Ohvrite õigused riigiti

Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?

Alates esimesest kokkupuutest politseiga saate teavet, mis võimaldab Teil oma õigusi nõuetekohaselt kasutada. Konkreetsemalt saate järgmist teavet:

 • asutus, kellele võite esitada kuriteoteate, ja selle asutuse kontaktandmed;
 • kellega võite ühendust võtta professionaalse abi saamiseks ja millistel tingimustel on professionaalne abi tasuta ning abi osutavate spetsialistide kontaktandmed;
 • millistel tingimustel on Teil õigus Teie ohutust tagavatele meetmetele;
 • kust saada lisateavet juhtumi kohta, milles Teie olete ohver;
 • kriminaalmenetluse staadiumid ja Teie roll nendes;
 • asutus, kellelt saate taotleda lisateavet, ja selle asutuse kontaktandmed;
 • millistel tingimustel on Teil õigus rahalisele abile;
 • lähimad varjupaigad, sekkumiskeskused või muud sarnased kohad, millega saate ühendust võtta;
 • lähim tervishoiuteenuste osutaja, kellega saate ühendust võtta;
 • kuidas saada õiguskaitset, kui avaliku sektori asutus on Teie õigusi rikkunud;
 • meetmed, mida Te võite oma huvide kaitseks taotleda, kui elate teises ELi liikmesriigis;
 • muud õigused, mis Teil on kuriteoohvrite seaduse kohaselt.

Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?

Teile on tagatud samad õigused nagu Tšehhi Vabariigi kodanikele ja Tšehhi Vabariigis elavatele isikutele. Kui Te teatate, et ei räägi tšehhi keelt, antakse Teile Teie õiguste kohta teavet Teile arusaadavas keeles või selle riigi ametlikus keeles, mille kodanik Te olete.

Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?

Kui esitate kuriteoteate politseile, peate saama kogu teabe, mis tuleb anda Teie esimesel kokkupuutel politseiga, nagu on täpsustatud eespool.

Kui Te esitate kuriteoteate prokurörile, peate alati saama järgmist teavet:

 • kust saada professionaalset abi ja millistel tingimustel on professionaalne abi tasuta ning abi osutavate spetsialistide kontaktandmed;
 • millistel tingimustel on Teil õigus Teie ohutust tagavatele meetmetele;
 • kust saada lisateavet juhtumi kohta, milles Teie olete ohver.

Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?

Kui Teil on tegemist õiguskaitseasutustega ja Te ei räägi tšehhi keelt, võite kasutada oma emakeelt või keelt, mille kohta Te olete märkinud, et Te seda räägite.

Kui see on võimalik, saate taotluse korral menetlust lõpetava lõpliku otsuse tõlke. Põhjendatud taotluse korral võite saada ka muude dokumentide tõlke, kui see on vajalik Teie õiguste kasutamiseks menetluses.

Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?

Ametiasutused on kohustatud ohvreid igakülgselt teavitama, võttes arvesse nende vanust, vaimset ja tahteküpsust, kirjaoskust ja tervist, sealhulgas psühholoogilist seisundit. Võimaluse korral peavad lapsi ja puudega inimesi üle kuulama selleks eriväljaõppe saanud isikud.

Ohvriabiteenused

Kes osutavad ohvriabiteenuseid?

Ohvriabiteenuseid osutavad mitu üksuste rühma. Nende hulka kuuluvad kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse riiklikud keskused ning eraõiguslikud üksused, mille justiitsministeerium on akrediteerinud pakkuma õigusteavet ja/või restoratiivse õiguse programme, ning üksused, kes on sotsiaalteenuste seaduse kohaselt volitatud osutama psühholoogilise ja sotsiaalse nõustamise teenuseid. Õigusabiteenuseid osutavad ohvritele teatavad advokaadid. Need üksused on kantud justiitsministeeriumi hallatavasse ohvriabiteenuste osutajate registrisse, mis on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil https://www.justice.cz/.

Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?

Jah, Teid teavitatakse ohvriabiteenustest kohe esimesel kokkupuutel politseiga. Te saate abi osutavate asutuste kontaktandmed.

Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?

Õiguskaitseasutustel ei ole üldiselt lubatud avaldada teavet, mis ei ole kuritegudega otseselt seotud. Kohtueelses menetluses ei tohi avalikustada teavet, mis võib aidata Teie isikut tuvastada. Alla 18aastaste isikute eraelu puutumatuse suhtes kohaldatakse erikaitset. Kui Te seda taotlete, võidakse Teie eraelu puudutavat teavet (Teie elukoht ja postiaadress, töö- või tegevuskoht ning isiklik, perekondlik ja varaline olukord) hoida nii, et sellele on juurdepääs ainult õiguskaitseasutustel, politseiametnikel ning juhtumiga tegelevatel kriminaalhooldus- ja vahendusteenistuse ametnikel. Sellele võidakse anda juurdepääs ainult juhul, kui see on vajalik kriminaalmenetluse eesmärgi saavutamiseks või selleks, et isik, kelle vastu kriminaalmenetlus on algatatud, saaks nõuetekohaselt kasutada oma kaitseõigust.

Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?

Ei, professionaalne abi on kättesaadav enne kriminaalmenetluse algust. Kui see on vajalik ja otstarbekas, võite saada professionaalset abi isegi enne kuriteost teatamist.

Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus

Millist liiki kaitset on võimalik saada?

Ohvrite kaitseks on olemas mitu võimalust.

Politsei võib Teile pakkuda lühiajalist kaitset, kui Teid ähvardab tõenäoliselt kehavigastuste või muu tõsine oht. Selline kaitse võib hõlmata füüsilist kaitset, elukohavahetust või nõustamis- ja ennetustegevust. Ka võib politsei anda süüdistatavale korralduse lahkuda kümneks päevaks Teie ühisest majapidamisest ja selle lähedusest, kui on olemas oht Teie elule või tervisele.

Kui ohver on ohus, teeb politseiametnik toimingud või võtab meetmed ohvri ohutuse tagamiseks. Sama kohustus on vangla-, sõjaväepolitsei- ja munitsipaalpolitseiametnikel.

Tõsisemates olukordades on Teil teatavatel tingimustel õigus erikaitsele, mida pakutakse tunnistajatele ja teistele isikutele, keda ähvardab seoses kriminaalmenetlusega tõenäoliselt kehavigastuste või muu tõsine oht. Selline kaitse hõlmab isikukaitset, elukohavahetust ja sotsiaalse kaasamise toetamist uues keskkonnas, tegeliku isiku varjamist jne. See on väga tõsine meede, mida tuleks kasutada ainult vajaduse korral.

Kohtute või prokuröride pakutav kaitse hõlmab kriminaalmenetluses kasutatavaid kaitsemeetmeid, nt süüdistataval ohvriga ühenduse võtmise või ohvriga ühisesse majapidamisse sisenemise keelamist. Kohus võib samu kaitsemeetmeid kasutada ka tsiviilkohtumenetluses. Kui Teie kui ohvri või kannatanu kaitseks on vaja süüdistatav vahistada, võib seda teha, kui on alust arvata, et süüdistatav kordab kuritegu, viib kuriteo lõpule või paneb toime kuriteo, mida ta on ette valmistanud või ähvardanud toime panna.

Lisaks sellele on Teil õigus taotleda, et kriminaalmenetluses võetaks tarvitusele abinõud, et vältida Teie kokkupuutumist väidetava kurjategijaga.

Taotluse korral on Teil õigus saada teavet süüdistatava vahi alt, vanglast või kinnipidamiskeskusest vabanemise või põgenemise kohta ning muud sarnast teavet.

Kui Te olete tunnistaja, võite teatavatel tingimustel anda ütlusi oma isikut varjates.

Kohus võib väljastada Teie kaitseks ka Euroopa lähenemiskeelu.

Kes mulle kaitset pakub?

Kaitset pakuvad eespool nimetatud asutused, eelkõige politsei ja kohtud oma otsustega.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?

Õiguskaitseasutused hindavad alati olukorda. Ohu avastamise korral võtavad nad kasutusele vajalikud abinõud.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?

Õiguskaitseasutused peavad alati tegutsema nii, et vältida ohvrile kuriteo tagajärjel täiendava kahju tekkimist või teisest kahju.

Kui õiguskaitseasutus on rikkunud Teie õigusi või kui Te ei ole saanud neid täielikult kasutada, on Teil õigus taotleda õiguskaitset. Eelkõige on Teil õigus taotleda politsei käitumise kontrolli või pöörduda kohtusse, et nõuda kahju hüvitamist või avaliku võimu teostamisel tekitatud mittevaralise kahju mõistlikku heastamist.

Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?

Eriti haavatavad ohvrid on lapsed, eakad ja puudega inimesed ning teatavate kuritegude, nagu inimkaubanduse, terrorirünnakute, inimväärikuse vastaste seksuaalkuritegude ja teatavate vägivallakuritegude ohvrid. Eriti haavatavad ohvrid võivad loomulikult kasutada kõiki eespool mainitud kaitsevõimalusi ja pädev asutus on sageli põhimõtteliselt kohustatud eriti haavatava ohvri taotluse rahuldama. Eriti haavatavate isikute õigused on tavaliselt ulatuslikumad, kuid see ei kehti siiski otseselt ohvrite kaitse suhtes, mis sõltub rohkem sellest, kas ohvrit ähvardab kehavigastuste või muu tõsine oht.

Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?

Jah, Teie kui laps (alla 18aastane isik) olete eriti haavatav ohver ja Teil on eriõigused. Need on õigus tasuta õigusabile kriminaalmenetluses, õigus eriti tundlikult läbiviidavatele ülekuulamistele väljaõppe saanud isiku poolt, korduvate ülekuulamiste piirang ja õigus otsese silmsideme vältimisele kurjategijaga ning mõnest muust kõigil ohvritel olevast õigusest erandite tegemise piirang.

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Kui Te kannate kahju seeläbi, et Teie pereliige suri kuriteo tagajärjel, loetakse Teid ennast ohvriks ja Teil on ohvri staatusega kaasnevad õigused.

Mu pereliige langes kuriteo ohvriks. Millised on mu õigused?

Sel juhul ei loeta Teid ohvriks. Teist võib siiski saada ohvri usaldusisik, kui ohver Teid selleks valib. Ohvril on õigus võtta usaldusisik endaga kriminaalmenetluses ja ütluste andmisel kaasa. Usaldusisiku võib kõrvale jätta ainult erandjuhtudel.

Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?

Jah. Kriminaalhooldus- ja vahendusteenistus, mis on üks ohvriabiteenuste osutaja, osutab vahendusteenuseid. Vahendus on tasuta ja põhineb mõlema poole, st ohvri ja kurjategija nõusolekul. Vahendust viib läbi konfliktide lahendamise ekspert, kes säilitab mõlema poole suhtes sõbraliku ja tasakaalustatud hoiaku ning aitab leida lahenduse. Kriminaalhooldus- ja vahendusteenistus on riiklik üksus, mille missioon on muu hulgas vahendada kuritegudega seotud konfliktide tõhusat ja sotsiaalselt kasulikku lahendamist ning mis suudab tagada ohvri julgeoleku vahendusläbirääkimiste ajal.

Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?

Peamised sätted sisalduvad seaduses nr 45/2013 kuriteoohvrite kohta. Seaduste koguga saab tutvuda tööpäeviti igas kohalikus ja piirkondlikus omavalitsusasutuses (sh Praha raekojas). Nagu muud õigusaktid, on see seadus kättesaadav ka internetis, nt avaliku halduse portaalis või siseministeeriumi veebisaidil.

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta