See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Ohvrite õigused riigiti

Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks, on Teil seaduse kohaselt teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal. Teile osutatakse ka mitmesugust abi ning Te saate taotleda kuriteoga tekitatud kahju hüvitamist.

Põhja-Iirimaal algab kriminaalmenetlus kuriteo uurimisega, mille käigus politsei kogub tõendeid. Kui politsei on uurimise lõpetanud, antakse juhtum üle prokuratuurile. Prokurör uurib, kas kahtlusaluse vastu on piisavalt tõendeid, et süüdimõistmine oleks tõenäoline, ning kas süüdistuse esitamine on üldsuse huvides. Kui prokurör leiab, et süüdistust ei peaks esitama, siis asja menetlemine lõpetatakse. Vastasel juhul valmistab prokurör asja ette kohtusse viimiseks ning kahtlustatav antakse kohtu alla. Mõlemal juhul teatatakse Teile prokuröri otsusest ning kui asi läheb kohtusse, siis ka kohtuistungi kuupäevast.

Kergemaid õigusrikkumisi arutavad rahukohtud (magistrates' courts). Raskemaid kuritegusid (näiteks vägistamine või röövimine) arutavad kroonikohtutes (Crown Courts) kohtunik ja vandekohus (jury). Vandekohus koosneb 12 valijate registrist juhuslikult valitud inimesest, kes otsustavad neile kohtuistungi ajal esitatud tõendite põhjal, kas süüdistatav on kuriteos süüdi või mitte. Kohtunik teeb kohtumenetluse käigus otsuse õigusküsimustes, näiteks selle kohta, kas teatavad tõendid on vastuvõetavad. Kui vandekohus leiab kohtumenetluse lõppedes, et süüdistatav on süüdi, määrab kohtunik seaduse kohaselt kuriteo eest karistuse.

Klõpsake vajaliku teabe saamiseks alljärgneval lingil:

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 14/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta