inspektsioon, millel on territoriaalsed üksused vaid piiriäärsetes maakondades, pakub riikliku inimkaubanduse vastase võitluse ameti taotlusel tuge, et aidata ohvril osaleda kriminaalmenetluse teatud etappides.

Politsei teavitab Teid õigustest, mis Teil ohvrina on.

Peale selle võivad peainspektsiooni eristruktuurid pakkuda menetluse ajal füüsilist kaitset.

Töö ja sotsiaalõiguse ministeeriumi juures tegutsev laste õiguste kaitse ja adopteerimise eest vastutav riiklik asutus (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA)

See asutus koordineerib riiklike laste õiguste kaitse strateegiate elluviimist ja kooskõlastab selles valdkonnas rakendatavat metoodikat. Lastekaitsesüsteem on detsentraliseeritud, kuivõrd sotsiaaltöö ja lastekaitse peadirektoraadid annavad aru maakondade volikogudele või Bukaresti omavalitsusüksuste volikogudele.

Sotsiaaltöö ja lastekaitse peadirektoraadid pakuvad mitmesuguseid teenuseid, nagu lastevastase vägivalla juhtumite hindamine ja väljatöötatud kava kohaste teenuste osutamine / nende osutamise hõlbustamine, puudega laste komplekshindamine, teiste puudega isikute komplekshindamine, sotsiaalkiirabi, sotsiaaltoe telefon, sotsiaalteenused koduvägivalla ja inimkaubanduse ennetamiseks, eri asutuste spetsiaalsed sotsiaalteenused.

Kontaktandmed: http://www.copii.ro/?lang=en

Valitsusvälised organisatsioonid (vabaühendused)

Inimkaubanduse valdkonnas:

Koduvägivalla ennetamise ja kontrolli valdkonnas:

Laste õiguste kaitse valdkonnas:

Save the Children (Salvați copiii)

Aadress: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1st District, 010899, Bucharest, Romania

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sotsiaalsed Alternatiivid (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Building 949, ground floor, Iași, 700722

Telefon: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Ohvriabitelefonid

Isik, kes on kandnud kuriteo tõttu kahju, võib võtta ühendust politseiga, valides ühtse riikliku hädaabinumbri 112.

Tasuta anonüümne telefoniliin koduvägivalla ohvritele (ööpäev läbi töötav kõnekeskus): 0800 500 333

Riikliku inimkaubanduse vastase võitluse ameti roheline liin (TelVerde): 0800 800 678 (siseriiklik number) ja 0040213133100 (välismaalt helistamiseks), kõnesid võetakse vastu esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8.00–16.00

Tasuta abitelefon lastele: 11611, kõnesid võetakse vastu esmapäevast pühapäevani ajavahemikus 8.00–24.00

Kas ohvriabi on tasuta?

Rumeenia seaduste kohaselt on inimkaubanduse ohvritel õigus tasuta kaitsele ja abile.

Tasuta on ka abi, mida pakub koduvägivalla ohvritele naiste ja meeste võrdsete võimaluste amet.

Samuti pakub ohvritele tasuta abi riiklik kriminaalhoolduse direktoraat.

Tasuta antakse abi ka lastele, kes on langenud vägivalla ohvriks.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Vt eespool esitatud vastused.

Lapsohvritel on õigus igat liiki teenustele (meditsiiniteenused, psühholoogilise nõustamise teenused jne).

Viimati uuendatud: 17/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta