Ohvrite õigused riigiti

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Kuriteoga seotud hüvitisnõudeid menetletakse tavaliselt kuriteoasja menetlemise osana sama kriminaalmenetluse raames. Oma kavatsusest hüvitist nõuda peate teatama politseile kohtueelse uurimise käigus või hiljemalt kohtus.

Võite paluda, et prokurör esitaks kohtus teie hüvitisnõude seoses asjaomase kuriteoga. Oleks hea teavitada sellest eeluurimise ajal politseid. Prokurör võib taotleda teie nimel hüvitisnõude täitmist, kui küsimus on selge ja lihtne. Kui prokurör hüvitisnõuet ei esita, teavitab ta teid sellest kirjalikult.

Oma hüvitisnõude võite esitada kohtule ka kriminaalmenetluse käigus. Seda võib teie nimel teha õigusnõustaja.

Vajaduse korral võidakse hüvitisnõuet käsitleda eraldi menetluse raames. Võite oma nõude esitada näiteks eraldi tsiviilnõudena. Kui nõuet kriminaalmenetluse käigus ei menetleta, nõutakse eraldi menetluse eest kohtulõivu.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Kui kurjategija ei maksa kohtuotsuse alusel vabatahtlikult, võib kohtuotsuse täitmisele pöörata. Kohtuotsust ei pöörata täitmisele automaatselt. Kohtutäiturile tuleb esitada täitmistaotlus, millele tuleb lisada kohtuotsus.

Kurjategijalt ei saa nõuda hüvitist summas, mille olete sama kahju eest saanud riikliku hüvitisena riigikassast.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Te ei pea riikliku hüvitise saamiseks kurjategijalt hüvitist nõudma. Küll aga peate esitama kurjategijale kahjunõude menetluse käigus.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Kui te olete (või teie lähisugulased on) Soomes kuriteo ohvriks langenud, võite saada riigilt hüvitist kuriteoga tekitatud isikukahju ja kannatuste eest. Hüvitise saamiseks peate teatama kuriteost politseile.

Kui kuriteoasja menetletakse kohtus, peaksite astuma samme selleks, et teie õigust hüvitisele kohtuotsusega kinnitataks. See tähendab, et peaksite esitama kurjategija vastu hüvitisnõude kohtumenetluse ajal. Kui te ei ole seda teinud, siis kuriteoga tekitatud kahju eest üldjuhul hüvitist ei maksta.

Hüvitist tuleb taotleda kolme aasta jooksul alates kuupäevast, mil hüvitise asjas on tehtud lõplik kohtuotsus. Kui juhtumit ei ole kohtus menetletud, tuleb hüvitist taotleda kümne aasta jooksul alates kuriteo toimepaneku kuupäevast. Nendest tähtaegadest saab teha erandeid vaid erakorralistel asjaoludel.

Teie hüvitisnõuet menetleb riigikassa. Nõude võite saata elektrooniliselt aadressil rikosvahingot@valtiokonttori.fi või trükkida vormi välja ja saata selle postiga aadressil Valtiokonttori, PL 50, 00054 Valtiokonttori.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Hüvitist võite taotleda ka siis, kui kurjategijat ei ole tuvastatud. Hüvitisnõudele tuleb lisada eeluurimise raames koostatud politseitoimiku koopia või muud sündmusi kajastavad usaldusväärsed tõendid.

Teil on õigus saada hüvitist ka juhul, kui kurjategija on teada, kuid teda ei ole kuriteo eest süüdi mõistetud, sest ta on alla 15aastane või ei ole süüvõimeline.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Vajaduse korral võite esitada hüvitise ettemakse saamiseks kirjaliku taotluse. Hüvitise ettemakse võidakse teha juhul, kui teie hüvitisasja menetlemine viibib põhjustel, mille üle teil puudub kontroll, ja teil on õigus saada märkimisväärne hüvitissumma.

Viimati uuendatud: 05/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta