Ohvrite õigused riigiti

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Teil on õigus pöörduda Teie vastu toime pandud kuriteo pärast kurjategija vastu kohtusse. Te võite ka võtta ühendust sotsiaalhoolekandeteenistustega, et saada teavet õiguse kohta nõuda hüvitist.

Alaealistel (alla 18aastased) on õigus esitada kahju hüvitamise nõue kõigi isikute vastu, kes vastutavad seksuaalse kuritarvitamise, laste seksuaalse ärakasutamise ja lapsporno ennetamise ja tõkestamise seaduses sätestatud kuritegude ning inimõiguste rikkumiste eest. Kurjategija kannab asjakohast tsiviilvastutust kogu ohvrile (ohvritele) tekitatud konkreetse või üldise kahju eest ja peab selle eest hüvitist maksma.

Igal isikul, kes on ohver inimkaubanduse ja ärakasutamise ennetamise ja tõkestamise ning ohvrikaitse seaduse tähenduses, on õigus nõuda kahju hüvitamist kõikidelt isikutelt, kes on pannud tema vastu toime nimetatud seaduses loetletud kuriteo või inimõiguste rikkumise. Kurjategija kannab asjakohast tsiviilvastutust kogu ohvrile (ohvritele) tekitatud konkreetse või üldise kahju eest ja peab maksma selle eest hüvitist, sealhulgas ohvrile (ohvritele) tema (nende) sunniviisilise töö eest võlgnetavad summad.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Kui kurjategija ei maksa Teile kohtu väljamõistetud kahjuhüvitist, võite pöörduda advokaadi kaudu kohtu poole ja kohus teeb määruse, mis kohustab kurjategijat väljamõistetud kahjuhüvitist maksma. Kui kurjategija seda ei tee, ootab teda viivitamatu vahistamine ja vangistus.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Seaduses ei ole ette nähtud ohvritele riigi poolt ettemakse tegemist.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Riik võib maksta vägivallakuritegude ohvritele või nende ülalpeetavatele vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise seaduses (1997. aasta seadus nr 51(I)/97) kirjeldatud hüvitist, kui

a) ohver või tema ülalpeetavad ei saa mingil põhjusel hüvitist kurjategijalt ning

b) muudest allikatest ei ole võimalik hüvitist saada või selline hüvitis on nimetatud seaduses ettenähtud hüvitisest väiksem.

Nimetatud seaduse kohast hüvitist tuleb maksta isegi juhul, kui kurjategijale ei saa süüdistust esitada või teda ei saa süüdi mõista.

Kui muudest allikatest saadav hüvitis on väiksem kui nimetatud seaduses ettenähtud hüvitis, katab riik selle vahe.

Seaduses on sätestatud ka hüvitise maksmisest keeldumise asjaolud ja täpsustatud, mida makstav hüvitis hõlmab.

„Vägivallakuritegu“ tähendab Küprose Vabariigis tahtlikult toime pandud vägivaldset kuritegu, mille otseseks tagajärjeks on surm, rasked kehavigastused või haigestumine, sealhulgas järgmisi kuritegusid, kui neil on nimetatud tagajärjed:

ettekavatsetud mõrv (artiklid 203 ja 204), mõrvakatse (artikkel 214), vägistamine (artikkel 144), vägistamiskatse (artikkel 146), inimrööv (artikkel 148), alla 16aastase naissoost isiku inimrööv (artikkel 149), raskete kehavigastuste tekitamiseks mõeldud teod (artikkel 228), rasked kehavigastused (artikkel 231), lõhkeainete abil kehavigastuste tekitamise katse (artikkel 232), mürgi pahatahtlik kasutamine (artikkel 233), vigastused (artikkel 234), kehavigastusi tekitav rünnak (artikkel 243), muu rünnak (artikkel 244), isikuvabaduse vastased kuriteod (artiklid 245–254), süütamine (artikkel 315).

Nimetatud seaduse alusel tuleb hüvitise taotlus esitada sotsiaalkindlustusteenistuste juhile mõistliku aja jooksul, kuid igal juhul hiljemalt kahe aasta jooksul pärast kehavigastuste/haigestumise/surma tekitamist.

Taotlusele tuleb lisada politseiaruanne, arstitõend ja muud dokumendid, millest võib hindamisel kasu olla. Sotsiaalkindlustusteenistuste juht võib nõuda oma äranägemisel vajalikke lisatõendeid, sealhulgas tõendit (sh taotleja vandetõotus), et hüvitist ei ole makstud ega maksta muudest allikatest.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Ohvritele hüvitise maksmine ei sõltu kurjategija süüdimõistmisest. Kohus teeb kahju eest hüvitise väljamõistmise kohta otsuse kahjunõude menetluses, mis on kriminaalmenetluse tulemusest selgelt eristuv.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Te ei või erakorralist ettemakset saada, kuna seda ei ole seadusega ette nähtud.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta