See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Ohvrite õigused riigiti

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Kui te olete kuriteoohver, on teile seadusega ette nähtud teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal. Lisaks on teil võimalik kasutada eri liiki abi ning te võite nõuda hüvitist kuriteoga põhjustatud kahju eest.

Inglismaal ja Walesis algab kriminaalmenetlus eeluurimisega, mille käigus politsei kogub tõendeid. Kui politsei on eeluurimise lõpetanud, otsustab ta kergemate juhtumite puhul, kas esitada kahtlustatavale süüdistus. Muudel juhtudel suunatakse juhtum prokuratuurile. Prokurör uurib, kas kahtlusaluse vastu on piisavalt tõendeid, et süüdimõistmine oleks tõenäoline, ning kas süüdistuse esitamine on üldsuse huvides. Kui prokurör leiab, et süüdistust ei peaks esitama, siis asja menetlemine lõpetatakse. Vastasel juhul teeb prokurör politseile ettepaneku esitada süüdistus, politsei esitab kahtlustatavale süüdistuse ja asi suunatakse kohtusse.

Kergemaid õigusrikkumisi arutatakse magistraadikohtutes, kuhu tavaliselt kuulub kolm aukohtunikku ja harvem üks elukutseline kohtunik. Raskemaid kuritegusid (nagu vägistamine või röövimine) arutavad kroonikohtutes elukutseline kohtunik ja vandekohus. Vandekohus koosneb 12 inimesest, kes valitakse rahva seast juhusliku valimi abil ning kes kuulavad ära kohtumenetluse käigus esitatavad tõendid ning otsustavad, kas süüdistatav on kuriteos süüdi. Kohtunik teeb kohtumenetluse käigus otsuse õigusküsimustes – näiteks kas teatavate tõendite esitamine on lubatud. Kui vandekohus leiab kohtumenetluse lõppedes, et süüdistatav on süüdi, määrab kohtunik seaduse kohaselt kuriteo eest karistuse.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 30/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta