Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?

Teil on õigus saada kirjalikku teavet kriminaalõigussüsteemi toimimise kohta, näiteks kuriteoohvrite teabelehte või selle veebisaidi andmeid, kus selline teave on avaldatud.

Olenevalt kuriteo liigist, Teie isiklikust olukorrast ning sellest, kas see on uurimise või kriminaalmenetluse konkreetses etapis asjakohane, peate politseisse pöördumisel saama politseilt järgmist teavet:

 • kust ja kuidas saada nõu ja abi, sealhulgas meditsiinilist abi, spetsialisti tuge (näiteks psühholoogilist tuge) või ajutist majutust;
 • kuidas teatada kuriteost ning kelle poole pöörduda, kui Teil on juhtumi kohta küsimusi;
 • kuidas taotleda hüvitist;
 • mis juhtub, kui kuriteoohver ei viibi Põhja-Iirimaal;
 • suulise ja kirjaliku tõlke kättesaadavus;
 • kuidas esitada kaebust teenuseosutaja vastu;
 • taastavate õigusemõistmisteenuste (vahendusmenetluse) kättesaadavus;
 • kuidas taotleda kriminaalmenetluses tunnistajana osalemisega seotud kulude hüvitamist.

Teil on õigus kasutada ohvriabiteenuseid igal ajal olenemata sellest, kas Te olete esitanud kuriteoteate või mitte, ning pärast uurimise ja kohtumenetluse lõppemist.

Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?

Teil on õigus kuriteoohvrite hartas (Victim Charter) sätestatud teenustele, kui kuritegu pandi toime Põhja-Iirimaal või teenused on seotud kriminaalmenetlusega, mis toimub Põhja-Iirimaal. [1]

[1] Õigus saada kuriteokahju hüvitamise ametilt (Criminal Injuries Compensation Authority) hüvitist võib sõltuda Teie elukohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui Teid on lõplikult tunnistatud inimkaubanduse ohvriks või Teile on antud varjupaik, humanitaarkaitse või luba jääda riiki.

Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?

Teil on õigus saada politseilt järgmist teavet:

 • kirjalik kinnitus, et olete esitanud kuriteoteate, sealhulgas kuriteo põhiandmed. Kirjalik kinnitus võidakse saata kirjaga, elektrooniliselt (näiteks e-kirja või tekstsõnumiga) või esitada käsitsi kirjutatud dokumendina. Võite kinnituse saamisest loobuda. Kui politsei leiab, et kirjaliku kinnituse saatmine võib Teid ohtu seada (näiteks koduvägivallajuhtumite puhul), võib ta selle saatmisest Teiega kokkuleppel loobuda;
 • selgitus, mida oodata kriminaalõigussüsteemilt, kui esitate kuriteoteate või uurimise käigus võetakse Teie kui kannatanuga ühendust;
 • hinnang, kas ning millist abi või tuge vajate. See aitab kindlaks teha, kas kuulute ühte kolmest kuriteoohvrite kategooriast, kes võivad vajada suuremat tuge, ning kas ja mil määral võidakse Teie suhtes kohaldada erimeetmeid. Ohvriabiteenistused võivad politsei nimel olukorda põhjalikumalt hinnata;
 • kirjalik teave selle kohta, kuidas toimib kriminaalõigussüsteem, näiteks kuriteoohvrite teabeleht või selle veebisaidi andmed, kus selline teave on avaldatud, esitatakse võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast seda, kui olete teatanud kuriteost või Teie kui kannatanuga on uurimise käigus ühendust võetud;
 • teave selle kohta, kui tihti Teid teavitatakse juhtumi käigust pärast sellest politseile teatamist;
 • ilma tarbetu viivituseta selgitus, miks otsustati kuritegu mitte uurida;
 • teave uurimise lõpetamise kohta süüdistust esitamata ning selle põhjendus.

Teil on õigus saada politseilt teavet ohvriabiteenistuste kohta, sealhulgas nende kontaktandmed, et saaksite igal ajal pöörduda nende poole abi saamiseks.

Teil on õigus saada politseilt ilma tarbetu viivituseta järgmist teavet ning põhjendusi pärast seda, kui kahtlustatav on:

 • vahistatud,
 • talle on esitatud süüdistus,
 • ta on süüdistust esitamata vabastatud,
 • kautsjoni vastu vabastatud või kautsjoni tingimusi on muudetud või on need tühistatud.

Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?

Kui Te ei mõista või ei räägi inglise keelt, on Teil õigus taotleda suulist tõlget Teile arusaadavasse keelde:

 • kriminaalkuriteost teatamisel,[1]
 • politseis ülekuulamisel ja
 • tunnistajana ütlusi andes.

Kui Te ei mõista või ei räägi inglise keelt, on Teil õigus taotleda järgmiste dokumentide kirjalikku tõlget Teile arusaadavasse keelde:

 • kirjalik kinnitus kuriteoteate kättesaamise kohta;
 • kui ülekuulamise või kohtuistungi seisukohast on esmatähtis, et Te tutvuksite mõne konkreetse dokumendiga, selle dokumendi asjakohased osad;
 • dokument, millega Teile teatatakse kohtuistungi kuupäev, kellaaeg ja koht; ning
 • kriminaalmenetluse tulemus, kui Teil on vastavalt käesolevale tegevusjuhendile õigus seda teada, ning vajaduse korral vähemalt otsuse lühike põhjendus.

[1] Kui Te ei räägi inglise keelt, on Teil õigus teatada kuriteost Teile arusaadavas keeles või saada vajalikku keeleabi.

Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?

Kuriteoohvrite harta kohaselt teenuseid osutavad asutused peavad suhtlema Teiega lihtsas ja arusaadavas keeles, võttes asjakohaseid meetmeid, et Te saaksite aru ja teist saadaks aru (näiteks EasyRead, Braille või registreeritud vahendaja kasutamine). Asjakohaste meetmete valimisel peavad teenuseosutajad võtma arvesse kõiki isiklikke asjaolusid, mis võivad mõjutada Teie võimet saada aru ja teha ennast arusaadavaks.

Koostatud on palju mitmesugustes vormingutes ja lihtsas keeles teabelehti.

Ohvriabiteenused

Kes osutavad ohvriabiteenuseid?

Kuriteoohvrite harta paragrahvis 76 on sätestatud, et kuriteoohvril on õigus ohvriabiteenustele olenemata sellest, kas ta on politseile kuriteost teatanud või mitte. Hartas ette nähtud teenuseid osutavad Põhja-Iirimaa ohvriabiorganisatsioon Victim Support NI ja lastele suunatud heategevusorganisatsiooni (NSPCC) noorte kuriteoohvrite abistamise teenistus (NSPCC Young Witness Service). NSPCC teenuseid osutatakse ainult siis, kui laps või noor peab andma kohtus ütlusi. NSPCC osutab väljaspool hartat ka muid tugiteenuseid, näiteks laste abitelefoni teenust.

Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?

Politsei selgitab Teile, et kuriteoteate saamisel edastatakse Teie andmed automaatselt ohvriabiteenistusele. Teil on õigus paluda politseilt, et ta Teie andmeid ohvriabiteenistusele ei edastaks.

Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?

Kui teenuseosutajad on kuriteoohvrite harta kohaselt kohustatud teavet jagama, peavad nad tegema seda tõhusalt ja kooskõlas 1998. aasta andmekaitseseaduses ja muudes asjaomastes õigusaktides sätestatud kohustustega.

Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?

Ei, Teil on õigus saada ohvriabiteenuseid igal ajal olenemata sellest, kas olete esitanud kuriteoteate või mitte, ning pärast uurimise ja kohtumenetluse lõppemist.

Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus

Millist liiki kaitset on võimalik saada?

Kui kuriteoohver teatab kuritegude uurimise eest vastutavale teenuseosutajale kuriteost, peab teenuseosutaja tagama kuriteoohvri olukorra individuaalse hindamise, et teha kindlaks tema erilised kaitsevajadused ja see, kas ja mil määral tuleb ülekuulamise või tunnistuste andmise ajal kohaldada kuriteoohvri suhtes konkreetseid kaitsemeetmeid või erimeetmeid.

Hindamisel võetakse arvesse kõiki asjaolusid, sealhulgas kuriteo raskust ja kuriteoohvrile tekitatud ilmse kahju suurust. Hindamisel tuleb arvesse võtta kuriteoohvri isikuomadusi, tema arvamust ning kuriteo laadi ja toimumise asjaolusid.

Kui teenuseosutaja on individuaalse hindamise tulemusel kindlaks teinud, et kuriteoohver vajab erikaitset ning et ülekuulamise ajal tuleb kohaldada erikaitsemeetmeid, peab kuriteo uurimise eest vastutav teenuseosutaja tegevus- ja praktilisi piiranguid arvesse võttes tagama, et:

 • kuriteoohvrit kuulab võimaluse korral alati üle sama isik, välja arvatud juhul, kui see takistaks kuriteo nõuetekohast uurimist;
 • ülekuulamine toimub vajaduse korral selleks ette nähtud või kohandatud ruumis;
 • ülekuulajaks on eriväljaõppe saanud spetsialist ning
 • seksuaalkuritegude, soopõhiste vägivallakuritegude või koduvägivalla ohvreid kuulab üle ohvriga samast soost isik. Kõikidele sedalaadi soovidele tuleks võimaluse korral vastu tulla, välja arvatud juhul, kui see takistaks kuriteo nõuetekohast uurimist.

Juhul kui kahtlustatav põgeneb vahi alt, mis on küll ebatõenäoline, teavitab politsei pärast põgenemisest teadasaamist või pärast seda, kui vangla on talle põgenemisest teatanud, Teid võimaluse korral põgenemisest ning Teie kaitsmiseks võetud meetmetest, kui leitakse, et kahtlustatav kujutab Teile suurt ohtu.

Kes mulle kaitset pakub?

Kui kuriteoohver teatab kuritegude uurimise eest vastutavale teenuseosutajale kuriteost, peab teenuseosutaja tagama kuriteoohvri olukorra individuaalse hindamise, et teha kindlaks tema konkreetsed kaitsevajadused. Enamasti teeb seda politsei.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?

Kõikidel kuriteoohvritel on õigus politsei tehtavale hindamisele, mille eesmärk on teha kindlaks, millist abi või tuge nad vajavad, sealhulgas kas ja mil määral tuleks nende suhtes kohaldada erimeetmeid. Hindamise ulatus ja sisu sõltub kuriteo raskusastmest ja Teie isiklikest vajadustest. Hindamisel võetakse arvesse Teie isikuomadusi, kuriteo laadi ja toimumise asjaolusid ning Teie arvamust. Mida rohkem teavet saate hindamise ajal anda, seda paremini on kaitse kohandatud Teie isiklikele vajadustele.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?

Kõikidel kuriteoohvritel on õigus politsei tehtavale hindamisele, mille eesmärk on teha kindlaks, millist abi või tuge nad vajavad, sealhulgas kas ja mil määral tuleks nende suhtes kohaldada erimeetmeid. Hindamise ulatus ja sisu sõltub kuriteo raskusest ja Teie isiklikest vajadusest. Hindamisel võetakse arvesse Teie isikuomadusi, kuriteo laadi ja toimumise asjaolusid ning Teie arvamust. Mida rohkem teavet saate hindamise ajal anda, seda paremini on kaitse kohandatud Teie isiklikele vajadustele.

Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?

Vastavalt kuriteoohvrite hartale on Teil haavatava kuriteoohvrina[1] täiendavad õigused, kui Teie ütlusi võib mõjutada asjaolu, et Teil on:

 • vaimse tervise probleemid,
 • õpi- või suhtlemisraskused,
 • neuroloogiline häire või
 • füüsiline puue.

[1] Kohus teeb õiguse erimeetmetele kindlaks vastavalt Põhja-Iirimaa 1999. aasta seaduse (mis käsitleb tunnistuste andmist kriminaalasjades (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999)) artiklis 4 sätestatud kriteeriumitele.

Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?

Vastavalt kuriteoohvrite hartale on Teil haavatava kuriteoohvrina[1] täiendavad õigused, kui Te olite kuriteo toimumise ajal alla 18 aasta vana. See hõlmab õigust erimeetmetele kohtus ütluste andmisel.

[1] Kohus teeb õiguse erimeetmetele kindlaks vastavalt Põhja-Iirimaa 1999. aasta seaduse (mis käsitleb tunnistuste andmist kriminaalasjades (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999)) artiklis 4 sätestatud kriteeriumitele.

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Surnu lähisugulastel on õigus kuriteoohvrite hartas ette nähtud teenustele kõige raskemate kuritegude ohvritena.

Mu pereliige langes kuriteo ohvriks. Millised on mu õigused?

Puudega kuriteoohvrite või selliste kuriteoohvrite esindusisik, kes on kuriteo tagajärjel nii raskelt vigastatud, et ei ole võimelised suhtlema.

Kui Teil on puue või olete kuriteo tagajärjel nii raskelt vigastatud, et ei ole võimeline suhtlema, on Teil ja Teie lähisugulastel õigus nimetada pere esindusisik, kes on kuriteoohvrite hartas ette nähtud teenuste saamisel kontaktisikuks.

Alla 18-aastase kuriteoohvri vanem või eestkostja

Kui olete alla 18-aastane kuriteoohver, on Teil ja tavaliselt Teie vanemal või eestkostjal õigus kuriteoohvrite hartas ette nähtud teenustele. [1]

[1] Välja arvatud juhul, kui Teie vanem või eestkostja on uurimise all või politsei süüdistab teda kuriteos või asjaomase teenuseosutaja põhjendatud arvamuse kohaselt ei ole vanemale või eestkostjale selliste teenuste osutamine Teie parimates huvides.

Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?

Taastava õigusemõistmise (vahenduse) eesmärk on aidata heastada kuriteoga tekitatud kahju (sh vaimne ja emotsionaalne kahju). Vahendusmenetluses osalemine on täielikult vabatahtlik – Te ei pea selles osalema, kui Te seda ei soovi – ning seda juhib väljaõppinud vahendaja. Vahendusmenetluse käigus võidakse Teid otse või kaudselt kurjategijaga kokku viia. See võib toimuda kirjalikult, suuliselt või tegeliku kohtumisena. Kõik asjaosalised saavad kirjeldada, mis juhtus, ning selgitada kuriteo tagajärgi. Enne kohtumist valmistab asjaomane teenuseosutaja Teid ette, et tunneksite end kindlalt.

Rakendatakse asjakohaseid meetmeid, et tagada Teie ohutus menetluse ajal; Teie ja kurjategija vahelised kohtumised toimuvad alati vastava väljaõppe saanud vahendaja juuresolekul. Kui kurjategija on oma süüd tunnistanud ja on valmis osalema kohtumisel või Teiega suhtlema, saate talle selgitada, kuidas see kuritegu on Teid mõjutanud. Võite nõuda vabandamist või kokku leppida, mida kurjategija peab tegema, et tehtu heastada.

Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?

Justiitsministeerium esitas kuriteoohvrite harta (Victim Charter) Põhja-Iirimaa Assambleele (Northern Ireland Assembly) kooskõlas Põhja-Iirimaa 2015. aasta kohtuseaduse (Justice (Northern Ireland) Act 2015) paragrahvi 31 lõikega 2.

Kuriteoohvrite hartas on sätestatud teenused, mida peamised kriminaalõigusorganisatsioonid ja muud asjakohased organisatsioonid osutavad kuriteoohvritele Põhja-Iirimaal. Neid organisatsioone nimetatakse teenuseosutajateks.

Kuriteoohvrite hartas sätestatud õigused on kõikidel kuriteoohvritel olenemata nende elanikustaatusest.

Viimati uuendatud: 14/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta