Ohvrite õigused riigiti

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Esimese astme kohtu (käräjäoikeus) otsuse võib edasi kaevata apellatsioonikohtusse (hovioikeus). Selleks et apellatsioonikohus saaks juhtumit täielikult menetleda, vajate üldjuhul edasise menetlemise luba.

Apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgeimasse kohtusse (korkein oikeus). Selleks on teil tarvis edasikaebamise luba, mis antakse ainult seaduses sätestatud tingimustel.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Mõne raske kuriteo korral on teil õigus saada teavet kurjategija vabastamise kohta vanglast või eelvangistusest (vt allpool).

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Ohvriabiorganisatsioonid pakuvad vajaduse korral tuge ja nõu ka pärast kohtumenetlust.

Nende toetuse kestus ei ole piiratud. Perevägivalla juhtudel töötatakse multidistsiplinaarse riskihindamise raames välja ohutuskava, mille kestus ei ole seotud kohtumenetluse lõpetamisega.

Kui te olete inimkaubanduse ohver, lõpeb teie õigus saada inimkaubanduse ohvrite abistamise süsteemist konkreetseid abimeetmeid juhul, kui kriminaalmenetluse lõppedes ei ole kedagi lõpliku kohtuotsusega inimkaubanduse kuriteos süüdi mõistetud.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Teil on õigus saada taotluse korral teavet kuriteoasjas tehtud kohtuotsuse kohta. Kohtuotsusest nähtub, milline karistus on süüdistatavale määratud, sealhulgas vangistuse kestus.

Kriminaalmenetluse pooltele saadetakse kohtuotsuse koopia. Sellest, millisesse vanglasse võidakse õigusrikkuja paigutada, teid ei teavitata.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Mõne raske kuriteo korral on teil õigus saada teavet kurjategija vanglast või eelvangistusest vabastamise, tema põgenemise või teatavatel tingimustel mis tahes muul põhjusel vanglast lahkumise kohta. Kui te soovite saada selle kohta teadet, peate sellest teavitama kohtueelset uurimisasutust või prokuröri. Täiendavat teavet annab kohtueelne uurimisasutus.

Teavet antakse teile ainult juhul, kui ollakse veendunud, et see ei ohusta vangi või eelvangistuses olija elu või tervist.

Kas mind kaasatakse vabastamist või armuandmist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Sellist õigust teil ei ole.

Viimati uuendatud: 05/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta