Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist?  (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Kui Te olete langenud vägivallakuriteo ohvriks, võite taotleda hüvitist. Peate teatama politseile juhtumist nii kiiresti kui võimalik pärast selle toimumist ning esitama taotluse hüvitise saamiseks kahe aasta jooksul (alates kahju tekitanud sündmuse toimumisest), välja arvatud juhul, kui see ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik. Kaheaastast tähtaega ei kohaldata, kui hüvitamise eest vastutav asutus (Compensation Services) leiab, et viivitamiseks on mõjuv põhjus ning tähtaja pikendamine on õigusemõistmise huvides. Lisateavet vägivallakuritegude ohvritele kahju hüvitamise kohta saab veebilehelt http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Kohtu määratud hüvitis

Rahukohus (Magistrates’ Court) võib mõista välja hüvitise summas kuni 5000 Inglise naela süüdistuse kohta. Kroonikohtu (Crown Court) volitused on piiramatud, kuid arvesse tuleks võtta kurjategija võimalusi.

Hüvitis mõistetakse välja summas, mida kohus peab kõiki tõendeid ning süüdistaja ja kaitsja väiteid arvesse võttes sobivaks.

Kohus peab hüvitise väljamõistmist väga tähtsaks ning peab põhjendama oma otsust hüvitist mitte välja mõista.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Hüvitise väljamõistmise määruse täitmisele pööramine on kohtu ülesanne.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi?  Millistel tingimustel?

Ei, Põhja-Iirimaal kohtu määratud hüvitist ette ei maksta.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Teil võib olla õigus saada hüvitist kuriteo kahju hüvitamise kava alusel (Criminal Injuries Compensation Scheme); lisateavet saab veebilehelt https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Te võite saada kuriteokahju hüvitamise kava alusel hüvitist isegi juhul, kui kallaletungija ei ole teada või süüdi mõistetud. Lisateavet saab veebilehelt https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Kui hüvitamise eest vastutav asutus (Compensation Services) on veendunud, et taotlejal on õigus hüvitist saada, kuid ei saa lõplikku otsust teha, võib hüvitamise eest vastutav asutus kaaluda vahemakse tegemist. Hüvitamise eest vastutav asutus ei saa lõplikku otsust teha tõenäoliselt seetõttu, et ta ootab Teile tekitatud kahju pikaajalise mõju ilmnemist.

Viimati uuendatud: 14/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta