Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Austria

Content provided by:
Austria

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Amennyiben bűncselekmény sértettjévé vált, bejelentheti bármely rendőrségen vagy ügyészségen.

Bejelentését akár szóban, akár írásban megteheti, és a bejelentést alá kell írnia. A bejelentést továbbá harmadik fél is benyújthatja. Noha nem kötelező, tanácsos a bejelentésben feltüntetnie valamennyi személyes adatát, ami magában foglalja azt a lakcímet, amelyen Önnel kapcsolatba lehet lépni, valamint a bűncselekményt bejelentő harmadik fél személyes adatait.

Emellett ajánlott valamennyi bizonyítékot és információt is csatolni a bejelentéshez, amellyel Ön a gyanúsítottról rendelkezik. Mindez meg fogja könnyíteni a nyomozást.

A rendőrség (általában számítógéppel támogatott) hivatalos formanyomtatvánnyal rendelkezik az Ön adatainak rögzítésére. Ettől a ponttól kezdve a bűncselekményről szóló bejelentése az ügyiratok részévé válik.

A bűncselekményről bármelyik rendőrségen vagy közvetlenül az ügyészségen tehet bejelentést.

A bejelentést németül vagy a hivatalos regionális nyelvek egyikén kell benyújtani.

Amennyiben Ön nem beszél megfelelő szinten németül vagy más hivatalos nyelven, tolmácsot igényelhet.

Bizonyos bűncselekmények (pl. erőszakos bűncselekmények vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények) esetén jogosult arra, hogy a bűncselekmény bejelentése során Önt áldozatsegítő szervezet segítse.

Nincs konkrét határidő meghatározva a bűncselekmény bejelentésére. A törvényben meghatározott időtartam után azonban a rendőrség, az ügyészség vagy a bíróság megtagadhatja az ügy vizsgálatát. Ez az időtartam a bűncselekmény típusától (elévülési időtől) függ.

A hatóságok kötelesek megkezdeni a nyomozást, amennyiben egy állítólagos bűncselekményről információ jut tudomásukra (kivétel: a magánindítványra üldözendő bűncselekmények).

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Ha bejelentette a bűncselekményt, a feljelentéséről írásbeli visszaigazolást kap. Ez tartalmazza a hivatkozási számot. Amennyiben később kapcsolatba lép az illetékes rendőrkapitánysággal és erre a számra hivatkozik, beszélhet az ügyben eljáró rendőrrel.

Ha Ön a bejelentést írásban nyújtja be a rendőrségnek vagy az ügyésznek, hivatkozási számot kell tőlük kérnie. Az áldozatsegítő szervezetek segítenek megtalálni a megfelelő hivatkozási számot.

Jogosult továbbá az ügyiratok áttanulmányozására. A hozzáférés csak akkor tagadható meg vagy korlátozható, amennyiben az ügyiratok áttanulmányozása veszélyezteti a nyomozást vagy az Ön tanúként történő vallomástételét befolyásolhatja.

Az ügyészség tájékoztatást nyújt az eljárás fontos fejleményeiről. Például értesítést kap arról, ha a hatóság úgy dönt, hogy nem folytatja tovább az eljárást, és a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedés elrendelését mérlegeli.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Ügyvéd, az áldozatvédelmi szervezet tagja vagy más megfelelő személy támogathatja és képviselheti Önt a bűnüldöző szervekkel folytatott ügyeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önt jogi segítségnyújtás illeti meg, az áldozatsegítő szervezet szakértőjével együttműködésben ingyenesen eljáró ügyvéd támogatja Önt a jogainak eljárás során történő érvényesítése érdekében. Önnek joga van az ilyen segítségnyújtáshoz, ha szándékos bűncselekmény eredményeként erőszakos vagy veszélyes fenyegetésnek volt kitéve, vagy szexuális sérthetetlensége csorbult, vagy ilyen bűncselekmény során kihasználták a személyes függőségét. Segítségnyújtás akkor is rendelkezésre áll, ha bűncselekmény következtében elhunyt személy közeli rokona, vagy Ön olyan rokon, aki a bűncselekménynek tanúja volt. A segítségnyújtásnak védelemben kell részesítenie a sértett jogait, és azt az áldozatsegítő szervezetnek kell garantálnia.

Amennyiben nem jogosult áldozatsegítő szolgáltatásokra, a bíróságtól költségmentességet kérhet, amennyiben az eljáráshoz magánfélként csatlakozott. Amennyiben a bíróság megítélése szerint szükség van jogi képviseletre (különösen az ezt követő polgári per elkerülése érdekében), és az Ön jövedelme nem elégséges ahhoz, hogy a megélhetésének veszélyeztetése nélkül jogi képviselőt vegyen igénybe, a kérelmet jóváhagyják.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Az ügyészséghez, a bírósághoz, vagy a meghallgatás helyszínére történő oda- és visszaút utazási költségeit meg kell téríteni, valamit költségtérítést kell fizetni a kiesett időért, amennyiben Ön ennek eredményeképpen anyagi veszteséget szenvedett. Amennyiben Ön tanú, és éjszakára is maradnia kell, valamint meghatározott helyszínen reggelit, ebédet és vacsorát kell fogyasztania, tartózkodásának költségeit meghatározott összegig megtérítik. Ennek megfizetésére vonatkozó kérelmét 14 napon belül kell előterjesztenie.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyész megszünteti az eljárást, Önt erről tájékoztatni kell. Ezután Önnek 14 napja van kikérnie az ügyésztől a döntés okainak magyarázatát. Kérheti továbbá az eljárás folytatását, amennyiben:

  • jogszabályt sértettek vagy nem alkalmaztak megfelelően
  • jelentős kétségek állnak fenn azon tények pontosságára vonatkozóan, amelyen az eljárás megszüntetésére irányuló döntés alapult, vagy
  • új tényeket vagy bizonyítékokat nyújtanak be a folytatás igazolására.

A kérelmet az azt követő 14 napon belül kell benyújtania, hogy Önt az ügyész eljárás megszüntető döntéséről tájékoztatták, vagy pedig Ön kézhez vette a megszüntetés indokait. Amennyiben Ön ezen határidőn belül nem kapott tájékoztatást, a határidő a döntést követő három hónappal meghosszabbodik. Az eljárás folytatására irányuló kérelmet az ügyésznek címezve kell előterjeszteni.

Amennyiben az ügyész megítélése szerint a kérelem megalapozott, folytatja az eljárást. Egyéb esetben az ügyésznek írásbeli választ kell adnia a kérelemre, és azt az ügyiratokkal együtt azon bíróság elé kell terjesztenie, amely dönteni fog az Ön kérelméről. Amennyiben a bíróság jóváhagyja a kérelmet, az ügyésznek folytatnia kell az eljárást. Egyébként a kérelmet visszautasítják.

Amennyiben az ügyész a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedéseket rendel el, Ön a döntését nem fellebbezheti meg.

Amennyiben vádat emeltek, és az ügyész ezt követően lezárja az ügyet, bizonyos körülmények mellett Önnek joga van ahhoz, hogy pótmagánvádlóként fenntartsa a vádat. Ebben az esetben Önnek addigra már magánfélként csatlakoznia kellett az eljáráshoz. Ezt követően a vád fenntartására vonatkozó nyilatkozat megtételével szerzi meg a pótmagánvádló jogállását.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Sértettként joga van részt vennie a tárgyaláson. Csak akkor idézik a bíróság előtti megjelenésre, ha tanúként vallomást kell tennie. A sértett csak akkor köteles megjelenésre szóló idézésnek eleget tenni, ha tanúként idézik.

Amennyiben Ön áldozatsegítő szolgáltatást vesz igénybe, az e szolgáltatásokat nyújtó áldozatsegítő szolgálatot tájékoztatni kell a meghallgatások időpontjairól.

Amennyiben Ön a nyomozás során keresztkérdések keretében tett vallomást, csak abban az esetben tájékoztatják a tárgyalás időpontjáról, amennyiben Ön azt kéri. Amennyiben Ön magánfél, pótmagánvádló vagy magánvádló, megfelelően értesítik a meghallgatás meghatározott időpontjairól. Tekintet nélkül arra, hogy a tárgyalás nyilvános-e, sértettként Ön jogosult részt venni és kísérőt – ügyvédet, valamely áldozatsegítő szervezet munkatársát vagy más személyt – igénybe venni. Önt megilleti az a jog, hogy kérdéseket tegyen fel a terheltnek, a tanúknak, a szakértőknek, illetve az a jog, hogy kártérítésre való jogosultságával kapcsolatban meghallgassák.

Amennyiben Ön magánfél, dönthet úgy, hogy nem jelenik meg a meghallgatáson. Amennyiben azonban magánvádló, és nem jelenik meg a meghallgatáson, a bíróság megdönthetetlenül fogja vélelmezni, hogy Önnek az elítéléshez fűződő érdeke elenyészett, és le fogja zárni az ügyet.

Amennyiben Ön nem beszél németül (vagy más hivatalos nyelven), joga van tolmács ingyenes igénybe vételére a tárgyalás során.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Ön akkor minősül sértettnek, ha megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A következő személy rendelkezik a sértett jogállásával:

  • aki szándékos bűncselekmény eredményeként erőszakos vagy veszélyes fenyegetésnek volt kitéve, vagy szexuális sérthetetlensége vagy önrendelkezési joga csorbulhatott, vagy ilyen bűncselekmény során kihasználták a személyes függőségét,
  • a bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa, elsőfokú rokona, testvére és más függőségi viszonyban álló személy, vagy más olyan rokon, aki a bűncselekmény tanúja volt, és
  • bármely más olyan személy, aki bűncselekmény következtében kárt szenvedett, vagy akinek a büntetőjog által védett jogos érdekei más tekintetben sérültek.

Ön tanú, amennyiben a büntetőeljárásban releváns észrevételeket tett. Ennek tényét a rendőrség vagy az ügyész a nyomozás során állapítja meg. A tárgyalás során ezt a döntést a bíróság hozza meg.

Az Ön belátására van bízva, hogy kíván-e az eljáráshoz magánfélként csatlakozni.

Az ugyancsak az Ön döntése, hogy a vádak ejtését követően folytatja-e magánvádlóként az eljárást.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Az eljárás során valamennyi hatóságnak tiszteletben kell tartania az Ön emberi méltóságát sértettként, valamint a magánélete védelméhez fűződő érdekét. Körültekintő figyelmet kell fordítani az Ön jogaira, érdekeire és különleges védelmi igényeire. Minden sértettet haladéktalanul tájékoztatni kell a jogairól, valamint segítségnyújtásban és kártérítésben való részesülésének lehetőségéről.

A bűncselekmény bejelentésének igazolását Önnek kérelemre adják át.

Minden sértettnek joga van képviseletre és tanácsadásra. Ezt ügyvéd, áldozatsegítő szervezet vagy más megfelelő képviselő nyújthatja. Amennyiben Ön jogosult áldozattámogatási szolgáltatásokra, az Önnek jogi támogatást nyújtó személy fogja Önt az eljárás során képviselni.

Amennyiben Ön nem felel meg a jogi támogatásra vonatkozó feltételeknek, azonban szeretne magánfélként ügyvédi képviseletet, bizonyos feltételek mellett költségmentességet kérelmezhet.

Tanúként mentesül a vallomástételi kötelezettség alól, amennyiben ezzel rokonát vádolná bűncselekmény elkövetésével. Ön elveszíti ezt a jogát, amennyiben nagykorú személy és magánfélként a büntetőeljárás keretében kártérítést követel.

Lehetőség van arra, hogy megtagadja az egyes kérdések megválaszolását:

  • amennyiben a válasz megalázó lenne, vagy Önt közvetlen és jelentős anyagi veszteség kockázatának tenné ki;
  • amennyiben a válasz Önnek vagy más személynek a legszemélyesebb szférájába tartozik;
  • amennyiben Ön a nemi erkölcs elleni bűncselekmény részleteire vonatkozó kérdést indokolatlannak tartja.

Köteles azonban ezekre válaszolni, amennyiben az eljárás tárgyára tekintettel vallomása különös jelentőséggel bír;

Amennyiben más személyek is jelen vannak a meghallgatás során, figyelni kell arra, hogy az Ön személyes adatait ne tegyék hozzáférhetővé. Önnek nem kell közzétennie otthoni lakcímét. Ehelyett megadhat olyan más címet, amelyen a hatóságok könnyen kapcsolatba léphetnek Önnel.

Ön jogosult arra, hogy áttanulmányozza az ügyiratokat, amennyiben ezek az Ön érdekeire vonatkoznak. Emellett díj fizetése ellenében másolatot kérhet az ügyiratokból.

Amennyiben az elkövetőt a fogságból vagy a tárgyalást megelőző őrizetből szabadon bocsátják, Önt tájékoztatni kell, amennyiben Ön családon belüli erőszak, szándékos erőszak vagy veszélyes fenyegetés áldozata, illetve szexuális sérthetetlensége csorbult. Amennyiben Ön más típusú bűncselekmény sértettje, kérelmet kell előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy szeretne tájékoztatás kérni az elkövető szabadon bocsátásával kapcsolatban.

Önt tájékoztatni kell az eljárás megszüntetéséről és folytatásáról, valamint az ügyészi nyomozás bármely megszüntetéséről. Amennyiben a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedést foganatosítását mérlegelik, Önnek átfogó tájékoztatást kell kapnia a jogairól. Ön kérheti az eljárás folytatását, amennyiben azt az ügyész megszüntette.

Amennyiben Ön nem beszél megfelelő szinten németül, illetve süket vagy néma, jogosult fordítási/tolmácsolási támogatásra. Joga van részt venni a keresztkérdéses meghallgatáson, a bizonyítási kísérleten és a tárgyaláson, amelyek során Ön jogosult kérdések feltételére és indítványok előterjesztésére.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Sértettként Ön jogosult arra, hogy vallomása keretében, vagy a meghallgatáson vagy tárgyaláson való egyéb részvétele során nyilatkozatokat tegyen. Például nyilatkozhat akként, hogy az eljáráshoz magánfélként csatlakozik, és hogy szeretne kártérítést kapni. Továbbá kérdéseket idézhet az elkövetőhöz.

Emellett Ön jogosult bizonyíték előterjesztésére, amennyiben meghallgatásra vagy tárgyalásra idézik.

Amennyiben Ön tanúnak is minősül, köteles eleget tenni a kézbesített idézésének valamint szavahihető és teljes körű tájékoztatást adni.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A tárgyalás alatt megkérdezése kezdetén tájékoztatást kap a jogairól.

Az Ön szabad belátásra van bízva, részt kíván-e venni az egész tárgyaláson.

Az ítéletet a tárgyalás végén hirdetik ki. Az ítélet tartalmáról azáltal szerezhet tudomást, hogy a tárgyalás végéig jelen van, vagy megvizsgálja a bírósági ügyiratokat.

Amennyiben Ön az eljáráshoz magánfélként csatlakozott, a bíróság köteles az Ön követeléséről is határozatában dönteni. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy Ön kártérítésre jogosult, határozatát a polgári jog szerint végrehajtható határozatnak kell tekinteni, és Ön szövetségi kormánytól előleget kérhet a kártérítésből. Ez ugyanakkor attól a feltételtől függ, hogy az elítélt személy (szabadságvesztéssel járó) büntetés következtében nem képes azonnal eleget tenni a fizetési kötelezettségének.

A bíróság emellett elrendelheti, hogy a terhelt birtokában lévő olyan dolog, amely a sértett tulajdona visszakerüljön a sértetthez.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Jogosult az ügyiratok áttanulmányozására. A hozzáférés csak akkor tagadható meg vagy korlátozható, amennyiben az akta áttanulmányozása veszélyezteti a nyomozást vagy az Ön tanúként történő vallomástételét befolyásolhatja.

Utolsó frissítés: 06/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website