Ohvrite õigused riigiti

Kuidas ma pean kuriteost teatama?

Võite esitada kuriteoteate mis tahes politseijaoskonda. Politsei hakkab Teie juhtumit uurima kohe, kui esitate ametliku kuriteoteate ja annate kirjalikud ütlused.

Kuidas ma oma juhtumi kohta teavet saan?

Oma juhtumi seisu kohta võite saada teavet Teie juhtumiga tegelema määratud politseiametnikult (uurijalt). Kui Teie juhtum on saadetud edasi kohtusse, võite saada menetluse käigu kohta teavet Teie juhtumiga kohtus tegelevalt õigusosakonna ametnikult.

Kas mul on õigus õigusabile (uurimise või kohtumenetluse ajal)? Millistel tingimustel?

Võite saada tasuta õigusabi menetlusteks, mis on nimetatud tasuta õigusabi seaduses, kui tegemist on teatavate inimõiguste rikkumistega seotud menetlustega.

Teatavate inimõiguste rikkumistega seotud menetlused on järgmised:

a) mis tahes staadiumis tsiviilkohtumenetlus, mis on algatatud Küprose Vabariigi vastu seoses kahjuga, mis tekitati isikule teatava inimõiguste rikkumise tulemusena, või

b) mis tahes isiku algatatud kriminaalmenetlus, kui nõue on seotud teatavate inimõiguste rikkumistega.

Eelnimetatud seaduse kohaselt on kättesaadav järgmine õigusabi:

a) Küprose Vabariigis algatatud tsiviilkohtumenetluse korral või kriminaalmenetluse korral nõustamine, abi ja esindusteenused ning

b) väljaspool Küprose Vabariiki algatatud tsiviilkohtumenetluse korral ainult nõustamine.

Nimetatud seaduse alusel kaitstakse inimõigusi, mille tagavad:

a) Küprose Vabariigi põhiseaduse II jagu;

b) Euroopa inimõiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus (1962);

c) rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni ratifitseerimise seadused (1967–1995);

d) majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ratifitseerimise seadus (1969);

e) piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus (1989);

f) piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ratifitseerimise seadused (1990 ja 1993);

g) ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ratifitseerimise seadus (1985);

h) lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus (1990).

Tasuta õigusabi on kättesaadav järgmistele isikutele:

  • igale inimkaubanduse ohvrile ringkonnakohtu menetluses hüvitise nõudmiseks inimkaubanduse ja ärakasutamise ennetamise ja tõkestamise ning ohvrikaitse seaduse alusel;
  • igale alaealisele inimkaubanduse ohvrile piirkonnakohtu menetluses hüvitise nõudmiseks inimkaubanduse ja ärakasutamise ennetamise ja tõkestamise ning ohvrikaitse seaduse alusel;
  • igale seksuaalsuhte eesmärgil ahvatlemise, lapsporno, seksuaalse ärakasutamise ja/või seksuaalse kuritarvitamise alaealisele ohvrile ringkonnakohtu menetluses hüvitise nõudmiseks seksuaalse kuritarvitamise, laste seksuaalse ärakasutamise ja lapsporno ennetamise ja tõkestamise seaduse alusel.

Peale selle on igal lapsel, kes on seksuaalse kuritarvitamise, laste seksuaalse ärakasutamise ja lapsporno ennetamise ja tõkestamise seaduses nimetatud kuriteo ohver, olenemata sellest, kas ta soovib prokuratuuriga kriminaaluurimisel, süüdistuse esitamisel või kohtumenetluses koostööd teha, igas menetlusstaadiumis advokaadiseaduse kohaselt vahetu juurdepääs tasuta nõustamisele, ja kui tal puuduvad vajalikud vahendid, siis tasuta õigusabile, olenemata õigusabi seaduse sätetest.

Kui lapsohvril on õigus esindajale, võib ta saada õigusnõu ja talle võidakse määrata õigusesindaja, kes tegutseb tema nimel menetluses, kus lapsohvril ja vanemliku vastutuse kandjatel on või võib tekkida huvide konflikt.

Igal inimkaubanduse ja ärakasutamise ennetamise ja tõkestamise ning ohvrikaitse seaduses nimetatud kuriteo ohvril on olenemata sellest, kas ta soovib prokuratuuriga kriminaaluurimisel, süüdistuse esitamisel või kohtumenetluses koostööd teha, advokaadiseaduse kohaselt vahetu juurdepääs tasuta nõustamisele, ja kui tal puuduvad vajalikud vahendid, siis tasuta õigusabile kooskõlas õigusabi seaduse sätetega.

Tasuta õigusabi saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus kohtule, kes Teie asja menetlema hakkab. Kohus võib teha tasuta õigusabi andmise määruse alljärgneva põhjal:

a) hoolekandeameti sotsiaal-majanduslik aruanne, milles on kirjeldatud Teie enda ja Teie perekonna rahalist olukorda, korrapärast sissetulekut või muud töist või muudest allikatest pärit sissetulekut, Teie enda ja Teie perekonna tavapäraseid elamiskulusid ning muid kohustusi ja vajadusi, mis Teil võivad olla;

b) olukorra tõsidus või muud asjaolud, mis võimaldavad teha kindlaks, kas tasuta õigusabi andmine Teile menetluseks valmistumiseks ja selles osalemiseks oleks õigusemõistmise huvides.

Õigusabi saajatel on õigus valida neile tasuta õigusabi osutav advokaat selliste teenuste osutajate seast vastavalt kehtivatele seadustele. Kui õigustatud isik ei vali advokaati ise, määrab kohus advokaadi Küprose Advokatuuri koostatud loetelust vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Kas mul on õigus nõuda kulude hüvitamist (uurimises või kohtumenetluses osalemise eest)? Millistel tingimustel?

Küprose Vabariik hüvitab Teile kõik seaduses sätestatud kulud. Teave selle kohta, kuidas ja millistel tingimustel saab kulude hüvitamist nõuda, on kättesaadav politseiameti ringkonnaprokuratuurides.

Kas ma võin edasi kaevata, kui juhtumi uurimine lõpetatakse enne kohtusse jõudmist?

Kui uurimine lõpetati ja süüdistust ei esitatud, võite nõuda politseilt põhjendatud otsust.

Kas ma võin osaleda kohtumenetluses?

Võite kohtumenetluses osaleda prokuratuuri tunnistajana ja anda asja menetlevas kohtus ütlusi.

Milline on minu ametlik roll õigussüsteemis? Kas ma olen või kas ma saan valida, et ma olen: ohver, tunnistaja, tsiviilhageja või erasüüdistaja?

Teil on kriminaalmenetluses prokuratuuri tunnistaja roll. Kui esitate kurjategija vastu kahju hüvitamise nõude, asute tsiviilhageja rolli.

Millised on minu õigused ja kohustused seoses minu rolliga?

Prokuratuuri tunnistajana olete kohustatud asja menetlevas kohtus ütlusi andma. Kui olete esitanud kahju hüvitamise nõude, võite saada oma õiguste ja kohustuste kohta teavet advokaadilt, kes Teid tsiviilkohtutes esindab.

Kas ma võin kohtumenetluse ajal teha avalduse või anda tunnistusi? Millistel tingimustel?

Menetluses, kus Te olete prokuratuuri tunnistaja, võite ette lugeda ja omaks võtta ütlused, mille olete andnud politseile, või esitada tõendid, mille olete uurimise käigus politseile kättesaadavaks teinud. Kui soovite teha avalduse või anda ütlusi, mis täiendavad Teie algseid ütlusi või tõendeid, mille olete politseile kättesaadavaks teinud, peaksite pidama nõu Teie asjaga kohtus tegeleva õigustalituse juhiga.

Millist teavet mulle antakse kohtumenetluse ajal?

Kohtumenetluse ajal teavitab prokurör Teid, millal ja kuidas kohtuistungid toimuvad ning mis laadi süüdistus on kurjategijale esitatud. Võite nõuda ka teavet menetluses tehtud lõplike otsuste kohta.

Kas mul on võimalik tutvuda menetlustoimikuga?

Teil ei ole õigust menetlustoimikuga tutvuda.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta