Ohvrite õigused riigiti

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui olen kuriteoohver?

Ohvriabitelefon

Kuriteo- ja väärteoohvrite riiklikule abitelefonile (116-006) helistades saab emotsionaalset tuge, teavet ohvri õiguste kohta ning praktilist teavet ja juhiseid selle kohta, milliste organite ja organisatsioonide käest võib saada täiendavat teavet, abi ja tuge.

Teenus on tasuta.

Kõnedele vastatakse horvaadi ja inglise keeles tööpäeviti kl 8.00–20.00.

Kuriteo- ja väärteoohvrite riiklik abitelefon (116-006) on üldist laadi tugiteenus.

Lisateavet leiab aadressilt https://pzs.hr/

Teatud kuritegude ohvritele ja lastele pakuvad telefoni teel abi ja tuge ka muud spetsialiseerunud kodanikuühiskonna organisatsioonid. Lisateavet leiab Horvaatia justiitsministeeriumi veebisaidilt, kust leiab ka nende organisatsioonide loetelu maakondade kaupa ja teabe kodanikuühiskonna organisatsoonide kohta, mis kuuluvad kuriteoohvrite ja tunnistajate tugi- ja koostöövõrgustikku (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Organisatsioonid, kes pakuvad riigiüleselt psühhosotsiaalset abi ja õigusabi:

116 006

Kuriteo- ja väärteoohvrite riiklik abitelefon

Tööpäevadel 8.00–20.00

116 000

Kadunud laste otsimise riiklik abitelefon

Kadunud ja väärkoheldud laste keskus

Ööpäev läbi

116 111

Laste abitelefon

Tööpäevadel 9.00–20.00

0800·0800

Lapsevanemate abitelefon

Tööpäevadel 9.00–20.00

0800 77 99

Hädaabinumber inimkaubandusest teatamiseks

Iga päev 10.00–18.00

0800 55 44

Nõustamiskeskus naistele, kes on langenud vägivalla ohvriks

Zagrebi naiste varjupaik

Tööpäevadel 11.00–17.00

0800 655 222

Hädaabinumber naistele ja lastele, kes on langenud vägivalla ohvriks

Ženska pomoć sada – naiste abitelefon

Ööpäev läbi

0800 200 144

B.a.B.e. – tasuta õigusabi koduvägivalla ohvritele

Tööpäevadel 9.00–15.00

01 6119 444

Seksuaalvägivalla ohvrite tugikeskus

Ženska soba – seksuaalõiguste keskus

Tööpäevadel 10.00–17.00

01 48 28 888

Psühholoogiline abi

Psühholoogilise abi keskus TESA

Tööpäevadel 10.00–22.00

01 48 33 888

Sinine abiliin (Plavi telefon)

Tööpäevadel 9.00–21.00

01 4811 320

Tasuta õigusabi

Õigusteaduskonna õiguskliinik, Zagreb

Tööpäevadel 10.00–12.00, kolmapäeval ja neljapäeval 17.00–19.00

Kas ohvriabi on tasuta?

Jah.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Ohvrite ja tunnistajate tugiosakonnad

  1. pakuvad emotsionaalset tuge;
  2. annavad teavet õiguste kohta;
  3. annavad ohvritele, tunnistajatele ja nende pereliikmetele tehnilist ja praktilist teavet;
  4. suunavad ohvri/tunnistaja sõltuvalt tema vajadustest spetsialiseerunud kodanikuühiskonna asutusse või organisatsiooni.

Maakonnakohtute juures tegutsevad ohvrite ja tunnistajate tugiosakonnad:

OHVRITE JA TUNNISTAJATE TUGIOSAKONNAD

Osijeki maakonnakohus

Aadress:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Horvaatia

Tel:

031/228-500

e-post:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Rijeka maakonnakohus

Aadress:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Horvaatia

Tel:

051/355-645

e-post:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sisaki maakonnakohus

Aadress:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Horvaatia

Tel:

044/524-419

e-post:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Spliti maakonnakohus

Aadress:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Horvaatia

Tel:

021/387-543

e-post:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Vukovari maakonnakohus

Aadress:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Horvaatia

Tel:

032/452-529

e-post:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Zadari maakonnakohus

Aadress:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Horvaatia

Tel:

023/203-640

e-post:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Zagrebi maakonnakohus

Aadress:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Horvaatia

Tel:

01/4801-062


Horvaatia justiitsministeeriumi ohvri- ja tunnistaja tugiteenistus (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) teeb järgmist:

  • pakub ohvritele ja tunnistajatele tugisüsteemi;
  • koordineerib kohtute ohvrite ja tunnistajate tugiosakondade tööd;
  • annab ohvritele, kannatanutele või nende pereliikmetele teavet teo toimepanija vanglast (tingimusteta või tingimisi) vabastamise kohta;
  • annab teavet nende välismaalt pärit ohvrite ja tunnistajate õiguste ja emotsionaalse toe kohta, kes on kutsutud rahvusvahelise õigusabi mehhanismi raames Horvaatia kohtusse andma tunnistusi, ning Horvaatiast pärit ohvritele ja tunnistajatele, kes on kutsutud kõnealuse mehhanismi raames välisriigi kohtusse tunnistusi andma. Teenistus saadab ohvritele ja tunnistajatel teabekirjad kontaktandmetega;
  • võtab vastu kuriteoohvrite hüvitisnõudeid, valmistab ette materjali kuriteoohvrite hüvitamise komisjoni (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) koosolekuteks ja pakub abi piiriülestes juhtumites.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Sõltuvalt organisatsiooni liigist ja pädevusvaldkonnast pakutakse eri liiki abi ja tuge: psühholoogilist, emotsionaalset, õigusalast, praktilist, majutusalast, meditsiinilist, turvalisuse ja kohtumenetlusega seotud abi ja tuge.

Lisateave ja nende organisatsioonide loetelu maakondade kaupa on kättesaadav Horvaatia justiitsministeeriumi veebisaidil.

Horvaatias on praegu käsil 12 kriminaalhooldustalituse loomine. Eesmärk on lisada kriminaalkaristuse täitmise tagamisse inimmõõde, tagada süüdimõistetute tõhusam taaslõimimine ühiskonda ning pakkuda ohvritele, kannatanutele ja nende peredele abi.

Riiklik kriminaalhoolduse amet osaleb ettevalmistustes, mis tehakse selleks, et süüdimõistetud pärast vanglast vabastamist maakonnas ümber asustada. See hõlmab süüdimõistetu abistamist eluaseme ja töö leidmisel, samuti süüdimõistetu, kuid ka ohvrite, kannatanute ja nende perede ettevalmistamist süüdimõistetu vanglast vabastamiseks. Teenistus korraldab ka ohvritele, kannatanutele ning ohvrite ja süüdimõistetu peredele psühhosotsiaalse toe pakkumise.

Kui vabastatav süüdimõistetu kannab karistust seksuaalkuriteo, elu või tervist ohustava kuriteo või vägivallateo eest, peab kriminaalhoolduse amet ohvreid, kannatanuid ja nende peresid asjakohaselt ja viivitamata teavitama.

Kriminaalhooldustalituste ja justiitsministeeriumi kriminaalhooldusosakonna kontaktandmed leiab siit.

Kuriteoohver võib võtta politseiga ühendust elektronposti teel, saates e-kirja aadressile policija@mup.hr või prevencija@mup.hr, või helistades telefonil 192 (24/7) või +385 1 3788 111.

Viimati uuendatud: 08/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta