Ohvrite õigused riigiti

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Kuidas ma pean kuriteost teatama?

Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks, võite sellest teatada ükskõik millises politseijaoskonnas või prokurörile.

Võite kuriteost teatada suuliselt või kirjalikult. Vajalik on Teie allkiri. Kuriteoteate võib esitada ka kolmas isik. Ehkki see ei ole kohustuslik, on soovitatav märkida sellesse teatesse oma asjakohased isikuandmed, sealhulgas kontaktaadress, ja kuriteost teatava kolmanda isiku andmed.

Lisaks on soovitatav esitada kõik tõendid ja kogu teave, mis Teil on kahtlusaluse kohta. See hõlbustab eeluurimist.

Politseil on Teie esitatava teabe registreerimiseks ametlik vorm (üldjuhul arvutipõhine). Sellest hetkest alates on Teie kuriteoteade osa toimikust.

Võite teatada kuriteost ükskõik millises politseijaoskonnas või otse prokurörile.

Kuriteoteate võib esitada saksa keeles või ühes asjaomase piirkonna ametlikus keeles.

Kui Te ei oska saksa keelt või mõnda muud ametlikku keelt piisavalt, on Teil õigus saada abi tõlgilt.

Teatud kuritegude puhul (nt vägivallateod või seksuaalkuriteod) on Teil õigus saada kuriteost teatamisel abi ohvriabiorganisatsioonilt.

Kuriteost teatamiseks ei ole ette nähtud kindlat tähtaega. Teatava seaduses ette nähtud ajavahemiku möödudes võib politsei, prokurör või kohus juhtumi uurimisest siiski keelduda. See ajavahemik (aegumistähtaeg) on erinev, sõltudes asjaomase kuriteo liigist.

Ametiasutused on kohustatud alustama eeluurimist, kui neid teavitatakse väidetavast kuriteost (v.a kuriteod, mille puhul algatatakse erasüüdistusmenetlus).

Kuidas ma oma juhtumi kohta teavet saan?

Pärast kuriteost teatamist saate oma kuriteoteate kohta kirjaliku kinnituse. See sisaldab viitenumbrit. Kui Te helistate hiljem pädevasse politseijaoskonda ja nimetate selle numbri, saate ühendust võtta politseinikuga, kes tegeleb Teie juhtumiga.

Kui Te esitate kuriteoteate politseile või prokurörile kirjalikult, peate küsima viitenumbrit. Ohvriabiorganisatsioonid aitavad Teil õige viitenumbri välja selgitada.

Teil on õigus tutvuda toimikuga. Toimikule juurdepääsu võimaldamisest võidakse keelduda või seda juurdepääsu võidakse piirata üksnes juhul, kui toimikuga tutvumine võib seada ohtu uurimise või mõjutada Teie ütlusi tunnistajana.

Prokuratuur teavitab Teid protsessi olulisest arengust. Näiteks antakse Teile teada, kui ametiasutused otsustavad süüdistust mitte esitada või kui nad kaaluvad tavapärase kriminaalmenetluse asemel alternatiivsete meetmete võtmist.

Kas mul on õigus õigusabile (uurimise või kohtumenetluse ajal)? Millistel tingimustel?

Asjaajamistes õiguskaitseasutustega võib Teid toetada ja esindada advokaat, ohvriabiorganisatsiooni liige või mõni muu sobiv isik.

Kui Teil on õigus saada õiguslikku tuge, toetavad advokaadid koostöös spetsialiseerunud ohvriabiorganisatsioonidega Teid Teile antud õiguste kasutamisel menetluse käigus tasuta. Teil on õigus sellisele abile, kui olete puutunud tahtliku kuriteo tõttu kokku vägivallaga või seisnud silmitsi tõsise ohuga, kui on rikutud Teie seksuaalset puutumatust või kui sellise kuriteo toimepanekul on ära kasutatud Teie sõltuvust teisest isikust. Abi on Teile kättesaadav ka juhul, kui olete kuriteo tagajärjel surnud isiku lähisugulane või kuriteo tunnistajaks olnud sugulane. Abi peab olema vajalik ohvri õiguste kaitsmiseks ja selle tagab ohvriabiorganisatsioon.

Kui Teil ei ole õigust kasutada ohvriabiteenuseid, võite taotleda kohtult tasuta õigusabi, kui olete astunud menetlusse tsiviilhagejana. Kui kohus peab õigusesindaja kasutamist vajalikuks (eelkõige selleks, et vältida hilisemat tsiviilnõuet) ja Teie sissetulek ei ole piisav, et sellisele esindajale maksta (ilma et see kahjustaks Teie elatustaset), kiidetakse taotlus heaks.

Kas mul on õigus nõuda kulude hüvitamist (luurimises või kohtumenetluses osalemise eest)? Millistel tingimustel?

Sõidukulud, mis tekivad seoses prokuratuuris, kohtus või ärakuulamise paigas käimisega, hüvitatakse, ja kaotatud aja eest makstakse hüvitist, kui olete kandnud selle tõttu rahalist kahju. Kui Te olete tunnistaja ning peate jääma teatud kohta ööbima ning seal hommiku-, lõuna- või õhtusööki sööma, hüvitatakse Teie viibimiskulud teatud summa ulatuses. Peate esitama nõude selle makse tegemiseks 14 päeva jooksul.

Kas ma võin edasi kaevata, kui juhtumi uurimine lõpetatakse enne kohtusse jõudmist?

Kui prokurör lõpetab menetluse, tuleb Teid sellest teavitada. Teil on 14 päeva, et paluda prokuröril selgitada selle otsuse põhjuseid. Võite taotleda ka menetluse jätkamist, kui

  • on rikutud seadust või seda ei ole kohaldatud õigesti;
  • esineb märkimisväärseid kahtlusi menetluse lõpetamise otsuse aluseks olnud faktide täpsuses;
  • menetluse jätkamise õigustamiseks on võimalik esitada uusi fakte või tõendeid.

Taotlus tuleb esitada 14 päeva jooksul pärast seda, kui Teid on teavitatud prokuröri otsusest menetlus lõpetada või kui olete kätte saanud teabe sellise lõpetamise põhjuste kohta. Kui Te ei ole sellist teavet saanud, on taotluse esitamise tähtaeg kolm kuud alates otsuse tegemisest. Menetluse jätkamise taotlus tuleb saata prokurörile.

Kui prokurör leiab, et taotlus on põhjendatud, jätkab ta menetlust. Vastasel juhul peab prokurör koostama vastuse ja esitama selle koos toimikuga kohtule, kes teeb Teie taotluse kohta otsuse. Kui kohus kiidab taotluse heaks, peab prokurör menetlust jätkama. Vastupidisel juhul lükatakse taotlus tagasi.

Kui prokurör otsustab nõuda tavapärase kriminaalmenetluse asemel alternatiivsete meetmete võtmist, ei saa Te tema otsust edasi kaevata.

Kui on esitatud süüdistus ja prokurör lõpetab juhtumi, on Teil teatud asjaoludel kõrvalsüüdistajana õigus jääda esitatud süüdistuse juurde. Selleks peate juba olema astunud tsiviilhagejana menetlusse. Teatades, et jääte süüdistusele kindlaks, saate endale kõrvalsüüdistaja staatuse.

Kas ma võin osaleda kohtumenetluses?

Ohvrina on Teil õigus osaleda kohtumenetluses. Teid kutsutakse kohtusse vaid siis, kui peate andma tunnistajana ütlusi. Ohver on kohustatud reageerima kohtukutsele üksnes juhul, kui teda kutsutakse kohtusse tunnistajana.

Kui Te kasutate ohvriabiteenuseid, teavitatakse neid teenuseid osutavat ohvriabiorganisatsiooni istungite kuupäevadest.

Kui Te andsite ütlusi eeluurimise raames toimunud ristküsitlemisel, teavitatakse Teid istungi kuupäevast üksnes Teie taotluse korral. Kui Te olete tsiviilhageja, kõrvalsüüdistaja või erasüüdistaja, teatatakse Teile nõuetekohaselt kohtuistungite kindlaksmääratud kuupäevad. Olenemata sellest, kas istung on avalik, on Teil ohvrina õigus kohal olla ja võtta endale saatjaks usaldusisik – advokaat, ohvriabiorganisatsiooni liige või mõni muu isik. Teil on õigus esitada süüdistatavale, tunnistajatele ja ekspertidele küsimusi ning samuti õigus olla ära kuulatud seoses oma õigusega saada hüvitist.

Kui Te olete tsiviilhageja, võite otsustada istungil mitte osaleda. Ent kui Te olete erasüüdistaja ja Te ei ilmu istungile, eeldab kohus ümberlükkamatult, et Te ei ole enam süüdimõistmisest huvitatud, ja lõpetab juhtumi.

Kui Te ei räägi saksa keelt (või mõnda muud ametlikku keelt), on Teil istungi ajal õigus tasuta tõlkele.

Milline on minu ametlik roll õigussüsteemis? Kas ma olen või kas ma saan valida, et ma olen: ohver, tunnistaja, tsiviilhageja või erasüüdistaja?

Te olete ohver, kui Te vastate asjakohastele seaduses sätestatud nõuetele. Ohvri staatus on järgmistel isikutel:

  • isikud, kes on puutunud tahtliku kuriteo tõttu kokku vägivallaga või seisnud silmitsi tõsise ohuga, kelle seksuaalset puutumatust on rikutud, kelle vaba tahte vastu on astutud või kelle sõltuvust teisest isikust on kuriteo toimepanekul ära kasutatud;
  • kuriteo tagajärjel surnud isiku abikaasa, registreeritud partner, elukaaslane, esimese astme sugulane, vend, õde või muu ülalpeetav või muu kuriteo tunnistajaks olnud sugulane ning
  • kõik muud isikud, kes on kandnud kuriteo tagajärjel kahju või kelle kriminaalõigusega kaitstud huve on muul moel kahjustatud.

Te olete tunnistaja, kui olete teinud kriminaalmenetluse seisukohast olulisi tähelepanekuid. Selle määravad kindlaks politsei ja prokurör eeluurimise käigus. Kohtumenetluse raames teeb selle otsuse kohus.

See, kas Te astute menetlusse tsiviilhagejana, on Teie enda otsustada.

Kas jätkata süüdistusest loobumise korral menetlust kõrvalsüüdistajana, on samuti Teie otsus.

Millised on minu õigused ja kohustused seoses selle rolliga?

Menetluse ajal peavad kõik ametiasutused austama Teie kui ohvri inimväärikust ja Teie eraelu puutumatuse kaitsega seotud huve. Asjakohaselt tuleb arvesse võtta Teie õigusi, huve ja konkreetseid kaitsevajadusi. Kõiki ohvreid tuleb teavitada võimalikult vara nende õigustest ning võimalusest saada abi ja hüvitist.

Taotluse korral peate saama kinnituse oma kuriteoteate laekumise kohta.

Igal ohvril on õigus sellele, et teda esindatakse ja talle antakse nõu. Seda võib teha advokaat, ohvriabiorganisatsioon või mõni muu sobiv esindaja. Kui Teil on õigus saada ohvriabiteenuseid, esindab Teid menetluse käigus isik, kes pakub Teile õiguslikku tuge.

Kui Te ei vasta õigusliku toe saamise tingimustele, kuid soovite, et Teid kui tsiviilhagejat esindaks advokaat, võite taotleda teatud tingimustel tasuta õigusabi.

Tunnistajana olete vabastatud kohustusest anda ütlusi lähedase vastu. Te jääte sellest vabastusest ilma, kui olete täiskasvanu ja nõuate kriminaalmenetluse raames tsiviilhagejana hüvitist.

Teil on võimalik keelduda vastamast üksikutele küsimustele, kui

  • vastamine oleks alandav või tooks kaasa otsese ja märkimisväärse rahalise kahju kandmise ohu;
  • vastus puudutaks Teie või mõne teise isiku kõige isiklikumaid küsimusi;
  • küsimus seksuaalkuriteo üksikasjade kohta on Teie meelest põhjendamatu.

Te võite siiski olla kohustatud küsimustele vastama, kui Teie ütlused on menetluses käsitletava küsimuse seisukohast eriti tähtsad.

Kui küsitlemisel viibib ka teisi isikuid, tuleb kanda hoolt selle eest, et Teie isikuandmeid ei avalikustata. Te ei pea avalikustama oma kodust aadressi. Selle asemel võite anda mõne muu aadressi, mida kasutades saavad ametiasutused Teiega hõlpsasti ühendust võtta.

Teil on õigus tutvuda toimikuga, kui see on seotud Teie huvidega. Samuti võite küsida toimiku koopiat, makstes selle eest ettenähtud lõivu.

Kui õigusrikkuja vabastatakse eelvangistusest, tuleb Teid sellest teavitada, kui olete koduvägivalla või tahtliku vägivallateo ohver, kui olete seisnud silmitsi tõsise ohuga või kui Teie seksuaalset puutumatust on rikutud. Kui Te olete mõnda muud liiki kuriteo ohver, peate esitama taotluse, märkides sinna, et soovite enda teavitamist õigusrikkuja vabastamisest.

Teile tuleb teatada, kui prokurör lõpetab menetluse, jätkab menetlust või lõpetab eeluurimise. Kui tavapärase kriminaalmenetluse asemel kaalutakse alternatiivsete meetmete võtmist, peate saama põhjalikku teavet oma õiguste kohta. Võite taotleda menetluse jätkamist, kui prokurör on selle lõpetanud.

Kui Te ei oska piisavalt saksa keelt või olete kurt või tumm, on Teil õigus saada abi tõlgilt/tõlkijalt. Teil on õigus osaleda ristküsitlemisel, vahejuhtumi rekonstruktsioonis ja kohtuistungil, mille käigus on Teil õigus esitada küsimusi ja taotlusi.

Kas ma võin kohtumenetluse ajal teha avalduse või anda tunnistusi? Millistel tingimustel?

Ohvrina on Teil õigus teha tunnistajate ärakuulamisel, muud liiki küsitlemisel või kohtuistungil avaldusi. Näiteks võite teatada, et astute tsiviilhagejana menetlusse ja sooviksite saada hüvitist. Samuti võite esitada õigusrikkujale küsimusi.

Teil on õigus esitada tõendeid, kui Teid on kutsutud küsitlemisele või istungile.

Kui Te olete ka tunnistaja, on Teil kohustus reageerida igale kohtukutsele ning esitada tõest ja täielikku teavet.

Millist teavet mulle antakse kohtumenetluse ajal?

Kohtumenetluse ajal teavitatakse Teid Teie küsitlemise alguses Teie õigustest.

See, kas Te osalete kogu istungil, on Teie enda otsustada.

Kohtuotsus kuulutatakse välja istungi lõpus. Saate teada otsuse sisu, kui jääte istungi lõpuni või tutvute menetlustoimikuga.

Kui Te olete astunud menetlusse tsiviilhagejana, on kohus kohustatud oma lahendis otsustama ka Teie nõude küsimuse. Kui kohus otsustab, et saate hüvitist, käsitatakse seda otsust tsiviilõiguse alusel täidetava määrusena ja Te võite esitada föderaalvalitsusele taotluse hüvitise ettemakse saamiseks. Seda siiski tingimusel, et süüdi mõistetud isik ei suuda maksekohustust (vangla)karistuse kandmise tõttu kohe täita.

Kohus võib anda ka korralduse tagastada ohvrile tema vara, mis on süüdistatava valduses.

Kas mul on võimalik tutvuda menetlustoimikuga?

Teil on õigus tutvuda toimikuga. Toimikule juurdepääsu võimaldamisest võidakse keelduda või seda juurdepääsu võidakse piirata üksnes juhul, kui toimikuga tutvumine võib seada ohtu eeluurimise või mõjutada Teie ütlusi tunnistajana.

Viimati uuendatud: 06/11/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta