Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

Kuriteoohvrite teabeteenistuselt (Victims’ Information Service) saate teavet Teie läheduses osutatavate tugiteenuste, lepitusmenetluse, kriminaalõigussüsteemi ja kuriteoohvrite tegevusjuhendi (Victims’ Code) ning tunnistajate harta (Witness Charter) kohta. Kuriteoohvrite teabeteenistus

Ohvriabiteenuseid tellib ja nende eest tasub justiitsministeerium. Ministeerium tagab rahalised vahendid ka politsei- ja kuritegude volinikele (Police and Crime Commissioners (PCC)) kuriteoohvritele emotsionaalse ja praktilise abi andmiseks kooskõlas 2014. aasta antisotsiaalset käitumist, kuritegusid ja politseitööd käsitleva seaduse (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014) paragrahviga 143.

Kohalike teenuseosutajatega saate ühendust võtta asjaomase politsei- ja kuritegude voliniku veebisaidi kaudu. Asjaomase politsei- ja kuritegude voliniku leiate siit.

Lähima seksuaalrünnaku ohvrite abikeskuse (Sexual Assault Referral Centre) kontaktandmed saate, kui helistate NHS-i üldnumbril 111, oma perearstilt või kohaliku haigla erakorralise meditsiini osakonnast (A&E) või veebisaidilt NHS Choices.https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364

Ohvriabitelefon

Kuriteoohvrite teabeteenistusel on ka ohvriabitelefon: +44 808 168 9293.

Kas ohvriabi on tasuta?

Jah.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Politsei teavitab Teid sellest, kust ja kuidas saada nõu ja abi, sealhulgas meditsiinilist abi, spetsialisti tuge (näiteks psühholoogilist tuge) või ajutist majutust.

1996. aasta eluasemeseaduse (Housing Act 1996) 7. osas on sätestatud, et kohalik eluasemetega tegelev asutus peab aitama üksikisikuid ja peresid, kes on jäänud kodutuks ja taotlevad abi.

Riiklik Terviseamet (National Health Service, NHS) toetab kuriteoohvreid, kes:

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Paljud valitsusvälised ja heategevusorganisatsioonid pakuvad kuriteoohvritele abi, teavet, nõustamist ning muid üld- ja eriteenuseid riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Viimati uuendatud: 30/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta