Ohvrite õigused riigiti

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Kurjategijalt kahjuhüvitise nõudmiseks esitatakse tema vastu tsiviilhagi kahju hüvitamise nõudes, kui kriminaalkohus ei ole juba andnud kurjategijale korraldust kannatanule hüvitist maksta.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Teil on õigus taotleda selle korralduse täitmisele pööramist samamoodi kui tsiviilkohtus tehtud otsuse korral. Seega võite isegi taotleda arestimismäärust.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Kui kurjategija korraldust ei järgi, võib valitsus teha kannatanule teatavatel tingimustel ettemakse, mis võidakse määrata valitsuse õigusnõuniku (Attorney General) äranägemisel.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Jah, Teil on õigus taotleda riigilt hüvitist kuriteokahju hüvitamise skeemi raames.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektrooniline vorm: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Õigus saada hüvitist on isegi siis, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi või kui ta isik ei ole teada.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Erandjuhtudel võidakse teha erakorralisi ettemakseid, enne kui hüvitisnõudes tehakse lõplik otsus.

Viimati uuendatud: 20/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta