Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (λ.χ δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή)

Ως ιδιώτης κατήγορος, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση λόγω ζημίας με δήλωση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη ή να αναβάλετε την εν λόγω αξίωση έως το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Εάν οι αγωγές ασκηθούν χωριστά, η αστική αγωγή πρέπει να ασκηθεί μετά την περάτωση της ποινικής δίκης.

Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στη διαδικασία μόνο ως πολιτικώς ενάγων χωρίς καμία εξουσία στη διαδικασία. Εάν δεν εμφανιστείτε ως πολιτικώς ενάγων για να αναζητήσετε αποζημίωση, ο εισαγγελέας θα δηλώσει την παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασμό σας. Εάν το δικαστήριο κηρύξει αθώο τον κατηγορούμενο ή δεν σας επιδικάσει την αποζημίωση, μπορείτε και πάλι να διεκδικήσετε αποζημίωση μέσω της αστικής διαδικασίας.

Η αστική ευθύνη του κατηγορούμενου καλύπτει την απόδοση της ιδιοκτησίας, την αποκατάσταση της ζημίας και την αποζημίωση για τις ζημίες, περιλαμβανομένων όσων προκλήθηκαν στον σύντροφο και τα παιδιά σας.

Μπορείτε επίσης να λάβετε αποζημίωση από το Κράτος.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αποτελούν την αρμόδια αρχή συνδρομής των θυμάτων αξιόποινων πράξεων με διασυνοριακό χαρακτήρα, όταν δηλαδή η αξιόποινη πράξη σε βάρος σας διαπράχθηκε σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία. Η αρμόδια αρχή συνδρομής στις περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών με διασυνοριακό χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας.

Γενικά, με εξαίρεση τις τρομοκρατικές ενέργειες, η αρχή θα παρέχει συνδρομή για την έναρξη και τη διαχείριση της διαδικασίας για τη χορήγηση συνδρομής από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη, ώστε εσείς, ως αιτών, να μπορείτε να λάβετε ευρισκόμενος στην Ισπανία την αποζημίωση από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Γι’ αυτό τον λόγο, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παράσχουν, ως τον αιτούντα την οικονομική συνδρομή, τις παρακάτω πληροφορίες:

 • πληροφορίες για τις δυνατότητες διεκδίκησης οικονομικής συνδρομής ή αποζημίωσης, τις απαιτούμενες διαδικασίες ή τα απαιτούμενα έντυπα, περιλαμβανομένου του τρόπου συμπλήρωσης των εντύπων, και για τα δικαιολογητικά έγγραφα που μπορεί να απαιτούνται·
 • γενικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων παροχής πρόσθετων πληροφοριών.

Επιπλέον, ως αρχή συνδρομής, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων πρέπει να πράξουν τα παρακάτω:

 • να διαβιβάσουν την αίτησή σας και τα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να χρειαστεί μεταγενέστερα, κατά περίπτωση, στην αρμόδια αρχή λήψης απόφασης επί της συνδρομής που έχει οριστεί από το κράτος στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη·
 • να συνεργάζονται με την αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης επί της συνδρομής, σε περίπτωση που η τελευταία αποφασίσει να εξετάσει τον αιτούντα ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που τη διέπει.

Αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης επί της συνδρομής είναι η Γενική Διεύθυνση Εξόδων Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όταν η επεξεργασία της αίτησης χορήγησης της νόμιμης κρατικής συνδρομής γίνεται μέσω της αρχής συνδρομής του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών.

Η αρμόδια αρχή για τη λήψη απόφασης επί της οικονομικής συνδρομής πρέπει να κοινοποιήσει σε εσάς ως τον αιτούντα την οικονομική συνδρομή και την αρχή συνδρομής, τα παρακάτω:

 • το αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης χορήγησης κρατικής συνδρομής, το όργανο που κίνησε τη διαδικασία, την προθεσμία για την έκδοση απόφασης και, εάν είναι εφικτό, την προβλεπόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασης·
 • την απόφαση που περατώνει τη διαδικασία.

Για τα εγκλήματα της τρομοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας) θα ενεργεί ως η αρχή συνδρομής, όταν ο τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης είναι ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς, ως ο αιτών την οικονομική συνδρομή, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία, ώστε να μπορείτε να λάβετε ευρισκόμενος στην Ισπανία, την ανάλογη αποζημίωση, κατά περίπτωση, από το κράτος στο έδαφος του οποίου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων ως η αρχή συνδρομής ή λήψης της απόφασης είναι οι ίδιες με αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Εξόδων Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Η αποζημίωση, στο σύνολό της ή εν μέρει, θα καταβληθεί από το κράτος, εάν ο δράστης έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος.

Το κράτος θα υποκατασταθεί στα δικαιώματά σας έναντι του αστικώς υπευθύνου για την αξιόποινη πράξη, έως το πλήρες ποσό της προσωρινής ή της οριστικής αποζημίωσης που σας χορηγήθηκε ως θύμα ή δικαιούχο.

Το κράτος μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του αστικώς υπευθύνου για το ποινικό αδίκημα για να ζητήσει την πλήρη ή μερική απόδοση της αποζημίωσης που χορήγησε.

Η εν λόγω αγωγή θα εκδικάζεται, όποτε κριθεί πρόσφορο, μέσω της διοικητικής διαδικασίας αποζημίωσης η οποία ενδεικτικά τηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • αν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση κριθεί ότι δεν διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη·
 • αν μετά την καταβολή, τόσο εσείς ως θύμα όσο και τα πρόσωπα που για οποιονδήποτε λόγο έλκουν δικαίωμα από εσάς, λάβατε πλήρη ή μερική αποζημίωση για τη ζημία σας μέσα σε τρία έτη μετά τη χορήγηση της οικονομικής συνδρομής·
 • αν η οικονομική συνδρομή αποκτήθηκε με την παροχή ψευδών ή δόλια ανακριβών πληροφοριών ή με άλλα απατηλά μέσα, καθώς και με σκόπιμη παράλειψη των περιστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης ή μείωση του ποσού της·
 • αν η αποζημίωση που επιδικάστηκε με την απόφαση υπολείπεται της προσωρινής αποζημίωσης.

Η εν λόγω αγωγή θα ασκηθεί από το κράτος με τη συμμετοχή του στην ποινική ή αστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την επιφύλαξη της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής από τον εισαγγελέα.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η αποζημίωση, στο σύνολό της ή εν μέρει, θα καταβληθεί από το κράτος, εάν ο καταδικασθείς για την αξιόποινη πράξη έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος.

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, στο μέτρο που έχει αποδειχθεί η επισφαλής οικονομική κατάστασή σας στην οποία βρεθήκατε ως θύμα ή δικαιούχος.

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί αφού καταγγείλετε τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή αν η ποινική διαδικασία κινηθεί αυτεπαγγέλτως βάσει των εν λόγω γεγονότων.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το Κράτος.

Η Ισπανία διαθέτει ένα σύστημα συνδρομής για τα θύματα δόλιων και βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ισπανία και προκάλεσαν τον θάνατο, τη σοβαρή σωματική βλάβη ή τη σοβαρή βλάβη της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής υγείας. Συνδρομή παρέχεται επίσης στα θύματα των εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, ακόμη κι αν οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις διαπράχθηκαν χωρίς τη χρήση βίας.

Γενικά, μπορείτε να λάβετε τη νόμιμη οικονομική συνδρομή αν, κατά τον χρόνο που διαπράχθηκε το έγκλημα, είστε Ισπανός υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία ή είστε υπήκοος άλλου κράτους που χορηγεί παρόμοια οικονομική συνδρομή στους Ισπανούς υπηκόους που βρίσκονται στο έδαφός του.

Σε περίπτωση θανάτου, οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της υπηκοότητας ή της διαμονής πρέπει να πληρούνται από τους δικαιούχους και όχι τον θανόντα.

Σε περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης ή σοβαρής βλάβης στη σωματική ακεραιότητα ή την ψυχική υγεία, δικαιούχοι είναι τα άμεσα θύματα, δηλαδή, όσοι υπέστησαν τη σωματική βλάβη ή τη ζημία.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι είναι τα έμμεσα θύματα, δηλαδή τα παρακάτω πρόσωπα:

 • ο/η σύζυγος του θανόντος, εάν δεν είχε επέλθει δικαστικός χωρισμός, ή το πρόσωπο που συγκατοικούσε με τον θανόντα σε μόνιμη βάση στο πλαίσιο μιας σχέσης όμοιας του γάμου τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τον θάνατο, εκτός εν είχαν παιδιά μαζί, οπότε αρκεί απλώς η συγκατοίκηση. Περιλαμβάνονται επίσης τα παιδιά των προσώπων που προαναφέρθηκαν, ακόμη και αν δεν ήταν παιδιά του θανόντος, στο μέτρο που ήταν οικονομικά εξαρτώμενα από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσαν με αυτό.

Στους δικαιούχους ουδέποτε περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση οποιασδήποτε μορφής, όταν ο θανών ήταν σύζυγός τους ή το πρόσωπο με το οποίο συνδέονταν μόνιμα μέσω μιας παρόμοιας σχέσης.

 • Το παιδί του θανόντος, που ήταν εξαρτώμενο από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσε με αυτό, ενώ τεκμαίρεται ότι τα ανήλικα παιδιά ή οι ανάπηροι ενήλικες είναι οικονομικά εξαρτώμενα μέλη.
 • Ο γονέας του θανόντος, που ήταν οικονομικά εξαρτώμενος από το εν λόγω πρόσωπο, αν δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων.
 • Οι γονείς του ανηλίκου του οποίου ο θάνατος επήλθε ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης θεωρούνται επίσης έμμεσα θύματα, για τους σκοπούς της οικονομικής συνδρομής που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία.

Τα θύματα δικαιούνται να λάβουν οικονομική συνδρομή εάν φέρουν συγκεκριμένες βλάβες, δηλαδή σωματικές ή ψυχικές βλάβες ή βλάβη της σωματικής ακεραιότητας που καθιστούν τον παθόντα προσωρινά ανάπηρο, για διάστημα έως και έξι μήνες, ή μόνιμα ανάπηρους, με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 33 %.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η χορήγηση της συνδρομής εξαρτάται από την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για την έκδοση αποφάσεων στις ποινικές αποφάσεις, πριν από την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινής αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επισφαλή οικονομική κατάσταση του θύματος της αξιόποινης πράξης ή των προσώπων που έλκουν τα δικαιώματά τους από το θύμα. Η προσωρινή αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόλις το θύμα καταγγείλει τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή όταν η ποινική διαδικασία κινηθεί από τα αρμόδια όργανα, χωρίς την ανάγκη υποβολής καταγγελίας.

Το ποσό της προσωρινής αποζημίωσης ουδέποτε μπορεί να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδίκασε η απόφαση.

Σε περίπτωση θανάτου ανηλίκου ή αναπήρου που επήλθε ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης, οι γονείς ή οι κηδεμόνες του ανηλίκου θα έχουν δικαίωμα μόνο στην αποζημίωση για τις δαπάνες κηδείας που κατέβαλαν έως το ανώτατο νόμιμο όριο.

Στα εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας που προκαλούν βλάβη στην ψυχική υγεία του θύματος, το ποσό της οικονομικής συνδρομής θα καλύπτει τις δαπάνες της θεραπείας που ελεύθερα επιλέγει το θύμα, στο ανώτατο νόμιμο όριο.

Γενικά, η προθεσμία διεκδίκησης της συνδρομής είναι ένα έτος από τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Η εν λόγω προθεσμία θα ανασταλεί όταν ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, και θα ξεκινήσει εκ νέου όταν εκδοθεί η αμετάκλητη δικαστική απόφαση και κοινοποιηθεί στο θύμα.

Η οικονομική συνδρομή δεν μπορεί να συντρέχει με τα παρακάτω:

 • με αποζημίωση που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση. Παρά ταύτα, θα καταβληθεί η οικονομική συνδρομή στο σύνολό της ή εν μέρει αν ο δράστης έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος·
 • με αποζημίωση ή το ασφάλισμα από την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και με το επίδομα κοινωνικής ασφάλειας που μπορεί να δικαιούται το θύμα λόγω της προσωρινής του αναπηρίας. Παρά ταύτα, η οικονομική συνδρομή θα καταβληθεί στον δικαιούχο της ιδιωτικής ασφάλισης, όταν το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβανόταν από την εν λόγω ασφάλιση είναι μικρότερο από το επιδικασθέν ποσό·
 • η εν λόγω οικονομική συνδρομή ουδέποτε συντρέχει με την αποζημίωση λόγω ζημίας των θυμάτων ένοπλων οργανώσεων και τρομοκρατών.

Η οικονομική συνδρομή μπορεί να συντρέχει με τα παρακάτω:

 • σε περιπτώσεις μόνιμης αναπηρίας ή θανάτου του θύματος, με οποιαδήποτε κρατική σύνταξη που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος·
 • με την κοινωνική παροχή που προβλέπει το άρθρο 27 του Οργανικού Νόμου αριθ. 1/2004 της 28ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα πλήρη μέτρα προστασίας κατά της βίας με βάση το φύλο (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Η οικονομική συνδρομή για τη μόνιμη αναπηρία δεν συντρέχει με την οικονομική συνδρομή για την προσωρινή αναπηρία.

Αρμόδια για την επεξεργασία και την έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων για τη νόμιμη κρατική οικονομική συνδρομή, είναι η Γενική Διεύθυνση Εξόδων Προσωπικού και Κρατικών Συντάξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τα θύματα κάθε αξιόποινης πράξης εκτός από τα θύματα τρομοκρατίας, οπότε αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας).

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, μπορείτε να λάβετε κάποια από τις κρατικές συνδρομές που προορίζονται για την αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατίας λόγω της ζημίας που προκλήθηκε από αυτού του είδους τις αξιόποινες πράξεις, εάν υπάρχει πλήρης αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της τρομοκρατικής ενέργειας και της ζημίας που προκλήθηκε.

Αποζημιώνονται οι παρακάτω ζημίες:

 • η σωματική και ψυχική βλάβη, καθώς και οι δαπάνες ιατρικής θεραπείας, προσθετικής και χειρουργικής επέμβασης.

Τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται στον παθόντα μόνο αν δεν καλύπτονται πλήρως ή εν μέρει από ένα ιδιωτικό ή δημόσιο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας·

 • οι υλικές ζημίες στις κατοικίες των φυσικών προσώπων ή σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε έδρες πολιτικών παρατάξεων, συνδικαλιστικών ενώσεων και κοινωνικών οργανώσεων·
 • τα έξοδα προσωρινής στέγασης, όταν εκτελούνται εργασίες επισκευής στις κύριες κατοικίες των φυσικών προσώπων·
 • οι ζημίες σε οχήματα ιδιωτικής χρήσης, καθώς και οι ζημίες σε οχήματα χερσαίας μεταφοράς προσώπων ή αγαθών, εκτός από τα οχήματα δημόσιας χρήσης.

Η αποζημίωση για τις ζημίες που παρατέθηκαν, με εξαίρεση τις σωματικές βλάβες, είναι επικουρική αυτής που ορίζει για τις ίδιες περιπτώσεις οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας ή αυτών που απορρέουν από ασφαλιστικές συμβάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αποζημιωθεί οποιοδήποτε ποσό προκύψει από τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου ποσού από τις εν λόγω αρχές της δημόσιας διοίκησης ή τις ασφαλιστικές οντότητες και του επίσημα εκτιμώμενου ποσού.

Το ποσό της αποζημίωσης θα καθοριστεί με βάση τη ζημία που προκλήθηκε (βαρύτητα της σωματικής βλάβης και είδος της αναπηρίας που προκλήθηκε, θάνατος, κ.ο.κ).

Άλλη οικονομική συνδρομή:

 • για σπουδές: όταν μια τρομοκρατική ενέργεια επιφέρει ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη σε φοιτητή, τους γονείς ή κηδεμόνες του, ή όταν οι εν λόγω βλάβες τους καθιστούν ακατάλληλους για την άσκηση της συνήθους απασχόλησής τους·
 • άμεση ψυχολογική συνδρομή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο θύμα και στα μέλη της οικογένειάς του·
 • έκτακτη οικονομική συνδρομή για την κάλυψη, κατ’ εξαίρεση, των προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών των θυμάτων, που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εμφανώς ανεπαρκώς με τη συνήθη οικονομική συνδρομή.

Δικαιούχοι οικονομικής συνδρομής:

 • σε περίπτωση σωματικής βλάβης, οι παθόντες·
 • σε περίπτωση θανάτου:
  • ο/η σύζυγος του θανόντος·
  • ο/η εκτός γάμου σύντροφος που συγκατοικούσε με τον θανόντα για τουλάχιστον δύο έτη·
  • ο/η εκτός γάμου σύντροφος με τον οποίο/την οποία είχε παιδιά ο θανών·
  • οι γονείς του θανόντος αν ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από το εν λόγω πρόσωπο. Αν δεν υπάρχουν γονείς και με αυτή τη σειρά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και οι παππούδες του θανόντος που ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από το εν λόγω πρόσωπο·
  • εάν δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα, τα παιδιά, και αν δεν υπάρχουν και αυτά, οι γονείς που δεν ήταν οικονομικά εξαρτώμενοι από τον θανόντα.

Γενικά, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης για προσωπική βλάβη ή υλική ζημία είναι ένα έτος από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Συνδρομής Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών, θα σας παράσχει συνδρομή ως θύμα τρομοκρατίας μέσω της διαδικασίας που κινείται με την υποβολή αίτησης αποζημίωσης για: να λάβετε πιστοποιητικά των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, των διαταγών περί μη εκτέλεσης της αστικής ευθύνης και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την επεξεργασία της συνδρομής.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, η οποία δεν υπόκειται σε έφεση, πρέπει να αποδεικνύει ότι ο θάνατος, η σωματική βλάβη και η σοβαρή βλάβη της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής υγείας συνιστούν δόλια και βίαιη αξιόποινη πράξη, και συνεπώς, η απόφαση πρέπει να ορίζει την κατάλληλη αποζημίωση.

Στην αίτηση οικονομικής συνδρομής πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, είτε πρόκειται για δικαστική απόφαση, απόφαση εκδοθείσα ερήμην ή απόφαση περάτωσης της υπόθεσης λόγω θανάτου του δράστη ή απόφαση που θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

Το ποσό της οικονομικής συνδρομής ουδέποτε μπορεί να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδικάζεται με τη δικαστική απόφαση.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που περατώνει αμετάκλητα την ποινική διαδικασία, αν έχει αποδειχθεί η επισφαλής οικονομική κατάσταση στην οποία βρεθήκατε ως θύμα ή δικαιούχος.

Η προσωρινή οικονομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί αφού καταγγείλετε τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές ή αν η ποινική διαδικασία κινηθεί αυτεπαγγέλτως βάσει των εν λόγω γεγονότων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο