Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, και όσο σας παρέχονται υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προστασία, πληροφόρηση, στήριξη, συνδρομή και μέριμνα.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές ή τους υπαλλήλους με τους οποίους έρχεστε αρχικά σε επαφή να σας παραπέμψουν στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), όπου θα λάβετε δωρεάν και εμπιστευτική συνδρομή, ακόμη κι αν δεν έχετε προηγουμένως καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Μπορεί επίσης να σας συνοδεύει ένα πρόσωπο της επιλογής σας από τις εν λόγω αρχές και τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθατε αρχικά σε επαφή.

Επιπλέον, ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί σε κάθε πράξη που πρέπει να διενεργηθεί μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένης της πληροφόρησης πριν από την υποβολή της καταγγελίας, ενώ σας παρέχεται διερμηνεία στις νόμιμα αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες, καθώς και μέσα στήριξης της προφορικής επικοινωνίας, όποτε χρειάζεται.

Κάθε επικοινωνία, προφορική και γραπτή, θα γίνεται σε σαφή, απλή και προσβάσιμη γλώσσα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες σας, ιδίως εάν έχετε κάποια αισθητηριακή, διανοητική ή ψυχική αναπηρία ή είστε ανήλικος.

Οι πληροφορίες που δικαιούστε ως θύμα, και θα σας παρασχεθούν από την πρώτη σας επαφή με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, και όσο σας παρέχονται υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, αφορούν κυρίως:

 • τη διαδικασία που προβλέπεται για την καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τη λήψη νομικών συμβουλών και συνδρομής, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τις προϋποθέσεις δωρεάν χορήγησής τους·
 • τα διαθέσιμα μέτρα ιατρικής, ψυχολογικής ή υλικής συνδρομής και στήριξης και τη διαδικασία χορήγησής τους·
 • τη δυνατότητα να ζητήσετε μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία·
 • την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής της·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή·
 • τις περιπτώσεις που μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής τους·

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, τα βοηθήματα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας, εφόσον τις χρειάζεστε.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ισπανίας, δικαιούστε να λάβετε πληροφορίες για τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης και διαμένετε στην Ισπανία, μπορείτε να καταγγείλετε στις ισπανικές αρχές αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν οι ισπανικές αρχές αποφασίσουν να απόσχουν από την έρευνα λόγω αναρμοδιότητας, θα διαβιβάσουν άμεσα την καταγγελία σας στις αρμόδιες αρχές του κράτους τέλεσης των πράξεων και θα σας ενημερώσουν, ως τον καταγγέλλοντα, για τη διαβίβαση.

Εάν είστε πολίτης ενός κράτους μέλους της ΕΕ, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία και είστε θύμα μιας αξιόποινης πράξης που διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (θύμα αξιόποινης πράξης με διασυνοριακό χαρακτήρα), μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, όπου θα ενημερωθείτε για τη νόμιμη διαδικασία που τηρείται στη χώρα τέλεσης της αξιόποινης πράξης και για την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε. Σε περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Εάν είστε πολίτης που δεν διαμένει στην Ισπανία και δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας. Η αστυνομία μπορεί να σας χορηγήσει ένα έντυπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στη γλώσσα σας, καθώς και πρόσβαση σε διερμηνέα τηλεφωνικά ή προσωπικά. Τα δικαστήρια διαθέτουν μια υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Επιπλέον, εάν δεν είστε κάτοικος Ισπανίας, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που προβλέπεται για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Εάν έχει εκδοθεί υπέρ σας μια εντολή προστασίας σε ένα κράτος μέλος, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Με μια απλοποιημένη και ταχεία διαδικασία, θα λάβετε προστασία μέσω ενός νέου μέτρου προστασίας που θα εκδοθεί από το κράτος μέλος στο οποίο θα ταξιδέψετε ή θα μεταβείτε για διαμονή.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, δικαιούστε να λάβετε ένα νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας. Εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου καταγγέλθηκε η αξιόποινη πράξη, θα δικαιούστε επίσης δωρεάν γλωσσική συνδρομή και μια γραπτή μετάφραση του αντιγράφου της καταγγελίας που έχετε υποβάλει.

Θα δικαιούστε επίσης να ενημερωθείτε για τα παρακάτω:

 • τα διαθέσιμα ιατρικά, ψυχολογικά ή υλικά μέτρα μέριμνας και υποστήριξης και τη διαδικασία λήψης τους, και εάν κρίνεται αναγκαίο και πρόσφορο, για τις δυνατότητες εναλλακτικής στέγασης·
 • το δικαίωμα κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών·
 • τη δυνατότητα να ζητήσετε μέτρα προστασίας, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία·
 • την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής της·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης·
 • τα τυχόν διαθέσιμα βοηθήματα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας·
 • τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εάν δεν είστε κάτοικος Ισπανίας·
 • τα ένδικα μέσα που μπορείτε να ασκήσετε κατά των αποφάσεων που θεωρείτε ότι δεν συνάδουν με τα δικαιώματά σας·
 • τα στοιχεία και τους τρόπους επικοινωνίας με την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικασίας·
 • τις διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή·
 • τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα δικαστικά σας έξοδα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής τους·
 • το δικαίωμα να υποβάλετε ένα γενικό αίτημα να σας γνωστοποιούνται ορισμένες αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως, μεταξύ άλλων, η απόφαση περί μη άσκησης της ποινικής δίωξης, η απόφαση που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, οι αποφάσεις φυλάκισης ή μεταγενέστερης αποφυλάκισης του δράστη, καθώς και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη, και οι αποφάσεις κάθε τυχόν δικαστικού σώματος ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που τελέστηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού, και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

Επιπλέον, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, καθώς και για τη βάση των κατηγοριών σε βάρος του δράστη.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης που συνίσταται σε άσκηση βίας με βάση το φύλο, θα σας κοινοποιηθούν οι αποφάσεις φυλάκισης ή μεταγενέστερης αποφυλάκισης του δράστη, και η πιθανή απόδραση του προφυλακισμένου δράστη, καθώς και οι αποφάσεις έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων ή τροποποίησης των μέτρων που έχουν ήδη χορηγηθεί, όποτε προορίζονται για την προστασία της ασφάλειάς σας, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλετε σχετικό αίτημα, εκτός αν έχετε ρητά δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

Θα μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων. Μπορείτε να παραπεμφθείτε στα εν λόγω Γραφεία όταν κρίνεται αναγκαίο λόγω της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης ή αν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα.

Όταν η ζημία από τις υπόψη αξιόποινες πράξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρή, οι αρχές της δημόσιας διοίκησης και τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να επεκτείνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης και στα μέλη της οικογένειάς σας. Γι’ αυτό τον σκοπό, ως μέλη της οικογένειάς σας νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας με γάμο ή παρόμοια σχέση, και οι συγγενείς έως τον δεύτερο βαθμό (παππούδες, αδέλφια και εγγόνια).

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Εάν είστε πολίτης που δεν διαμένει στην Ισπανία και δεν ομιλείτε την ισπανική ή την αντίστοιχη τοπική γλώσσα, έχετε το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας. Η αστυνομία μπορεί να σας χορηγήσει ένα έντυπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στη γλώσσα σας, καθώς και πρόσβαση σε διερμηνέα τηλεφωνικά ή προσωπικά. Τα δικαστήρια διαθέτουν μια υπηρεσία διερμηνείας που συντονίζει το έργο της με το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας ενημερώσουν για το δικαίωμά σας να λάβετε δωρεάν γλωσσική συνδρομή και μια γραπτή μετάφραση του αντιγράφου της καταγγελίας, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου καταγγέλλετε την αξιόποινη πράξη.

Ιδίως, δικαιούστε:

 • δωρεάν διερμηνεία σε μια γλώσσα που κατανοείτε, όταν εξετάζεστε από τον δικαστή, τον εισαγγελέα ή τα αστυνομικά όργανα κατά την ανάκριση ή όταν εξετάζεστε ως μάρτυρας στη δίκη ή σε οποιαδήποτε δημόσια ακρόαση.

Το εν λόγω δικαίωμα σάς παρέχεται επίσης εάν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας·

 • τη δωρεάν μετάφραση ορισμένων αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως, μεταξύ άλλων, της απόφασης περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, της απόφασης που περατώνει αμετάκλητα τη διαδικασία, των αποφάσεων φυλάκισης ή μεταγενέστερης αποφυλάκισης του δράστη, και της καταγραφής της πιθανής απόδρασης του προφυλακισμένου δράστη, καθώς και των αποφάσεων κάθε τυχόν δικαστικού σώματος ή σωφρονιστικής αρχής που αφορούν τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν με χρήση βίας ή εκφοβισμού και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας, καθώς και της απόφασης περάτωσης της έρευνας.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιληφθεί στη μετάφραση μια περιληπτική σύνοψη του αιτιολογικού της απόφασης·

 • τη δωρεάν μετάφραση οποιασδήποτε ουσιώδους πληροφορίας για τη συμμετοχή σας στην ποινική διαδικασία. Γι’ αυτό τον σκοπό, μπορείτε να υποβάλετε ένα αιτιολογημένο αίτημα να θεωρηθεί ουσιώδες ένα έγγραφο·
 • να ενημερωθείτε, σε μια γλώσσα που κατανοείτε, για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης.

η διερμηνεία μπορεί να παρασχεθεί με εικονοδιάσκεψη ή άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, εκτός αν ο δικαστής ή το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή με αίτημα διαδίκου, συναινέσει να είναι προσωπικά παρών ο διερμηνέας για να διαφυλαχθούν τα δικαιώματά σας.

Κατ’ εξαίρεση, η γραπτή μετάφραση των εγγράφων μπορεί να υποκατασταθεί από μια προφορική σύνοψη του περιεχομένου τους σε μια γλώσσα που κατανοείτε, για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Εάν δεν σας παρασχέθηκε διερμηνεία ή μετάφραση των πράξεων των αστυνομικών αρχών παρότι το είχατε ζητήσει, μπορείτε να προσφύγετε στον τακτικό ανακριτή. Η προσφυγή θεωρείται ότι κατατέθηκε κατά τον χρόνο που ρητά διαφωνήσατε με την άρνηση παροχής των υπηρεσιών μετάφρασης ή διερμηνείας που είχατε ζητήσει.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, από την πρώτη επαφή σας με τις αρχές ή τους υπαλλήλους, και όσο σας παρέχονται υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προστασία, πληροφόρηση, στήριξη, συνδρομή και μέριμνα.

Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές ή τους υπαλλήλους με τους οποίους έρχεστε αρχικά σε επαφή να σας παραπέμψουν στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, τα οποία θα σας συνδράμουν δωρεάν και εμπιστευτικά, ακόμη κι αν δεν έχετε προηγουμένως καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Μπορεί επίσης να σας συνοδεύει ένα πρόσωπο της επιλογής σας από τις εν λόγω αρχές και τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθατε αρχικά σε επαφή.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητοί σε κάθε πράξη που πρέπει να διενεργηθεί μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης, περιλαμβανομένης της πληροφόρησης πριν από την υποβολή της καταγγελίας, ενώ σας παρέχεται διερμηνεία στις νόμιμα αναγνωρισμένες νοηματικές γλώσσες, καθώς και μέσα στήριξης για την προφορική επικοινωνία, όποτε χρειάζεται.

Κάθε επικοινωνία, προφορική και γραπτή, θα γίνεται σε σαφή, απλή και προσβάσιμη γλώσσα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες σας, ιδίως εάν έχετε κάποια αισθητηριακή, διανοητική ή ψυχική αναπηρία ή είστε ανήλικος.

Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, στις δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες συνδρομής και στήριξης που παρέχουν οι αρχές της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων αποτελούν μια δημόσια, πολυτομεακή υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων, και έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Γραφεία υπάρχουν σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες, σε σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειών, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα σας παρέχουν συνολική, συντονισμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη ως θύμα αξιόποινης πράξης, ανάλογα με τις συγκεκριμένες νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σας ανάγκες.

Εάν είστε θύμα τρομοκρατίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ωστόσο, αν το επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων της περιφέρειάς σας. Στη συνέχεια, το Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων θα συνεργαστεί με το Γραφείο Πληροφόρησης και Στήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το δικαίωμα πρόσβασης διατηρείται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συνδρομής και υποστήριξης, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, των υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και για μια εύλογη περίοδο μετά το πέρας της, ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστή η ταυτότητα του δράστη και από την έκβαση της διαδικασίας, περιλαμβανομένου του χρόνου πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Όταν η ζημία από τις υπόψη αξιόποινες πράξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρή, οι αρχές της δημόσιας διοίκησης και τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορεί να επεκτείνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης και στα μέλη της οικογένειάς σας. Γι’ αυτό τον σκοπό, ως μέλη της οικογένειάς σας νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας με γάμο ή παρόμοια σχέση και οι συγγενείς έως τον δεύτερο βαθμό (παππούδες, αδέλφια και εγγόνια).

Εάν έχετε ανήλικα παιδιά ή είστε ανήλικος υπό επιτροπεία, υπό την κηδεμονία μιας γυναίκας που έχει υποστεί βία με βάση το φύλο ή προσώπων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα δικαιούστε την ειδική συνδρομή και τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο νόμος.

Επιπλέον, εάν είστε θύμα τρομοκρατικής ενέργειας ή μιας αξιόποινης πράξης που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, τα δικαιώματά σας θα αναγνωρίζονται και από ειδική νομοθεσία για κάθε είδος αξιόποινης πράξης.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Τα κρατικά αστυνομικά όργανα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, η αστυνομική αρχή της αυτόνομης κοινότητας όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, θα διεξαγάγουν μια αρχική ατομική αξιολόγηση της κατάστασής σας κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, για να καθορίσουν τις ανάγκες προστασίας σας και να σας προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, ως ευάλωτο θύμα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αρχικής αξιολόγησης, θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα προσφυγής σε ένα Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Οποιαδήποτε αρχή ή οποιοσδήποτε υπάλληλος έρχεται σε επαφή μαζί σας πρέπει να σας παραπέμψει στα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης ή αν έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα.

Πώς προστατεύεται το απόρρητό μου;

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης που παρέχονται από τις αρχές δημόσιας διοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Γραφεία Στήριξης των Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, πάντοτε θα είναι εμπιστευτική.

Τα στοιχεία που παρέχετε στα αστυνομικά όργανα ή σε οποιαδήποτε αρχή ή υπάλληλο που σας επικουρεί από την αρχή μπορεί να διαβιβαστούν μόνο σε άλλες υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, όπως στα Γραφεία Στήριξης των Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, με την προηγούμενη συναίνεσή σας μετά από ενημέρωση.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων μπορούν να παρέχουν σε τρίτους τις πληροφορίες που έχουν λάβει για εσάς, μόνο με την προηγούμενη συναίνεσή σας μετά από ενημέρωση.

Στη σφαίρα της δικαστικής αρμοδιότητας, οι δικαστές, τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες και άλλες αρχές και όργανα με ανακριτικά καθήκοντα, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που μετέχει ή εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τον νόμο, για την προστασία του απορρήτου σας και του απορρήτου των μελών της οικογένειάς σας, και ιδίως, για την αποτροπή της διάδοσης οποιασδήποτε πληροφορίας που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας, εάν είστε ανήλικο θύμα ή πρόσωπο με αναπηρία που χρειάζεται ειδική προστασία.

Επιπλέον, η δικαστική αρχή μπορεί να απαγορεύσει τη λήψη, γνωστοποίηση ή δημοσίευση της εικόνας σας ή αυτής των μελών της οικογένειάς σας, ειδικά αν είστε ανήλικο θύμα ή πρόσωπο με αναπηρία που χρειάζεται ειδική προστασία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Κάθε θύμα έχει δικαίωμα δωρεάν και εμπιστευτικής συνδρομής και υποστήριξης από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης δεν εξαρτάται από την προηγούμενη καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Προσωπική προστασία εάν βρίσκομαι σε κίνδυνο

Ποια είναι τα διαθέσιμα είδη προστασίας;

Οι αρχές και οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έρευνα, την ποινική δίωξη και την εκδίκαση των αξιόποινων πράξεων θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα που ορίζονται στον νόμο για τη διαφύλαξη της ζωής του θύματος και των μελών της οικογένειάς του, της ψυχικής και σωματικής τους ευημερίας, της ελευθερίας, της ασφάλειας, της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, καθώς για την επαρκή προστασία του απορρήτου και της αξιοπρέπειάς του, ιδίως όταν προβαίνουν σε δηλώσεις ή πρέπει να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας θα διασφαλίσει ιδίως την πλήρωση του εν λόγω δικαιώματος προστασίας στην περίπτωση που το θύμα είναι ανήλικο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για το βέλτιστο συμφέρον του, όποτε απαιτείται για την αποτροπή ή μείωση της ζημίας που μπορεί να υποστεί στο πλαίσιο της διεξαγωγής της διαδικασίας.

Εάν είστε ανήλικο θύμα ή θύμα με αναπηρία (θύματα με ανάγκη ειδικής προστασίας), είναι δυνατόν να εξεταστούν οι αποδείξεις από πραγματογνώμονες πριν από τη δίκη και να καταγραφεί η κατάθεσή σας ενώπιον μιας ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας σε ειδική αίθουσα.

Ποιος μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Για να κριθεί ποια μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν θα αξιολογηθούν οι ιδιαίτερες περιστάσεις σας.

Αρμόδια για την αξιολόγηση και την απόφαση χορήγησης των εν λόγω μέτρων είναι τα παρακάτω πρόσωπα:

 • κατά τη διάρκεια της έρευνας της αξιόποινης πράξης, ο τακτικός ανακριτής ή ο δικαστής που χειρίζεται υποθέσεις βίας κατά των γυναικών, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης διεξαγωγής της προσωρινής αξιολόγησης και της έκδοσης απόφασης από:
 • τον εισαγγελέα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ή στη διαδικασία που αφορά ανήλικα θύματα ή
 • τα αστυνομικά όργανα που μετέχουν στο αρχικό στάδιο της έρευνας·
 • κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής ή το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ναι, διότι οι ιδιαίτερες περιστάσεις σας πάντοτε θα αξιολογούνται πρώτα για να κριθεί ποια μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν.

Τα κρατικά αστυνομικά όργανα, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, η αστυνομική αρχή της αυτόνομης κοινότητας όπου τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, θα διεξαγάγουν μια αρχική ατομική αξιολόγηση της κατάστασής σας κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, για να καθορίσουν τις ανάγκες προστασίας σας και να σας προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, ως ευάλωτο θύμα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αρχικής αξιολόγησης, θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα προσφυγής σε ένα Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Εάν επικουρείστε από ένα Γραφείο Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, ο εν λόγω φορέας θα διεξαγάγει επίσης μια ατομική αξιολόγηση της υπόθεσής σας. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά την αστυνομική αξιολόγηση μπορεί να διαβιβαστούν στο Γραφείο, εάν συναινείτε σχετικά.

Κατά την ατομική αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες που γνωστοποιείτε, με πλήρη σεβασμό της σωματικής, ψυχικής και ηθικής σας ακεραιότητας.

Θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω:

 • τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, η κατάστασή σας, οι άμεσες ανάγκες, το φύλο, η αναπηρία και το επίπεδο ωριμότητας, και θα εξεταστεί ιδίως αν είστε πρόσωπο με αναπηρία ή εξαρτώμενο μέλος του φερόμενου αυτουργού του εγκλήματος, αν είστε ανήλικο θύμα ή χρειάζεστε ειδική προστασία ή υφίστανται άλλοι λόγοι που σας καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο·
 • η φύση της αξιόποινης πράξης την οποία έχετε υποστεί, και η σοβαρότητα της ζημίας που προκλήθηκε, καθώς και ο κίνδυνος επανάληψης της αξιόποινης πράξης. Οι ανάγκες προστασίας σας θα αξιολογηθούν ειδικότερα αν είστε θύμα τρομοκρατίας, αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν από εγκληματική οργάνωση, βίας με βάση το φύλο και ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, εμπορίας ανθρώπων, βίαιης εξαφάνισης και αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν με ρατσιστικά, αντισημιτικά ή άλλα κίνητρα που αφορούν την ιδεολογία, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την ιδιότητα του μέλους μιας εθνότητας, φυλής ή έθνους, την εθνική σας καταγωγή, το φύλο σας, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητά σας ή για λόγους φύλου, ασθένειας ή αναπηρίας·
 • τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, ιδίως σε περίπτωση βίαιων εγκλημάτων.

Εάν είστε ανήλικος ή έχετε αναπηρία και χρειάζεστε ειδική προστασία, θα συνυπολογιστούν οι απόψεις, τα συμφέροντά σας και οι ατομικές σας περιστάσεις, και θα τύχουν ιδιαίτερου σεβασμού οι αρχές του βέλτιστου συμφέροντός σας ως ανηλίκου ή αναπήρου που χρειάζεται ειδική προστασία, καθώς και το δικαίωμά σας για πληροφόρηση, για απαγόρευση των διακρίσεων, το δικαίωμα εμπιστευτικότητας, ιδιωτικού απορρήτου και το δικαίωμα προστασίας.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Ναι, κατά την έρευνα της αξιόποινης πράξης, ο τακτικός ανακριτής ή ο δικαστής που χειρίζεται υποθέσεις βίας κατά των γυναικών ή ο εισαγγελέας ή τα αστυνομικά όργανα που μετέχουν στο αρχικό στάδιο της έρευνας, αν πρόκειται για αξιόποινη πράξη που συνίσταται στην άσκηση βίας με βάση το φύλο, θα αξιολογήσουν και θα καθορίσουν τα μέτρα προστασίας που μπορεί να είναι πρόσφορα για εσάς.

Εάν βρίσκεστε σε κίνδυνο, θα λάβετε αστυνομική προστασία.

Θα καταθέσετε μέσω εικονοδιάσκεψης για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, πρακτικότητας ή προστασίας της αξιοπρέπειάς σας.

Εάν είστε θύμα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων που συνεπάγονται τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των θυμάτων τους, όπως βίας με βάση το φύλο, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση, σωματικής βλάβης, εγκλημάτων κατά της ελευθερίας, βασανιστηρίων, εγκλημάτων κατά του προσώπου, κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, του απορρήτου, του δικαιώματος ιδίας εικόνας, του ασύλου της κατοικίας, της τιμής και της κοινωνικοοικονομικής τάξης, έχετε το δικαίωμα να επιβληθούν μια από τις παρακάτω απαγορεύσεις στον δράστη, εάν είναι απόλυτα αναγκαίο για την προστασία σας: απαγόρευση διαμονής ή μετάβασης σε έναν τόπο, μια γειτονιά, πόλη ή περιφέρεια, απαγόρευση προσέγγισής σας ή επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα για την προστασία σας:

 • να σας επιτραπεί να καταθέσετε σε ειδικά σχεδιασμένες ή διαμορφωμένες εγκαταστάσεις ενώπιον ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών·
 • εάν πρέπει να καταθέσετε περισσότερες φορές, οι αποδείξεις θα διεξαχθούν από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν κάτι τέτοιο θα διακύβευε σοβαρά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ή αν οι αποδείξεις πρέπει να διεξαχθούν απευθείας ενώπιον του δικαστή ή του εισαγγελέα·
 • εάν είστε θύμα βίας με βάση το φύλο, ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματος κατά της σεξουαλικής ελευθερίας ή ακεραιότητας, μπορεί να καταθέσετε ενώπιον κάποιου προσώπου του ίδιου φύλου εάν το ζητήσετε εσείς, εκτός αν αυτό θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη διεξαγωγή της διαδικασίας ή αν οι αποδείξεις πρέπει να διεξαχθούν απευθείας ενώπιον του δικαστή ή του εισαγγελέα.

Εάν κλητευτείτε να καταθέσετε και ο δικαστής διαπιστώσει ότι βρίσκεστε σε σοβαρό κίνδυνο, ή κινδυνεύει σοβαρά η ελευθερία, η ιδιοκτησία ή οικογένειά σας, μπορεί να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • να προστατεύσει την ταυτότητα, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον τόπο εργασίας σας, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στη διαδικασία·
 • να αποτρέψει να σας δουν στο δικαστήριο και να ορίσει το δικαστήριο ως διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις·
 • να αποτρέψει την καταγραφή της εικόνας σας με οποιονδήποτε τρόπο·
 • να διατάξει την αστυνομική σας προστασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά από αυτή·
 • να σας μεταφέρει στο δικαστήριο με κρατικά οχήματα·
 • στα δικαστήρια, να σας τοποθετεί σε αίθουσες αναμονής που φρουρούνται από την αστυνομία·
 • σε εξαιρετικές περιστάσεις, να σας παράσχει νέα ταυτότητα και οικονομική συνδρομή για να αλλάξετε τον τόπο κατοικίας ή εργασίας σας.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης με βάση το φύλο ή ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί να σας χορηγηθεί μια «εντολή προστασίας» που διατάσσει γενικά ασφαλιστικά μέτρα κατά του αυτουργού (απαγόρευση διαμονής ή μετάβασης σε συγκεκριμένους τόπους, γειτονιές, πόλεις ή περιφέρειες, απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας με συγκεκριμένα πρόσωπα).

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικαστής ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών (περιορίζοντας τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων στις δικαστικές συνεδριάσεις και απαγορεύοντας την καταγραφή όλων ή μέρους των συζητήσεων στο ακροατήριο) για την προστασία της δημόσιας ηθικής, της δημόσιας τάξης και της ακεραιότητάς σας ως θύματος καθώς και των μελών της οικογένειάς σας. Μπορεί επίσης να απαγορεύσει τη γνωστοποίηση της ταυτότητας των πραγματογνωμόνων ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν στη δίκη.

Ως ιδιώτης κατήγορος, θα μπορούσατε να ζητήσετε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα για την προστασία σας:

 • μέτρα για την αποτροπή της οπτικής σας επαφής με τον φερόμενο αυτουργό και τη διασφάλιση ότι μπορείτε να εξεταστείτε χωρίς να είστε παρόντες στη δικαστική αίθουσα· προς τούτο μπορεί να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες επικοινωνίας (με οθόνη στη δικαστική αίθουσα και κατάθεση μέσω εικονοδιάσκεψης)·
 • μέτρα για την αποτροπή της υποβολής ερωτήσεων που σχετίζονται με την ιδιωτική σας ζωή και δεν έχουν καμία συνάφεια με τη διωκόμενη ποινική πράξη, εκτός αν ο δικαστής ή το δικαστήριο κατ’ εξαίρεση θεωρεί ότι πρέπει να απαντηθούν·
 • η διεξαγωγή της προφορικής συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών, παρότι ο δικαστής ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να επιτρέψει την παρουσία προσώπων που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ειδικό συμφέρον στην υπόθεση.

Μέτρα αποτροπής της οπτικής επαφής με τον φερόμενο αυτουργό και υποβολής ερωτήσεων για την ιδιωτική σας ζωή μπορεί επίσης να ληφθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Στην περίπτωση ευάλωτων θυμάτων, όπως τα ανήλικα θύματα και τα θύματα με αναπηρίες που χρειάζονται ειδική προστασία, εκτός από τα μέτρα που παρατίθενται στην ενότητα «Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);», θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

 • οι ληφθείσες καταθέσεις θα καταγραφούν με οπτικοακουστικά μέσα και μπορεί να αναπαραχθούν στη δίκη, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος·
 • η κατάθεση μπορεί να ληφθεί με πραγματογνωμοσύνη.

Εάν είστε ανήλικο θύμα ή θύμα με αναπηρία (θύματα με ανάγκη ειδικής προστασίας), είναι δυνατόν να εξεταστούν οι αποδείξεις από πραγματογνώμονες πριν από τη δίκη και να καταγραφεί η κατάθεσή σας ενώπιον μιας ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας σε ειδική αίθουσα.

Επιπλέον, με αίτημα του εισαγγελέα, μπορεί να επιτραπεί ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, ή με έναν από τους γονείς σας, αν ο άλλος γονέας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντά του για εκπροσώπηση και συνδρομή του θύματος. 

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος, κατά τη διάρκεια της έρευνας της αξιόποινης πράξης θα λάβετε ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί ειδικά για την προστασία σας. Όταν κληθείτε να καταθέσετε, θα ληφθούν ειδικές προφυλάξεις. Ο εισαγγελέας ανηλίκων πρέπει να είναι πάντοτε παρών. Η οπτική επαφή σας με τον δράστη πρέπει να αποτρέπεται με χρήση οποιουδήποτε τεχνικού μέσου.

Θα εξεταστείτε από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σε ειδική αίθουσα, όπου δεν θα αισθάνεστε ότι απειλείστε, καθώς είναι δυνατόν να εξεταστούν οι αποδείξεις από πραγματογνώμονες πριν από τη δίκη και να καταγραφεί η εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να καταθέσετε μόνο μια φορά, με παρουσία του τακτικού ανακριτή, του δικαστικού γραμματέα και όλων των διαδίκων, και όχι δεύτερη φορά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν είστε ανήλικος μάρτυρας, θα προστατευτείτε από την οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο με κάθε τυχόν δυνατό τεχνικό μέσο.

Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση επίσης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Εκτός από τα μέτρα που ορίζονται στην ενότητα «Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);», θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:

 • οι ληφθείσες καταθέσεις θα καταγραφούν με οπτικοακουστικά μέσα και μπορεί να αναπαραχθούν στη δίκη, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος·
 • η κατάθεση μπορεί να ληφθεί με πραγματογνωμοσύνη.

Επιπλέον, με αίτημα του εισαγγελέα, μπορεί να επιτραπεί ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου αν είστε ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τον νόμιμο εκπρόσωπό σας, ή με έναν από τους γονείς σας, αν ο άλλος γονέας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντά του για εκπροσώπηση και συνδρομή του θύματος. 

Ένα μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Εάν ένα μέλος της οικογένειάς σας απεβίωσε λόγω μιας αξιόποινης πράξης, θα είστε έμμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης που προκλήθηκε στο μέλος της οικογένειάς σας (άμεσο θύμα) εάν βρίσκεστε σε ορισμένες καταστάσεις που ορίζονται στον νόμο (εξαιρουμένου πάντοτε του προσώπου που ευθύνεται για την αξιόποινη πράξη), καθώς κι αν ήσαστε ο/η σύζυγος του άμεσου θύματος και δεν είχατε χωρίσει δικαστικά ή δεν ήσαστε σε διάσταση· εάν ήσαστε παιδί του άμεσου θύματος ή του συζύγου που δεν ήταν σε διάσταση ή δεν είχε χωρίσει δικαστικά από το θύμα, και συγκατοικούσατε μαζί τους· εάν συνδεόσασταν με το άμεσο θύμα μέσω μιας παρόμοιας σχέσης και συγκατοικούσατε με αυτό, μεταξύ άλλων.

Έχετε υπόψη ότι όλα τα θύματα δικαιούνται να ασκήσουν μήνυση, να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής σύμφωνα με τον νόμο και να εμφανιστούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να τους παράσχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα λοιπά στοιχεία που κρίνονται συναφή για την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών.

Ως έμμεσο θύμα, θα έχετε πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες συνδρομής και στήριξης από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε όσες παρέχουν τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων, εάν έχει θεωρηθεί πρόσφορο να επεκταθεί το εν λόγω δικαίωμα στα μέλη της οικογένειας του άμεσου θύματος, με τον όρο ότι οι αξιόποινες πράξεις έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρή ζημία. Γι’ αυτό τον σκοπό, ως μέλη της οικογένειας νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται με το άμεσο θύμα με γάμο ή παρόμοια σχέση και οι συγγενείς έως τον δεύτερο βαθμό (παππούδες, αδέλφια και εγγόνια).

Ως έμμεσο θύμα, μπορεί να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα μέτρα ιατρικής, ψυχολογικής ή υλικής συνδρομής και στήριξης και τη διαδικασία λήψης τους, καθώς και για την αποζημίωση που μπορεί να δικαιούστε, και όποτε κρίνεται πρόσφορο, τη διαδικασία διεκδίκησής της.

Τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων θα σας παράσχουν συμβουλές για τα οικονομικά δικαιώματα που άπτονται της διαδικασίας, ιδίως, όσον αφορά την οικονομική συνδρομή για τη ζημία που προξένησε η αξιόποινη πράξη και τη διαδικασία διεκδίκησής της, και θα σας προσφέρουν τη συναισθηματική υποστήριξη και τη θεραπευτική συνδρομή που χρειάζεστε, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα λάβετε την κατάλληλη ψυχολογική συνδρομή για να ξεπεράσετε τις τραυματικές επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης.

Ως προς την οικονομική συνδρομή που δικαιούστε ως έμμεσο θύμα της αξιόποινης πράξης, στην Ισπανία λειτουργεί ένα σύστημα δημόσιας συνδρομής των έμμεσων θυμάτων δόλιων και βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ισπανία και προκάλεσαν τον θάνατο ή τη σοβαρή βλάβη της ψυχικής σας υγείας.

Έμμεσο θύμα για τους σκοπούς της παροχής οικονομικής συνδρομής (δικαιούχος) θεωρείστε αν πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις :

 • έχετε ισπανική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, έχετε τη συνήθη διαμονή σας στην Ισπανία ή είστε υπήκοος άλλου κράτους που παρέχει παρόμοια συνδρομή σε Ισπανούς πολίτες στο έδαφός του. σε περίπτωση θανάτου, η υπηκοότητα ή η συνήθης διαμονή του θανόντος είναι άνευ σημασίας·
 • είστε σύζυγος του θανόντος, εάν δεν έχει επέλθει δικαστικός χωρισμός ή διάσταση, ή πρόσωπο που συγκατοικούσε με τον θανόντα σε μόνιμη βάση στο πλαίσιο μιας παρόμοιας σχέσης για τουλάχιστον δύο έτη πριν από το θάνατό του, εκτός αν έχετε παιδιά με τον θανόντα, οπότε αρκεί μόνο η συγκατοίκηση. Περιλαμβάνονται επίσης τα παιδιά των προσώπων που προαναφέρθηκαν, ακόμη κι αν δεν ήταν παιδιά του θανόντος, στο μέτρο που ήταν οικονομικά εξαρτώμενα από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσαν με αυτό·
 • στους δικαιούχους ουδέποτε περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση οποιασδήποτε μορφής, αν ο θανών ήταν σύζυγός τους ή πρόσωπο με το οποίο συνδέονταν μόνιμα μέσω παρόμοιας σχέσης·
 • είστε παιδί του θανόντος, οικονομικά εξαρτώμενο από το εν λόγω πρόσωπο και συγκατοικούσατε με αυτό, ενώ τεκμαίρεται ότι τα ανήλικα παιδιά ή οι ανάπηροι ενήλικες είναι οικονομικά εξαρτώμενα μέλη·
 • εάν είστε ο γονέας του θανόντος και ήσαστε οικονομικά εξαρτώμενος από το εν λόγω πρόσωπο, εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων·
 • οι γονείς των ανηλίκων των οποίων ο θάνατος επήλθε ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης θεωρούνται επίσης έμμεσα θύματα για τους σκοπούς της οικονομικής συνδρομής που προβλέπει το ισπανικό δίκαιο.

Πρέπει να διεκδικήσετε την οικονομική συνδρομή μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε ως άμεση συνέπεια σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, για τη διεκδίκηση της συνδρομής θα οριστεί νέα προθεσμία ίσης διάρκειας.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι η χορήγηση της συνδρομής εξαρτάται από την έκδοση μιας αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που περατώνει την ποινική διαδικασία.

Η οικονομική συνδρομή δεν μπορεί να σωρευτεί με την αποζημίωση που επιδικάζει η δικαστική απόφαση, αν και η συνδρομή θα καταβληθεί, στο σύνολό της ή εν μέρει, αν ο ένοχος για τη διάπραξη του εγκλήματος έχει κηρυχθεί εν μέρει αφερέγγυος, ή με την αποζημίωση ή το ασφάλισμα από την ιδιωτική ασφάλιση αν το ποσό είναι υψηλότερο από το επιδικασθέν, ή με το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας που θα μπορούσε να καταβληθεί λόγω της προσωρινής αναπηρίας του θύματος.

Το ποσό της συνδρομής ουδέποτε μπορεί να υπερβαίνει την αποζημίωση που επιδικάζεται με την απόφαση.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης;

Ως θύμα, δικαιούστε να ενημερωθείτε για την εναλλακτική επίλυση της διαφοράς με προσφυγή, όποτε κρίνεται πρόσφορο, στη διαμεσολάβηση και σε άλλα μέτρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, και για τις διαθέσιμες υπηρεσίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όποτε η προσφυγή σε αυτές είναι νομικά εφικτή. Τις εν λόγω πληροφορίες θα λάβετε από τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων.

Επιπλέον, τα Γραφεία Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων μπορούν να εισηγηθούν στη δικαστική αρχή την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, όποτε κρίνεται συμφέρουσα για εσάς και θα παράσχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και στις άλλες διαδικασίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που ορίζονται στον νόμο.

Μπορείτε να προσφύγετε στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης για να λάβετε την κατάλληλη αποζημίωση για τις υλικές ή ηθικές ζημίες που απορρέουν από την αξιόποινη πράξη, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • ο δράστης έχει αναγνωρίσει τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά από τα οποία απορρέει η ευθύνη του·
 • έχετε συναινέσει, αφού έχετε λάβει πλήρεις και αμερόληπτες πληροφορίες για το περιεχόμενό τους, κάθε πιθανή τους έκβαση και τις διαδικασίες που ισχύουν για την εκτέλεση της συμμόρφωσης·
 • ο δράστης έχει παράσχει τη συναίνεσή του·
 • η διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την ασφάλειά σας, ούτε υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης νέας υλικής ή ηθικής σας ζημίας από τη διεξαγωγή της·
 • δεν απαγορεύεται από τον νόμο για την εκάστοτε αξιόποινη πράξη.

Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης θα είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιούνται χωρίς τη συναίνεσή σας και τη συναίνεση του δράστη.

Οι διαμεσολαβητές και οι άλλοι επαγγελματίες που συμμετέχουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά τα γεγονότα και τις δηλώσεις που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τόσο εσείς όσο και ο δράστης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλείτε τη συναίνεσή σας για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση συνήθως διεξάγεται στην περίπτωση αξιόποινων πράξεων μικρότερης βαρύτητας.

Στη δικαιοσύνη για ανηλίκους (ηλικίας από 14 έως 18), η διαμεσολάβηση ορίζεται ρητά ως μέσο αναμόρφωσης του ανηλίκου. Σε αυτό τον τομέα, η διαμεσολάβηση διενεργείται από τις ομάδες που πλαισιώνουν την εισαγγελία ανηλίκων, αν και μπορεί επίσης να διενεργηθεί από τις υπηρεσίες των αυτόνομων κοινοτήτων και άλλες οντότητες, όπως από ενώσεις ειδικών επιστημόνων.

Στη δικαιοσύνη για ενηλίκους, η διαμεσολάβηση εντάσσεται στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ενώ προ πολλού βρίσκονται σε ισχύ διάφορα πιλοτικά προγράμματα.

Ως προς την ασφάλειά σας κατά τη διαμεσολάβηση, ανά πάσα στιγμή θα σας χορηγούνται τα απαιτούμενα μέτρα φυσικής προστασίας και κάθε άλλο μέτρο που απαιτείται από τις περιστάσεις και μπορεί να χορηγηθεί από τη δικαστική αρχή.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

 • Código Penal (Ισπανικός Ποινικός Κώδικας) – στην ισπανική γλώσσα
 • Código Civil (Ισπανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Νόμος αριθ. 4/2015 της 27ης Απριλίου 2015 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων αξιόποινων πράξεων) – στην ισπανική γλώσσα
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 1109/2015 της 11ης Δεκεμβρίου 2015 για την εφαρμογή του νόμου αριθ. 4/2015 της 27ης Απριλίου 2015 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και τη λειτουργία των Γραφείων Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Οργανικός Νόμος αριθ. 8/2015 της 22ας Ιουλίου 2015 και νόμος αριθ. 26/2015 της 22ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του συστήματος προστασίας παιδιών και εφήβων) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Νόμος αριθ. 23/2014 της 20ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων στις ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση) – στην ισπανική γλώσσα
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 671/2013 της 6ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά τον καθορισμό αναλυτικών προδιαγραφών για την εφαρμογή του νόμου αριθ. 29/2011) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Νόμος αριθ. 29/2011 της 22ας Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση και την πλήρη προστασία των θυμάτων τρομοκρατίας) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Οργανικός Νόμος αριθ. 1/2004 της 28ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα μέτρα πλήρους προστασίας κατά της βίας με βάση το φύλο) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Οργανικός Νόμος αριθ. 5/2000 της 12ης Ιανουαρίου 2000 για τη ρύθμιση της ποινικής ευθύνης παιδιών) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Οργανικός Νόμος αριθ. 1/1996 της 15ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των παιδιών) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Νόμος αριθ. 1/1996 της 10ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη νομική συνδρομή) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Νόμος αριθ. 35/1995 της 11ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τη συνδρομή και στήριξη των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας) – στην ισπανική γλώσσα
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 738/1997 της 23ης Μαΐου 1997 για την έγκριση του Κανονισμού σχετικά με τη συνδρομή των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας) – στην ισπανική γλώσσα
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Οργανικός Νόμος αριθ. 19/1994 της 23ης Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την προστασία των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων στις ποινικές υποθέσεις) – στην ισπανική γλώσσα
Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο